Gevolgen van te veel verzuim

Meer informatie

DP_YAML_QUOTE[Je bent jonger dan 18 jaar en je verzuimt te veel]

Als je teveel verzuimt, roept de leerplichtambtenaar jou en je ouders/verzorgers op voor een gesprek om te onderzoeken of en welke begeleiding gewenst is. De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen en jongeren gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. De leerplichtambtenaar kan jou of je ouders/ verzorgers een straf opleggen als je blijft verzuimen. Een straf kan bestaan uit een halt-straf, een boete, intrekken van kinderbijslag of een taak- of gevangenisstraf.

1. Je bent afwezig zonder afmelding: Dezelfde dag neemt de school contact met je op om te horen waarom je afwezig bent. Dit wordt in jouw persoonlijke studentendossier vastgelegd.

2. Je bent 5 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt een brief naar je ouders / verzorgers waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim en uitgenodigd worden voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider.

3. Je bent 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt een tweede brief naar je ouders / verzorgers onderwijsleider waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim en uitgenodigd worden voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. De afspraken uit dit gesprek komen in een verbeterplan te staan die de student en de ouders/ verzorgers ondertekenen. De leerplichtambtenaar ontvangt deze melding ook via het digitale verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar kan de student en ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek.

4. Je bent voor de tweede maal 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt nogmaals een brief aan je ouders / verzorgers waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim. Ook worden ze via deze brief uitgenodigd voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. De leerplichtambtenaar ontvangt deze melding ook weer en zal de student en ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek om te onderzoeken welke hulp of begeleiding er gewenst is. Een boete of een officiële waarschuwing kunnen het gevolg zijn.

DP_YAML_QUOTE[Je bent 18 jaar of ouder en je verzuimt te veel]

Als je teveel verzuimt, meldt de opleiding dit bij DUO (dienst uitvoering onderwijs van het ministerie) . Als het verzuim niet afneemt en/of je je diploma niet dreigt te halen, kan je na een laatste waarschuwing worden uitgeschreven door de opleiding. Je studiefinanciering stopt en je hebt geen recht op een uitkering.

1. Je bent afwezig zonder afmelding: Dezelfde dag neemt de school contact met je op om te horen waarom je afwezig bent. Dit wordt in jouw persoonlijke studentendossier vastgelegd.

2. Je bent 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: Je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De afspraken uit dit gesprek komen in een verbeterplan te staan die de student ondertekent.

3. Je bent 5 schooldagen onafgebroken afwezig en school kan geen contact met je krijgen: School doet een melding bij DUO. In de melding staat een beschrijving van de inspanning van de school en de resultaten hiervan.

4. Je bent voor de tweede maal 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: Je krijgt weer een brief van de onderwijsleider waarin je geïnformeerd wordt over je verzuim en uitgenodigd wordt voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. DUO ontvangt deze melding ook. Albeda kan je uitschrijven en DUO kan besluiten je studiefinanciering stop te zetten en je OV-kaart in te trekken als je onvoldoende aan kunt tonen bezig te zijn met je studie (door aanwezigheid en/of resultaten).

5. Je bent 4 weken onafgebroken afwezig en school kan geen contact met je krijgen: School meldt je afwezigheid bij DUO en kan besluiten om je uit te schrijven. Er is dan al een melding gedaan dat je 5 aaneengesloten dagen afwezig bent. DUO kan besluiten je studiefinanciering stop te zetten en je OV-kaart in te trekken als je onvoldoende aan kunt tonen bezig te zijn met je studie (door aanwezigheid en/of resultaten).