mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie

Subsidieregeling Praktijkleren voor begeleiding mbo-studenten

Het begeleiden van studenten is inspirerend, maar kost ook tijd en toewijding. Via de subsidieregeling Praktijkleren worden bedrijven voor hun inspanningen gecompenseerd. Bedrijven komen tot 2024 in aanmerking voor subsidie als de mbo-studenten die zij begeleiden een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is een toeslag beschikbaar.

De huidige subsidieregeling is met één jaar verlengd. Momenteel loopt een evaluatieonderzoek van de Subsidieregeling praktijkleren over de periode 2019–2022. Voor het schooljaar 2023-2024 en verder wordt een vervolgregeling vastgesteld.

Hieronder staan de belangrijkste dingen die je als werkgever over de subsidieregeling moet weten:

Meer informatie

Voorwaarden en begrippen subsidieregeling mbo-studenten

Doel subsidieregeling
Het bieden van praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen aan bbl-studenten en bedrijven een tegemoetkoming bieden in de kosten van begeleiding. Zie ook: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren/kom-ik-aanmerking/mbo

Werkgever
Een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de diplomagerichte opleiding voor de student verzorgt, op grond van een praktijkleerovereenkomst. Zie ook: https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Doelgroep
Bbl-studenten van alle niveaus

Sectoren
Alle

Praktijkleerovereenkomst
Overeenkomst tussen onderwijsinstelling, werkgever en student

Diplomagerichte opleidingen
Opleidingen uit het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)

Subsidiebedrag
Maximum van € 2.700,- per student. Een volledig studiejaar is bij het mbo 40 weken. Elke week minder begeleiding betekent ook een lager subsidiebedrag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

Aanvraag
Na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding. Als de begeleiding eerder stopt dan in de (praktijkleer)overeenkomst is aangegeven, bijvoorbeeld omdat het diploma is behaald, dan moet je deze datum als einddatum van de begeleiding in het aanvraagformulier invullen. 

Deadline indiening
Uiterlijk 15 september 2023, 17:00 uur voor het studiejaar 2022-2023

Formulier
Digitaal aanvraagformulier
Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Indienen
Via het eLoket met behulp van eHerkenning. Voor een aanvraag is op dit moment minimaal eHerkenning niveau 1 nodig. Vanaf 1 juli 2021 is minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' nodig.

Besluit en uitbetaling
Uiterlijk 15 december van het jaar van aanvraag

Meer informatie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren of telefonisch 088 042 42 42 (van 8:30 tot 17:00)