De opleiding

De opleiding is beschreven in het kwalificatiedossier. In dit dossier staat precies wat je moeten weten en kunnen om je diploma te halen. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Het volledige kwalificatiedossier is in te zien via de link: Dossier Hieronder vind je een korte uitleg. 

 

Afbeelding verwijderd.

Meer informatie

Beroepsgericht onderwijs

Basisdeel: bestaat uit 2 onderdelen: de beroepsspecifieke- en de generieke onderdelen.

1: Beroepsspecifieke onderdelen
Beroepsspecifieke onderdelen bestaan uit kerntaken en werkprocessen.

Kerntaken: zijn taken die je zelfstandig moet kunnen uitvoeren en die in het beroep steeds weer terugkomen. Elke kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen.

Werkprocessen: zijn activiteiten die horen bij een kerntaak. In de opleiding leer je deze activiteiten uit te voeren. 

2: Generieke onderdelen
Naast het onderdeel voor het beroep, leer je ook algemene onderdelen. Deze onderdelen zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap

In de lessen van deze onderdelen word je goed geïnformeerd over wat er van jou verwacht wordt.

Profieldeel: geeft een specifieke invulling aan jouw opleiding.

Beroepsspecifieke onderdelen;

Basisdeel:

 • Kerntaak B1-K1: Treedt op als aanspreekpunt voor klanten/gasten
 • Kerntaak B1-K2: Voert administratieve en financiële processen uit

Profieldeel:

 • Kerntaak P4-K1: Realiseert commercieel aanbod
 • Kerntaak P4-K2: Geeft leiding en voert beheerstaken uit

 

 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn extra onderdelen voor de opleiding waaruit je kunt kiezen. Hierdoor krijg je extra kennis die je kunt gebruiken in je beroep of in de maatschappij. Het is een verplicht onderdeel binnen de opleiding. De opleiding biedt de volgende keuzedelen aan:

 • Jaar 2: Keuzedeel 1, Standplaatshost, K0833
 • Jaar 2: Keuzedeel 2, Voorbereiding HBO, K0125

 • Jaar 2: Keuzedeel 3, Frans in de het beroepsonderwijs A1/A2, K0985

 • Jaar 3: Keuzedeel 4, Organisatie interne evenementen, K0077

 • Jaar 3: Keuzedeel 5, Duurzaamheid in het beroep D, K0031

Als je een ander keuzedeel wilt volgen dan bij jouw opleiding wordt aangeboden, kan je hier een verzoek voor indienen. Je kunt hierover informatie krijgen bij je slb’er. Het door jouw gewenste keuzedeel kan uitsluitend worden gevolgd indien blijkt dat het past binnen jouw opleiding en in jouw lesrooster kan worden ingepast. Immers een keuzedeel loopt door in meerdere onderwijsperiodes.

Algemene vaardigheden taal en rekenen

Naast taal en rekenonderwijs voor het beroep krijg je ook les in algemene taal en rekenvaardigheden. Voor de lessen taal en rekenen heb je zowel schriftelijk als digitaal lesmateriaal. Je legt de examens taal en rekenen af in de onderstaande gebieden op het vermelde niveau. Uitgebreide informatie over de examinering van taal en rekenen vind je onder de tegel “examinering en diplomering”.

Nederlands:
Lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren - 3F

Rekenen: 
Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden - 3F

Engels:
Lezen en luisteren - B1
Schrijven, spreken en gesprekken voeren - A2

Je mag Engels ook op een hoger niveau volgen en de examens op een hoger niveau maken. De vaardigheden lezen en luisteren mogen allebei (en niet afzonderlijk van elkaar) in plaats van op niveau B1 op niveau B2 worden gedaan en de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren mogen alle drie (en niet afzonderlijk van elkaar) in plaats van op niveau A2 op niveau B1 of B2 worden gedaan. Het verzoek om Engels op een hoger niveau te mogen volgen en examineren moet worden ingediend bij de examenverantwoordelijke van jouw opleiding. De contactgegevens van de examenverantwoordelijke vind je bij examenorganisatie onder de tegel “examinering en diplomering”.

Loopbaan en Burgerschap

Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Loopbaan en Burgerschap speelt daar op in. Bij Loopbaan leer je om aan je eigen ontwikkeling te werken. Burgerschap gaat in op deelname aan de maatschappij. Denk aan het maken van politieke keuzes, op tijd op het werk komen, als kritisch consument kunnen functioneren etc. Alle studenten in het mbo moeten ‘competent’, oftewel vaardig zijn, op het gebied van Loopbaan en Burgerschap. De kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap zijn via deze link te bekijken.

Je hoeft voor loopbaan en burgerschap geen examen te doen. Wel is het zo dat je moet voldoen aan de zogenaamde wettelijke inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap. Voldoen  aan deze verplichting is een voorwaarde voor het behalen van je diploma van de opleiding. . Meer informatie over het programma en de wettelijke inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap is te vinden in het verantwoordingsdocument L&B dat je kan vinden op de opleidingspagina op het SharePoint.

Topmodel

De lesuren en de uren in de praktijk staan in een overzicht. Dit overzicht heet een Topmodel.

 

Maatwerktrajecten

Het onderwijsprogramma is standaard geprogrammeerd in drie studiejaren. Voor de meeste studenten zal dit het best passende traject zijn. Indien tijdens de intake of gedurende de opleiding blijkt dat je daarvoor de capaciteiten hebt, is het ook mogelijk om de opleiding versneld af te ronden. De lesstof zal dan in een hoger tempo worden aangeboden. Blijkt aan de andere kant dat je moeite hebt met de opleiding, dan wordt er voor een aantal onderdelen extra tijd ingeruimd.

Ook wordt een excellentiereis georganiseerd voor studenten die halverwege het eerste jaar alle studiepunten hebben behaald en een aanwezigheid hebben van boven de 90 procent. Voor de studiereis is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om mee te gaan op de reis wordt een selectieprocedure gehouden. De procedure bestaat uit het sturen van een motivatiebrief en een gesprek met de organiserende docenten. Deze reis is opgenomen in het programma om studenten extra uit te dagen en nieuwe ervaringen op te laten doen. De financiering van deze reis zal grotendeels bekostigd worden uit de Erasmusplus subsidie. Afhankelijk van de bestemming kan er een eigen bijdrage worden gevraagd van maximaal €250,-