De opleiding

De opleiding is beschreven in het kwalificatiedossier. In dit dossier staat precies wat je moeten weten en kunnen om je diploma te halen. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Hieronder vind je een korte uitleg. profiel

Meer informatie

Beroepsgericht onderwijs

Basisdeel: bestaat uit 2 onderdelen: de beroepsspecifieke- en de generieke onderdelen.

1: Beroepsspecifieke onderdelen
Beroepsspecifieke onderdelen bestaan uit kerntaken en werkprocessen.

Kerntaken: zijn taken die je zelfstandig moet kunnen uitvoeren en die in het beroep steeds weer terugkomen. Elke kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen.

Werkprocessen: zijn activiteiten die horen bij een kerntaak. In de opleiding leer je deze activiteiten uit te voeren. 

2: Generieke onderdelen
Naast het onderdeel voor het beroep, leer je ook algemene onderdelen. Deze onderdelen zijn:

  • Nederlands
  • Rekenen
  • Loopbaan en Burgerschap

In de lessen van deze onderdelen word je goed geïnformeerd over wat er van jou verwacht wordt.

Profieldeel: geeft een specifieke invulling aan jouw opleiding.

Beroepsspecifieke onderdelen
B1-K1: Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
B1-K1-W1 Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
B1-K1-W2 Voert surveillances en controles uit

B1-K2: Treedt repressief op 
B1-K2-W1 Treedt op bij ongewenst gedrag
B1-K2-W2 Houdt verdachten aan
B1-K2-W3 Treedt op bij incidenten

B1-K3 Voert dienstverlenende taken uit
B1-K3-W1 Biedt service en hulp
B1-K3-W2 Voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit 


Profieldeel - P1 Beveiliger
Geen extra kerntaken en werkprocessen

 

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo.  Haal je een voldoende voor een keuzedeel? Dan komt het keuzedeel op jouw diploma te staan. Daarmee laat je zien waar je goed in bent als je een baan zoekt. Je volgt twee keuzedelen (tenminste 480 SBU).

Locaties Haastrechtstraat en de Vloot
Binnen de opleiding worden de keuzedelen ‘Port safety & security’ en ‘Beveiliging in de zorg’ aangeboden. Ook kun je kiezen uit het aanbod keuzedelen van ‘All you can learn’. 

Keuzedelen

Naast de genoemde keuzedelen, kun je ook kiezen voor keuzedelen die clusterbreed aangeboden worden. Het betreft het volgende keuzedeel:

Meer informatie hierover kun je van je Slb’er krijgen.

Als je een ander keuzedeel wilt volgen dan bij jouw opleiding wordt aangeboden, kan je hier een verzoek voor indienen. Ook hier kan je informatie over krijgen bij je slb’er. Het door jouw gewenste keuzedeel kan overigens uitsluitend worden gevolgd als blijkt dat het past binnen jouw opleiding en in jouw lesrooster kan worden ingepast. Een keuzedeel loopt namelijk door in meerdere onderwijsperiodes.

Aan de volgende drie voorwaarden moet worden voldaan:

  1. Er mag geen overlap zijn tussen het keuzedeel en jouw opleiding zijn. Of dat het geval is kan je nagaan via de overlapcheck
  2. De lessen van het keuzedeel zijn in jouw lesrooster in te passen.
  3. De opleiding die het keuzedeel aanbiedt heeft ruimte om jou te plaatsen.

 

Algemene vaardigheden taal en rekenen

Naast taal en rekenonderwijs voor het beroep krijg je ook les in algemene taal en rekenvaardigheden. Voor de lessen taal en rekenen heb je zowel schriftelijk als digitaal lesmateriaal. Je legt de examens taal en rekenen af in de onderstaande gebieden op het vermelde niveau. Uitgebreide informatie over de examinering van taal en rekenen vind je onder de tegel “examinering en diplomering”.

Nederlands:
Lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren - 2F

Rekenen: 
Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden - 2F

Loopbaan en Burgerschap

Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Loopbaan leer je om aan je eigen ontwikkeling te werken. Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschappij. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen functioneren etc. Alle studenten in het mbo moeten ‘competent’, oftewel vaardig zijn, op het gebied van Loopbaan en Burgerschap. De kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap, versie 2012 zijn via deze link te bekijken.

Je hoeft voor loopbaan en burgerschap geen examen te doen. Wel is het zo dat je moet voldoen aan de zogenaamde wettelijke inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap. Voldoen  aan deze verplichting is een voorwaarde voor het behalen van je diploma van de opleiding. Meer informatie over het programma en de wettelijke inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap is te vinden in het verantwoordingsdocument L&B dat je kan vinden op de opleidingspagina op het SharePoint.

Topmodel

De lesuren en de uren in de praktijk staan in een overzicht. Dit overzicht heet een Topmodel.

Maatwerktrajecten

Het onderwijsprogramma is standaard geprogrammeerd in twee studiejaren. Voor de meeste studenten zal dit het best passende traject zijn. Indien tijdens de intake of gedurende de opleiding blijkt dat je daarvoor de capaciteiten hebt, is het ook mogelijk om de opleiding versneld af te ronden. De lesstof zal dan in een hoger tempo worden aangeboden. Blijkt aan de andere kant dat je moeite hebt met de opleiding, dan wordt er voor een aantal onderdelen extra tijd ingeruimd.