Aan- en afwezigheid

Iedereen bij Albeda doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij je diploma behaalt. Studenten die actief deelnemen aan het onderwijsaanbod, hebben een grotere kans op een diploma. Als jij je hebt ingeschreven bij Albeda verwachten we van jou dat je actief, volgens het rooster, deelneemt aan onderwijsactiviteiten binnen de school of op de leerwerkplek. Het uitgangspunt is dat je bij de (digitale)lessen aanwezig bent volgens je rooster of je nu 16 bent of 25.

Ook in de onderwijsovereenkomst staat dat je verplicht bent om aan de (digitale)lessen op school, thuis of in de leerwerkplaats deel te nemen, om beroepspraktijkvorming (stage) te doen en om bijvoorbeeld excursies bij te wonen.

Soms maakt jouw persoonlijke situatie het lastig om alle lessen te volgen. Bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Bedenk dat je als toekomstig werknemer ook je privé verplichtingen moet kunnen combineren met je werk. Op je werk kun je immers ook niet zomaar wegblijven.

Meer informatie

Aanwezigheidsregistratie (AWR)

Albeda werkt met een digitale aanwezigheidsregistratie, AWR. Alle docenten registreren aan het begin van de les of je aan- of afwezig bent. De verzuimmedewerker en je slb'er kunnen dit meteen inzien. Wanneer jij je ziek- of afmeldt, wordt dit ook in AWR gezet. Dit is direct zichtbaar voor de docent. 
Iedere opleiding informeert in de eerste schoolweken hoe je je kan ziek- of afmelden.

Je docenten en je slb'er houden jouw aan- en afwezigheid bij in een digitaal registratiesysteem. Ook te laat komen wordt geregistreerd. Het is belangrijk dat je dit zelf OP TIJD controleert. Je kunt inloggen op Albeda Portaal en je eigen aanwezigheidsregistratie inzien van de huidige week en de vorige week.

Als je denkt dat er fouten zijn gemaakt bij de registratie, meld dit dan bij je slb'er (of de verzuimmedewerker). Dat is belangrijk, want bij teveel afwezigheid, melden we je bij de afdeling leerplicht van je gemeente.

Geoorloofd en ongeoorloofd afwezig

Geoorloofd afwezig:
Als je een geldige reden hebt voor je verzuim, dan ben je geoorloofd afwezig. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld ziekte, afspraken met een medische reden of een rijexamen. Wel verwachten we dat je de afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd plant.

Ongeoorloofd afwezig:
Als je je niet afmeldt of je hebt geen geldige reden voor je verzuim, dan ben je ongeoorloofd afwezig. Afwezigheid zal vrijwel altijd invloed hebben op je studieprestaties. Teveel afwezig zijn kan er zelfs toe leiden dat je je studie misschien niet af kunt maken.
Ongeoorloofde afwezigheid kan ook formele gevolgen hebben.  Zo kan je bij teveel ongeoorloofde afwezigheid door de leerplichtambtenaar opgeroepen worden. Ook kan het van invloed zijn op het ontvangen van studiefinanciering of kinderbijslag.

Regels rondom afwezigheid

Studenten jonger dan 18 jaar

Als je binnen 4 weken 5 klokuren afwezig bent zonder geldige reden, krijg je een waarschuwing. Wanneer je meer dan 16 uur afwezig bent in 4 lesweken, is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij het digitale verzuimloket van DUO. De melding wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan je uitnodigen voor een gesprek, je een waarschuwing geven en/of eventueel een boete geven.

Studenten van 18 jaar en ouder

Ben je langer dan 4 lesweken aaneengesloten afwezig en hebben we geen contact met je kunnen krijgen, dan is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij DUO. Je hebt dan voor 1 maand onterecht studiefinanciering ontvangen. Ook ben je onterecht in het bezit geweest van een studentenreisproduct. Vanaf de eerste verzuimdag zal je studiefinanciering (beurs en studentenreisproduct) omgezet worden in een lening.

Lees meer over de gevolgen van afwezigheid.

Verlof aanvragen

BOL
Jij of je ouder/verzorger (als je jonger dan 18 jaar bent) kan in bijzondere gevallen verlof buiten de schoolvakanties aanvragen. Het gaat dan om zogenaamde 'gewichtige omstandigheden'. Het verlof moet bij de studieloopbaanbegeleider worden aangevraagd waarna de onderwijsleider wel of niet toestemming geeft voor het verlof. Bij meer dan 10 dagen verlof beslist de leerplichtambtenaar. Het verlof moet ruim op tijd, bij voorkeur minimaal 8 weken van te voren, aangevraagd worden.

Lees meer over de situaties waar je verlof voor aan kan vragen.

BBL
Het kan gebeuren dat je als bbl-student, geen vakantie op kan nemen in de schoolvakantie. Met de praktijkorganisaties is afgesproken dat je maximaal 3 vakantiedagen buiten de schoolvakanties mag opnemen. Van deze 3 dagen mogen er maximaal 2 aaneengesloten zijn. Als je extra verlof aan wil vragen, moet je het volgende doen:

1.  Je overlegt met je studieloopbaanbegeleider over je verlof.  
2. Je dient je aanvraag in bij de praktijkopleider.
3. Je dient een officieel schriftelijk verzoek in bij de onderwijsleider, met daarbij de schriftelijke toestemming voor vakantie van je werkgever.

Dit doe je maximaal 2 weken voor je voorgenomen vakantiedagen.

Via onderstaande links vind je een toelichting en de benodigde formulieren voor aanvraag van bijzonder verlof. Aanvraag voor bijzonder verlof lever je in bij de onderwijsleider van je opleiding. Deze moet toestemming verlenen.