Inrichting opleiding

De lessen aan de opleiding Travel zullen worden aangeboden door middel van hybride onderwijs. Dit betekent dat je vier dagen per week les krijgt aangeboden op school. De vijfde dag is een projectdag. Op deze dag ga je bedrijfsbezoeken doen of onderwijs aangeboden krijgen op een leerwerkplaats. Naast de reguliere lessen maak je wekelijks ook opdrachten voor de generieke vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Burgerschap.

Beroepsspecifieke vaardigheden:

Voor het onderwijs van het basis-, profiel- en keuzedeel is het uitgangspunt om te werken met methodes ontwikkeld door de afdeling travel & hospitailty. Bij het ontwikkelen van deze methodes staan de werkprocessen centraal. Bij de opbouw van de methodes wordt gebruik gemaakt van de piramide van Miller en de golden circle van Simon Sinek. Dat houdt in dat alle doelen, toetsvormen en lesactiviteiten zijn bepaald op basis van de werkprocessen.

Bij alle methodes zal eerst de basis op orde worden gebracht (knows, knows how) om vervolgens in de schoolomgeving praktijkgericht onderwijs aan te bieden op shows how niveau. De student toont aan competent te zijn op does-niveau tijdens de BPV.

Alle werkprocessen die we aanleren, worden ook getoetst. Iedere week zal er een dag zijn die bestemd is voor de projecten aan de opleiding. Hiervoor zullen onder andere bedrijfsbezoeken worden afgelegd. Ook zal onderwijs worden aangeboden op leerwerkplaatsen..

Leerwerkplaatsen opleiding Travel:

Vanaf de start van de opleiding krijgen studenten onderwijs ook aangeboden op leerwerkplaatsen. Leerwerkplaatsen zijn authentieke werkomgevingen waar studenten met elkaar voor het beroep relevante werkprocessen oefenen op basis van opdrachten uit het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn het begeleiden van walking-tours en het informeren van toeristen. De studenten krijgen op de leerwerkplaatsen hiervoor ondersteunde lessen van docenten van de opleiding. Leerwerkplaatsen voor de opleiding Travel zijn de Wilhelminapier en het Wings Hotel.

Algemene taal en rekenvaardigheden:

De algemene taal en rekenvaardigheden staan los van de beroepsopleiding. Omdat bovendien is gebleken dat studenten binnen het cluster Hospitality regelmatig doorstromen naar een andere opleiding, is er gekozen voor één opleidingsonafhankelijke taalmethode en één opleidingsonafhankelijke rekenmethode voor alle opleidingen van het cluster Hospitality. Op deze manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat je bij doorstroom extra kosten moet maken voor een andere methode.

Voor Nederlands en Engels wordt gebruik gemaakt van de methode “Taalblokken 3”, voor rekenen van de methode “Nu rekenen”.

Taalblokken 3: Met deze methode is differentiëren eenvoudig. De docent bepaalt de opzet van de les: klassikale instructie, (digitaal) zelfstandig werken en/of samenwerken. Taalblokken 3 heeft bovendien een remediërende leerlijn voor alle niveaus: “Springstof”. Dit programma wordt ingezet als je vastloopt. Je begint de cursus met een zogenaamde nulmeting. Daarin wordt bekeken wat je al weet en wat voor jou de beste manier is om op het juiste niveau te komen. Tegen het einde van het programma wordt je door examentrainingen voorbereid op de examens.

NU rekenen: Voor rekenen wordt de methodeNU rekenen’ gebruikt. Deze resultaatgerichte methode bereidt je voor op het verplichte centrale examen. De methode biedt functioneel rekenen aan in alledaagse situaties. ‘NU rekenen’ heeft een vaste structuur. Elk hoofdstuk begint met een korte, bondige uitleg met voorbeelden, daarna zijn er opdrachten oplopend in moeilijkheidsgraad, er is altijd een examenopdracht en het hoofdstuk eindigt met “test jezelf”. De didactiek van NU rekenen’ is als volgt: leren, oefenen en toetsen. De docent heeft met NU rekenen’ de mogelijkheid de methode flexibel in te zetten. De docent kan klassikaal lesgeven, hij kan je individueel begeleiden en er is een combinatie van beide. Bij NU rekenen’ maak je gebruik van gewone boeken en van een digitale leeromgeving met daarin een online boek en veel extra oefenopdrachten. In het leerlingvolgsysteem kan de docent het huiswerk opgeven en jouw resultaten volgen. Er zijn vele toetsingsmogelijkheden. Er zijn hoofdstuktoetsen, referentietoetsen en examenopdrachten. De examentraining is uiteraard gericht op het niveau dat je voor het examen moet behalen. Als je ook wilt oefenen op andere niveaus, kan dit via www.beterrekenen.nl

Loopbaan & burgerschap;

Tijdens het onderwijs voor loopbaan & burgerschap wordt  gebruik gemaakt van:

 • De methode “Loopbaan & Burgerschap Totaal” van de uitgeversgroep (De Toerist)

 • De activiteiten:

  • Present Yourself in flitspresentaties

  • Portfolio Studievaardigheden

  • drugsproblematiek

  • Seksualiteit en Loverboys

  • De sociale maatschappij, dat ben jij

  • Criminaliteit, een onderzoek

  • Politieke bewustwording

  • Multiculturele samenleving en religies

  • Kritisch burgerschap

  • Het politiek debat

  • Sociale zekerheid

  • Solicitatietraining

  • Duurzaam en gezond

 

De docent Loopbaan & Burgerschap is verantwoordelijk voor het aanbod, het onderwijs en de begeleiding. Ook de studieloopbaanbegeleider heeft vanzelfsprekend een belangrijke functie in het loopbaantraject. Samengevat kan gesteld worden dat:

 • De studieloopbaanbegeleider verantwoordelijk is voor het onderdeel studieloopbaangesprekken

 • De docent verantwoordelijk is voor de loopbaan- & burgerschap dimensies

De docent burgerschap stelt vast of het portfolio de vereiste producten bevat en of de student actief heeft deelgenomen. De student bewaart eveneens actief de aftekenlijsten als zijnde bewijsmateriaal. De resultaten worden overgedragen aan de examenverantwoordelijke van het team.  Namens de examencommissie tekent de examenverantwoordelijke van het team de “verklaring afronding Loopbaan & Burgerschap”. De examenverantwoordelijke voegt de verklaring toe aan het examendossier van de student.