mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Klacht van werknemers

Het kan voorkomen dat jij -als werknemer van Albeda- een vraag, probleem of klacht hebt over bejegening of handelswijze of gedragingen binnen Albeda, waardoor jij je in jouw belang getroffen voelt. Mocht dat zo zijn, probeer het altijd eerst zelf op te lossen met jouw leidinggevende, desgewenst met behulp van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan jou in dat geval ondersteunen bij en/of adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Wanneer het voor jou niet mogelijk is om jouw vraag, probleem of klacht met jouw leidinggevende te bespreken of op te lossen, bespreek dan jouw vraag, probleem of klacht met jouw directeur. Mocht dit alsnog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan jij -volgens de klachtenprocedure die in het reglement interne geschillencommissie werknemers is opgenomen- een formele klacht indienen bij of via:

  • de interne geschillencommissie voor werknemers, of
  • het college van bestuur

Het is ook mogelijk dat er tussen jou - als werknemer van Albeda - en jouw leidinggevende verschil van mening is over de toepassing van de cao of een specifieke Albeda-rechtspositionele regeling. Mocht jij bezwaar willen maken tegen een besluit van Albeda aangaande de cao of een specifieke Albeda-rechtspositionele regeling, dan kun je de bezwaarprocedure volgen zoals opgenomen in het reglement interne geschillencommissie werknemers.

Het is in ieders belang dat de onvrede bij de werknemer op een zorgvuldige, heldere en snelle manier wordt behandeld. Om deze reden is de interne geschillencommissie voor werknemers aangesteld. Deze commissie adviseert het college van bestuur in voornoemde gevallen.

Contactpersoon:
Santana Venema
M 06 21 42 47 00
[email protected]

Postadres:
Albeda
Interne Geschillencommissie werknemers
T.a.v. Santana Venema
Postbus 9451
3007 AL  Rotterdam

Downloads