Inrichting opleiding

Het onderwijsprogramma is standaard geprogrammeerd in twee studiejaren. Voor de meeste studenten zal dit het best passende traject zijn.

Meer informatie

Beroepsspecifieke vaardigheden

De opleiding maakt gebruik van de methode Beveiliger (theorieboeken, werkboek en oefenexamens) van uitgeverij EduActief b.v..

Bij de vormgeving van de opleiding is de onderwijsvisie van Albeda als uitgangspunt gebruikt. Gedurende de opleiding worden de navolgende didactische werkvormen ingezet:

 • Groepsopdrachten
 • Individuele opdrachten
 • Probleemgestuurde opdrachten
 • Projecten en opdrachten in de praktijk
 • Simulaties
 • Rollenspellen
 • Onderwijsleergesprekken
 • Casuïstiek
 • Les op afstand
 • Leren door reflecteren

Algemene taal- en rekenvaardigheden

De algemene taal- en rekenvaardigheden staan los van de beroepsopleiding. Omdat bovendien is gebleken dat studenten binnen het cluster Hospitality regelmatig doorstromen van de ene opleiding naar de andere opleiding, is er gekozen voor één opleidingsonafhankelijke taalmethode en één opleidingsonafhankelijke rekenmethode voor alle opleidingen van het cluster Hospitality. Op deze manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat je bij doorstroom extra kosten moet maken voor een andere methode.

Voor Nederlands en Engels wordt gebruik gemaakt van de methode “Taalblokken 3”, voor rekenen van de methode “Nu rekenen”.

Taalblokken 3
Met deze methode is differentiëren eenvoudig.  De docent bepaalt de opzet van de les: klassikale instructie, (digitaal) zelfstandig werken en/of samenwerken. Taalblokken 3 heeft bovendien een remediërende leerlijn voor alle niveaus: “Springstof”. Dit programma wordt ingezet als je vastloopt. Je begint de cursus met  een zogenaamde nulmeting. Daarin wordt bekeken wat je al weet en wat voor jou de beste manier is om op het juiste niveau te komen. Tegen het einde van het programma word je door examentrainingen voorbereid op de examens.

Nu rekenen*
Voor rekenen wordt de methode Nu rekenen gebruikt. Deze resultaatgerichte methode bereidt je voor op het verplichte centrale examen. De methode  biedt functioneel rekenen aan in alledaagse situaties. Nu rekenen heeft een vaste structuur. Elk hoofdstuk begint met een korte, bondige uitleg met voorbeelden, daarna zijn er opdrachten oplopend in moeilijkheidsgraad, er is altijd een examenopdracht en het hoofdstuk eindigt met “test jezelf”.

De didactiek van Nu rekenen is als volgt: leren, oefenen en toetsen. De docent heeft met Nu rekenen de mogelijkheid de methode flexibel in te zetten. De docent kan klassikaal lesgeven, hij kan je individueel begeleiden en er is een combinatie van beide.

Bij Nu rekenen maak je gebruik van twee gewone boeken en van een digitale leeromgeving met daarin een online boek en veel extra oefenopdrachten. In het leerlingvolgsysteem kan de docent het huiswerk opgeven en jouw resultaten volgen.

Er zijn vele toetsingsmogelijkheden. Er zijn hoofdstuktoetsen, referentietoetsen en examenopdrachten. De examentraining is uiteraard gericht op het niveau dat je voor het examen moet behalen. Als je ook wilt oefenen op andere niveaus, kan dit via www.beterrekenen.nl
 

Locatie Fazantenlaan
Op deze locatie wordt er gewerkt met Rekenblokken in plaats van Nu Rekenen

Loopbaan & Burgerschap

Bij “loopbaan en & burgerschap” wordt bij loopbaan gewerkt aan de persoonlijke ontplooiing. Bij burgerschap wordt aandacht besteed aan 4 dimensies, namelijk:

 • politiek-juridisch
 • economisch
 • sociaal-maatschappelijk
 • vitaal burgerschap

Tijdens het onderwijs voor Burgerschap wordt gebruik gemaakt van:

- De methode “Schokland”, uitgeverij Deviant
- De volgende activiteiten worden aangeboden:

 • Bezoek 2e kamer
 • Debat Movies That Matters
 • Gastles Seksuele voorlichting
 • Gastles kredietbank
 • Gastles Verslavingen
 • Gastles FNV

Loopbaan
Bij loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling gaat het om het sturing geven aan het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs dat aansluit op de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven.

Daarnaast werk je bij LB aan het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden. Onder kritische denkvaardigheden wordt verstaan:

 • betrouwbaarheid informatie(-bronnen) op waarde weten te schatten; daarbij het onderscheid kunnen maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames;
 • het perspectief van anderen kunnen innemen;
 • kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen.

De resultaten Loopbaan & Burgerschap worden overgedragen aan de examenverantwoordelijke van het team.  Namens de examencommissie tekent de examenverantwoordelijke van het team de “verklaring afronding Loopbaan & Burgerschap”. De examenverantwoordelijke voegt de verklaring toe aan jouw examendossier.