Aan- en afwezigheid

Iedereen bij Albeda doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij je diploma behaalt. Studenten die actief deelnemen aan het onderwijsaanbod, hebben een grotere kans op een diploma. Als jij je hebt ingeschreven bij Albeda verwachten we van jou dat je actief, volgens het rooster, deelneemt aan (digitale) onderwijsactiviteiten binnen de school of op de leerwerkplek. Het uitgangspunt is: iedereen is 100% aanwezig, of je nu 16 bent of 25.

Ook in de onderwijsovereenkomst (link) staat dat je verplicht bent om aan de (digitale) lessen op school of de leerwerkplaats deel te nemen, om beroepspraktijkvorming (stage) te doen en om bijvoorbeeld excursies bij te wonen.

Soms maakt jouw persoonlijke situatie het lastig om alle (digitale) lessen te volgen. Bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Bedenk dat je als toekomstig werknemer ook je privé verplichtingen moet kunnen combineren met je werk. Op je werk of bij een optreden kun je immers ook niet zomaar wegblijven.

Gegevens afmelden bij ziekte of afwezigheid
Het kan gebeuren dat je door bijvoorbeeld ziekte of artsenbezoek de lessen niet kunt volgen. Afmelden doe je via de awr-medewerkers, [email protected] of op T 010 506 14 13, vóór aanvang van de les. Vermeld in de mail:

  • Naam
  • Leeftijd
  • Klas
  • Datum afwezigheid
  • Begintijd en eindtijd afwezigheid
  • Reden afwezigheid

Als je afwezig bent op je bpv, ben je verplicht ook je bpv-bedrijf daarvan op de hoogte te stellen én de bpv-coördinator van de opleiding. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan alleen één van je ouders of verzorgers je telefonisch of per e-mail afmelden.
T 010 506 14 13
E [email protected]

 

 

Meer informatie

Aanwezigheidsregistratie (awr)

Awr is het online aanwezigheidsregistratiesysteem van Albeda. Iedere docent houdt hierin de aanwezigheid van zijn studenten bij. Op ieder rapport staat een overzicht van je gemiddelde awr scores voor de laatste periode en een totaalgemiddelde. Je kunt het overzicht van je aanwezigheid ook tussentijds inzien in Eduarte. Klopt er iets niet in de registratie van je aanwezigheid? Je kunt dit dan bij de awr-medewerkers melden of je docent. 

Regels rondom afwezigheid

Als je binnen 4 weken 5 klokuren afwezig bent zonder geldige reden, krijg je een waarschuwing. Wanneer je meer dan 16 uur afwezig bent in 4 lesweken, is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij het digitale verzuimloket van DUO. De melding wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan je uitnodigen voor een gesprek, je een waarschuwing geven en/of eventueel een boete geven.

Ben je langer dan 4 lesweken aaneengesloten afwezig en hebben we geen contact met je kunnen krijgen, dan is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij DUO. Je hebt dan voor 1 maand onterecht studiefinanciering ontvangen. Ook ben je onterecht in het bezit geweest van een studentenreisproduct. Vanaf de eerste verzuimdag zal je studiefinanciering (beurs en studentenreisproduct) omgezet worden in een lening.

Gevolgen verzuim 18-

Als je teveel verzuimt, roept de leerplichtambtenaar jou en je ouders/verzorgers op voor een gesprek om te onderzoeken of en welke begeleiding gewenst is. De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen en jongeren gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. De leerplichtambtenaar kan jou of je ouders/ verzorgers een straf opleggen als je blijft verzuimen. Een straf kan bestaan uit een halt-straf, een boete, intrekken van kinderbijslag of een taak- of gevangenisstraf.

1. Je bent afwezig zonder afmelding: Dezelfde dag neemt de school contact met je op om te horen waarom je afwezig bent. Dit wordt in jouw persoonlijke studentendossier vastgelegd.

2. Je bent 5 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt een brief naar je ouders / verzorgers waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim en uitgenodigd worden voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider.

3. Je bent 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt een tweede brief naar je ouders / verzorgers onderwijsleider waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim en uitgenodigd worden voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. De afspraken uit dit gesprek komen in een verbeterplan te staan die de student en de ouders/ verzorgers ondertekenen. De leerplichtambtenaar ontvangt deze melding ook via het digitale verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar kan de student en ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek.

4. Je bent voor de tweede maal 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt nogmaals een brief aan je ouders / verzorgers waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim. Ook worden ze via deze brief uitgenodigd voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. De leerplichtambtenaar ontvangt deze melding ook weer en zal de student en ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek om te onderzoeken welke hulp of begeleiding er gewenst is. Een boete of een officiële waarschuwing kunnen het gevolg zijn.

Gevolgen verzuim 18+

Als je teveel verzuimt, meldt de opleiding dit bij DUO (dienst uitvoering onderwijs van het ministerie). Als het verzuim niet afneemt en/of je je diploma niet dreigt te halen, kan je na een laatste waarschuwing worden uitgeschreven door de opleiding. Je studiefinanciering stopt en je hebt geen recht op een uitkering.

1. Je bent afwezig zonder afmelding: Dezelfde dag neemt de school contact met je op om te horen waarom je afwezig bent. Dit wordt in jouw persoonlijke studentendossier vastgelegd.

2. Je bent 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: Je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De afspraken uit dit gesprek komen in een verbeterplan te staan die de student ondertekent.

3. Je bent 5 schooldagen onafgebroken afwezig en school kan geen contact met je krijgen: School doet een melding bij DUO. In de melding staat een beschrijving van de inspanning van de school en de resultaten hiervan.

4. Je bent voor de tweede maal 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: Je krijgt weer een brief van de onderwijsleider waarin je geïnformeerd wordt over je verzuim en uitgenodigd wordt voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. DUO ontvangt deze melding ook. Albeda kan je uitschrijven en DUO kan besluiten je studiefinanciering stop te zetten en je OV-kaart in te trekken als je onvoldoende aan kunt tonen bezig te zijn met je studie (door aanwezigheid en/of resultaten).

5. Je bent 4 weken onafgebroken afwezig en school kan geen contact met je krijgen: School meldt je afwezigheid bij DUO en kan besluiten om je uit te schrijven. Er is dan al een melding gedaan dat je 5 aaneengesloten dagen afwezig bent. DUO kan besluiten je studiefinanciering stop te zetten en je OV-kaart in te trekken als je onvoldoende aan kunt tonen bezig te zijn met je studie (door aanwezigheid en/of resultaten).

Bijzonder verlof aanvragen

Jij of je ouder/verzorger (als je jonger dan 18 jaar bent) kan in bijzondere gevallen verlof buiten de schoolvakanties aanvragen. Het gaat dan om zogenaamde 'gewichtige omstandigheden'. Het verlof moet bij de studieloopbaanbegeleider worden aangevraagd waarna de onderwijsleider wel of niet toestemming geeft voor het verlof. Bij meer dan 10 dagen verlof beslist de leerplichtambtenaar. Het verlof moet ruim op tijd, bij voorkeur minimaal 8 weken van te voren, aangevraagd worden.

Lees meer over de situaties waar je verlof voor aan kan vragen.

Aanvraagformulier voor verlof buiten de school vakanties voor studenten van 16 en 17-jaar

Aanvraagformulier voor verlof buiten de school vakanties voor studenten van 18 jaar en ouder