mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Algemene voorwaarden bpv-overeenkomst

Arikel 1: Randvoorwaarden

 1. De studentenraad van Albeda heeft ingestemd met de onderhavige praktijkovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden.
 2. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de student, de instelling en het leerbedrijf, in deze overeenkomst ook wel aangeduid als “partijen” en wordt beheerd door de instelling.
 3. De student is ingeschreven bij de instelling op grond van een onderwijsovereenkomst.
 4. Op de praktijkovereenkomst is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.
 5. Het bedrijf of de organisatie die de bpv verzorgt, het leerbedrijf, beschikt op de datum van ondertekening van de praktijkovereenkomst over een erkenning van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (verder: SBB) voor de kwalificatie waarvoor de student is ingeschreven bedoeld in artikel 7.2.10 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Arikel 2: Aard van de overeenkomst

 1. De algemene voorwaarden vormen samen met het bpv-blad de praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2.8. van de WEB. In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen.
 2. Afspraken die specifiek gaan over de door de student te volgen bpv, staan op het bpv-blad. Het bpv-blad is een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. Overal waar in deze overeenkomst ‘bpv’ staat, wordt de bpv bedoeld zoals vermeld op het bpv-blad.

Arikel 3: Tussentijdse wijzigingen

 1. De praktijkovereenkomst en meer in het bijzonder, de bpv-gegevens zoals opgenomen op het bpv-blad, kunnen gedurende de bpv-periode met schriftelijke instemming van partijen worden gewijzigd of aangevuld.
 2. Indien de wijziging van bpv-gegevens voortkomt uit een wijziging van het opleidingstraject van de student, dient daaraan een schriftelijk verzoek van de student om wijziging in het opleidingstraject en een aanpassing van de onderwijsovereenkomst vooraf te gaan.
 3. De bpv-gegevens betreffende de opleiding in het kader waarvan de bpv wordt gevolgd, kunnen alleen worden gewijzigd op verzoek van de student. Aan dit verzoek kan een overleg, dan wel advies van de instelling of het leerbedrijf vooraf gaan.
 4. De bpv-gegevens betreffende de begin- en geplande einddatum, duur en omvang van de bpv, kunnen ook worden gewijzigd op verzoek van het leerbedrijf. Een dergelijk verzoek wordt door de instelling enkel gehonoreerd na overleg met en instemming van de student.
 5. De instelling stuurt de nieuwe praktijkovereenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk (op papier of digitaal) ter ondertekening aan de student en aan het leerbedrijf.

Arikel 4: Inhoud en inrichting

 1. Beroepspraktijkvorming maakt onderdeel uit van elke beroepsopleiding zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs. De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij een door de SBB erkend leerbedrijf op grond van een praktijkovereenkomst. In de praktijkovereenkomst worden afspraken over de beroepspraktijkvorming vastgelegd zodat de student in staat wordt gesteld de voor de kwalificatie/het keuzedeel benodigde kennis en ervaring op te doen. De activiteiten die door de student in het kader van de praktijkovereenkomst worden uitgevoerd, hebben een leerfunctie.
 2. Uitgangspunt van de beroepspraktijkvorming zijn de voor de opleiding geldende onderwijs- en vormingsdoelen zoals die staan beschreven in de studiehandleiding en de daarin opgenomen onderwijs- en examenregeling. Aan de beroepspraktijkvorming ligt een inhoudelijk plan voor de beroepspraktijkvorming ten grondslag dat in de studiehandleiding en de daarin opgenomen onderwijs- en examenregeling is vastgesteld. Het dient voor het leerbedrijf helder te zijn welk deel van de kwalificatie de student tijdens zijn bpv moet behalen.
  De studiehandleiding en de daarin opgenomen onderwijs- en examenregeling  is te vinden op de website van de instelling en/of het Portaal.
 3. Van de opleiding op basis van de herziene kwalificatiedossiers maken keuzedelen een onlosmakelijk onderdeel uit. De student kan kiezen voor een keuzedeel dat in de beroepspraktijkvorming wordt ingevuld. In dat geval wordt dit geregistreerd op het bpv-blad dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze praktijkovereenkomst. Er kunnen meerdere keuzedelen bij één leerbedrijf worden gevolgd.

Arikel 5: (Inspannings-)verplichting leerbedrijf

 1. Het leerbedrijf stelt de student in staat om de afgesproken leerdoelen te behalen en zo zijn bpv te behalen. Het leerbedrijf draagt zorg voor voldoende dagelijkse begeleiding en opleiding van de student op de werkvloer.
 2. Het leerbedrijf wijst een praktijkopleider aan die is belast met de begeleiding van de student tijdens de beroepspraktijkvorming. De student weet bij aanvang van de bpv wie de praktijkopleider is.
 3. Het leerbedrijf verklaart zich bereid om beoordeling van de bpv door een functionaris van de instelling in het leerbedrijf mogelijk te maken.
 4. De student wordt door het leerbedrijf in staat gesteld om tijdens de bpv-periode deel te nemen aan het onderwijs dat door de instelling volgens het geldende rooster wordt aangeboden evenals aan toetsen en/of examens.

Arikel 6: (Inspannings-)verplichting instelling

 1. De instelling draagt zorg voor voldoende begeleiding door de bpv-begeleider. De student weet bij aanvang van de bpv wie zijn begeleider is.
 2. De bpv-begeleider vanuit de instelling volgt het verloop van de beroepspraktijkvorming door het onderhouden van regelmatige contacten met de student en met de praktijkbegeleider van het leerbedrijf en bewaakt de voortgang en de aansluiting van de leerdoelen van de student op de leermogelijkheden in het leerbedrijf.
 3. De instelling maakt het rooster tijdig bekend zodat de student en het leerbedrijf hier rekening mee kunnen houden.
 4. De instelling heeft de eindverantwoordelijkheid bij de beoordeling of de student die onderdelen van de kwalificatie die in de beroepspraktijkvorming zijn gevolgd, heeft behaald. De procedure van de beoordeling en de wijze van beoordeling van de bpv, staan beschreven in de studiehandleiding en de daarin opgenomen onderwijs- en examenregeling.
 5. De instelling neemt het oordeel van het leerbedrijf over de student mee als onderdeel van de beoordeling van de student.

Arikel 7: (Inspannings-)verplichting student

 1. De student spant zich zo goed mogelijk in om zijn leerdoelen binnen de afgesproken termijn met succes af te ronden. Dat is voor of uiterlijk op de geplande einddatum die is opgenomen op het bpv-blad. In het bijzonder is de student verplicht daadwerkelijk de bpv te volgen, en op de met het leerbedrijf afgesproken dagen en tijden aanwezig te zijn, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden verwacht.
 2. Voor afwezigheid van de bpv gelden voor de student de regels zoals deze door het leerbedrijf gehanteerd worden evenals de regels zoals deze in de onderwijsovereenkomst tussen de student en de instelling zijn afgesproken.

Arikel 8: Nadere afspraken met de student

 1. Indien gewenst kunnen de instelling, de student en het leerbedrijf nadere individuele afspraken maken. Bijvoorbeeld over de leerdoelen, de begeleiding of de beoordeling van de student
 2. Deze afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd in een bijlage en onderdeel uitmaken van de praktijkovereenkomst.

Arikel 9: Gedragsregels, veiligheid en aansprakelijkheid

 1. De student is verplicht de binnen het leerbedrijf geldende regels, voorschriften en aanwijzingen in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid in acht te nemen. Het leerbedrijf licht de student voor aanvang van de bpv over deze regels in.
 2. De student is verplicht alles geheim te houden wat hem onder geheimhouding wordt toevertrouwd of wat er als geheim te zijner kennis is gekomen of waarvan hij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet begrijpen.
 3. Het leerbedrijf treft overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet, maatregelen die gericht zijn op de bescherming van lichamelijke en geestelijke veiligheid van de student.
 4. Het leerbedrijf is aansprakelijk voor schade die de student tijdens of in verband met de bpv mocht lijden, tenzij het leerbedrijf aantoont dat zij de in artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde verplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de student.
 5. Het leerbedrijf is aansprakelijk voor de schade die de student in de uitoefening van zijn werkzaamheden tijdens of in verband met de bpv toebrengt aan de (eigendommen van het) leerbedrijf of aan (de eigendommen van) derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de student.
 6. De instelling is gevrijwaard voor schade die is ontstaan aan de student, het leerbedrijf of derden in de uitoefening van de bpv.
 7. De aansprakelijkheid van de instelling is in alle gevallen beperkt tot de voorwaarden en de daarop gebaseerde dekking in de afgesloten verzekering van de instelling. Dit betekent dat die aansprakelijkheid beperkt is tot het uit te keren bedrag door de verzekeringsmaatschappij van de instelling.

Arikel 10: Problemen  en conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming

 1. Bij problemen of conflicten tijdens de bpv richt de student zich in eerste instantie tot de praktijkopleider van het leerbedrijf en/of de bpv-begeleider van de instelling. Deze proberen om samen met de student tot een oplossing te komen.
 2. Wanneer de student vindt dat het probleem of conflict niet naar tevredenheid is opgelost en de oorzaak van het probleem of conflict is dat het leerbedrijf de afspraken in deze overeenkomst niet of onvoldoende nakomt, dan kan de student in overleg met de bpv-begeleider van de instelling de mogelijkheden bespreken.
 3. Zowel de student als het leerbedrijf kunnen een klacht indienen conform de klachtenprocedure studenten Albeda. Deze klachtenprocedure is te vinden op de website van Albeda en op Portaal.
 4. Het leerbedrijf treft maatregelen die gericht zijn op voorkoming of bestrijding van vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld. In het geval van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld, heeft de student het recht om de werkzaamheden per direct neer te leggen zonder dat dit reden is voor een negatieve beoordeling. De student moet de werkonderbreking direct melden bij de praktijkopleider en de bpv-begeleider. Wanneer dit niet mogelijk is, dan meldt de student de werkonderbreking bij de vertrouwenspersoon van het leerbedrijf of van de instelling. De instelling informeert SBB.

Arikel 11: Gegevensuitwisseling en privacy

 1. De student heeft recht op inzage in het eigen studentendossier en meer in het bijzonder in de door de instelling verwerkte bpv-gegevens.
 2. Bij het uitwisselen van gegevens over de student nemen de instelling en het leerbedrijf de Algemene Verordening Persoonsgegevens in acht. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de student en dat zij daarover transparant zijn richting de student. In het privacyreglement van de instelling is opgenomen welke gegevens van de student onder welke voorwaarden worden verstrekt aan het leerbedrijf en wanneer de toestemming van de student daarvoor vereist is.

Arikel 12: Akkoordverklaring cursusgeld
In voorkomende gevallen machtigt de student het in dit document genoemde leerbedrijf om namens hem het wettelijk verschuldigde cursusgeld, alsmede eventuele overige opleidingskosten, te voldoen. De student is verantwoordelijk voor het voldoen van het wettelijk verschuldigde cursusgeld.

Arikel 13: Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De praktijkovereenkomst treedt na ondertekening van het eerste bpv-blad in werking en wordt in principe aangegaan voor de duur van de bpv-periode zoals vermeld op het bpv-blad.
 2. De praktijkovereenkomst eindigt van rechtswege:
  1. Op het moment dat de student de bpv met positieve beoordeling heeft voltooid of in het geval van een
   keuzedeel indien de student de bpv heeft voltooid.
  2. Door het verstrijken van de geplande einddatum zoals vermeld op het bpv-blad.
  3. Door het eindigen van de onderwijsovereenkomst tussen de student en de instelling.
  4. Door ontbinding of door verlies van rechtspersoonlijkheid van het leerbedrijf of wanneer het leerbedrijf ophoudt het in de praktijkovereenkomst bedoelde beroep in het genoemde bedrijf uit te oefenen.
  5. Wanneer de erkenning van het leerbedrijf zoals bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB is verlopen of ingetrokken.
 3. De praktijkovereenkomst kan in onderling overleg tussen de instelling, de student en het leerbedrijf met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Deze beëindiging wordt schriftelijk vastgelegd.
 4. De praktijkovereenkomst kan (buitengerechtelijk) worden ontbonden:
  1. Door het leerbedrijf als de student zich ondanks nadrukkelijke (herhaalde) waarschuwing, niet houdt aan gedragsregels zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden.
  2. Door een van de partijen als op grond van zwaarwegende omstandigheden in redelijkheid niet langer van deze partij kan worden verlangd de praktijkovereenkomst te laten voortduren.
  3. Door een van de partijen als de instelling, de student of het leerbedrijf de hem bij wet of in de praktijkovereenkomst opgelegde verplichtingen niet nakomt.
  4. Door de student of het leerbedrijf, als de arbeidsovereenkomst (indien aanwezig) tussen de student en het leerbedrijf wordt beëindigd.
 5. Indien er sprake is van een beëindiging van de praktijkovereenkomst zoals bedoeld in de artikelen 13.2 en 13.3, alsmede in geval van een ontbinding van de praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel 13.4, zal de instelling dit schriftelijk bevestigen aan de student en het leerbedrijf.
 6. Voorafgaand aan een ontbinding op grond van artikel 13.4 onder c dient de partij die zijn verplichtingen niet nakomt door de andere partijen in de gelegenheid te worden gesteld om binnen een termijn van twee weken alsnog zijn verplichtingen na te komen. Een schriftelijke ingebrekestelling is niet nodig indien nakoming blijvend onmogelijk is of als de partij reeds te kennen heeft gegeven zijn verplichtingen niet meer na te zullen komen en het stellen van een termijn overbodig is.

Arikel 14: Vervangende praktijkplaats

 1. Indien de praktijkovereenkomst wordt beëindigd omdat het leerbedrijf niet aan haar verplichtingen voldoet (de praktijkplaats is niet of niet volledig beschikbaar, de begeleiding schiet tekort of ontbreekt, het leerbedrijf beschikt niet langer over een erkenning als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB of er is sprake van andere omstandigheden die maken dat de bpv niet langer naar behoren kan plaatsvinden), dan bevordert de instelling na overleg met SBB dat een toereikende vervangende voorziening zo snel als mogelijk beschikbaar wordt gesteld voor de student.
 2.  Indien en voor zover een voortijdige beëindiging van deze overeenkomst aan de student te wijten valt, rust op de student een  inspanningsverplichting tijdig zorg te dragen voor een toereikend alternatief.

Arikel 15: Slotbepaling

 1.  In de gevallen waarin de praktijkovereenkomst niet voorziet, beslissen de instelling en het leerbedrijf na overleg met de student.
 2. Als het om zaken gaat die de verantwoordelijkheid van SBB raken, dan wordt SBB hierover geïnformeerd.
 3. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.