Toetsen en studievoortgang

Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang op de voet. We letten hierbij op de ontwikkeling van jouw muziek en van jou persoonlijk als toekomstige professional.

Ten eerste is er jouw muziek, deze is het belangrijkst. Dit noemen we de Cycle. Deze begeleiden en toetsen we zeer intensief. Ten tweede toetsen we de vakken die je ter ondersteuning van jouw Cycle volgt. Ten derde kijken we naar je beroepshouding, als student en als toekomstige professional.

Voor de Cycle, de ondersteunende vakken en je beroepshouding krijg je elk de beoordeling 'Goed', 'Voldoende' of 'Onvoldoende'.

Gezien het belang dat wij hechten aan jouw muziek kijken we eerst naar de Cycle. Deze moet sowieso voldoende zijn. Een negatieve beoordeling van jouw Cycle kan leiden tot een negatief bindend studieadvies in jaar 1 of tot een beëindiging van de onderwijsovereenkomst vanaf de leerjaren daarna. 

Daarnaast beoordelen we de ondersteunende vakken en jouw beroepshouding. Bij een positieve beoordeling van jouw Cycle kan een negatieve beoordeling van deze twee onderdelen alsnog leiden tot een negatief bindend studieadvies in jaar 1 of tot een beëindiging van de onderwijsovereenkomst vanaf de leerjaren daarna. 

Hieronder staat wanneer je een positieve beoordeling kunt verwachten voor het betreffende onderdeel: 

 1. Je Cycle wordt positief beoordeeld wanneer je de opdrachten op tijd hebt ingeleverd en de kwaliteit van jouw muziek, opnames, promotie en optredens minimaal voldoende zijn.
 2. De ondersteunende vakken worden als één geheel positief beoordeeld wanneer je maximaal 4 onvoldoendes (O) hebt, waarbij Nederlands en Engels in ieder geval voldoende moeten zijn. 
 3. Beroepshouding. Deze pijler bestaat uit een optelsom van vier onderdelen die allemaal voldoende moeten zijn:
 • aanwezigheid (minimaal 80%)

 • bpv (minimaal 180 afgeronde stage uren aan het einde van het eerste leerjaar)

 • carrière- en persoonlijke ontwikkeling (moet voldoende zijn)

 • studiehouding (moet voldoende zijn)

Bindend studieadvies
Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een bindend studie advies. Wanneer de opleiding jou een positief bindend studie advies geeft spreekt het team van docenten en begeleiders zijn vertrouwen uit dat je, bij voldoende inzet, in staat zou moeten zijn om de studie met succes te doorlopen. Bij een negatief bindend studie advies kun je niet verder en zul je de opleiding voortijdig moeten verlaten.

Een nadere toelichting op de procedure en voortgangseisen vind je hier. 

Meer informatie

Beoordeling van jouw Cycle

Gedurende je opleiding doorloop je drie keer de Cycle. De laatste Cycle betreft het examen. De Cycle is onderverdeeld in drie fases van 1) muziek schrijven 2) opnemen en 3) uitbrengen en promoten. Deze fases worden telkens afzonderlijk beoordeeld. Je moet elke Cycle met minimaal een voldoende afronden om door te kunnen naar de volgende Cycle.

Tijdens fase één van de Cycle gaat de beoordeling over de kwaliteit van je composities. Fase twee gaat over de uiteindelijke opname als 'finished product'. Fase drie gaat over de kwaliteit van de promotie van jouw opnames en over de optredens. Je moet telkens de gestelde deadlines per fase halen. Je wordt in je Cycle gecoacht door de Cyclebegeleider. Jouw Cyclebegeleider bepaalt samen met docenten of jouw Cycle positief wordt beoordeeld.

Je krijgt een positieve beoordeling wanneer:

 • Je composities voldoende muzikale kwaliteit hebben in relatie tot de door jouw gekozen stijl (fase 1);
 • Je opnames de juiste kwaliteit hebben voor wat betreft opnemen, inspelen en mixen en masteren (fase 2);
 • Je promotie goed is gedaan, met goede optredens en (online) promotie (fase 3);
 • Je alle gestelde deadlines hebt gehaald.

 

Beoordeling van de ondersteunende vakken

De ondersteunende vakken worden getoetst tijdens drie toetsweken, telkens aan het einde van elke onderwijsperiode. Daarnaast is er één herkansingsweek aan het einde van het studiejaar, gereserveerd voor alle toetsen waarvoor je eerder een onvoldoende hebt gehaald of die je eerder niet hebt kunnen maken.

Docenten bepalen per vak of je daadwerkelijk een toets krijgt in de toetsweek. Je wordt telkens vooraf geïnformeerd over wanneer, welke toetsen precies plaatsvinden. Na elke toetsweek krijg je een voortgangsrapportage, ter afsluiting van de onderwijsperiode. De eerste vindt plaats in december, de tweede in maart, de derde in juni.

Je moet dus de toetsen van de ondersteunende vakken minimaal voldoende hebben gemaakt om te kunnen beginnen met het eindexamen. Dat betekent dat je over al deze vakken maximaal 4 onvoldoendes hebt behaald. Voor Nederlands en Engels moet je minimaal een voldoende staan. 

Binnen drie studiejaren zul je de vakken met een voldoende moeten afsluiten. Voldoende in dit geval betekent in leerjaar 1: het niveau is voldoende om een demo-Cycle te kunnen gaan maken en promoten in leerjaar 2. Voldoende in dit geval betekent in leerjaar 2: het niveau is voldoende om de eindexamen-Cycle te kunnen gaan maken en promoten in leerjaar 3.

Inzage in toetsen voor de ondersteunende vakken
Tijdens je opleiding maak je gebruik van Eduarte. Via deze digitale weg heb je toegang tot allerlei informatie over je opleiding, waaronder je voortgangsrapportages, je stages, berichten van je docenten, je studieloopbaanbegeleider,  of aanvullende informatie. Elke student heeft een unieke code om in te loggen. Ook ontvang je een Albeda e-mailadres. Je activeert het account zelf. Als het account niet werkt dan kan je contact opnemen met de helpdesk, bereikbaar via T 010 258 43 75. Individuele afspraken over je voortgang worden vastgelegd in Eduarte. Het is daarom belangrijk dat je regelmatig in Eduarte kijkt.

Door het inzien van je toetsresultaten kun je leren van je fouten. Wanneer je een toets wilt inzien neem je contact op met je docent. Je kunt de toets vervolgens op afspraak en onder begeleiding bekijken, zodat je vragen kunt stellen. Als je het niet eens bent met de beoordeling bespreek je dit met je docent. Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je schriftelijk bezwaar indienen bij de onderwijsleider.

Herkansen of inhalen van toetsen
Voor elke toets worden twee toetsafnames gepland. De eerste afname is tijdens de toetsweek voor alle studenten. De tweede afname is tijdens de herkansingsweek, bestemd voor die studenten die afwezig waren bij de eerste afname. Heb je bij het eerste toetsmoment een onvoldoende gehaald, dan kun je ook deze tweede afname gebruiken om de toets te herkansen. Wanneer een toets wordt herkanst, geldt het hoogst behaalde cijfer. Voor een afgelegde toets heb je recht op één herkansing.

Beoordeling van de BPV

De stages worden begeleid en beoordeeld door House of Knowledge, je studieloopbaanbegeleider en mogelijk de opdrachtgever. Dit gebeurt telkens aan de hand van het resultaat van het werk dat je laat zien en/of horen. Zij controleren of je voldoende uren bpv hebt gewerkt, of deze bpv-uren voldoen aan de gestelde criteria en of er genoeg variatie in zit. In bpv moeten namelijk verschillende vaardigheden voorbijkomen: zorg daarom voor optredens, voor goede studio-klussen, voor het geven van workshops, marketing en promotie etc.. Alle activiteiten waar jij later geld mee zou kunnen verdienen als zelfstandig ondernemer in de muziekindustrie kunnen als stage worden aangemerkt. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk stages vastlegt met beeld- en/of geluidsmateriaal.

Na elke onderwijsperiode lever je een reflectieverslag in. Je krijgt daarvoor een format van House of Knowledge. Dit moet je uploaden in de bpv-module van Eduarte.

Alle zelf aangedragen stages dienen van te voren aangevraagd te worden bij- én goedgekeurd door House of Knowledge en je studieloopbaanbegeleider. In de bpv-module van Eduarte houd je zelf je stages bij. Op deze manier kun je voor jezelf goed bijhouden of je voldoende uren stage loopt. Dit wordt drie keer per jaar gecontroleerd en beoordeeld.

Tijdens je opleiding moet je minimaal 960 uren stage hebben gedaan. Je krijgt een positieve beoordeling op het eindrapport van ieder studiejaar, bij het behalen van de volgende goedgekeurde bpv-uren:

 • Leerjaar 1: 180 uren
 • Leerjaar 2: 230 uren
 • Leerjaar 3: 550 uren

Wanneer blijkt dat je te weinig bpv-uren hebt om aan het einde van elk jaar aan de urennorm te kunnen voldoen kan House of Knowledge in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider besluiten je een onvoldoende te geven.

Beoordeling van je aanwezigheid
Binnen Albeda gaan we uit van 100% aanwezigheid. Voor een positieve beoordeling moet je minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn. 

Beoordeling van je studiehouding

Voor een positieve beoordeling verwachten wij van jou een positieve studiehouding, tijdens je studie en als toekomstige professional in de muziekindustrie.

Dit betekent:

 • Je krijgt opdrachten die je op tijd moet inleveren. Het is belangrijk dat je je houdt aan deadlines.
 • Je oefent regelmatig en zelfstandig op verschillende instrumenten zoals drums, piano, zang, gitaar, en met het schrijven van muziek.
 • Je bent aanwezig en je komt op tijd.
 • Je neemt actief deel aan alle lessen, opdrachten en stages en eventuele extra begeleiding.
 • Je staat open voor feedback en je kunt omgaan met kritiek.
 • Je neemt een positieve en professionele houding aan, met duidelijke communicatie en een positieve, opbouwende samenwerking met anderen.
 • Je komt uitgeslapen en nuchter naar de opleiding.
 • Je bent goed bereikbaar via je Albeda e-mailadres en telefonisch.
 • Je checkt actief je inbox, reageert adequaat én bent pro-actief in je communicatie.

Wanneer je geen positieve studiehouding laat zien dan wordt het moeilijk om succesvol te worden in je vak. We geven je veel ruimte voor je eigen ideeën. Dit geeft je vrijheid, maar óók verantwoordelijkheid. Dit is precies zoals binnen het beroep.

De docenten, je studieloopbaanbegeleider en je Cyclebegeleider controleren of je je aan de afspraken houdt tijdens de opleiding. Maar ze kunnen je ook helpen. Bij eventuele problemen tijdens de opleiding kun je overleggen met jouw studieloopbaanbegeleider. Het kan namelijk zo zijn dat problemen ervoor zorgen dat je niet kunt voldoen aan onze beoordelingscriteria en/of overgangsnormen. Deze problemen zal je dan eerst moeten zien op te lossen. Samen met hem/haar kan dat lukken.

Wettelijk bindend studieadvies

Albeda is volgens de wet verplicht om jou een bindend studieadvies te geven in het eerste leerjaar. Dit doen wij in 2 stappen:

Stap 1: Studievoortgangsgesprekken in studiejaar 1

Voordat je het wettelijk bindend studieadvies ontvangt, voer je tenminste 2 studievoortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Wanneer je voortgang voldoende is, hoor je dit van je studieloopbaanbegeleider. Wat er van je verwacht wordt ten aanzien van je studievoortgang, kun je vinden in je toetsplan. Wanneer je voortgang niet voldoende is, worden er verbeteringen met je afgesproken die je binnen een redelijke termijn moet laten zien. Dit betekent dat je nog eenmaal de mogelijkheid krijgt om te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd in een verbeterplan. In dit verbeterplan staat ook vermeld wat je van de opleiding kunt verwachten als het gaat over begeleiding en ondersteuning. Samen proberen we jou naar een positief bindend studieadvies te begeleiden. 

Stap 2: Wettelijk bindend studieadvies in studiejaar 1

Zoals gezegd krijgt iedere student in het eerste studiejaar een bindend studieadvies.

Is je voortgang voldoende, ontvang je een positief bindend studieadvies en ga je door naar je tweede leerjaar.
Is je voortgang onvoldoende en heeft het verbeterplan niet geleid tot de gewenste verbeteringen, leidt dit tot een negatief bindend studieadvies.
Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, stopt je opleiding. 

Albeda helpt jou daarna, gedurende 8 weken, om een andere geschikte opleiding te vinden bij Albeda of een andere instelling. 

Hier vind je een toelichting op de procedure en de voortgangseisen

 

Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Er zijn omstandigheden waardoor de onderwijsovereenkomst, zowel in het eerste als in latere studiejaren, voortijdig kan worden beëindigd. Dit betekent dat je met je opleiding moet stoppen. Dit kan alleen in de volgende gevallen:

 • Je ondervindt teveel last van lichamelijke dan wel psychische klachten waardoor je het beroep waarvoor je wordt opgeleid niet kunt uitoefenen.

 • Je laat onvoldoende voortgang zien in jouw studie.

 • Je laat onvoldoende ontwikkeling zien in jouw beroepshouding.

 • Je bent onvoldoende aanwezig om de studie te behalen.

 • Je laat gedrag zien dat niet past bij de studie of toekomstig beroep.

De procedure voor het voortijdig beëindigen van het de onderwijsovereenkomst is gelijk aan die van het wettelijk negatief bindend studieadvies. 

Wanneer je het niet eens bent met het beëindigen van je onderwijsovereenkomst kan je binnen 10 werkdagen een herziening aanvragen bij het college van bestuur. Lees meer.

Financiële gevolgen

Wanneer je onderwijsovereenkomst beëindigd wordt, heb je niet langer recht op studiefinanciering als je 18 jaar of ouder bent. Je moet je studiefinanciering en je studentenreisproduct dan stopzetten. Albeda meldt DUO dat je niet meer ingeschreven staat. In sommige gevallen kun je een deel van je lesgeld terugvragen. Meer informatie over het terugvragen van je lesgeld vind je op www.duo.nl.

MBO-verklaring

Het kan zijn dat je je studie bij Albeda niet afmaakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Als je uitgeschreven wordt bij Albeda, dan kan het zijn dat je recht hebt op een mbo-verklaring. Dit is een verklaring met daarop de door jouw behaalde resultaten. Dit kan je helpen als je gaat solliciteren of als je weer aan een nieuwe mbo-opleiding gaat beginnen (vrijstellingen). Wil je meer weten over de mbo-verklaring, ga dan even langs bij je slb’er.

Verplichte uitreiking
Je ontvangt automatisch een mbo-verklaring als je:

 • Albeda verlaat en
 • jonger bent dan 23 jaar en
 • nog geen startkwalificatie hebt behaald (een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) en
 • ten minste één examen(deel)resultaat hebt behaald en/of (een deel van) de bpv met een positief resultaat hebt afgesloten. Hierbij geldt dat voor de examenresultaten geen mbo-certificaat kan worden uitgereikt.

Uitreiking op verzoek van de student
Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kun je de opleiding zelf om een mbo-verklaring vragen. Voorwaarde is dat je:

 • Albeda verlaat en
 • ten minste één examen(deel)resultaat hebt behaald en/of (een deel van) de bpv met een positief resultaat hebt afgesloten. Hierbij geldt dat voor de examenresultaten geen mbo-certificaat kan worden uitgereikt.