mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

In de Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van 2013 is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met jeugd en volwassenen verplicht is om met de meldcode te werken. Feitelijk is de meldcode een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren en melden. 

Albeda heeft daarom een protocol waarin wordt beschreven wat medewerkers van Albeda moeten doen als zij vermoedens hebben van onveiligheid bij een student.

Downloads