mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie

Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg voor werkzoekenden

De directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt verbeteren, is actueel. Je kunt hier als werkgever een bijdrage aan leveren door een praktijk- of werkleerplaats te verzorgen voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden. Alleen de begeleiding van kortlopende bij- en omscholing in de derde leerweg komt in aanmerking voor deze subsidie.

Hieronder staan de belangrijkste dingen die je als werkgever over de subsidieregeling moet weten:

Meer informatie

Voorwaarden en begrippen subsidieregeling werkzoekenden

 

Doel subsidieregeling
Het bieden van praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen aan voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden en bedrijven een tegemoetkoming bieden in de kosten van begeleiding. Zie ook:  Voorwaarden Praktijkleren in de derde leerweg | RVO.nl | Rijksdienst.

Betreffende periode
De opleiding is gestart in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Werkgever
Een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van een kortlopende bij- en omscholing in de derde leerweg verzorgt, op grond van een praktijkleerovereenkomst. Zie ook: https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Doelgroep
Werkenden die werkloos dreigen te worden en werkzoekenden van alle niveaus.

Sectoren
Alle

Praktijkleerovereenkomst
Overeenkomst tussen onderwijsinstelling, werkgever en student.

Mbo-opleiding in de derde leerweg (overig onderwijs/OVO) of overige opleidingen deeltijd (ODT)
De student behaalt een diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring

Subsidiebedrag
Maximum van € 2.700,- per student. Een volledig studiejaar is bij het mbo 40 weken. Elke week minder begeleiding betekent ook een lager subsidiebedrag.

Aanvraag en deadline indiening
Je vraagt de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

Er zijn 5 aanvraagrondes:

  • van 3 januari 2022, 9:00 uur, tot en met 31 januari 2022, 17:00 uur
  • van 1 juni 2022, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17:00 uur
  • van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 31 december 2022, 17:00 uur
  • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
  • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 31 december 2023, 17:00 uur

Duurt de praktijkplaats langer dan 40 weken? Over de weken die liggen na de eerste 40 aaneengesloten weken van de praktijkplaats ontvang je geen subsidie. Je kunt je aanvraag in dat geval indienen na afloop van de eerste 40 weken, ongeacht of de opleiding al is afgerond.

Formulier
Digitaal aanvraagformulier en de volgende bijlagen:

  • Verklaring beroepspraktijkvorming (pdf)
  • Aanwezigheidsregistratie beroepspraktijkvorming (pdf)
  • Invulbestand MBO-OVO Praktijkleren in de derde leerweg (CSV)

Indienen
Via het eLoket met behulp van eHerkenning. Je logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3 (Praktijkleren in de derde leerweg - Klantportaal-Site | mijn.rvo.nl)

Besluit en uitbetaling
Binnen 13 weken na de sluiting van een aanvraagronde besluit het ministerie van SZW gelijktijdig over alle in die aanvraagronde ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen het subsidiebedrag voor een volledig gerealiseerde praktijkplaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie. Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvang je het bedrag op je bankrekening.

Meer informatie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-praktijkleren-de-derde-leerweg of via telefoon 088 04 242 42 of chat of e-mail (Contact | RVO.nl | Rijksdienst)