Opleiding

Cycle

In de opleiding Muzikant Producer staat de Cycle centraal. In drie jaar tijd ga je veel eigen nummers schrijven, opnemen en uitbrengen. Daarnaast zal je ook veel aan promotie doen. Je maakt je eigen muziek, je eigen albums, en je doet je eigen shows. Dit doe je telkens in een ‘Cycle’ die bestaat uit drie fases:

 1. Schrijven
 2. Opnemen
 3. Promoten

Dit zijn de fases die iedere beroepsmuzikant doorloopt. De Cycle gaat altijd door, jaar in jaar uit. Ook wanneer je de opleiding hebt voltooid. Van welke artiest ben jij zelf fan? En in welke fase zou die artiest nu zitten? In fase twee in een studio aan het opnemen, of misschien in drie, tijdens een tournee op een persdag, interviews geven? Who knows. Maar ook jouw favoriete artiest werkt naar alle waarschijnlijkheid in deze cyclus.

Je docenten werken al jaren binnen Cycles. Zij gaan je hierin begeleiden. Wanneer je de Cycle meermaals hebt doorlopen, je mooie muziek hebt uitgebracht, te gekke shows hebt gegeven op diverse podia en festivals, dan ben je zover dat je geen amateur meer bent. Je hebt bewezen daadwerkelijk een prof te zijn. Zo redeneren we ook: “Word jij in drie jaar tijd onze collega?” Bovendien ben je als alles goed gaat tegen die tijd een eind op weg met je carrière; je hebt dan immers al drie keer muziek uitgebracht en veel opgetreden. 

Een compleet overzicht van je opleiding, de vakken per periode en de inhoud per vak vind je hier: Alles over je studie.

De opleiding Muzikant is beschreven in het kwalificatiedossier. In dit dossier staat precies wat je moeten weten en kunnen om je diploma te halen. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Hieronder vind je een korte uitleg. 

 

Meer informatie

Basisdeel en profieldeel

De kerntaak in het basisdeel Artiest is:
B1-K1  Positioneert zich als professional in het werkveld 

De kerntaak in het profieldeel Muzikant is:
P3-K1: Creëert of maakt muziek ten behoeve van een muziekproductie

Kerntaken zijn taken die in een bepaald beroep steeds weer terugkomen en die een medewerker zelfstandig moet kunnen uitvoeren. Een kerntaak bestaat uit verschillende handelingen of deeltaken, de werkprocessen en competenties. Werkprocessen zijn de verschillende handelingen om een kerntaak uit te voeren. Deze zijn ook beschreven in het dossier. Om een werkproces goed te kunnen uitvoeren moet je over een aantal competenties beschikken. Onder competenties verstaan we de vaardigheden, kennis en beroepshouding die je nodig hebt om de handelingen (werkprocessen) goed te kunnen uitvoeren.

Beroepsgerichte vakken

Bij elke fase uit de Cycle horen verschillende vaardigheden. Onze docenten en gastdocenten helpen je deze vaardigheden te ontwikkelen en verbeteren. Per fase krijg je verschillende opdrachten en lessen die passen bij de fase waarin je op dat moment werkt. 

De lessen voor het vak Muziek Business zien er bijvoorbeeld zo uit: 

 • Fase 1 (schrijven): Intellectueel eigendom, auteursrechten, publishing, marketing en management.
 • Fase 2 (opnemen): Opname rechten, platencontracten.
 • Fase 3 (promoten): Concertpromotie, tourmanagement etc.

Sommige vaardigheden zijn altijd van toepassing, waar je ook mee bezig bent. Deze vaardigheden krijgen dan ook gedurende alle fases aandacht. Meer informatie over de inhoud van de vakken en de eisen waar je aan moet voldoen vind je in de studiewijzer of handout. Deze krijg je uitgereikt gedurende je opleiding.

Vakken

 • Muziektheorie en solfège
 • Songwriting en compositie
 • Zang techniek
 • Zang interpretatie
 • Drums en ritmische scholing
 • Piano
 • Gitaar
 • Muziekproductie en arrangement
 • Studio basics
 • Muziek business
 • Stijlontwikkeling, smaakontwikkeling, muziekgeschiedenis, verkenning werkveld en performance (wekelijks door gastdocenten)
 • Band coaching en performance
 • Marketing (in combinatie met Nederlands)
 • Carrière- en persoonlijke ontwikkeling
 • Boekhouden en administratie (in combinatie met rekenen)
 • Basgitaar (keuzevak)
 • Didactiek workshop geven

Keuzedelen

De beroepsopleidingen in het MBO zijn gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen. Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting op de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.

Gedurende je opleiding maak je een keuze uit 3 keuzedelen. Met je slb'er bespreek je welk keuzedeel voor jou het meest passend is.

Voor de keuzedelen geldt de volgende diploma-eis:

 • Het gemiddelde van de resultaten van de geëxamineerde keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 zijn.
 • Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 zijn. (als je er 3 hebt dus 2 van de 3)
 • Een keuzedeelresultaat mag nooit lager zijn dan een 4.
 • Voor de berekening van het gemiddelde van de examenresultaten wordt gerekend met het niet-afgeronde cijfer op 1 decimaal.

Vanaf het tweede leerjaar kan je voor het eerst een keuzedeel kiezen.

 • Audio opnemen
 • Audio bewerken en mixen
 • Acteren en bewegen op het podium
 • DJ-ing
 • Opzet eigen lespraktijk
 • Voorbereiding HBO

Audio opnemen
In dit keuzedeel leert  je een audio-opname voor te bereiden, te managen en te maken. Hierbij communiceer je met de klant/artiest en bereid je de opname technisch voor. Je leert de specifieke DAW hard- en software te gebruiken. Je gaat dieper in op een onderdeel van het geluidsplan, namelijk het maken van een microfoonplan.

Studiebelasting: 240 uur
Examenvorm: eindopdracht

Audio bewerken en mixen
In dit keuzedeel leer je een audio-opname te bewerken, de opnames te mixen en de mix klaar te maken voor nabewerking (mastering). Hierbij communiceer je met de klant/muzikant en je opdrachtgever (de studio) en de masteraar. Je leert de specifieke DAW hard- en software te gebruiken in het mixproces en de bediening van randapparatuur.

Studiebelasting: 240 uur
Examenvorm: beoordeling van mixopdrachten

Acteren en bewegen op het podium
In dit keuzedeel leer je als vocalist en/of instrumentalist te acteren en te bewegen binnen het concept van een gegeven of eigen productie. Het gaat daarbij met name om bewustzijn van de rol van de beginnend beroepsbeoefenaar als muzikant binnen een eigen of bestaande productie. De expressie, houding en beweging of dans als vocalist / instrumentalist dragen bij aan de performance of de productie.

Studiebelasting: 240 uur
Examenvorm: eindopdracht en reflectie

DJ-ing
Met DJ-ing wordt bedoeld het verzorgen van een live show als DJ van muziek. De DJ brengt tracks (van anderen) ten gehore door muziekstukken van cd's, vinyl en/of andere digitale bronnen in elkaar te mixen en als een geheel te presenteren.

Studiebelasting: 240 uur
Examenvorm: eindopdracht en reflectie

Opzet eigen lespraktijk
Dit keuzedeel beschrijft de pedagogische en didactische vakkennis en vaardigheden die nodig zijn bij het opzetten van een eigen lespraktijk. Dit betreft zowel het formuleren van het lesaanbod als het voorbereiden van een individuele les.

Studiebelasting: 240 uur
Examenvorm: beoordeling portfolio

Voorbereiding hbo
Dit keuzedeel beschrijft de HBO-vaardigheden als oriëntatie, informatieverwerking, samenwerking en reflectie in de HBO-context. Dit keuzedeel kan ook worden gebruikt als auditievoorbereiding en- training voor een vervolgstudie aan een conservatorium.

Studiebelasting: 240 uur
Examenvorm: beoordeling portfolio

Ander keuzedeel volgen
Mocht je een ander keuzedeel willen volgen dan wij je aanbieden, dan kun je een verzoek indienen om een zogenaamd niet-gekoppeld keuzedeel te mogen volgen. Mogelijk bij een andere opleiding van Albeda. Je kunt hierover informatie verkrijgen bij je slb'er.

Nederlands, Engels, rekenen

Er gelden voor het mbo algemene eisen voor Nederlands en Engels. Deze algemene eisen worden de generieke vaardigheden genoemd. Deze gelden voor alle mbo-opleidingen in Nederland. Nederlands en Engels heb je ook nodig om je beroep goed te kunnen uitvoeren. Deze beroepseisen verschillen per opleiding. Dit worden de beroepsspecifieke vaardigheden genoemd. Zowel de generieke als de beroepsspecifieke vaardigheden zijn in examens opgenomen.

Examens Nederlands
Bij niveau 4 maak je examen op niveau 3F. Je legt de volgende examens af:

 • Instellingsexamens schrijven, gesprekken voeren en spreken.
 • Centraal examen lezen en luisteren.

Examens Engels

 • Instellingsexamens schrijven, gesprekken voeren en spreken op niveau B2. Je kunt deze examens ook op A2 afleggen.
 • Centraal examen Engels B1, lezen en luisteren.

Voor niveau 4 geldt: voor Nederlands en Engels moeten ten minste een 5 en een 6 zijn behaald (in willekeurige volgorde). De eindcijfers worden vermeld op je resultatenlijst bij het diploma. Bij het afleggen van de centrale examens moet je een identiteitsbewijs meebrengen en op de rechterbovenhoek van de tafel leggen.

Als je dyslexie hebt, is het - onder voorwaarden - mogelijk om een aangepast taalexamen te doen. We adviseren je om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met je docent rekenen of je mentor over de mogelijkheden. Meer informatie over dyslexie vind je onder begeleiding.

Examinering Engels mbo 4 op een hoger niveau
Je kunt je centrale examen Engels op een hoger niveau afleggen. Hiervoor met je een verzoek indienen bij de examencommissie (examencommissie Muziek en Theater). 

Examen rekenen
Voor rekenen leg je een instellingsexamen af. Het cijfer telt niet mee voor je diploma.

Loopbaan en burgerschap

Binnen de lessen burgerschap wordt aandacht besteed aan:

 • De politiek-juridische dimensie, je bereidheid en je vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming (kennis over wetten en rechten en verkiezingen).
 • De economische dimensie, je bereidheid en je vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar je deel van uitmaakt en je bereidheid en je vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij (o.a. solliciteren en ondernemend gedrag)
 • De sociaal-maatschappelijke dimensie, heeft betrekking op je bereidheid en je vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren (begrijpen hoe de Nederlandse samenleving werkt).
 • De dimensie vitaal burgerschap heeft betrekking op je bereidheid en je vermogen om te reflecteren op je eigen leefstijl en zorg te dragen voor je eigen vitaliteit als burger en werknemer (zelfstandig keuzes leren maken, het nastreven van een actieve en gezonde leefstijl.)

Het onderdeel loopbaan en burgerschap komt terug in de volgende onderdelen van de opleiding:

 • Lessenreeks Carrière- en persoonlijke ontwikkeling
 • Cycle
 • Slb-begeleiding

Om loopbaan en burgerschap te behalen moet je deelnemen aan de lessen en de opdrachten maken die daarbij horen.

Onderwijstijd

Albeda heeft de wettelijke plicht om voldoende lesuren aan te bieden. De lesuren en de uren in de praktijk staan in een overzicht. Dit overzicht heet een Topmodel. TOP staat voor: Transparante Onderwijsprogrammering. In het Topmodel kan je zien hoeveel tijd je studie je ongeveer zal kosten.

Er zijn verschillende soorten uren:

 • Begeleide onderwijstijd (bot): dit zijn uren dat je onder directe begeleiding/verantwoordelijkheid van de school bezig bent. Denk aan praktijk- en theorielessen, maar ook projecten die je onder begeleiding van een docent buiten de school uitvoert of lessen waarbij je op afstand door een docent wordt begeleid;

 • Beroepspraktijkvorming (bpv): Dit zijn de uren waarin je bij een bedrijf of instelling aan het werk bent. Bpv vindt altijd plaats met een ondertekende bpv-overeenkomst met een erkend leerbedrijf;

 • Onbegeleide uren: dit zijn uren waarin je zelf thuis of op school werkt aan de opleiding. Denk aan huiswerk, examens waarvoor je leert, werkstukken die je maakt, etc.;

 • Studiebelastingsuren: Bij elkaar opgeteld geldt voor ieder studiejaar dat je 1600 uur met je studie bezig bent. Dit noemen we studiebelastingsuren.

  In het overzicht wordt uitgegaan van klokuren (dus 1 uur = 60 minuten).