mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Disclaimer

Datum laatste wijziging: augustus 2021

Het doel van de website en de apps van Albeda is om bezoekers/gebruikers te informeren over Albeda,de opleidingen van Albeda en studentgerelateerde zaken zoals roosters en resultaten. 

Informatie op de website
De informatie op de website en in de apps van Albeda is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Daarnaast wordt getracht deze informatie actueel te houden. Dit laat echter onverlet dat aan de vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Albeda staat niet in voor de juistheid, de volledigheid, de actualiteit of de kwaliteit van de op de Albeda-website en in de Albeda-apps gepubliceerde informatie.

Wijzigingen en/of updates
Albeda behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de Albeda-website en/of Albeda-apps.

Verwijderen en beëindigen gebruik Digitaal Portfolio
Albeda respecteert de student en de door de student gepubliceerde stukken op het Digitaal Portfolio. Albeda behoudt zich het recht voor om datgene te verwijderen wat nodig wordt geacht:

  • materiaal dat onwettig, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, haatdragend of pijnlijk is voor Albeda en/of elke andere entiteit;
  • derden reclame;
  • spam.

Gebruik van de website en apps
Albeda is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de Albeda-website en Albeda-apps.

Externe hyperlinks
De Albeda-website bevat een aantal externe hyperlinks, die bedoeld zijn als (ondersteunende) informatie/presentie van de website. Albeda sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die de bezoeker van de Albeda-website lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Links naar de Albeda-website
Externe links naar pagina’s op de Albeda-website zijn toegestaan, mits dit de goede naam van Albeda niet schaadt. De suggestie mag niet worden gewekt dat Albeda toestemming heeft gegeven voor een link als dat niet het geval is.

De (formeel) juiste naam van Albeda is Stichting Albeda. De link naar de Nederlandse website van Albeda is: http://www.albeda.nl.

Privacy
Albeda gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers/gebruikers van de Albeda-website en de Albeda-apps. Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard als daar een redelijk belang mee wordt gediend. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. Daarbij houdt Albeda zich nauwlettend aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Cookies
De Albeda-website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestandjes die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om de gebruiker/bezoeker bij een later gebruik te identificeren en om toegang te verschaffen tot bepaalde delen van de Albeda-website.
Vrijwel alle internetbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer, FireFox en Safari, bieden de gebruikers de mogelijkheid om ‘cookies’ te accepteren of om deze te weigeren.

Vastleggen en beveiliging van gegevens
Albeda maakt gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie op de Albeda-website zoals gegevens omtrent bezoekersaantallen en bezoekersgedrag. Dit geldt tevens voor de Albeda-apps.

Intellectueel eigendom
Albeda doet alles wat in haar macht ligt om met de rechtmatige eigenaar van digitale tekst en afbeeldingen tot een schriftelijke overeenkomst te komen over het gebruik ervan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk, omdat een of meer van de rechtmatige eigenaars of erfgenamen van het intellectueel eigendom niet kunnen worden achterhaald. Indien de teksten of digitale objecten, die door Albeda gepubliceerd zijn op een van haar communicatiekanalen, rechten van de gebruiker/bezoeker schaadt, dan kan contact worden opgenomen met [email protected]. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item, het communicatiekanaal en om welk materiaal het gaat. Indien geen andere overeenkomst bereikt kan worden, wijzigt of verwijdert Albeda het materiaal. Hiervan wordt melding gemaakt in het betreffende materiaal.

Hoewel het materiaal op de Albeda-website en in de Albeda-apps met de grootste zorg is samengesteld, aanvaarden de auteurs noch Albeda aansprakelijkheid voor onvolledigheid, (druk)fouten of onnauwkeurigheden, of voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.

De Albeda-website is ontwikkeld voor educatieve en maatschappelijke doeleinden zonder winstoogmerk. Daarom wordt niet betaald voor materiaal dat wordt aangeleverd voor publicatie en verwijzing op de Albeda-website. Albeda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van de Albeda-website en de Albeda-apps, of eventuele schade die voortkomt uit het gebruik ervan.

Auteursrecht
De teksten en afbeeldingen op de Albeda-website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de Albeda-website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij Albeda. Albeda respecteert natuurlijk ook het auteursrecht van derden. Mocht de bezoeker/gebruiker van mening zijn dat de informatie op de Albeda-website rechten van de bezoeker/gebruiker schaadt, dan kan contact worden opgenomen met [email protected].

Albeda is eigenaar van een deel van de data die  via de Albeda-apps beschikbaar is (waaronder cijfers, resultaten, aanwezigheid en nieuws) en is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen hiervan.

Naast het bovenstaande is het belangrijk dat de student ook de studiehandleiding leest waarin de gebruikersvoorwaarden van de Albeda-website en de Albeda-apps zijn opgenomen.