De opleiding

Bij een mbo-opleiding wordt school gecombineerd met stages in de praktijk (ook wel: beroepspraktijkvorming of bpv). Binnen het mbo kennen we de beroepsopleidende leerweg (bol) of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij de bol zit je als student het grootste deel van de opleiding op school of op een leerwerkplaats. Bij de bbl werk je als student in een bedrijf en volg je 1 dag per week school. Binnen de dossiers Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent worden beide leerwegen aangeboden.

Wat je aan het eind van je opleiding voor jouw beroep of voor een vervolgstudie moet weten en kunnen, staat beschreven in het kwalificatiedossier. Dat heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald. Het kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en profieldeel. Daarnaast zijn er keuzedelen. Keuzedelen zijn een verrijking op de kwalificatie. Het kwalificatiedossier van jouw opleiding vind je op de website van S-bb, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Het kwalificatiedossier is opgebouwd uit kerntaken, werkprocessen en competenties.

Klik door voor het kwalificatiedossier van Pedagogisch Werk.

 

Meer informatie

Basisdeel

In het basisdeel worden de basisvaardigheden van het werk geleerd. Het basisdeel bestaat uit een aantal kerntaken. Kerntaken zijn de belangrijkste taken van een beroep. Hiermee onderscheidt het ene beroep zich van het andere. Een kerntaak is onderverdeeld in werkprocessen. Een werkproces is een afgebakend geheel van handelingen binnen een kerntaak.

B1-K1: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

B1-K2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Profieldeel

Naast het basisdeel heb je het profieldeel. Hierin specialiseer je je in het profiel waarvoor je je hebt ingeschreven. Ieder profiel biedt een verdieping op de kerntaken en werkprocessen uit het basisdeel.

Pedagogisch medewerker kinderopvang (alleen P1) & Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (P1 & P2):

P1-K1 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang

P2-K2 Organiseren van de werkzaamheden

Onderwijsassistent:

P3-K1 Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar

P3-K2 Uitvoeren van taken rondom de lessen

Burgerschap

Voor elke mbo-opleiding geldt dat Burgerschap een verplicht onderdeel is van de opleiding. Je leert hierbij wat het betekent om als burger onderdeel uit te maken van de maatschappij.  

Het vak Burgerschap heeft een inspanningsverplichting. Dit betekent dat je aan het onderwijsprogramma deelneemt. Onderdelen waar aan gewerkt wordt zijn:

  • Sociaal-Maatschappelijke dimensie en Vitaal Burgerschap
  • Politiek-Juridische - en economische dimensie

Generieke vakken

Voor het mbo gelden algemene eisen voor Nederlands, Engels en rekenen. Deze algemene eisen worden de generieke vakken genoemd en ze gelden voor alle mbo-opleidingen in Nederland.

Klik hier voor meer informatie over de generieke vakken.

Keuzedelen

Het keuzedeel is een aanvulling op de inhoud van je opleiding. Je verbreedt of verdiept hiermee je vakmanschap. Een keuzedeel kan ook gericht zijn op de doorstroom naar een hoger niveau. Bij het bepalen van het aanbod van de keuzedelen heeft Albeda rekening gehouden met de wensen van het bedrijfsleven in Rijnmond. Keuzedelen worden ook afgesloten met een examen.

klik hier voor meer info over de keuzedelen 

Onderwijstijd

Binnen het mbo heb je recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Dit is 1600 uur per jaar. Je bent dan 40 weken van 40 uur bezig met je opleiding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uren begeleide onderwijstijd (BOT), beroepspraktijkvorming (bpv) en uren zelfstudie. Bij BOT-uren word je direct begeleid door school (dit kan zowel binnen als buiten school zijn). Bij bpv-uren word je begeleid door je bpv-adres.

Albeda heeft de wettelijke plicht om voldoende lesuren aan te bieden. De lesuren en de uren in de praktijk staan in een overzicht. Dit overzicht heet het TOPmodel (Transparante Onderwijs Programering). In het TOP-model (klik hier voor BOL / BBL) kun je de verdeling van de uren voor jouw opleiding vinden.

Haal meer uit je mbo-tijd!

Tijdens je opleiding kun je naast het standaard traject ook deelnemen aan verschillende extra uitdagingen, zoals:

Leerwerkplaats(en)

In een leerwerkplaats (LWP) worden onderwijs en praktijk direct gekoppeld. Bij sommige locaties en opleidingen is leren in een LWP een mogelijkheid. 

Meer weten over leerwerkplaatsen van ons college, klik dan hier

Maatwerk trajecten

Afhankelijk van je vooropleiding en je competenties kan je voor een versneld traject in aanmerking komen. Als je denkt hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dien je dit eerst te bespreken met je slb'er. Deze bekijkt samen met je onderwijsleider of een verkort- of versneld traject mogelijk is. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.