0

Vormgever 2019-2023

Beste student van De MBO Theaterschool,

Je staat aan het begin van een nieuw schooljaar waarvan wij hopen dat je alles eruit gaat halen wat er in zit. De MBO Theaterschool verzorgt drie opleidingen waarin we geloven en waarbinnen we samen met jou gaan voor optimale persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

De missie van de MBO Theaterschool
Het opleiden van open, maatschappelijk betrokken, jonge mensen die eigen zijn en boeiend om naar te kijken en luisteren. Daarin is de MBO Theaterschool de brug tussen het vmbo en de hbo kunstvakopleidingen of het werkveld. Dit doen wij door je de tools te bieden om je talent vorm te geven. Je bent daarbij regisseur van je eigen leren en leven.

De visie van de MBO Theaterschool
Onze studenten halen alles uit zichzelf en uit onze opleidingen. Persoonlijk leiderschap is daarbij de basis. Beleving, passie, nieuwsgierigheid, zelfdiscipline, ondernemingsgeest, artisticiteit en zelfvertrouwen zijn de motoren om te ontwikkelen en leren. Wij zijn een theaterschool waar acteren, vormgeven en techniek verbinding met elkaar aangaan. Dit komt onder andere tot uiting in de vorm van een eigen theatergezelschap.

Onze studenten mogen van de docenten verwachten dat ook zij alles uit zichzelf halen om hen te voeden, inspireren, te bevragen en uit te dagen. Als school zullen we meebewegen, ontwikkelen en groeien waarbij we verbinding maken met wat het toekomstige werkveld en hbo kunstvakopleidingen van onze studenten vragen. Onze visie is vanzelfsprekend verbonden met de visie van Albeda.

De visie van Albeda
We willen studenten en werkenden (want leren stopt niet als je de school uitloopt) hun talenten laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen, zodat ze uitgroeien tot gewilde en bekwame professionals, die een leven lang functioneren als ondernemende vakmensen én als betrokken burgers hun bijdrage leveren aan de samenleving.

Studiehandleiding 
In deze studiehandleiding vind je alle informatie over de school, de Beroeps Praktijk Vorming (o.a. stages), vakanties en het examenprogramma. Alle informatie die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen. Gedurende de opleiding kan je de studiehandleiding gebruiken om belangrijke zaken over je opleiding terug te vinden. Lees en hem dus goed! Je kunt steeds klikken op de verschillende tegels hieronder voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider. 

Studiewijzers
Naast de studiehandleiding die je eenmalig aan het begin van je opleiding ontvangt, maken we een studiewijzer die specifiek over de opleiding gaat die jij volgt.

In de studiewijzers staat allerlei informatie over het lopende schooljaar van De MBO Theaterschool. Je kunt er o.a. in opzoeken hoeveel lesuren je krijgt per periode en je vindt er een overzicht van de docenten en de studenten van De MBO Theaterschool. Kortom: een heleboel handige en belangrijke informatie bij elkaar.

Stage handboek, examenplan en examenboeken
Jaarlijks krijg je een stage handboek uitgereikt ter voorbereiding op je stage(s). Zit je in het vierde leerjaar, dan krijg je aan het begin van het schooljaar het examenplan en per periode de examenboeken uitgereikt, zodat je weet wat er van je gevraagd wordt, wat de planning is en op welke punten je wordt beoordeeld. Deze boeken en andere belangrijke informatie zijn te vinden op het studentenportaal. Bij aanvang van de opleiding ontvang je de inloggegevens van dit portaal.

Formele documenten
Het Albeda kent 3 formele documenten:

  1. In het studentenstatuut staan de regels met betrekking tot jouw rechten en plichten: https://www.albeda.nl/statuten.
  2. In deze studiehandleiding staat alle informatie over de opleiding, het beroep en de examenregeling.
  3. In de onderwijsovereenkomst staat dat je voor een bepaalde periode officieel bent ingeschreven als student bij de opleiding van je keuze van het Albeda en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt. Jouw rechten en plichten staan hierin vastgelegd maar ook die van het Albeda.

Voor al je vragen over bovenstaande documenten en het portaal kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Elke week heb je les van je studieloopbaanbegeleider. In deze les wordt regelmatig aandacht besteed aan zaken die spelen tijdens je opleiding.

Structuur van de opleidingen
De structuur van de drie opleidingen is opgebouwd uit 4 periodes. Elke periode bestaat uit 10 weken waarvan 8 lesweken, 1 productieweek (week 9 van de periode) en een evaluatieweek (week 10 van de periode). Tijdens de productieweek zijn er geen reguliere lessen. Wel zijn er onder andere lespresentaties van leerjaar 1, 2 en 3, een presentatieavond met eigen werk van leerjaar 1 en 2, een dans- en zangpresentatie van leerjaar 2 acteurs, presentaties van projecten, tentoonstellingen, eindpresentaties en natuurlijk de mogelijkheid om eigen gemaakt werk met de school te delen op een zelf te organiseren avond.

Voorstellingen en productieweken
Er worden door ons eigen theatergezelschap met alle studenten van leerjaar 3 en 4 van de opleidingen acteur, theatervormgever en podium en evenemententechnicus per jaar zes voorstellingen en een groot aantal solo- performances gemaakt en die worden gespeeld tijdens de productieweken. Daarnaast organiseren we workshops en debatten en zien we voorstellingen en exposities onder de noemer van loopbaan en burgerschap. Ook doen zich regelmatig mooie en unieke kansen voor tot samenwerking met diverse kunst, theater en maatschappelijke instellingen en attenderen we je zo vaak mogelijk op mooie producties die in Rotterdam spelen. Kortom: er staat je een geweldige en inspirerende tijd te wachten!

Tot slot
Ik wens je een uitdagende schooltijd, waarin je alles uit jezelf en je docenten gaat halen. Waarin stevige discussies, prikkelende voorstellingen en de samenwerking met ondernemende passievolle medestudenten je blik op jezelf en de maatschappij op de kop zetten en verruimen. Maar bovenal dat je zelf grote stappen vooruit gaat zetten in je ontwikkeling als mens en professional.

Veel plezier!

Debbie van Dishoeck
Adjunct-directeur
MBO Theaterschool

De MBO Theaterschool: www.mbotheaterschool.nl

Beroep

Beroep

De theatervormgever werkt over het algemeen als zelfstandig ondernemer of freelancer in een open netwerkstructuur. Een klein deel werkt in dienstverband. Bij theatervormgeving staat een originele eigen onderscheidende stijl centraal in de vormgeving van het werk. Een vormgever is nieuwsgierig, eigenzinnig, werkt vanuit een eigen visie en heeft verbeeldingskracht. Enthousiasme uitstralen, overtuigingskracht hebben en je visie verwoorden spelen een cruciale rol bij het overbrengen van zijn eigen kunstzinnige oplossingen en ideeën over de vormgeving aan de opdrachtgever.

Een vormgever moet er voor zorgen dat de inhoud van het artistiek product op een onderscheidende manier wordt vormgegeven.

Lees verder

Sluit

Opleiding

Opleiding

Lees hier alles over hoe jouw opleiding is opgebouwd.

Lees verder

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Albeda kent diverse formele documenten. Hierin staan de rechten en plichten van en voor studenten.

Lees verder

Sluit

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van je studieresultaten en je beroepshouding.

Lees verder

Sluit

Examens en diplomering

Examens en diplomering

In je vierde jaar krijg je een examenplan en per periode het examenboek uitgereikt waarin beschreven staat waar je examen uit bestaat, waar het aan moet voldoen en hoe het wordt beoordeeld. Het examenboek is ook te vinden op het portaal. Bij de aanvang van het studiejaar 2019-2020 ontvang je de link van de site van het studentalbeda.sharepoint.com waar het examenplan van jouw cohort te vinden is.

Lees verder

Sluit

Beroepspraktijkvorming (stage)

Beroepspraktijkvorming (stage)

Beroepspraktijkvorming is een ander woord voor alle stages die je tijdens jouw opleiding volgt. De diverse stages binnen de opleidingen van de MBO Theaterschool vinden plaats bij het interne leerbedrijf: Het Productiehuis. Binnen Het Productiehuis worden onder naam van TG Vers Vlees zelfstandig projecten en producties gemaakt door studenten onder begeleiding van professionele regisseurs/theatermakers, vormgevers en technici. Naast de praktijkervaring bij het Productiehuis/Theatergroep Vers Vlees kun je ook ervaring opdoen bij externe theaterbedrijven. Maar dit is niet altijd mogelijk.

Omdat in de theaterwereld veel producties op projectbasis worden georganiseerd, doen we dat op school ook. Elk project duurt 10 weken. In basis is de verdeling van de stages als volgt ingedeeld:

Leerjaar 1: snuffelstages
De snuffelstages worden zoveel mogelijk gepland in week 9 en 10 van elke periode en bij uitzondering in het weekend of tijdens vakanties. De snuffelstages hebben een totale omvang van ongeveer 80 uur.

Leerjaar 2
In periode 4 loop je gedurende 3 dagen per week stage binnen een samenwerkingsverband met de regieopleiding van toneelacademie Maastricht.

Leerjaar 3
In periode 3 loop je gedurende 10 weken full time een externe stage (geen reguliere lessen in die periode alleen een terugkomdag)

Leerjaar 4
Je wordt per periode ingedeeld voor externe stage of stage binnen MBO Theatergroep/productiehuis. Daarbij is het normaal in het theater om stage- werkzaamheden in avonduren, weekenden en vakanties te verrichten. In de BPV komen alle vaardigheden die je voor je beroep nodig zult hebben aan de orde.

De rechten en plichten van de onderwijsinstelling, het leerbedrijf, de studenten en het kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn vastgelegd in de BPV- overeenkomst (stage contract).

Lees verder

Sluit

Aan- en afwezigheid

Aan- en afwezigheid

Albeda verwacht van jou dat dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten. Ben je ziek of heb je een andere reden dat je niet aanwezig kunt zijn? Mail of bel naar jouw schoollocatie. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan mailt of belt je ouder/verzorger.

Ziek melden
De MBO Theaterschool
Pieter de Hoochweg 222 3024 BJ Rotterdam
T: 010-2110050 (school administratie)

ziekmeldingen voor 9:00 uur d.m.v. het inspreken van de voicemail

E: [email protected] (ook voor het indienen van aanvragen voor verlof)

Lees verder

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

Wij als MBO Theaterschool vinden de persoonlijke begeleiding binnen onze opleiding erg belangrijk en daarom trachten wij deze begeleiding zoveel mogelijk binnen ons schoolgebouw en op maat aan te bieden.

Het profiel van de studenten die passen bij vakken waar wij toe opleiden maakt dat wij een groot appѐl doen op zelfstandigheid, eigenaarschap, openheid, nieuwsgierigheid, creativiteit en reflectievermogen van de studenten. Niet bij al onze studenten zijn deze voorwaarden voor het vak al goed ontwikkeld. Eigenaarschap, zelfstandigheid en creativiteit vragen om een grote mate van zelfreflectie.

Je wordt als student in grote mate uitgedaagd in het bezit te zijn van de zogenoemde 21th Century skills, om naar jezelf te kijken en na te denken over je toekomst en ambities. Vragen die voor jouw leeftijdsgroep best ingewikkeld kunnen zijn. Er wordt van je gevraagd je bewust te worden van jezelf en je rol in de maatschappij. Tegelijkertijd vragen wij openheid van jou. Open staan voor elkaar. Iets wat noodzakelijk is voor je beroep. Onherroepelijk zorgt dit ervoor dat jij geconfronteerd wordt met allerlei zaken die in je privéleven een rol spelen. Om deze openheid te creëren is het belangrijk dat er veiligheid is en goede ondersteuning. Ook moeten jij en je medestudenten je veilig voelen om wanneer je vast loopt in je vakinhoudelijke ontwikkeling een hulpvraag met een begeleider te delen en te zoeken naar een manier om hier in te groeien en stappen te zetten zodat je leerproces niet vastloopt.

Deze drempel proberen wij te verlagen door één duidelijke zorgmedewerker te hebben die zichtbaar en vertrouwd is. Ook de lessen teamwork en studieloopbaan dragen stevig bij aan je persoonlijke- en loopbaan ontwikkeling.

Lees verder

Sluit

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Hier vind je onder meer informatie over boeken en andere leermiddelen, over de kosten van je opleiding en de namen en gegevens van onderwijsleider (adjunct-directeur) en bpv-coördinator.

Lees verder

Sluit

Gegevens opleiding

Crebo opleiding
25201
Crebo KD
23095
Niveau
4
Leerweg
bol
Duur opleiding
4