Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie volgens werkplekleren

In 2020 is de vervolgopleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)  geheel nieuw ontwikkeld volgens de visie van werkplekleren. In deze opleiding ontwikkelt u zich tot een professional in de directe zorg voor ouderen met psychogeriatrische problemen. Ook leert u als inhoudsdeskundige hoe u collega's, mantelzorgers en vrijwilligers adviseert en hoe u samenwerkt met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de zorgvrager met psychogeriatrische problematiek. In een inspirerend 13 daags programma wordt u opgeleid tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Naast deze kwalificatie ontvangt u, na het met goed gevolg afronden van deze opleiding, ook de EVV kwalificatie.

Reacties van studenten die de opleiding bij ons volgden:
“We hebben een heftig beroep, deze opleiding heeft me meer bewust gemaakt van wat  kan doen in lastige situaties”
“Deze opleiding heeft mij sterker gemaakt, zowel persoonlijk als in mijn beroep”
“Ik heb veel over mezelf geleerd”
“Fijne trainers die erop uit zijn om ons in actie te krijgen”
“De casuistieken van anderen gaven mij inzicht in wat ik moest doen”
“Psychogeriatrie is een heftige doelgroep, daar past een stevige opleiding bij”
“Goede begeleiding op de werkvloer is ongelooflijk belangrijk!”

Verantwoording

Verantwoording

Albeda Zorgcollege heeft de erkenning voor deze opleiding opnieuw verworven in 2020.

Het opleidingstraject is ontwikkeld op basis van het nieuwe GVP profiel 2019 van het College Zorg Opleidingen (CZO)

De opleiding is gebaseerd op de 7 Canmedsrollen van de Verzorgende:
1. Zorgverlener
2. Communicator
3. Samenwerkingspartner
4. Reflectieve professional
5. Gezondheidsbevorderaar
6. Organisator 
7. Kwaliteitsbevorderaar

Inhoud, structuur en opbouw

Inhoud, structuur en opbouw

De opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie kent drie leertrajecten:

 • Leertraject 1: De cliënt centraal
 • Leertraject 2: Samenwerken en begeleiden
 • Leertraject 3: Professionalisering en zorgvernieuwing

 

 

Werkplekleren

Werkplekleren

De didactiek achter dit programma gaat uit van werkplekleren, waarin volop gebruik wordt gemaakt van verschillende leervormen.  De didactiek tijdens de bijeenkomsten verschilt duidelijk van het traditionele opleiden en gaat uit van samen leren in een betekenisvolle dialoog. De dialoog beperkt zich niet alleen tot het leslokaal. Binnen een digitale omgeving reageert u op producten van anderen door het geven van peer-feedback. We maken gebruik van activerende werkvormen zoals de beeldtafel, het rollenspel en kampvuursessies. Casuïstiek uit de praktijk en leervragen vanuit persoonlijke leerdoelen vormen de input voor de lesinhoud.

Leerdoelen

Leerdoelen

 • Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische zorgvrager
 • Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers;           
 • Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische zorgvragers

De opleiding is thematisch opgebouwd en wordt getoetst in de praktijk d.m.v. een viertal Proeven van Bekwaamheid. De opleiding wordt afgesloten met een Bewust bekwaam gesprek in de vorm van een assessment. De opdrachten zijn praktijkgericht en zijn een voorwaarde voor het afsluiten van een leertraject middels een Proeve. Persoonlijke leerdoelen zijn hét uitgangspunt bij het leren. We werken naast de fysieke lessen in een digitale omgeving waar het lesmateriaal een plek heeft en waar ook interactie plaatsvindt (peer-feedback)

De vervolgopleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) ondersteunt verzorgenden bij hun individuele professionalisering.

Lesdata

Lesdata

Open inschrijving
Startmoment maart 2021
26-3; 9-4; 16-4; 23-4; 28-5; 18-6; 25-6; 3-9; 1-10; 15-10; 12-11; 10-12-2021 en 28-1; 18-2; 18-3-2022

Startmoment september/oktober 2021
De exacte lesdata voor deze open inschrijving worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Incompany training december 2020
In december start de incompany training bij zorginstelling Cedrah. Aanmelden hiervoor is uitsluitend mogelijk voor verzorgenden van Cedrah, indien goedgekeurd door de leidinggevende.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

De opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) is een specialisatie voor beroepsbeoefenaren die de kwalificatie Verzorgende of

Verzorgende-IG (niveau 3) hebben én werkzaam zijn als verzorgenden in de Psychogeriatrische zorg.

Praktische info

Praktische info

Wij kunnen deze opleiding ook incompany aanbieden. Neem voor meer informatie contact met ons op! We kunnen dan de opleiding op maat maken, naar uw eigen wensen.  Het aantal lesdagen is dan bijvoorbeeld bespreekbaar, afhankelijk van de (begeleidings) situatie van de werkplek. Het leren op de werkplek (4 uur per week) heeft een belangrijke plaats in deze opleiding. Omdat het leren voornamelijk op de werkvloer plaatsvindt is begeleiding door een geschoolde werkbegeleider van groot belang.

 • De opleiding wordt afgesloten met een assessment.
 • Deze opleiding omvat 13 lesdagen (soms verdeeld in dagdelen) verdeeld over 12 maanden
 • De lessen worden op verschillende dagen in de week ingepland.
 • De lesdagen zijn van 9:00 - 16:00 uur. Dagdelen zijn van 9.00-12.00 uur
 • De opleidingsprijs is inclusief koffie/thee en een lunch (bij een volledige dag).

Certificering en accreditatie

Certificering en accreditatie

Na afloop van de vervolgopleiding ontvangt u een landelijk erkend diploma GVP en een diploma EVV.  Het is mogelijk om (als u lid bent van de V&VN) behaalde accreditatiepunten bij te schrijven in het V&VN kwaliteitsregister.

Belangrijke wijzigingen bij vervolgopleidingen voor verzorgenden

Belangrijke wijzigingen bij vervolgopleidingen voor verzorgenden

Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft zich sinds 2019 gebogen over een nieuwe erkenning systematiek van de vervolgopleidingen voor verzorgenden.
Dit heeft geleid tot nieuwe profielen per opleiding. Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe opleidingsprofielen van kracht. Van profiel 2009 naar profiel 2019. 
Albeda Zorgcollege heeft de nieuwe erkenningen voor de EVV en de GVP opleiding aangevraagd en ook gekregen. Het is de bedoeling dat voor de andere vervolgopleidingen ook erkenning wordt aangevraagd door Albeda.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De EVV opleiding vormt de generieke basis van de overige opleidingen. Afhankelijk van de gekozen opleiding wordt het beroepsinhoudelijke deel aan de opleiding toegevoegd. Dat betekent b.v.  dat een gevolgde GVP opleiding vanaf 2021 tot een dubbel diploma leidt. (GVP diploma en EVV diploma)
 • De diploma uitgifte was gedelegeerd aan de opleider. Vanaf 2021 krijgt iedereen een landelijk geregistreerd diploma
 • De beroepscompetentieprofielen zijn vervangen door CanMeds rollen voor verzorgenden
 • Vanaf januari 2021 moeten studenten zich bij aanvang van de opleiding inschrijven bij het CZO.
 • Aan het eind van de opleiding moet de student zelf een diploma aanvraag indienen bij het CZO.
 • Van 3 landelijke vervolgopleidingen naar 5 landelijke vervolgopleidingen t.w.:
  Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)
  - Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)
  Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg (GRZ)
  - Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie (GVG) (nog in ontwikkeling)
  - Gespecialiseerd Verzorgende Somatische zorg (GVS)  (nog in ontwikkeling)

Voor deelnemers met een afgeronde vervolgopleiding vanuit een vorig profiel (2003/2009) hanteren we een EVC procedure. Voor deze doelgroep is een verkort traject op maat beschikbaar. 

Aanmelden

Duur
13 lesdagen
Kosten
nog niet bekend
Startmoment(en)
december 2020, maart 2021, najaar 2021