Eerst verantwoordelijk verzorgende volgens werkplekleren

In 2020 is de EVV opleiding opnieuw ontwikkeld volgens de visie van werkplekleren. Het is een landelijk erkende vervolgopleiding. In deze opleiding ontwikkel je je tot een professional die verantwoordelijkheid kan nemen voor de coördinatie en continuïteit van de zorg.  Ook leer je hoe je adequaat communiceert met cliënten, mantelzorgers, collega’s en andere disciplines. En hoe kun je aanspreekpunt zijn voor betrokkenen in het zorgproces van de bewoner/cliënt die thuis of in de instelling verblijft?  Dit en nog veel meer is onderdeel van een inspirerend 10 daags programma waarin je wordt opgeleid tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Reacties van studenten die de opleiding bij ons volgden:
“In dit beroep moet je sterk staan. Daar helpt deze opleiding bij”
 “Deze opleiding heeft mij sterker gemaakt, zowel persoonlijk als in mijn beroep”
“Ik heb veel over mezelf geleerd”
“Je krijgt veel activerende werkvormen, de hele dag luisteren naar een docent is verleden tijd”
“Trainers zijn erg betrokken en kennen de beroepspraktijk”
“Naar jezelf kijken is soms lastig…maar wel effectief”
“Goede begeleiding op de werkvloer is ongelooflijk belangrijk”
“De rollenspelen zijn pittig, maar echt leerzaam!”

Verantwoording

Verantwoording

Albeda Zorgcollege heeft de erkenning voor deze opleiding opnieuw verworven in 2020.

De opleiding is ontwikkeld op basis van het nieuwe EVV profiel 2019 van het College Zorg Opleidingen (CZO)

De opleiding is gebaseerd op de 7 Canmedsrollen van de Verzorgende:
1. Zorgverlener
2. Communicator
3. Samenwerkingspartner
4. Reflectieve professional
5. Gezondheidsbevorderaar
6. Organisator 
7. Kwaliteitsbevorderaar

Sluit

Inhoud, structuur en opbouw

Inhoud, structuur en opbouw

De opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende kent drie leertrajecten:

 • Leertraject 1: De cliënt centraal
 • Leertraject 2: Samenwerken en begeleiden
 • Leertraject 3: Professionalisering en zorgvernieuwing

De opleiding is thematisch opgebouwd en wordt getoetst in de praktijk d.m.v. een drietal Proeven van Bekwaamheid. De opleiding wordt afgesloten met een Bewust bekwaam gesprek in de vorm van een assessment. De praktijkgerichte opdrachten zijn voorwaardelijk voor het afsluiten van een leertraject. Door middel van een Proeve sluit je een leertraject af. We werken naast de fysieke lessen, in een digitale omgeving waar het lesmateriaal een plek heeft en waar ook interactie plaatsvindt (peer-feedback). Persoonlijke leerdoelen zijn belangrijk voor het leren binnen deze opleiding.

De vervolgopleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) ondersteunt verzorgenden bij hun individuele professionalisering.

Sluit

Werkplekleren

Werkplekleren

De didactiek achter dit programma gaat uit van werkplekleren, waarin volop gebruik wordt gemaakt van verschillende leervormen.  De didactiek tijdens de bijeenkomsten verschilt duidelijk van het traditionele opleiden en gaat uit van samen leren in een betekenisvolle dialoog. Persoonlijke leerdoelen zijn belangrijk in jouw ontwikkeling als professional.  De dialoog beperkt zich niet alleen tot het leslokaal. Binnen een digitale omgeving reageer je op producten van anderen met behulp van peer-feedback. We maken gebruik van activerende werkvormen zoals de beeldtafel, het rollenspel en kampvuursessies. Casuïstiek uit de praktijk  en leervragen vormen veelal de input voor de lesinhoud.

Sluit

Doelen

Doelen

Na het afronden van de opleiding is de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende in staat om:

 • verantwoordelijkheid te dragen voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven.
 • de multidisciplinaire zorg te coördineren en zorg te dragen voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt
 • aanspreekpunt te zijn voor cliënt/cliëntsysteem, collega’s en andere disciplines
 • adequaat en effectief te kunnen communiceren in lastige beroepssituaties (dilemma’s)
Sluit

Lesdata

Lesdata

Open inschrijving najaar 2021
De exacte lesdata voor deze open inschrijving worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Aanmelden is wel mogelijk.

Lestijden: 09.00-12.00 uur en/of 13.00-16.00 uur

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

De opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is een specialisatie voor werknemers die de Verzorgende of Verzorgende-IG (niveau 3) hebben én werkzaam zijn als verzorgenden.

Sluit

Praktische info

Praktische info

 • De opleiding wordt afgesloten met een assessment in de vorm van een gesprek.
 • Deze opleiding omvat 10 lesdagen, verdeeld over 10 maanden, soms verdeeld in dagdelen
 • De lessen worden op verschillende dagen in de week ingepland.
 • De lesdagen zijn van 9:00 - 16:00 uur. Dagdelen zijn van 09.00-12.00 uur
 • De opleidingsprijs is inclusief koffie/thee en een lunch (bij een volledige dag).
   

Wij kunnen deze opleiding ook incompany aanbieden. Neem voor meer informatie contact met ons op! We kunnen dan de opleiding op maat maken, naar eigen wensen.
Het aantal lesdagen is dan b.v. bespreekbaar, afhankelijk van de (begeleidings) situatie van de werkplek. Het leren op de werkplek (4 uur per week) heeft een belangrijke plaats in deze opleiding. Het is belangrijk dat een gekwalificeerd werkbegeleider begeleiding biedt op de werkvloer.

Sluit

Certificering en accreditatie

Certificering en accreditatie

De opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO) .

Na afronding van de opleiding ontvang je een landelijk erkend diploma. Het is mogelijk om (als je lid bent van V&VN) behaalde accreditatiepunten bij te schrijven in het V&VN kwaliteitsregister.

Sluit

Belangrijke wijzigingen bij vervolgopleidingen voor verzorgenden

Belangrijke wijzigingen bij vervolgopleidingen voor verzorgenden

Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft zich sinds 2019 gebogen over een nieuwe erkenning systematiek van de vervolgopleidingen voor verzorgenden.
Dit heeft geleid tot nieuwe profielen per opleiding. Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe opleidingsprofielen van kracht. Van profiel 2009 naar profiel 2019. 
Albeda Zorgcollege heeft de nieuwe erkenningen voor de EVV en de GVP opleiding aangevraagd en ook gekregen. Het is de bedoeling dat voor de andere vervolgopleidingen ook erkenning wordt aangevraagd door Albeda.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De EVV opleiding vormt de generieke basis van de overige opleidingen. 

 • Het is mogelijk om daarna een verkort traject te volgen voor een branchespecifieke opleiding (GVP/GRZ) door middel van een EVC procedure
 • De diploma uitgifte was gedelegeerd aan de opleider. Vanaf 2021 krijgt iedereen een landelijk geregistreerd diploma
 • De beroepscompetentieprofielen zijn vervangen door CanMeds rollen voor verzorgenden
 • Vanaf januari 2021 moeten studenten zich bij aanvang van de opleiding inschrijven bij het CZO. 
 • Aan het eind van de opleiding moet de student zelf een diploma-aanvraag indienen bij het CZO.
 • Van 3 landelijke vervolgopleidingen naar 5 landelijke vervolgopleidingen t.w.:
  Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)
  Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)
  Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg (GRZ)
  - Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie (GVG)  (nog in ontwikkeling)
  - Gespecialiseerd Verzorgende Somatische zorg (GVS)  (nog in ontwikkeling)

Voor deelnemers met een afgeronde vervolgopleiding vanuit een vorig profiel (2003/2009) hanteren we een EVC procedure. Voor deze doelgroep is een verkort traject op maat beschikbaar. 

Sluit

Aanmelden

Duur
10 lesdagen
Kosten
€1899,-
Startmoment(en)
najaar 2021