Examinering en diplomering

Op deze pagina vind je informatie over belangrijke onderwerpen over examinering en diplomering. Denk bijvoorbeeld aan informatie over het examenplan, herkansingen, vrijstellingen, onregelmatigheden en diplomering.

 

Meer informatie

Examenplan

In het examenplan staan alle examens van jouw opleiding op een rijtje, zowel de beroepsexamens als de examens voor keuzedelen, Nederlands, rekenen en Engels (niveau 4). Ook is beschreven aan welke eisen je moet voldoen om je diploma te krijgen. Je leest er onder andere de volgende informatie:

 • Waar vindt het examen plaats (op school of in de praktijk)?
 • Wat voor soort examen is het (theorie of praktijk)?
 • Wanneer heb je het examen behaald (bijvoorbeeld bij het halen van minimaal een 5,5)?

Het examenplan van je opleiding vind je hier:

Retailmedewerker: 25808 BOL en BBL

Retailspecialist: 25809 BOL en BBL 

Retailmanager: 25807 BOL en BBL

(Voor het lezen van bovenstaande documenten heb je een Albeda account nodig)

Beroepsgerichte examens

In de opleiding zijn er beroepsgerichte kwalificerende examens in de praktijk (Proeve van bekwaamheid) en kwalificerende examens in de theorie. Deze examens worden gemiddeld tot een eindcijfer per kerntaak. Zie examenplan van jouw opleiding voor meer informatie.

Examens Nederlands, Engels en rekenen

Voor het mbo gelden algemene eisen voor Nederlands, rekenen en Engels (niveau 4). Deze generieke vakken gelden voor alle mbo-opleidingen in Nederland.

NIVEAU  2

Nederlands niveau 2
Het examen Nederlands bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Centraal examen: dit bestaat uit het examen Lezen en Luisteren
 • Instellingsexamens: dit bestaat uit de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren

Je doet examen op niveau 2F. Je eindcijfer wordt verhoogd met 1 punt. Kijk voor de weging van de verschillende examens in je examenplan. Om je diploma te halen moet je minimaal een 5 halen voor Nederlands, als je voor rekenen dan minimaal een 6 haalt (of andersom).

Rekenen niveau 2
Als je in 2022-2023 met een (nieuwe) mbo-opleiding begint, dan moet je examen doen op rekenniveau mbo 2. Dit is een digitaal instellingsexamen. Het cijfer voor rekenen telt mee voor het behalen van je diploma. Je moet voor rekenen minimaal een 5 halen, als je voor Nederlands dan minimaal een 6 haalt (of andersom).

NIVEAU  3

Nederlands niveau 3
Het examen Nederlands bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Centraal examen: dit bestaat uit het examen Lezen en Luisteren
 • Instellingsexamens: dit bestaat uit de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren.

Je doet examen op niveau 2F. Kijk voor de weging van de verschillende examens in je examenplan. Om je diploma te halen moet je minimaal een 5 halen voor Nederlands, als je voor rekenen dan minimaal een 6 haalt (of andersom).

Rekenen niveau 3

Als je in 2022-2023 met een (nieuwe) mbo-opleiding begint, dan moet je examen doen op rekenniveau mbo 3. Dit is een digitaal instellingsexamen. Het cijfer voor rekenen telt mee voor het behalen van je diploma. Je moet voor rekenen minimaal een 5 halen, als je voor Nederlands dan minimaal een 6 haalt (of andersom).

NIVEAU  4

Nederlands niveau 4
Het examen Nederlands bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Centraal examen: dit bestaat uit het examen Lezen en Luisteren
 • Instellingsexamens: dit bestaat uit de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren.

 Je doet examen op niveau 3F. Kijk voor de weging van de verschillende examens in je examenplan. Voor het behalen van je diploma moet je voor Engels, Nederlands en rekenen tenminste een 5 en twee keer een 6 hebben, in willekeurige volgorde.

Engels niveau 4
Het examen Engels bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Centraal examen: dit bestaat uit het examen Lezen en Luisteren
 • Instellingsexamens: dit bestaat uit de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren.

Je doet examen op niveau B1/A2. Kijk voor de weging van de verschillende examens in je examenplan. Voor het behalen van je diploma moet je voor Engels, Nederlands en rekenen tenminste een 5 en twee keer een 6 hebben, in willekeurige volgorde.

Rekenen niveau 4
Als je in 2022-2023 met een (nieuwe) mbo-opleiding begint, dan moet je examen doen op rekenniveau mbo 4. Dit is een digitaal instellingsexamen. Het cijfer voor rekenen telt mee voor het behalen van je diploma. Je moet voor rekenen minimaal een 5 halen, als je voor Nederlands en Engels dan minimaal een 6 haalt (of andersom).

 

 

 

Keuzedelen

Om je diploma te halen, moet je ook de keuzedelen afsluiten met een examen. Welke keuzedeelverplichting voor jouw opleiding geldt, vind je in het examenplan.

Om te kunnen slagen voor je keuzedelen geldt het volgende:

 • Het gemiddelde van de examenresultaten van de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of tenminste “voldoende” zijn.
 • Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of tenminste “voldoende” zijn.
 • Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of een daarmee overeenkomende eindwaardering zijn.

Meestal doe je meerdere keuzedelen om aan de keuzedeelverplichting te kunnen voldoen. Niet alle keuzedelen zijn even groot, maar de omvang van het keuzedeel telt niet mee bij het berekenen van het gemiddelde.

Bij de examinering van de keuzedelen wordt veelal gebruik gemaakt van portfolio examinering. Hierbij bouw je een portfolio op met daarin bewijsstukken/verslagen van de door jou gemaakte opdrachten behorende bij het keuzedeel. Indien je portfolio aan de gestelde eisen voldoet, mag je deelnemen aan het eindexamen van het keuzedeel. Vaak bestaat dit uit een presentatie over je portfolio en een verantwoordingsgesprek.

Bij sommige keuzedelen is er voor gekozen om te examineren door middel van mondeling- en/of schriftelijke examens. Deze vorm van examinering past meer bij keuzedelen van Moderne Vreemde Talen.

Legitimatieplicht

Je moet je altijd legitimeren bij een examen, ook als je de docenten die bij het examen aanwezig zijn, goed kent. Je moet dus een geldig, niet verlopen, legitimatiebewijs bij je hebben. Kopieën en/of foto's zijn NIET toegestaan. Als je je niet kunt legitimeren, kan je NIET toegelaten worden tot het examen.

Een geldig legitimatiebewijs is een van onderstaande documenten:

 • Nederlands of buitenlands paspoort/ID-kaart
 • Europees rijbewijs
 • Nederlands vreemdelingendocument

 

Aangepaste examinering

Je kan recht hebben (bijvoorbeeld als gevolg van een fysieke beperking) op een aangepaste afname van het examen. Zo kan je recht hebben op hulpmiddelen, zoals verklanking of extra tijd. Hulpmiddelen vraag je aan bij de examencommissie. Jouw studieloopbaanbegeleider kan je hier meer over vertellen.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om je examens in te zien. Voor de centrale examens Nederlands, rekenen en Engels gelden andere inzageregels dan voor de instellingsexamens en de beroepsexamens. Als je vragen hebt over deze regels, vraag dit dan aan je studieloopbaanbegeleider.

Herkansing / examen gemist

Je krijgt de uitslag van je examen uiterlijk binnen tien werkdagen na afname. De opleiding kan deze termijn verlengen met hoogstens tien werkdagen.

 • De uitslagtermijn van tien werkdagen geldt niet voor de resultaten van de centrale examens mbo en het instellingsexamen rekenen. De termijnen voor deze examens worden bekend gemaakt door het College voor Toetsen en Examens.

Disclaimer resultaten getoond in de studentenapp (mijnalbeda) en op het studentenportaal
Het getoonde resultatenoverzicht in de studentenapp (mijnalbeda) en/of op het studentenportaal is door Albeda met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar is pas definitief als de examencommissie het officieel heeft vastgesteld. Albeda aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde resultaten.  

Voor elk examen heb je recht op twee examenkansen. De tweede kans is voor als je een onvoldoende hebt gehaald, je de eerste kans gemist hebt of als je je resultaat wilt verbeteren. Alle regels rondom herkansingen vind je in het examenreglement.

Als je vindt dat je recht hebt op een extra examenkans, dan kun je die aanvragen bij de examencommissie. De examencommissie zal bepalen of je een geldige reden had om afwezig te zijn bij een examen en of je alsnog de gelegenheid krijgt om dit examen te doen.

Onregelmatigheden en wangedrag bij examinering

Onder een onregelmatigheid wordt onder andere het volgende verstaan:

 • op onrechtmatige wijze (proberen) gebruik te maken van oplossingen, antwoorden van door anderen gemaakt examenwerk;
 • op onrechtmatige wijze veranderingen aanbrengen in het examenmateriaal;
 • het niet opvolgen van instructies van examinatoren of surveillanten tijdens het examen;
 • gebruikmaken van niet toegestane hulpmiddelen.

Zodra een examinator of surveillant merkt dat er een onregelmatigheid plaatsvindt, wordt dat direct aan jou verteld. De afname van het examen kan dan worden stopgezet. De examencommissie neemt een beslissing over de gevolgen van de onregelmatigheid en stelt jou hiervan op de hoogte.

Diplomering en uitschrijving

Je bent geslaagd als je examendossier compleet is. Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, worden het diploma en de resultatenlijst gemaakt. Je tekent deze documenten tijdens de diploma-uitreiking.

Op je diploma staat een datum. Op deze datum schrijft Albeda je uit. Deze datum kan een andere datum zijn dan de datum van de dag waarop je je diploma krijgt of de dag dat jij voor het eerst hoort dat je geslaagd bent.

Je recht op studiefinanciering vervalt met ingang van de maand die volgt op de dag waarop je het laatste studiejaar van je opleiding met goed gevolg hebt afgesloten. Dus: staat op jouw diploma de datum 1 juli, dan heb je in de maand juli nog recht op studiefinanciering. Het is belangrijk dat je zelf de uitschrijfdatum meldt bij DUO. Het te laat melden kan leiden tot een boete! Kijk op www.duo.nl.

Examenstudent

Je tekent aan het begin van je studie een onderwijsovereenkomst. Deze is geldig voor de periode waarin het onderwijs en de examens worden aangeboden. Als je niet alle examenonderdelen op tijd hebt gehaald (en dus gezakt bent), is er een mogelijkheid om als examenstudent alsnog examen te doen. Je wordt dan ingeschreven als examenstudent (ook wel extraneus genoemd). Vraag aan je studieloopbaanbegeleider naar meer informatie.

Examencommissie

De directie met de onderwijsleiders en hun teams zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden examinering. De examencommissie stelt regels vast en stelt procedures op met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen en beoordelen van examens.

De examencommissie ziet erop toe dat de examinering goed verloopt en zij houdt bij of de kwaliteit van de examinering op orde is. De examencommissie neemt steekproeven af bij: 
- de afname van de examens
- de beoordeling van de examens
- de examendossiers
- examinering in de praktijk

Daarnaast stelt de examencommissie examens vast, stelt vast of een student een diploma mag krijgen, verleent vrijstellingen, handelt bij onregelmatigheden en behandelt fraude en klachten.

Contactgegevens van de Examencommissie Albeda College Economie & Ondernemen:

Contactpersoon: Mevrouw M.Veldhoen
Adres: Zuster Hennekeplein 80, 3033 BW Rotterdam
Telefoonnummer: 010 433 01 00
E-mail: [email protected]