Beroepspraktijkvorming

De bpv (stage/leerbaan) moet je met een voldoende afronden om je diploma te kunnen krijgen. Dit is dus een belangrijk onderdeel van jouw opleiding. De bpv wordt beoordeeld door de praktijk. Je kunt alleen bij een erkend (goedgekeurd) leerbedrijf je beroepspraktijkvorming (stage of werk) doen. Op de site van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vind je een lijst van leerbedrijven klik hier en kun je zien of deze is goedgekeurd klik hier.  Tijdens je bpv volg je de regels die in dat beroep gelden. Dit kan betekenen dat je 's avonds en/of in het weekend stage moet lopen of werken. Hou hiermee in je privéleven rekening.

Duale opleiding Office en management support :
Op de locatie Haastrechtstraat van het Albeda College kun je de duale opleiding Office en management support niveau 3 en niveau 4 volgen. Dit betekent dat je gedurende de gehele opleidingstijd 2 of 3 dagen per week naar school gaat en 2 dagen naar een leerbedrijf. Je leert en je oefent dus heel veel in de echte beroepspraktijk. Wil je meer weten over de duale opleiding? Lees meer.

 

 

Meer informatie

Het vinden van een BPV plaats

Je gaat zelf op zoek naar een bpv-plaats. Het leren vinden van en solliciteren naar een bpv-plek is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op de arbeidsmarkt. In de onderwijsovereenkomst die je bij het begin van je studie ondertekent, staat dan ook dat de student zich aantoonbaar moet inspannen om een bpv-plaats te vinden.

De bpv-coördinator heeft de contacten met de bedrijven waar je je bpv kunt gaan doen. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt als het gaat over de bpv. De bpv-coördinator adviseert en helpt je bij het zoeken naar een geschikte bpv-plaats en is jouw aanspreekpunt. Wanneer het je niet lukt om een passende bpv-plek te vinden, zal de bpv-coördinator je helpen en begeleiden om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk een passende plek vindt. Klik door voor de contactgegevens van jouw bpv-coördinator.

Aanvullende eisen

 • Het is niet toegestaan te starten bij een nog niet erkend bedrijf. Deze uren tellen niet!!
 • In de jaarplanning staat vermeld op welke datum de BPV start en eindigt. Indien je niet tijdig beschikt over een erkend BPV-bedrijf is het niet mogelijk de opleiding tijdig succesvol af te ronden. Controleer dit dus goed.
 • BPV-bedrijven die nog niet erkend zijn, kunnen de erkenning zelf aanvragen. Hierbij kan de BPV-coördinator ondersteuning bieden.
 • Het maximaal aantal te werken uren per week is wettelijk vastgelegd in de arbeidstijdenwet. Als deelnemer aan de opleiding volg je de werktijden van het bedrijf, ook wat betreft het weekend. Tevens moet je je conformeren aan alle veiligheidsregels van het bedrijf.
 • ’s Nachts werken is niet toegestaan voor studenten onder de 18 jaar.
 • De regio waarbinnen je de BPV doet, wordt per locatie vastgesteld. Informatie over (de grootte van) deze regio wordt, in de BPV-regels, op de portaalsite van jouw locatie, gepubliceerd. 
 • In principe blijf je gedurende een leerjaar bij hetzelfde BPV-bedrijf. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag je, na voorafgaand overleg met de BPV-coördinator, éénmalig wisselen van BPV-bedrijf.

Op de albeda website lees je meer over wat er m.b.t. de BPV van jou én van de school wordt verwacht. Klik hiervoor op: www.albeda.nl/bedrijven/stage.

(mogelijk) aanvullende voorwaarden

Steeds meer bpv-organisaties vragen van studenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring is op te vragen bij de gemeente waar je woont. Het komt voor dat een bpv-organisatie je niet toelaat zonder een VOG. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn voor jouw rekening en kunnen per gemeente verschillen. Het niet kunnen verkrijgen van een VOG heeft hoogst waarschijnlijk gevolgen voor je studievoortgang. Algemene informatie over de VOG vind je op deze site.

Bij sommige bpv-organisaties moet je, voordat je met je BPV kan starten, verplicht een vaccinatie Hepatitis B hebben gehad. Deze vaccinatie vindt plaats op kosten van de school. Als je je niet laat vaccineren, kan het zijn dat een praktijkorganisatie je niet toelaat voor de BPV. Dit kan gevolgen hebben voor je studievoortgang. Ook kunnen er andere controles zijn voordat je met je BPV kan starten (bv. MRSA-bacterie en TBC).

Begeleiding tijdens jouw BPV

Tijdens je bpv word je zowel door school als door iemand uit de praktijk begeleid. Je praktijkbegeleider is degene die ervoor zorgt dat jij kunt leren op je bpv-plek. De praktijkbegeleider leidt jou op in de praktijk, in het bedrijf. Deze praktijkbegeleider is de contactpersoon in het bedrijf voor jou, voor de bpv-coördinator en voor de examinator.

Een docent BPV begeleidt je tijdens je bpv-periode op school bij de opdrachten die je moet doen. Vaak is de docent ook je studieloopbaanbegeleider. De 1e examinator (vanuit school) komt naar het bedrijf om de examenprocedure toe te lichten, afspraken m.b.t. de examinering vast te leggen en voert ook de verantwoordingsgesprekken.

Internationale stage (IBPV)

Een internationale stage is geen verplichting, maar wel een mooie uitdaging.  Studenten leren zichzelf te redden in een land met een andere cultuur en taal. Ook leren ze oplossingen te bedenken voor onbekende situaties. Zo worden ze nog zelfstandiger. Dit vinden wij voor onze studenten van groot belang in onze snel veranderende samenleving.

Tijdens de opleiding staat het opdoen van vakkennis centraal.  Vanaf het 2e leerjaar bestaat de mogelijkheid om, met gebruikmaking van het Erasmus+ programma, voor de periode van 1 maand tot 3 maanden stage te lopen in een Europees land. 

Lees meer op de Albeda-website over internationale stages. 

Ziekte en verzuim tijdens BPV

 • Verzuim van BPV-tijd dient uiteraard zoveel mogelijk voorkomen te worden. Als je om dringende redenen niet naar je BPV-adres kan, dan moet je dit voorafgaand aan het verzuim kenbaar maken bij het BPV-bedrijf en/of de praktijkbegeleider en bij de team assistent van de opleiding.
 • Hier staan de Contactgegevens van de BVP-coórdinator van jou opleiding en locatie.
 • Als je ziek bent, meld je dit vóór de aanvangstijd van je BPV, maar in ieder geval vóór 8.30 uur bij je BPV-bedrijf én op school. Beter melden doe je zo snel mogelijk in verband met de planning op het BPV-bedrijf.
 • De uren die je afwezig bent geweest moeten worden ingehaald.

DP_YAML_QUOTE[Overige afspraken en regels rondom de BPV]

Invullen urenstaat

 • In verband met het behalen van voldoende BPV-uren moet je de BPV registreren in Eduarte. Tijdens de voorbereiding van de BPV wordt dit uitgelegd. Ook vind je een handleiding hierover op Sharepoint.
 • Je loopt gemiddeld 8 uur per dag stage. Het kan in de praktijk voorkomen dat je de ene dag 9 uur stageloopt en de andere dag 7 uur. Dit is exclusief de lunchpauze.
 • Je overlegt met je BPV-bedrijf over het opnemen van vrije dagen en de compensatie hiervoor.

Beëindiging BPV

 •  De BPV wordt automatisch beëindigd bij het passeren van de einddatum, zoals die staat op de BPV-overeenkomst.
 • LET OP: Bij voortijdige beëindiging van de BPV vervallen alle gewerkte uren, tenzij anders is overeengekomen met school.

Verzekering tijdens de BPV

Voor alle studenten heeft Albeda een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze geldt naast de bpv overigens ook op school.

Problemen tijdens de BPV

Het kan zijn dat tijdens jouw bpv problemen ontstaan. Bespreek dit altijd eerst op de bpv met degene die jou begeleidt. Als je er niet uitkomt neem dan snel contact op met jouw begeleider vanuit school. Stop nooit zelf met je bpv zonder dat je dit hebt besproken. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de voortgang van jouw opleiding. Samen met je begeleider wordt er altijd gezocht naar een oplossing.