Voortgangscriteria Medewerker evenementenorganisatie / International Eventmanagement studies

Bij de voortgang van je studie kijken we naar je studieresultaten en naar de ontwikkeling van je beroepshouding. Je beroepshouding zegt iets over de manier waarop je je gedraagt als je het beroep uitoefent. Hier hoort ook aanwezig zijn en op tijd komen bij. Samen met je studieloopbaanbegeleider kijk je regelmatig naar je studievoortgang, je tussentijdse of periodieke schoolresultaten en naar de resultaten van je examens.

Meer informatie

DP_YAML_QUOTE[Voortgangscriteria van leerjaar 1 naar leerjaar 2 ]

Aan het eind van het eerste leerjaar krijg je een positief of negatief bindend studieadvies:

 • Doorstuderen op niveau 4 (International Event Management Studies),
 • Doorstuderen op niveau 4 (Medewerker evenementenorganisatie)
 • Stoppen met opleiding c.q. kiezen voor een andere opleiding.


Bij de voortgang van je studie gaat het om je studieresultaten en om de ontwikkeling van je beroepshouding. Het advies wordt gebaseerd op:

 • Resultaten
 • Gedrag, inzet en motivatie
 • Aanwezigheid


Kritische factoren m.b.t. gedrag, inzet en motivatie in relatie tot het Kwalificatiedossier 25147 (Medewerker Evenementenorganisatie/International Event Management Studies) en de daarbij behorende descriptoren binnen het NLQF (zie toelichting):

 • Typerende (beroeps)houding / gedrag / werknemersvaardigheden
 • Verantwoordelijkheid/ gedrag / leer- en ontwikkelvaardigheden
 • Werknemersvaardigheden/ relatie tot leidinggevenden en docenten


Een leidraad m.b.t. resultaten:

 • Studiepunten zijn te behalen bij de kwalificerende vakken, LOB, Gedrag & inspanning en BPV. Je dient als student minimaal 70 studiepunten te hebben behaald van de 100 beschikbare studiepunten (= 70% van de te behalen studiepunten).
 • De BPV en Burgerschap dienen voldoende te zijn afgesloten.
 • Het examenplan dient tevens als leidraad bij het advies.

 

Bovengenoemde criteria zijn leidend voor het wel/niet vervolgen van de opleiding.

Studiepuntensysteem

Waarom studiepunten?

Het studiepuntensysteem biedt de mogelijkheid om:

 1. De studieprestaties van de student transparant te maken;
 2. De studievoortgang op eenduidige wijze inzichtelijk te maken voor de student;
 3. De kennis, vaardigheden en gedrag van de student te belonen.

Definitie: Een studiepuntensysteem is een systematische manier om een onderwijsprogramma te beschrijven door punten te verbinden aan onderdelen van dat programma.

Studiepunten:

 1. Zijn een maat voor het vakmanschap van de student;
 2. Zijn gerelateerd aan de kennis-, vaardigheden- en gedragsaspecten die de student moet beheersen;
 3. Geven een overzicht in de voortgang van de studie en bieden de student de mogelijkheid in toenemende mate de sturing van zijn leerproces ter hand te nemen;
 4. Kwantificeren de resultaten van het leerproces maar differentiëren niet tussen studenten.
   

Uitgangspunten

 1. Het systeem omvat het aantal studiepunten, per onderwijsperiode, dat gerelateerd is aan het praktijktentamen, theorietentamens en gedrag.
 2. Binnen het systeem wordt een marge gehanteerd dat ruimte biedt voor mogelijke verbetering.
 3. Een student krijgt de studiepunten toegekend als de prestatie die ervoor geleverd moet worden voldoet aan de gestelde eisen;
 4. Studiepunten worden formatief (voorwaardelijk en ontwikkelingsgericht) ingezet. Het behalen van studiepunten is een GO voor de examinering;
 5. In de studiehandleiding wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel studiepunten er te behalen zijn, deze worden gekoppeld aan programmaonderdelen en leeractiviteiten die in een leerroute gevolgd worden;
 6. De studiepunten van een student worden in SIS! geregistreerd.


Gedrag en inspanning

 1. De student zal punten ontvangen voor de inspanning die is geleverd. We verwachten dat de student 100% aanwezig is en deelneemt aan de les. Hiermee meten we het studiegedrag en de motivatie in relatie tot de resultaten van de student.