Rechten en plichten

Als student bij Albeda heb je verschillende rechten en plichten. De belangrijkste van deze rechten en plichten worden hieronder genoemd. Daarnaast staat op deze pagina informatie over hoe je mee kunt praten over jouw opleiding of Albeda.

Meer informatie

Onderwijsovereenkomst

Als je bent aangenomen voor de opleiding, krijg je een onderwijsovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten van Albeda en van de student. Als deze overeenkomst is ondertekend en al jouw documenten binnen zijn bij het mbo, dan kun je starten met je nieuwe opleiding. De ondertekening van de onderwijsovereenkomst vindt digitaal plaats.

Praktijkovereenkomst

Een deel van je opleiding ga je stage lopen. In het mbo heet dit Beroeps Praktijk Vorming (bpv). In de praktijkovereenkomst staan alle afspraken die je maakt met Albeda en het bpv-bedrijf over jouw bpv. Dit document wordt door alle partijen ondertekend. De ondertekening vindt digitaal plaats.

Bindend studieadvies en voortijdige beëindiging van de onderwijsovereenkomst

Studiejaar 1: wettelijk bindend studieadvies

Alle MBO studenten krijgen vanaf het studiejaar 2018/2019 een bindend studieadvies in hun eerste studiejaar. Het bindend studieadvies ontvang je:

  • Bij éénjarige opleidingen na 3 maanden maar uiterlijk binnen 4 maanden na aanvang van de opleiding
  • Bij opleidingen die langer dan één jaar duren na 9 maanden maar uiterlijk binnen 12 maanden na aanvang van de opleiding, maar in ieder geval voor het eind van het eerste studiejaar

De studieloopbaanbegeleider voert in de periode voordat het bindend studieadvies moet worden uitgebracht ten minste twee studievoortgangsgesprekken met jou, waarin jouw resultaten, beroepshouding, aanwezigheid e.d. besproken worden. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Indien nodig wordt er een verbeterplan opgesteld, waarin wordt opgenomen welke verbeteringen van jou worden verwacht, op welke termijn je de noodzakelijke verbeteringen moet laten zien en welke ondersteuning je daarbij krijgt.

Als jouw voortgang voldoende is op het moment dat het bindend studieadvies wordt afgegeven, dan ontvang je een positief bindend studieadvies en ga je verder met de opleiding. Is jouw voortgang onvoldoende en heeft het verbeterplan niet geleid tot de gewenste verbeteringen, kan dit tot een negatief bindend studieadvies leiden. Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, stopt je opleiding en word je verwezen naar het Trajectbureau (BOL studenten).

Beëindiging van de onderwijsovereenkomst betekent voor studenten die 18 jaar of ouder zijn dat zij geen studiefinanciering meer ontvangen en dat zij het studentenreisproduct moeten stopzetten. Albeda meldt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)dat de student niet meer staat ingeschreven. Studenten ontvangen het betaalde lesgeld in principe niet retour. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen staan op de site van DUO.

Beroep tegen bindend studieadvies:

Als je het niet eens bent met het advies kan je binnen 10 dagen na dagtekening van het advies beroep aangetekenen bij de commissie van beroep voor de examens:

  • e-mail [email protected] of
  • post: Commissie van Beroep voor de Examens
    Postbus 9451
    3007 AL ROTTERDAM

Meer informatie over het wettelijke bindend studieadvies vind je in het studentenstatuut van Albeda.

 

Meepraten over de opleiding, voor studenten

Op Albedaniveau is er een Studentenraad. Dit is een bijeenkomst waarin studenten in gesprek gaan met het College van Bestuur. Voor de studentenraad kun je je verkiesbaar stellen. Daarnaast is er een studentenpanel. Dit is een bijeenkomst waarin studenten in gesprek gaan met de onderwijsleider en/of het docententeam.

Als je het leuk en belangrijk vindt om mee te praten over jouw opleiding kan je dit aangeven bij jouw slb-er of de onderwijsleider van jouw opleiding. 

Kledingregels

In het kader van hospitality, veiligheid, hygiëne en beroepsbeeld is het noodzakelijk dat je tijdens, de door de opleiding aangegeven lessen, voldoet aan de juiste kledingeisen.