Examens en diplomering

Je kunt examen doen nadat je alle voorgaande Cycles met goed gevolg hebt doorlopen en nadat je de benodigde vakken voldoende hebt afgesloten. Je werkt voor het examen aan een individueel project van het schrijven, opnemen en promoten van je eigen muziek. Alles wat je daarvoor doet wordt stap voor stap geëxamineerd. Je moet elke stap succesvol afsluiten om naar de volgende stap te kunnen. Externe professionals uit de muziekindustrie beoordelen uiteindelijk je plannen, je muziek, je promotie en de wijze waarop je dit alles organiseert. 

Albeda College Muzikant Producer bereidt jou voor op jouw carrière als startende, onafhankelijke professional in de muziekindustrie. De examens zijn beroepsgericht, ze bestaan uit datgene wat nodig is om uiteindelijk geld te kunnen verdienen met muziek. Met andere woorden: je positioneert jezelf als professional in het werkveld door het tonen van vakmanschap, kennis en creativiteit. En door te laten zien dat je ondernemerschap en (financiële) administratie op orde zijn.  Naast dit examen doe je aanvullende examens: een workshop geven, Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap en keuzedelen.

 

Meer informatie

"Examenonderdelen: cycle en workshop"

De beroepsgerichte examens bestaan uit de volgende onderdelen:

Cycle
Plan: je maakt een plan waarin je omschrijft wat je gaat doen. Welke artistieke richting kies je? Welke ontwikkeling moet je daarvoor doorlopen? Welke planning hoort daarbij? Hoe ziet je promotieplan eruit? Je maakt ook een financieel plan voor het opnemen, uitbrengen en promoten van je muziek.  

Cycle: je schrijft minimaal 10 songs die je uitwerkt tot een compleet album, op het professionele niveau waarop je het kan uitbrengen en waarmee het zo op de radio zou kunnen worden gedraaid. 

Met deze opnames ga je jezelf en jouw muziek promoten richting de muziekindustrie.

Tot slot presenteer je deze tijdens een live optreden. 

Workshop
Voor dit examen ontwikkel je een workshop die je zelf gaat uitvoeren in de praktijk. 

Examenonderdelen: Nederlands

Het examen Nederlands bestaat uit een centraal examen voor luistervaardigheid en leesvaardigheid. Het resultaat van het centrale examen Nederlands 3F telt mee voor het behalen van het diploma mbo 4. Bij het centrale examen worden de vaardigheden lezen en luisteren getoetst. Dit wordt beoordeeld met één cijfer (op één decimaal nauwkeurig, dus bijv. een 7,1). Bij het afleggen van de centrale examens moet je een identiteitsbewijs meebrengen en op de rechterbovenhoek van de tafel leggen.

Daarnaast leg je drie instellingsexamens af: spreken, gesprekken voeren en schrijven. Dit wordt berekend tot één cijfer. 

Hoe bereken je je eindcijfer voor Nederlands?
Het eindcijfer Nederlands is het gemiddelde van die twee cijfers. Dit wordt afgerond op een geheel getal (van 1-10). Het cijfer Nederlands komt op de resultatenlijst bij je diploma te staan. Voor Nederlands en Engels moeten ten minste een 5 en een 6 zijn behaald (in willekeurige volgorde). De eindcijfers worden vermeld op je resultatenlijst bij het diploma.

Examenonderdelen: Engels

Het examen Engels bestaat uit een centraal examen voor luistervaardigheid en leesvaardigheid. Het resultaat voor het centrale examen Engels telt mee voor het behalen van het mbo diploma niveau 4. Het centrale examen bestaat uit de onderdelen lezen en luisteren. Dit wordt beoordeeld met één cijfer. Bij het afleggen van de centrale examens moet je een identiteitsbewijs meebrengen en op de rechterbovenhoek van de tafel leggen.

De instellingsexamens: spreken, gesprekken voeren en schrijven.

Hoe bereken je je eindcijfer voor Engels?
Het eindcijfer Engels is het gemiddelde van die twee cijfers. Dit wordt afgerond op een geheel getal (van 1-10). Het cijfer Engels komt op de resultatenlijst bij je diploma te staan. Voor Nederlands en Engels moeten ten minste een 5 en een 6 zijn behaald (in willekeurige volgorde). De eindcijfers worden vermeld op je resultatenlijst bij het diploma.

Examinering Engels mbo 4 op een hoger niveau
Je kunt je centrale examen Engels of je instellingsexamens Engels op een hoger niveau afleggen. Hiervoor met je een verzoek indienen bij de examencommissie. De school bepaalt of de mogelijkheid om op een hoger niveau examen te doen, wordt aangeboden.

Examenonderdelen: rekenen, loopbaan en burgerschap en de keuzedelen

Rekenen
Voor rekenen leg je een instellingsexamen af. Het resultaat telt niet mee voor het behalen van je diploma.

Loopbaan en burgerschap
Voor het onderdeel Loopbaan en Burgerschap voldoe je aan de inspanningsverplichting middels het 2 jarige traject Carrière- en persoonlijke ontwikkeling. Dit deel wordt afgesloten als de opdrachten van het vak 'carrière en persoonlijke ontwikkeling' behaald zijn.

Keuzedelen
Voor de keuzedelen gelden de volgende diplomavoorwaarden:

• Het gemiddelde van de resultaten van de geëxamineerde keuzedelen moet tenminste een 6 zijn;
• Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 zijn;
• Een keuzedeelresultaat mag nooit lager zijn dan een 4.

Inzage en herkansingen

Inzage van je examens
Voor ieder afgerond examen geldt een inzage termijn van vier weken. Je krijgt dan inzage in de beoordelingsformulieren die je beoordelaars hebben ingevuld. Dit kan heel leerzaam zijn, want er staan vaak tips en tops in het beoordelingsdocument. Er zijn afwijkende inzageregels voor de centrale (CEM) examens Nederlands en Engels.

Herkansingen
Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens die voor hen zijn georganiseerd. Dit is belangrijk om vertraging in de opleiding te voorkomen. Voor alle examens geldt dat je twee pogingen hebt: het examen en een herkansing. Als je als student een examen dat voldoende is beoordeeld wilt herkansen dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie. Die beslist uiteindelijk of dit in jouw geval mogelijk is en op welke voorwaarden.

Vrijstellingen

Wanneer je bij Albeda of een andere onderwijsinstelling al examenonderdelen hebt behaald kun je hiervoor vrijstelling aanvragen. Overleg met je studieloopbaanbegeleider. Je dient de aanvraag tot vrijstelling schriftelijk in bij de Examencommissie, onderbouwd met de benodigde bewijzen.

De examencommissie beslist over het vrijstellingsverzoek binnen 10 werkdagen nadat dit verzoek is ingediend. Je stuurt de aanvraag naar het examenbureau: Ricardo Jupijn, [email protected]

Diploma-eisen

Voor het diploma artiest Muziek niveau 4 moet je onderstaande resultaten behalen. Meer informatie over de diploma-eisen vind je in het examenplan van de opleiding AMP.

 • Kerntaken: minimaal een voldoende voor elk van de twee afzonderlijke kerntaken;
 • Bpv: Minimaal 960 klokuren bpv;
 • Nederlands: Alle examens afgerond en gemiddeld eindcijfer van 5 of hoger (bij minimaal een 6 voor Engels);
 • Engels: Alle examens afgerond en een gemiddeld eindcijfer van 5 of hoger (bij minimaal een 6 voor Nederlands);
 • Rekenen: het instellingsexamen rekenen afgelegd;
 • Loopbaan en burgerschap: Met je bevordering naar het derde leerjaar en het behalen van alle toetsen en opdrachten voor het vak Carrière- en persoonlijke ontwikkeling toon je je inspanningsverplichting aan waarmee wordt voldaan aan de eisen m.b.t. loopbaan en burgerschap om te kunnen diplomeren;
 • Keuzedelen: gemiddeld een 6 (zie voor compensatieregeling het kopje opleiding>keuzedelen).

Cum laude
Behaal je tijdens  je opleiding gemiddeld hoge cijfers (8,0 of hoger), dan bestaat de mogelijkheid dat je cum laude (‘met lof’) kunt diplomeren. In artikel 2.8.5 van het Albeda examenreglement staan de precieze voorwaarden beschreven. Indien je wilt weten of je in aanmerking komt voor de cum-lauderegeling, neem dan contact op met je slb'er. 

Examendossier

Je kunt pas diplomeren als je aan alle gestelde voorwaarden hebt voldaan. Je examenresultaten worden bewaard in de examenmap. Voldoen je examenresultaten aan de gestelde eisen en is de map volledig, dan kom je in aanmerking voor je diploma. De examencommissie stelt vast of je kunt diplomeren en recht hebt op een diploma.

Het examendossier bevat:

 • De bewijsstukken dat je de beroepsgerichte examens met een voldoende hebt afgerond.
 • De bewijsstukken dat je voldaan hebt aan de wettelijke eisen die aan Nederlands, Engels en rekenen zijn gesteld.
 • Een verklaring van de school dat je voldaan hebt aan de wettelijke eisen met betrekking tot loopbaan en burgerschap.
 • Een bewijstuk dat je de bpv met een voldoende hebt afgerond.
 • De bewijsstukken dat je hebt voldaan aan de slagingseisen voor de keuzedelen.

Diplomeren en uitschrijven

Datum, tijdstip en plaats van de diploma-uitreiking wordt op sharepoint gepubliceerd. Je studieloopbaanbegeleider/examenbegeleider brengt je na het diplomabesluit op de hoogte van de uitslag.

Datum uitschrijven opleiding en de gevolgen voor je studiefinanciering
Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de examencommissie het diplomabesluit neemt. Zodra het diplomabesluit door de examencommissie is genomen, word jij direct op de hoogte gesteld en uitgeschreven van de opleiding. Dit heeft gevolgen voor je studiefinanciering en je ov-kaart. Meer informatie kun je vinden op www.duo.nl.

Examenstudent/extraneus

Als de reguliere opleidingsduur voorbij is en je hebt nog steeds voor bepaalde examens een onvoldoende, dan kun je je inschrijven als examenstudent. De examencommissies besluit schriftelijk, met een motivatie, tot het al dan niet inschrijven van jou als examenstudent. Als je als examenstudent een examen herkanst, dan doe je dat op werkprocesniveau. Een examenstudent betaalt 400 euro per half studiejaar. De periode waarin de examenstudenten de examens mag maken, is in beginsel de eerste helft van het volgende schooljaar. De examencommissie besluit over inschrijvingen van examenstudenten buiten deze periode om. Het kan voorkomen dat het examen op een andere locatie plaatsvindt dan waar je de opleiding hebt gevolgd.

Examencommissie

De zorg voor goede kwaliteit van de examens en de examenprocedures staat bij AMP voorop. De diploma’s die het Albeda afgeeft staan er garant voor dat jij de vaardigheden hebt om succesvol te kunnen worden in je beroep. De Examencommissie controleert of de procedures rondom examinering goed uitgevoerd worden. Je kan met de Examencommissie te maken krijgen bijvoorbeeld voor het aanvragen van vrijstellingen, bij onregelmatigheden bij een examen, of wanneer je klachten hebt. In het Examenreglement kan je meer lezen over de Examencommissie. 

Alle regels rondom examinering staan beschreven in het examenreglement van het Albeda. Je kunt hierin onder meer informatie vinden over de examenprocedures, fraude, vrijstellingen, diplomeren, aangepaste examinering en klachten, beroep en bezwaar.

Gegevens examencommissie
De examencommissie wordt geleid door een voorzitter, mevrouw Angelica de Gans, [email protected]

Gegevens examenbureau
Het examenbureau wordt geleid door Ricardo Jupijn, [email protected]
Postadres: Ambachtsweg 17, 3161 GL Rhoon.

Fraude en wangedrag bij examinering

Onder fraude wordt het volgende verstaan:

 • Op onrechtmatige wijze (proberen) gebruik te maken van oplossingen, antwoorden van door anderen gemaakt examenwerk;

 • Op onrechtmatige wijze veranderingen aanbrengen in het examenmateriaal;

 • Niet opvolgen van instructies van examinatoren of surveillanten tijdens het examen;

 • Gebruik maken van niet toegestane hulpmiddelen.

Zodra een examinator of surveillant tijdens of na het examen merkt dat er een onregelmatigheid heeft plaats gevonden, word je daar direct van in kennis gesteld en kan de afname van het examen stoppen.  

De examencommissie neemt een beslissing ten aanzien van de gevolgen van de onregelmatigheid en stelt jou hiervan op de hoogte.

Examenreglement en klachten over examinering

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over een examen of over de gang van zaken rondom een examen. Het kan bijvoorbeeld gaan over teveel lawaai tijdens het examen, waardoor je je niet kon concentreren, of dat het examen te laat begonnen is of dat de inhoud van het examen niet klopt met wat geleerd moest worden.

Er zijn twee verschillende soort klachten rondom examinering:

 • Klachten over een gedrag bij een examen, bijvoorbeeld over lawaai tijdens een examen.
 • Klachten over een beslissing van de examencommissie, bijvoorbeeld over het resultaat van het examen.

Heb je een klacht over iets wat gebeurd is tijdens het examen, een gedraging, dan dien je een klacht in bij de klachtenfunctionaris via [email protected]. Meer informatie vind je op www.albeda.nl/klachten.

Ben je het niet eens met een beslissing van de examencommissie, dan dien je een verzoek tot herziening van de beslissing in bij de examencommissie. Dit kan via het examenbureau van de opleiding. Een verzoek voor herziening van de beslissing kan je binnen 5 werkdagen na het bekendmaken van de beslissing van de examencommissie, schriftelijk indienen bij de examencommissie. In de klacht staan in ieder geval je naam en adres, de datum waarop je het verzoek indient, de omschrijving van de beslissing waartegen jouw verzoek is gericht en waarom je vindt dat de beslissing niet juist is.

Binnen 10 werkdagen nadat jij je verzoek hebt ingediend, neemt de examencommissie een hiernieuwde beslissing. Als de examencommissie het nodig vindt, stelt zij aanvullende vragen aan jou en aan de persoon die betrokken is bij de beslissing, vaak de docent die het examen heeft nagekeken en het cijfer heeft gegeven.