Rechten en plichten bij examinering

Meer informatie

Examenreglement

Albeda heeft een Examenreglement. Hierin vind je alle regels die gelden als het gaat over examinering. Bijvoorbeeld wanneer je examen mag doen, wanneer je vrijstelling kunt krijgen en hoe en wanneer je de uitslag van je examen krijgt. Ook vind je er informatie over de cum laude regeling.

Vrijstellingen

Vrijstelling voor een beroepsgericht examen(onderdeel)

Je kan een verzoek tot vrijstelling indienen voor een beroepsgericht examen(onderdeel) bij de examenverantwoordelijke. Je komt voor een vrijstelling voor een examen(onderdeel) in aanmerking als je kan aantonen dat je door eerder behaalde examens (gedaan bij andere opleidingen binnen of buiten Albeda) aan alle exameneisen voor het betreffende examen(onderdeel) hebt voldaan.

Vrijstelling voor de generieke examens (Nederlands, Engels en rekenen):

Je kan een verzoek tot vrijstelling indienen voor een generiek examen bij de examenverantwoordelijke. 

 1. De examencommissie beslist met ten minste inachtneming van de wettelijk vastgestelde eisen voor de kwalificatie, voor het keuzedeel en voor de vaststelling van de uitslag.
 2. Indien de examencommissie vrijstelling verleent, telt het eerder behaalde cijfer mee voor de eindwaardering.
 3. De examencommissie beslist of de vrijstelling betrekking heeft op het gehele examenonderdeel, dan wel in voorkomend geval op het centraal examen, het instellingsexamen dan wel een deel van het instellingsexamen.
 4. De examencommissie verleent slechts vrijstelling van generieke examenonderdelen of delen daarvan, indien zij vaststelt dat je reeds eerder examen hebt afgelegd op ten minste hetzelfde niveau als vastgesteld voor jouw beroepsopleiding:
  • als examenonderdeel van een andere beroepsopleiding, of van dezelfde beroepsopleiding bij een andere instelling; of
  • als eind- of staatsexamen zoals vastgesteld voor havo of vwo.

Let op!: Als er vrijstelling wordt verleend op basis van een van keuzedeel, krijg je voor dat keuzedeel geen vrijstelling van de keuzedeelverplichting Je kan een verzoek tot vrijstelling indienen voor een generiek examen bij de examenverantwoordelijke  (de vertegenwoordiger van de examencommissie). Je komt kort gezegd voor een vrijstelling in aanmerking als je:

De examencommissie bepaalt of aan de gestelde eisen voor een vrijstelling wordt voldaan en beslist over het vrijstellingsverzoek binnen 10 werkdagen nadat dit verzoek is ingediend.

 

Aangepaste examinering

Je kan recht hebben (bijvoorbeeld als gevolg van een fysieke beperking) op een aangepaste afname van het examen. Zo kan je recht hebben op hulpmiddelen of meer tijd. Dit vraag je schriftelijk aan bij de rxamenverantwoordelijke.

Legitimatieplicht

Je moet je altijd legitimeren bij een examen, ook als je de docenten die bij het examen aanwezig zijn, goed kent. Je moet dus een geldig, niet verlopen, legitimatiebewijs bij je hebben. Dit zijn alleen:

 • Nederlands paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart (ID);
 • rijbewijs;
 • ander officieel legitimatiebewijs zoals een vreemdelingendocument.

Kopien en/of foto's zijn NIET toegestaan. 
Als je je niet kunt legitimeren, kan je NIET toegelaten worden tot het examen.

Fraude en wangedrag bij examinering

Onder fraude wordt het volgende verstaan:

 • Op onrechtmatige wijze (proberen) gebruik te maken van oplossingen, antwoorden van door anderen gemaakt examenwerk;

 • Op onrechtmatige wijze veranderingen aanbrengen in het examenmateriaal;

 • Niet opvolgen van instructies van examinatoren of surveillanten tijdens het examen;

 • Gebruik maken van niet toegestane hulpmiddelen.

Zodra een examinator of surveillant tijdens of na het examen merkt dat er een onregelmatigheid heeft plaats gevonden, word je daar direct van in kennis gesteld en stopt de afname van het examen.  

De examinator of surveillant stelt een procesverslag examinering op en levert het procesverslag examinering in bij het examenbureau van de opleiding. Jij ondertekent dit procesverslag examinering ook voor ‘gezien’ (dat betekent niet dat je het er ook altijd mee eens bent).

De examencommissie neemt een beslissing ten aanzien van de gevolgen van de onregelmatigheid en stelt jou hiervan op de hoogte binnen 5 werkdagen na de constatering van de onregelmatigheid. Voor meer informatie over klachten, bezwaar en beroep vind je onder de tegel Rechten en Plichten.

Inzagerecht

Je hebt tot drie maanden na de uitslag van een examen(onderdeel) recht om je examens in te zien. Voor Nederlands, rekenen en Engels (Centrale Examens MBO) gelden andere inzageregels dan voor je beroepsexamens. Aanvragen voor inzage moeten bij de examenverantwoordelijke ingediend worden.

Herkansing / examen gemist

Je hebt altijd recht op één herkansing. De tweede kans is voor als je een onvoldoende hebt gehaald, voor als je de eerste kans gemist hebt en voor als je je resultaat wilt verbeteren. Een verzuimd examenmoment telt - met uitzondering van bijzonder omstandigheden - mee als een gemaakt examen.  

Indien je gebruik wilt maken van een extra herkansing voor een examen, kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de examenverantwoordelijke van de opleiding. Als de examenverantwoordelijke daartoe aanleiding ziet, kan hij/zij jou een extra herkansing toekennen. De beslissing over het wel of niet toekennen van de extra herkansing wordt binnen uiterlijk 10 werkdagen kenbaar gemaakt. 
Let op! De examenverantwoordelijke hoeft deze kans niet toe te kennen; je hebt er geen recht op.

Examenstudent

Je hebt aan het begin van je studie een onderwijsovereenkomst ondertekend. Deze is geldig voor de periode waarin het onderwijs en de examens worden aangeboden. In het geval je ernstige studievertraging oploopt of in het geval je (bijna) al het onderwijs hebt afgerond en je alleen nog maar examens hoeft te maken, is het niet altijd mogelijk om je als student in een BOL of BBL traject in te schrijven. In dat soort gevallen kan je, in overleg met de onderwijsleider, als examenstudent (of met een andere naam “extraneus”) worden ingeschreven. Op deze manier krijg je de kans om de opleiding alsnog met een diploma af te ronden.

Als examenstudent heb je geen recht op onderwijs en ook niet op studiefinanciering en het studentenreisproduct. Daar staat tegenover dat je ook geen cursus (BBL) of lesgeld (BOL) hoeft te betalen. Je betaalt alleen voor de examens die je nog moet halen.

Diplomering en uitschrijving

Diplomavereisten
Je hebt recht op een diploma als je aan de volgende eisen hebt voldaan:

 • Tenminste een voldoende resultaat voor alle bij de uitstroomvariant behorende kerntaken uit het basisdeel en het profieldeel
 • Een voldoende resultaat voor de generieke vaardigheden:
  • Niveau 2 en 3: minimaal een 5 voor Nederlands
  • Niveau 4: minimaal een 5 en een 6 in willekeurige volgorde voor Engels en Nederlands
 • Deelname aan het rekenexamen. Dat betekent dat als je niet tenminste een keer het rekenexamen hebt gedaan, je geen diploma kan krijgen. Vooralsnog telt het resultaat voor rekenen niet mee voor het behalen van het diploma. Het resultaat voor rekenen wordt wel verplicht op de resultatenlijst behorende bij het diploma vermeld.
 • Een positieve beoordeling voor de BPV (De BPV is succesvol afgerond)
 • De kwalificatie “voldaan” voor het onderdeel “Loopbaan en Burgerschap”
 • Het gemiddelde én minimaal de helft van de examenresultaten van de keuzedelen tenminste een 6 is; een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 zijn.

 

Datum diploma en uitschrijving
Uiterlijk 20 werkdagen nadat de examenverantwoordelijke alle examenstukken van jouw laatste examen heeft ontvangen, krijg je schriftelijk bericht over de uitslag van dit laatste examen en krijg je tegelijkertijd te horen of je geslaagd bent voor de opleiding. Je bent geslaagd op het moment dat de examencommissie vaststelt dat je aan alle voorwaarden voor het behalen van het diploma hebt voldaan. Het moment waarop de examencommissie dit vaststelt is de datum die op het diploma komt te staan. Let op! Dit is tevens de datum waarop je wordt uitgeschreven en de datum waarop jouw recht op studiefinanciering / OV kaart vervalt. Het is belangrijk dat je zelf de uitschrijfdatum meldt bij DUO. Het te laat melden kan leiden tot een boete! Kijk op www.duo.nl.

DP_YAML_QUOTE[Klachten, herziening beslissing, bezwaar en beroep bij examinering]

Klacht
Je kan een klacht indienen bij de examencommissie over (het nalaten van) gedragingen door deze commissie na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Nadere informatie over deze procedure is te vinden in artikel 4 van het examenreglement.

Indienen verzoek tot herziening beslissing
Indien je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie kan je bij deze examencommissie een verzoek indienen tot herziening van de beslissing. Nadere informatie over deze procedure is te vinden in artikel 5 van het examenreglement.

Bezwaar
Indien je het niet eens is met een door de examencommissie genomen beslissing in verband met een ingediende klacht, zoals bedoeld in artikel 4, of met een hernieuwde beslissing zoals bedoeld in artikel 5, kan je tegen deze beslissing van de examencommissie schriftelijk bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie. Nadere informatie over deze procedure is te vinden in het examenreglement.

Beroep
Indien je het niet eens is met de uitspraak van de bezwarencommissie kan je beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de commissie van beroep voor de examens. Nadere informatie over deze procedure is te vinden in artikel 7 van het examenreglement.

Cum Laude

Als je met hoge cijfers / waarderingen slaagt en aan een aantal andere voorwaarden hebt voldaan slaag je “cum laude”. De cum laude regeling is te vinden in het examenreglement.