Studievoortgang

Meer informatie

Voortgangscriteria en toetsen

Om door te kunnen met je studie moet je voldoen aan bepaalde voortgangscriteria. De voortgangscriteria voor jouw opleiding staan hieronder.

Lees meer

DP_YAML_QUOTE[Bespreken studievoortgang en informatie over studievoortgang]

Tijdens het schooljaar voer je minstens twee voortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Tijdens deze gesprekken bespreken jullie jouw studievoortgang ( de studieresultaten en de beroepshouding) Digitale verslagen van de studievoortgang vind je in het studievolgsteem. De inloggegevens hiervoor krijg je bij de start van jouw opleiding. In het studievolgsysteem staan naast jouw resultaten ook jouw aanwezigheidsregistratie.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan informeren we jouw ouders/wettelijk vertegenwoordigers over jouw studievoortgang. Let op: Wanneer je om een bepaalde reden niet wilt dat (een van) jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers wordt geïnformeerd, bespreek dit dan met jouw studieloopbaanbegeleider.

DP_YAML_QUOTE[Studiejaar 1: wettelijk bindend studieadvies]

Alle MBO studenten krijgen vanaf het studiejaar 2018/2019 een bindend studieadvies in hun eerste studiejaar. Het bindend studieadvies ontvang je:

 • Bij éénjarige opleidingen na 3 maanden maar uiterlijk binnen 4 maanden na aanvang van de opleiding
 • Bij opleidingen die langer dan één jaar duren na 9 maanden maar uiterlijk binnen 12 maanden na aanvang van de opleiding, maar in ieder geval voor het eind van het eerste studiejaar

De studieloopbaanbegeleider voert in de periode voordat het bindend studieadvies moet worden uitgebracht ten minste twee studievoortgangsgesprekken met jou, waarin jouw resultaten, beroepshouding, aanwezigheid e.d. besproken worden. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Indien nodig wordt er een verbeterplan opgesteld, waarin wordt opgenomen welke verbeteringen van jou worden verwacht, op welke termijn je de noodzakelijke verbeteringen moet laten zien en welke ondersteuning je daarbij krijgt.

Als jouw voortgang voldoende is op het moment dat het bindend studieadvies wordt afgegeven, dan ontvang je een positief bindend studieadvies en ga je verder met de opleiding. Is jouw voortgang onvoldoende en heeft het verbeterplan niet geleid tot de gewenste verbeteringen, kan dit tot een negatief bindend studieadvies leiden. Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, stopt je opleiding en word je verwezen naar het Trajectbureau (BOL studenten).

Beëindiging van de onderwijsovereenkomst betekent voor studenten die 18 jaar of ouder zijn dat zij geen studiefinanciering meer ontvangen en dat zij het studentenreisproduct moeten stopzetten. Albeda meldt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)dat de student niet meer staat ingeschreven. Studenten ontvangen het betaalde lesgeld in principe niet retour. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen staan op de site van DUO.

Beroep tegen bindend studieadvies:

Als je het niet eens bent met het advies kan je binnen 10 dagen na dagtekening van het advies beroep aangetekenen bij de commissie van beroep voor de examens:

 • e-mail [email protected] of
 • post: Commissie van Beroep voor de Examens
  Postbus 9451
  3007 AL ROTTERDAM

 

Meer informatie over het wettelijke bindend studieadvies vind je in het studentenstatuut van Albeda.

 

DP_YAML_QUOTE[Stoppen met de opleiding / voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst]

Zelf stoppen:  Als je wilt stoppen met je opleiding, bespreek dit dan op tijd met je slb'er. Meestal verwijst de slb'er je naar het Trajectbureau. Daar helpen mensen je een andere, passende opleiding te vinden.

De school geeft aan dat je moet stoppen: De collegedirectie kan de onderwijsovereenkomst voortijdig beëindigen op grond van:

 • Beroepsbelemmerende omstandigheden (lichamelijke en/of psychische klachten)
 • Onvoldoende studievoortgang (zoals vastgelegd in de studiehandleiding). Onvoldoende aanwezigheid kan hiervan een onderdeel zijn.
 • Onvoldoende ontwikkeling in de beroepshouding student ( zoals beschreven in de studiehandleiding). Onvoldoende aanwezigheid kan hiervan een onderdeel zijn.
 • Gedrag

De onderwijsovereenkomst wordt uiteraard niet zomaar beëindigd. In het geval een of meer van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoen, wordt allereerst samen met jou gezocht naar mogelijkheden om het diploma toch te behalen. De afspraken die je daarover met de studieloopbaanbegeleider maakt worden vastgelegd in een verbeterplan.

Als uiteindelijk blijkt dat de afspraken uit het verbeterplan niet hebben geleid tot de gewenste studievoortgang en de onderwijsleider daarom van mening is dat je de opleiding niet binnen de duur van de onderwijsovereenkomst met een diploma kan afronden, kan de onderwijsleider het voorstel doen om jouw onderwijsovereenkomst voortijdig te beëindigen. Als de collegedirectie het daarmee eens is zal de onderwijsovereenkomst worden beëindigd.

Albeda zal jou na de beëindiging van de onderwijsovereenkomst helpen om te zoeken naar een meer passende opleiding binnen of buiten Albeda. Beëindiging van de onderwijsovereenkomst betekent voor studenten die 18 jaar of ouder zijn dat zij geen studiefinanciering meer ontvangen en dat zij het studentenreisproduct moeten stopzetten. Albeda meldt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat de student niet meer staat ingeschreven. Studenten ontvangen het betaalde lesgeld in principe niet retour. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen staan op de site van DUO.

Meer informatie over het voortijdig beëindigen van de onderwijsovereenkomst vind je in het studentenstatuut van Albeda.