Pedagogisch Werk (2018-2021) - Veiligheid en bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers)
Bedrijfshulpverleners (bhv'er) zijn medewerkers van Albeda die bij ongevallen eerste hulp verlenen en die in noodsituaties bijvoorbeeld de school ontruimen. Voor jou als student is het belangrijk dat je in alle gevallen de instructies van de bhv’ ers zonder discussie opvolgt.

Brandveiligheid & ontruiming
Bij een calamiteit op school, bijvoorbeeld brand, is het van belang dat iedereen de school rustig verlaat. De personeelsleden zijn allemaal geïnstrueerd om de nodige handelingen te verrichten. Wanneer er gedurende een langere tijd (één minuut) een onderbroken signaal wordt gegeven met de sirene, zijn de volgende regels voor jou van belang:

  • blijf kalm
  • dring niet en schreeuw niet
  • laat alles (tassen en dergelijke) in het lokaal
  • doe wat het personeel van de school je opdraagt
  • verlaat de school via de door het personeel aangegeven vluchtweg
  • blijf als klas bij elkaar en help elkaar zo nodig
  • verzamel je per klas op het schoolplein
  • wacht daar op nadere instructies

Jaarlijks wordt de ontruiming geoefend. Ook dan moeten bovengenoemde regels worden opgevolgd.

Let op: Ben je tijdelijk of blijvend gehandicapt, dan ben je verplicht dit te melden bij je lob’er of bij de locatiemanager van het gebouw waar jij je opleiding volgt. Zie voor meer informatie over brandveiligheid de schoolgids.