Examens en diplomering

Examens zijn verplicht en bepalen of je je diploma behaalt of niet. Examens kunnen op ieder moment in je opleiding plaatsvinden.

Op deze pagina vind je onder meer informatie over het examenplan, over de verschillende onderdelen van je examen, over herkansingen, vrijstellingen, fraude en diplomering.

 

Meer informatie

Examenplan

In het examenplan staat precies omschreven hoe de examens van je opleiding eruit zien. Er staat onder meer het volgende in: 

 • Welke examens doe je tijdens je opleiding en waar (op school of in de praktijk)?
 • Wat voor type examen (theorie of praktijk) kan je verwachten?
 • Hoe weegt het examen mee?
 • Wanneer heb je het examen behaald (bijvoorbeeld bij het halen van minimaal een 5,5)?
 • Welke voorwaarden zijn er om aan het examen deel te mogen nemen?

Ook vind je hier de overige eisen waaraan je moet voldoen om een diploma te krijgen.

Het examenplan van je opleiding vind je hier:

(Voor het lezen van bovenstaande documenten heb je een Albeda account nodig)

Beroepsgerichte examens

In de opleiding zijn er beroepsgerichte kwalificerende examens in de praktijk (Proeve van bekwaamheid) en kwalificerende examens in de theorie. Deze examens worden gemiddeld tot een eindcijfer per kerntaak.

DP_YAML_QUOTE[Niveau 4: Examens Nederlands, Engels en rekenen]

Voor het mbo gelden algemene eisen voor Nederlands, Engels en rekenen. Deze generieke vakken gelden voor alle mbo-opleidingen in Nederland.

Nederlands niveau 4
Het examen Nederlands bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Centraal examen: dit bestaat uit het examen Lezen en Luisteren
 • Instellingsexamens: dit bestaat uit de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren.

Je doet examen op niveau 3F. Kijk voor de weging van de verschillende examens in je examenplan. Voor het behalen van je diploma moet je voor Nederlands en Engels tenminste een 5 en een 6 hebben, in willekeurige volgorde.

Engels niveau 4
Het examen Engels bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Centraal examen: dit bestaat uit het examen Lezen en Luisteren
 • Instellingsexamens: dit bestaat uit de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren.

Je doet examen op niveau B1/A2. Kijk voor de weging van de verschillende examens in je examenplan. Voor het behalen van je diploma moet je voor Nederlands en Engels tenminste een 5 en een 6 hebben, in willekeurige volgorde.

Rekenen niveau 4
Als je examen rekenen doet in het schooljaar 2020-2021,  dan doe je examen op niveau 3F. Dit kan een digitaal centraal examen zijn of een instellingsexamen. Het cijfer voor rekenen telt nog niet mee voor het behalen van het diploma. Je cijfer wordt wel vermeld op je resultatenlijst bij je diploma. Voor studenten met ernstige rekenproblemen zijn er aangepaste rekenexamens. Voor meer informatie kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider.

DP_YAML_QUOTE[Niveau 3: Examens Nederlands en rekenen]

Voor het mbo gelden algemene eisen voor Nederlands en rekenen. Deze generieke vakken gelden voor alle mbo-opleidingen in Nederland.

Nederlands niveau 3
Het examen Nederlands bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Centraal examen: dit bestaat uit het examen Lezen en Luisteren
 • Instellingsexamens: dit bestaat uit de examens Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren.

Je doet examen op niveau 2F. Kijk voor de weging van de verschillende examens in je examenplan. Om je diploma te halen moet je minimaal een 5 halen. 

Rekenen niveau 3
Als je examen rekenen doet in het schooljaar 2020-2021,  dan doe je examen op niveau 2F. Dit kan een digitaal centraal examen zijn of een instellingsexamen. Het cijfer voor rekenen telt nog niet mee voor het behalen van het diploma. Je cijfer wordt wel vermeld op je resultatenlijst bij je diploma. Voor studenten met ernstige rekenproblemen zijn er aangepaste rekenexamens. Voor meer informatie kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider.

Na 2020-2021 komt er een nieuwe landelijke regeling voor rekenen in het mbo. Zodra daar meer over bekend is, hoor je dat via je opleiding.  

Keuzedelen

Je moet ook examen doen voor de keuzedelen. Met je studieloopbaanbegeleider kies je welke keuzedelen jij wilt doen in jouw opleiding. Welke keuzedeelverplichting voor jouw opleiding geldt, vind je in het examenplan.

Meestal doe je meerdere keuzedelen om aan de keuzedeelverplichting te kunnen voldoen. Om te kunnen slagen voor je keuzedelen geldt het volgende:

 • het gemiddelde van je examens voor keuzedelen moet 'voldoende' zijn, of minimaal een 6;
 • voor minimaal de helft van je keuzedelen moet je minimaal een 'voldoende' of een zes hebben behaald;
 • voor elk keuzedeel moet je minimaal een 4 hebben gehaald, of een gelijkwaardige waardering;
 • niet alle keuzedelen zijn even groot, maar de omvang van het keuzedeel telt niet mee bij het berekenen van het gemiddelde.

Legitimatieplicht

Je moet je altijd legitimeren bij een examen, ook als je de docenten die bij het examen aanwezig zijn, goed kent. Je moet dus een geldig, niet verlopen, legitimatiebewijs bij je hebben. Dit zijn alleen:

 • Nederlands paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart (ID);
 • rijbewijs;
 • ander officieel legitimatiebewijs zoals een vreemdelingendocument.

Kopieën en/of foto's zijn NIET toegestaan. 
Als je je niet kunt legitimeren, kan je NIET toegelaten worden tot het examen.

Aangepaste examinering

Je kan recht hebben (bijvoorbeeld als gevolg van een fysieke beperking) op een aangepaste afname van het examen. Zo kan je recht hebben op hulpmiddelen of meer tijd. Dit vraag je schriftelijk aan bij de Examencommissie.

Fraude en wangedrag bij examinering

Onder fraude wordt het volgende verstaan:

 • op onrechtmatige wijze (proberen) gebruik te maken van oplossingen, antwoorden van door anderen gemaakt examenwerk;

 • op onrechtmatige wijze veranderingen aanbrengen in het examenmateriaal;

 • niet opvolgen van instructies van examinatoren of surveillanten tijdens het examen;

 • gebruik maken van niet toegestane hulpmiddelen.

Zodra een examinator of surveillant tijdens of na het examen merkt dat er een onregelmatigheid heeft plaats gevonden, word je daar direct van in kennis gesteld en kan de afname van het examen stoppen.  

De examencommissie neemt een beslissing ten aanzien van de gevolgen van de onregelmatigheid en stelt jou hiervan op de hoogte. Meer informatie over klachten over examinering vind je op de Albeda-website.

Diplomering en uitschrijving

Je bent geslaagd als je examendossier compleet is. Het examendossier bestaat onder andere uit:                          

 • bewijs behaalde examens verricht in de beroepspraktijk & binnen school;
 • bewijs behaalde examens Nederlands, Engels en rekenen;                  
 • verklaring van de school dat je voldaan hebt aan de inspanningsverplichting Loopbaan en burgerschap;
 • bewijs gemaakte examens keuzedelen;
 • bewijs dat je aan je BPV hebt voldaan.

Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, worden het diploma en de resultatenlijst gemaakt. Je tekent deze documenten tijdens de diploma-uitreiking. Op je diploma staat een datum. Op deze datum schrijft Albeda je uit. Dat is een andere datum dan de dag waarop je je diploma krijgt of de dag dat jij voor het eerst hoort dat je geslaagd bent. Het is belangrijk dat je zelf de uitschrijfdatum meldt bij DUO (enkel voor BOL-variant). 

Het te laat melden kan leiden tot een boete!   Kijk op www.duo.nl.

Examenstudent

Je hebt aan het begin van je studie een onderwijsovereenkomst ondertekend. Deze is geldig voor de periode waarin het onderwijs en de examens worden aangeboden. Als je niet alle examenonderdelen op tijd hebt gehaald (en je dus gezakt bent), is er een mogelijkheid om als examenstudent nogmaals examen te doen. Je wordt dan ingeschreven als examenstudent (ook wel extraneus genoemd). Vraag aan je studieloopbaanbegeleider naar meer informatie.

Examencommissie

De directie met de onderwijsleiders en hun teams zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden examinering. De examencommissie stelt regels vast en stelt procedures op met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen en beoordelen van examens.

De examencommissie ziet erop toe dat de examinering goed verloopt en zij houdt bij of de kwaliteit van de examinering op orde is. De examencommissie neemt steekproeven af bij: 
- de afname van de examens
- de beoordeling van de examens
- de examendossiers
- examinering in de praktijk

Daarnaast stelt de examencommissie examens vast, stelt vast of een student een diploma mag krijgen, verleent vrijstellingen, handelt bij onregelmatigheden en behandelt fraude en klachten.

Contactgegevens van de Examencommissie Albeda College Economie & Ondernemen:

Contactpersoon: Mevrouw M.Veldhoen
Adres: Weena 743, 3013 AL Rotterdam
Telefoonnummer: 010 433 85 00
E-mail: [email protected]