Het basisdeel

Onder het basisdeel vallen zowel algemene, generieke, vakken, zoals Nederlands, Engels (niveau 4), rekenen en Loopbaan en burgerschap, als beroepsgerichte onderdelen die in alle profieldelen uit dit kwalificatiedossier voorkomen. Informatie over de generieke vakken vind je hier.

Voor Nederlands, Engels en rekenen gelden er op het mbo generieke en beroepsgerichte eisen.

Generieke eisen zijn algemene eisen die gelden voor alle mbo’ers van hetzelfde niveau. Een student aan de horecaopleiding-niveau 4 krijgt dus hetzelfde generieke examen als de student die de niveau 4-opleiding voor bedrijfsadministrateur volgt. De generieke examens voor Nederlands, Engels en rekenen zijn deels centrale, landelijke examens.

Beroepsgerichte vaardigheden voor Nederlands, Engels en rekenen zijn de vaardigheden die zijn afgestemd op het beroep. Deze beroepsgenerieke vaardigheden worden geëxamineerd in schoolexamens of in de praktijk.

Op deze pagina lees je over de algemene, generieke, examens Nederlands, Engels en rekenen. Deze vakken worden ook beroepsgericht geëxamineerd in examenprojecten en proeven van bekwaamheid.   

 

Meer informatie

Nederlands niveau 3 en 4

Het resultaat van het centrale examen Nederlands telt mee voor het behalen van het diploma (2F voor mbo niv 3; 3F voor mbo niv 4). Bij het centrale examen worden de vaardigheden lezen en luisteren getoetst. Dit wordt beoordeeld met één cijfer (op één decimaal nauwkeurig, dus bijv. een 7,1). Daarnaast doe je instellingsexamens voor de andere vaardigheden (schrijven, gesprekken voeren, spreken). Ook dat cijfer wordt gemiddeld op één decimaal nauwkeurig. Het eindcijfer Nederlands is het gemiddelde van die twee cijfers. Dit wordt afgerond op een geheel getal (van 1-10). Het cijfer Nederlands komt op de resultatenlijst bij je diploma te staan.

Engels niveau 4

Het resultaat voor het Centrale Examen Engels telt mee voor het behalen van het mbo 4 diploma. Bij het centrale examen worden de vaardigheden lezen en luisteren getoetst. Dit wordt beoordeeld met één cijfer (op één decimaal nauwkeurig, dus bijv. een 7,1). Daarnaast doe je instellingsexamens voor de andere vaardigheden (schrijven, gesprekken voeren, spreken). Ook dat cijfer wordt gemiddeld op één decimaal nauwkeurig. Het eindcijfer Engels is het gemiddelde van die twee cijfers. Dit wordt afgerond op een geheel getal (van 1-10). Het cijfer Engels komt op de resultatenlijst bij je diploma te staan.

Rekenen niveau 3 en 4

Rekenen bestaat uit de onderdelen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Ook voor rekenen geldt dat er zowel generieke als beroepsgerichte examens zijn.

Voor rekenen generiek is er alleen een landelijk ontwikkeld examen (2F voor mbo niv3; 3F voor mbo niv 4). Het resultaat voor het centrale examen rekenen telt (voorlopig nog) niet mee voor het behalen van een diploma mbo 3 of mbo 4. Wel is deelname aan het centraal examen verplicht en komt het cijfer op de resultatenlijst bij je diploma te staan.

Het cijfer voor rekenen telt niet mee voor doorstroom naar het hbo.

DP_YAML_QUOTE[Slaag/zakregeling Nederlands en rekenen]

Om te slagen voor je diploma mbo 3 moet je voor Nederlands tenminste een 5 als eindcijfer hebben gehaald. Daarnaast moet er een resultaat voor rekenen zijn.

Om te slagen voor je mbo-4 diploma, moet je voor Nederlands en Engels tenminste een 5 en een 6 als eindcijfer hebben gehaald (in willekeurige volgorde). Daarnaast moet er een resultaat voor rekenen zijn.

 

DP_YAML_QUOTE[Nederlands en rekenen op een hoger niveau (voor niv 3)]

Als je op 2F (mbo 2 of 3) examen hebt gedaan, kun je ook een examen Nederlands of rekenen op een hoger niveau (3F) afleggen. Als je dat wilt, moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Bij sommige opleidingen kun je ook een keuzedeel Nederlands 3F en/of rekenen 3F volgen. Je doet dan twee keer examen in dat vak:
- de examens Nederlands 2F en rekenen 2F zoals hierboven beschreven;
- en de 3F-examens bij het gekozen keuzedeel.

Als je daarna doorstroomt naar een niveau 4 opleiding, kun je vrijstelling aanvragen van examinering als je een 6 of hoger hebt gehaald als gemiddeld eindcijfer voor het examen bij het keuzedeel 3F.