mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

tekst bij foto

Leerbedrijven en erkenning

Door de grote rol van beroepspraktijkvorming (bpv) in mbo-opleidingen is er behoefte aan voldoende, kwalitatieve bpv-plaatsen en leerbedrijven. Deze leerbedrijven moeten erkend zijn door SBB. Per 1 september 2023 heeft SBB in de Regeling erkenning leerbedrijven opgenomen wat er onder sociale veiligheid wordt verstaan. Dit is een belangrijk onderwerp uit het Stagepact 2023 met afspraken van onderwijs, bedrijfsleven en SBB om stages in het mbo nog beter te maken.

Meer informatie

Erkenning

Leerbedrijven hebben een erkenning nodig om stagiairs te mogen opleiden binnen hun instelling of bedrijf. Om een erkend leerbedrijf te worden, dient u een erkenningsaanvraag in bij het Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven bedrijfsleven (SBB) van uw branche of bij de contactpersoon van de opleiding. Het kenniscentrum bekijkt samen met het leerbedrijf welke leer- en begeleidingsmogelijkheden aanwezig zijn. De praktijkopleider van het leerbedrijf krijgt de gelegenheid een training te volgen in het begeleiden en coachen van stagiairs.

Algemene erkenningscriteria

Het bedrijf of de organisatie wordt geacht:

  1. een goede leerplaats en werkzaamheden binnen de eigen arbeidsorganisatie te bieden die behoren tot de werkprocessen van het beroep waarvoor de student wordt opgeleid;
  2. voor iedere student een goede leerplaats in (sociaal) veilige omstandigheden beschikbaar te hebben;
  3. voldoende en deskundige begeleiding te bieden gericht op de student. Het leerbedrijf benoemt en faciliteert een deskundige praktijkopleider. Het profiel voor praktijkopleider wordt hierbij als maatstaf genomen;
  4. bereid te zijn tot samenwerking met de onderwijsinstelling en SBB en verstrekt daartoe de benodigde informatie;
  5. akkoord te gaan met de vermelding van de bedrijfs- en contactgegevens in het openbare register leerbedrijven. Er kan sprake zijn van een onderbouwd verzoek tot uitzondering van vermelding in het openbaar register in het kader van de veiligheid van medewerkers van het leerbedrijf en/of de student. Hierbij worden de adresgegevens niet vermeld. De beoordeling om deze uitzondering toe te passen ligt bij SBB.

Samenwerking leerbedrijf en Albeda

Als leerbedrijf mag u van de stagiair een positieve houding verwachten, waaruit inzet en motivatie blijkt. Vanuit de opleiding onderhoudt de bpv-begeleider contact met de praktijkopleider van het leerbedrijf over de voortgang. Begeleiding, beoordeling en examinering van de stagiair gebeurt in goed overleg tussen de opleiding en het leerbedrijf. Albeda blijft hierbij eindverantwoordelijk. Albeda organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten met de leerbedrijven uit een branche.

Tijdens de stage kan de stagiair problemen hebben waardoor hij minder goed functioneert op de leerwerkplek. De praktijkopleider van de opleiding kan samen met de student een afspraak maken bij het Trajectbureau van Albeda waar intensieve hulp geboden kan worden.

Wettelijke aansprakelijkheid en verzekeringen

De aansprakelijkheidsverzekering van Albeda geldt tijdens stagewerkzaamheden als aanvullende dekking. In eerste instantie ligt de aansprakelijkheid voor schade tijdens stage, overeenkomstig verschillende wettelijke bepalingen, bij het leerbedrijf.

Fiscale voordelen en subsidies

Het begeleiden van studenten is inspirerend, maar kost ook tijd en toewijding. Via de Subsidieregeling praktijkleren worden bedrijven voor hun inspanningen gecompenseerd. Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als de mbo-studenten die zij begeleiden een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Soms kunnen leerbedrijven ook een beroep doen op subsidies uit speciale opleidingsfondsen. Albeda en het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven helpen u graag bij het indienen van een aanvraag. Lees meer over subsidieregelingen en het aanvragen daarvan.