Studievoortgang en bindend studieadvies

Bij de voortgang van je studie kijken we naar je studieresultaten en naar de ontwikkeling van je beroepshouding. Je beroepshouding wil zeggen de manier waarop je je gedraagt als je het beroep uitoefent. Hier hoort ook aanwezig zijn en op tijd komen bij. Samen met je studieloopbaanbegeleider kijk je regelmatig naar jouw studievoortgang.

Studiepunten
Binnen de opleiding Pedagogisch Werk wordt gewerkt met studiepunten. De studiepunten zijn gekoppeld aan je studieprestaties. Door te zien hoeveel studiepunten je behaalt, zijn we goed in staat om jouw studievoortgang te volgen. In leerjaar 1 en 2 zijn er 60 studiepunten per jaar te behalen. In je toetsplan kun je zien welke studiepunten je kunt halen. De ontwikkeling van je beroepshouding en het aantal studiepunten dat je haalt is van invloed op je bindend studieadvies.

Meer informatie

Studieresultaten

We kennen twee verschillende manieren van toetsing, namelijk ‘formatieve toetsing’ en ‘summatieve toetsing’:

  • Een formatieve toets is een toets die gebruikt wordt als leer- of instructiemiddel. Door de afname van een formatieve toets krijgt de docent een helder zicht op wat jij kan en op welk gebied er meer aandacht nodig is. Hier kan de instructie of de leerstof dan op worden afgestemd.
  • Een summatief examen is een examen waarvan het resultaat beslissend is voor zakken of slagen. Het resultaat telt mee voor een eindcijfer.

De resultaten van zowel je toetsen als je examens zijn te vinden in het studenten informatie systeem (SIS).

Beroepshouding pedagogisch werker

Werken in de sociaal-agogische sector of in het onderwijs betekent werken met mensen, in het pedagogisch werk met kinderen, in het onderwijs met leerlingen/studenten. Hierbij speel jij als persoon een essentiële rol. Je kwaliteiten en persoonlijkheid zijn van groot belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten.

Voor een verantwoorde beroepsuitoefening is het belangrijk dat je betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer bent. Je bent een rolmodel en weet inhoud te geven aan je voorbeeldfunctie. Je biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen, kan diversiteit hanteren en toont een open houding waardoor je vraagstukken bespreekbaar maakt. Deze houding verwachten we ook van je in de klas.

Bindend studieadvies in het eerste leerjaar

School is volgens de wet verplicht om jou een bindend studieadvies te geven in het eerste leerjaar. Dit doen wij in 2 stappen:

Stap 1: Studievoortgangsgesprekken in leerjaar 1
In het eerste leerjaar voert je slb'er na iedere periode van ongeveer 10 weken een studievoortgangsgesprek met je. Hierin worden je studievoortgang, beroepshouding en aanwezigheid met je besproken. Bij het tweede en derde studievoortgangsgesprek krijg je ook een beoordeling van je studievoortgang. In je toetsplan kun je vinden wat er van je verwacht wordt ten aanzien van je voortgang. Als je studieresultaten of je beroepshouding onvoldoende is, dan spreken we in het studievoortgangsgesprek met je af welke verbetering we van je verwachten en op welke termijn. Dit wordt vastgelegd in een verbeterplan. Mochten de afspraken uit het verbeterplan niet worden nagekomen, dan kan dit uiteindelijk leiden tot een negatief bindend studieadvies.

Stap 2: Bindend studieadvies in leerjaar 1
Iedere student ontvangt een bindend studieadvies in het 1e leerjaar. Dit advies wordt gegeven 9 maanden na de start van de opleiding en voor het einde van het eerste leerjaar.

Bij voldoende voortgang ontvang je een positief bindend studieadvies en ga je door naar je 2e leerjaar. Is je voortgang onvoldoende en heeft het verbeterplan niet geleid tot de gewenste verbeteringen, kan dit tot een bindend negatief studieadvies leiden. Wanneer je een bindend negatief studieadvies krijgt, stopt je opleiding en word je verwezen naar het Trajectbureau (bol-studenten).

Meer informatie over het bindend studieadvies vind je in het Studentenstatuut van Albeda.

Gevolgen negatief bindend studieadvies

Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, dan wordt je inschrijving bij de opleiding beëindigd. Je kunt je niet opnieuw bij Albeda voor deze opleiding inschrijven. We zullen samen met jou op zoek gaan naar een andere opleiding die beter bij je past. Hierbij kijken we eerst naar opleidingen binnen Albeda en eventueel daarbuiten. In dat laatste geval wordt je onderwijsovereenkomst ontbonden.

Financiële gevolgen
Wanneer je onderwijsovereenkomst beëindigd wordt, betekent dit dat je geen studiefinanciering meer ontvangt en dat je je studentenreisproduct moet stopzetten. Albeda meldt bij DUO dat je niet meer ingeschreven staat. In principe ontvang je het betaalde lesgeld niet retour. Hier zijn echter wel uitzondering voor mogelijk.

Bezwaar tegen negatief bindend studieadvies
Wanneer je het niet eens bent met een negatief bindend studieadvies dan kun je bezwaar maken. Het besluit zal dan worden heroverwogen. In het Studentenstatuut kun je vinden hoe je dit doet.

Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst na leerjaar 1

Na het 1e leerjaar kan de collegedirectie de onderwijsovereenkomst voortijdig beëindigen op grond van onvoldoende studievoortgang, aanwezigheid of houding. Als een van deze zaken onvoldoende is, dan bespreken we dit eerst met je in een studievoortgangsgesprek. Vervolgens worden er afspraken vastgelegd in een persoonlijk verbeterplan. Mochten de afspraken in het verbeterplan niet worden nagekomen, dan kan dit uiteindelijk leiden tot het beëindigen van de onderwijsovereenkomst. Meestal verwijst de slb'er je naar het Trajectbureau. Daar helpen mensen je een andere, passende opleiding te vinden.

Tijdens of na het eerste jaar kunnen er redenen zijn dat Albeda jouw onderwijsovereenkomst beëindigt voordat je klaar bent met je opleiding. Dan gaat de procedure 'Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst' in werking. Albeda zal nooit zomaar de onderwijsovereenkomst beëindigen.