0

Sport en Bewegen - niveau 3/4 cohort 2018/2019

Welkom bij de opleiding Sport en Bewegen.  

In deze studiehandleiding vind je alle informatie die je nodig hebt over je opleiding, bijvoorbeeld over de vakken die je gaat volgen, stages, examens en vakanties. Je kunt steeds klikken op de verschillende tegels voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider. 

Crebo kwalificatiedossier: 23163
Crebo kwalificatie: 25415 (Sport en bewegingsleider) / 25411, 25412, 254113 (Sport en bewegingscoördinator)

Je hebt een goede en sportieve keuze gemaakt voor de niveau 3 of 4 opleiding Sport en Bewegen.
Je kan met de opleiding Sport en Bewegen heel veel kanten op. Je leert in de opleiding o.a. organiseren, mensen motiveren, mensen begeleiden en samenwerken. Je leert ook heel goed naar jezelf te kijken, waar ben ik goed in en wat moet ik nog leren. Dit zijn vaardigheden en eigenschappen waarmee jij na je opleiding in de hedendaagse samenleving verder komt. Na je opleiding op niveau 3 kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 4. Na je niveau 4 opleiding kun je doorstromen naar het HBO.

Je hebt voor een dienstverlenend en sportief beroep gekozen. Daarmee kan jij andere mensen helpen om een positieve (vrije) tijdsbesteding, een goede gezondheid en een goed gevoel te krijgen. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar je hebt ook voor je opleiding gekozen, omdat je passie voor dit vak hebt. Of misschien wil je graag heel goed of zelfs de beste in dit beroep worden.

Samen maken we jouw opleiding tot een succes. Wij wensen je veel plezier en succes toe met je opleiding.

Formele documenten
Het Albede kent 3 formele documenten:

 1. In het studentenstatuut staan de regels met betrekking tot jouw rechten en plichten.
 2. In deze studiehandleiding staat alle informatie over de opleiding en het beroep en de examenregeling.
 3. In de onderwijsovereenkomst staat dat je voor een bepaalde periode officieel bent ingeschreven als student bij de opleiding van je keuze van het Albeda en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt. Jouw rechten en plichten staan hierin vastgelegd maar ook die van het Albeda. De onderwijsovereenkomst wordt door jou getekend of een ouder indien je minderjarig bent en namens het Albeda door de onderwijsleider.

Wil je checken of je alle informatie in deze studiehandleiding goed hebt doorgelezen? Maak dan de quiz Wat weet jij er van?

Beroep

Beroep

Als sport- en bewegingsleider/sport- en bewegingscoördinator werk je graag met mensen. Je stelt je gastvrij, coöperatief en flexibel op, denkt actief mee over het invullen, ontwikkelen en uitvoeren van SB-activiteiten. Je hebt een hulpvaardige, coachende en stimulerende houding naar SB-deelnemers en collega’s. Verber ben je gedreven om een goede prestatie neer te zetten en ben je oplettend en alert. Als sport- en bewegingsleider/sport- en bewegingscoördinator ben je integer, ga je respectvol om met SB-deelnemers en kan je omgaan met diversiteit. Je bewaakt waarden en normen en spreekt anderen aan op ongewenst gedrag om een sociaal veilig en sportief klimaat te borgen. Daarnaast houd je je aan de geldende protocollen en regelgeving. Tenslotte handel je binnen de grenzen van je verantwoordelijkheden en vraag je hulp of verwijs je door bij vraagstukken die je verantwoordelijkheden overstijgen.

Na je opleiding kun je aan de slag als sport- en bewegingsleider of sport- en bewegingscoördinator. Als sport- en bewegingsleider en sport- en bewegingscoördinator heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Je ontwikkelt sport - en bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
 • Je past trainingsmethoden toe op basis van kennis van het functioneren van het menselijk lichaam.
 • Je verleent eerste hulp bij (sport)ongevallen en blessures.
 • Je ontwikkelt, plant, voert uit, evalueert en rapporteert.
 • Je bent in staat te werken volgens routines, standaardprocedures en combinaties daarvan.
 • Je bent in staat procedures te combineren of te ontwikkelen (niveau 4).

In het tweede leerjaar van je opleiding kies je een sportspecialisatie. Je kunt op niveau 3 en 4 kiezen voor de sportspecialisatie zwemmen, wellness (fitness), buitensport, wintersport, voetbal of tennis. Daarnaast word je opgeleid voor het werkveld van de sportstimulering/sportieve recreatie.

Vervolgopleiding
Met een niveau 3 opleiding kun je doorstromen naar een mbo niveau 4 opleiding. Na je opleiding op niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar opleidingen zoals de Alo, sportmanagement, sportmarketing, sporteconomie of fysiotherapie. Wil je doorstuderen op het HBO dan moet je je voor 1 mei aanmelden.

Is er werk te vinden?
Na je opleiding kun je aan de slag als sport- en bewegingsleider, coördinator buurt, onderwijs en sport, bewegingsagoog of coördinator sport, bewegen en gezond. De kans op werk is goed. Dit is afhankelijk van de branche en de bedrijven waar je wilt werken.

Met je diploma op niveau 3 of 4 kun je aan de slag bij gemeentelijke of provinciale sportraden/sportbedrijven, als sportleider bij sportverenigingen, in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg of de jeugdhulpverlening, bij recreatiecentra, bij sportbonden, bij revalidatiecentra of in multifunctionele sportaccommodaties. Verder kun je aan de slag als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld als personal trainer of sportadviseur.

Sluit

Lessen en projecten

Lessen en projecten

BOL
Je hebt gekozen voor een opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL), dat betekent dat je hele dagen naar school gaat. Je krijgt tijdens je BOL-opleiding veel theorie en huiswerk. Een deel van de tijd ga je stage (beroepspraktijkvorming, bpv) lopen.

Beroepsgericht onderwijs
De opleiding die je gaat volgen is een beroepsgerichte opleiding. Aan het eind van je opleiding ben je in staat om een bepaald beroep uit te oefenen. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van de juiste beroepshouding, het juiste imago. Verder is er veel aandacht voor competenties: de kennis, vaardigheden, de houding en het gedrag die nodig zijn voor het beroep dat je later wilt gaan uitoefenen.

Je beroepsopleiding is gebaseerd op een kwalificatie en keuzedelen. Een kwalificatie is alles wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen of om een vervolgstudie te kunnen volgen. Je kwalificatie bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. Daarnaast volg je keuzedelen om je nog beter op de arbeidsmarkt of je vervolgstudie voor te bereiden.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit onderdelen die voor alle beroepen in dit kwalificatiedossier nodig zijn:

 • Algemene basis: de algemene vakken Nederlands, rekenen, Loopbaan & Burgerschap en Engels (alleen niveau 4).
 • Beroepsgerichte basis: alle vakken en praktijkonderdelen die gaan over de gemeenschappelijke taken die bij alle beroepen in dit kwalificatiedossier voorkomen.

Profieldeel
Het profieldeel dat je volgt, bepaalt het beroep. Het profiel wordt ook wel de uitstroomrichting genoemd. Het profieldeel bestaat uit beroepsgerichte onderdelen, specifiek voor dat beroep.

Keuzedelen
Meer informatie over de keuzedelen vind je onder de knop keuzedelen.

De beroepsgerichte onderdelen in het basisdeel, het profieldeel en de keuzedelen zijn omschreven in kerntaken, werkprocessen en competenties.

Lees meer over de lessen

Sluit

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Voortgang en examineren zijn twee verschillende vormen van beoordelen in de opleiding. Je wordt vooraf geïnformeerd over wanneer, welke voortgangstoetsen/examens plaatsvinden. In de opleiding wordt gewerkt met het Digitaal Studentendossier (DSDO). Hierin kun je jouw studieresultaten inzien. Meer informatie over de examens die je moet afleggen en de diploma-eisen vind je onder de knop Examens.

In de eerste jaren van de opleiding krijg je regelmatig voortgangstoetsen. Voortgangstoetsen zijn bedoeld om na te gaan of je voldoende voortgang hebt gemaakt in je leerproces en of je aan de voorwaarden voldoet om door te kunnen naar het volgende semester. Dit kunnen zowel theorie- als praktijktoetsen zijn. Of combinaties van beiden. Tot de voortgangstoetsen behoren ook beoordelingen van je houding, gedrag en aanwezigheid. Aan het eind van elk leerjaar ontvang je een voortgangsrapport. De resultaten moeten aan bepaalde criteria voldoen voordat je door mag naar het volgende leerjaar. Deze criteria staan beschreven in deze studiehandleiding en deze worden door je mentor in de klas besproken. 

Voortgangstoetsen kunnen allerlei vormen hebben, zoals:

 • Theorietoetsen
 • Eigen vaardigheidstoetsen
 • Verslagen
 • Werkstukken
 • BPV-opdrachten
 • Beoordelingen van houding en gedrag (imago)
 • Beoordelingen van lesdeelname
 • Beoordelingen van kampdeelname
 • Oefen Proeve van Bekwaamheid

Lees meer over toetsen en studievoortgang

 

Sluit

Examens en de examenorganisatie

Examens en de examenorganisatie

Examens of summatieve toetsen zijn kwalificerende toetsen. Dat zijn toetsen die onderdeel zijn van het examen en die dus bepalen of je je diploma haalt of niet.  Het examen bestaat uit verschillende examentoetsen. De resultaten komen in je examenmap. Dit is een dossier waarin de resultaten (beoordelingsformulieren van de proeve van bekwaamheid en de landelijke examens) worden verzameld.

Aan het eind van je opleiding krijg je voornamelijk examentoetsen. Een groot deel daarvan bestaat uit proeven van bekwaamheid (PvB). Het afleggen van een PvB duurt een langere periode en is dus geen momentopname. Er wordt beoordeeld in verschillende beroepssituaties, op meerdere momenten en door verschillende beoordelaars.

Een overzicht van de examens kun je vinden in het examenplan van de opleiding. Het examenplan staat op sharepoint.

Lees meer over examens.

Sluit

BPV (stage) en leerwerkplaatsen

BPV (stage) en leerwerkplaatsen

Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding staat tijdens de opleiding centraal. Dit gebeurt niet alleen op school, maar ook in de praktijk. Op het leerbedrijf en door deel te nemen aan projecten. Dit leren in de praktijk van een bepaald beroep wordt beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. De BPV moet wettelijk minimaal 20% van de totale opleiding uitmaken.

De rechten en plichten van de school, het leerbedrijf en jezelf worden vastgelegd in de BPV-overeenkomst. Er staan ook regels en afspraken in over begeleiding en beoordeling. Op de BPV-overeenkomst worden ook eventuele keuzedelen welke in de BPV worden gevolgd, vermeld. De overeenkomst is pas geldig indien de student (ouder), de vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het leerbedrijf hebben getekend.

Lees meer over de BPV.

Sluit

Keuzedelen

Keuzedelen

Wat zijn keuzedelen?     
Het keuzedeel is een aanvulling op de inhoud van je opleiding. Je verbreedt of verdiept hiermee je toekomstige vakmanschap. Bij het bepalen van het aanbod wordt rekening gehouden met de wensen van het bedrijfsleven in Rijnmond. Je kansen op een baan worden groter. Soms draagt het keuzedeel bij aan een betere doorstroom naar een hoger niveau. Gedurende de opleiding maak je een keuze uit 2 of meer keuzedelen.

Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je welk keuzedeel voor jou het meest passend is. Aan het begin van het schooljaar ontvang je een keuzedelengids, waarin de verschillende keuzedelen worden toegelicht. De opleiding Sport en Bewegen werkt met zogenaamde configuraties (groepering) van keuzedelen. Dat betekent dat per opleidingsniveau en opleidingstraject vooraf is vastgesteld welke combinaties van keuzemogelijkheden er zijn. De mentor zal in leerjaar 1 met jou de keuzemogelijkheden doornemen en jouw keuzes vastleggen.

Je doet in een keuzedeel ook examen, maar dit cijfer telt nog niet mee voor de diplomering. Het cijfer wordt bij een voldoende wel vermeld op je diploma. Alle resultaten voor keuzedelen (voldoende en onvoldoende) worden vermeld op de resultatenlijst. Een voldoende voor een keuzedeel kan een vrijstelling geven bij een vervolgopleiding.

Lees meer over keuzedelen.

Sluit

Ziek of afwezig

Ziek of afwezig

Iedereen bij het Albeda College doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij je diploma behaalt. Studenten die aanwezig zijn bij de lessen, hebben een grotere kans op een diploma! Het Albeda College verwacht daarom van jou dat je actief, volgens het rooster, deelneemt aan onderwijsactiviteiten binnen de school of op de leerwerkplek. Het uitgangspunt is: iedereen is 100% aanwezig, of je nu 16 bent of 25, als jij je hebt ingeschreven voor een opleiding dan neem je deel aan alle onderwijsactiviteiten.

Soms maakt jouw persoonlijke situatie het misschien lastig om alles te volgen. Vraag hulp aan je studieloopbaanbegeleider, eventueel kan je mentor (studieloopbaanbegeleider) je verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Bedenk dat je als toekomstig werknemer ook je persoonlijke verplichtingen thuis moet kunnen combineren met je werk. Op je werk kun je immers ook niet zomaar wegblijven.

Plicht tot volgen van onderwijs
Met het actief deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten heb je een veel grotere kans op een diploma. Daarnaast heb je de verplichting om lessen te volgen, omdat je een onderwijsovereenkomst hebt getekend. Hierin staat dat je verplicht bent deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten die in deze studiehandleiding vermeld staan. Dat houdt in dat je verplicht bent om aan de lessen deel te nemen, om beroepspraktijkvorming (stage) te doen en om bijvoorbeeld excursies bij te wonen. Jongeren tot 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havodiploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Dus je bent wettelijk verplicht om onderwijs te volgen tot je een vwo-diploma, havodiploma of mbo-diploma op minimaal niveau 2 hebt of tot je ouder dan 23 jaar bent.

Gegevens afmelden bij ziekte of afwezigheid
Het kan gebeuren dat je door bijvoorbeeld ziekte of artsenbezoek de lessen niet kunt volgen. Je moet dit in de ochtend voor 10.00 uur melden bij de onderwijsadministratie van de opleiding Sport en Bewegen. Als je afwezig bent op een BPV-dag ben je verplicht ook de praktijkopleider van je BPV-bedrijf op de hoogte te stellen. Telefonische afmelden kan op T 010 206 15 80.

Als je jonger dan 18 jaar bent kan alleen een van je ouders of verzorgers je telefonsich afmelden. Afmelden kan ook via de e-mail (via een ouder indien jonger dan 18 jaar) of schriftelijk via een formulier voor afmelden (verkrijgbaar bij de onderwijsadministratie). Het e-mailadres is [email protected]

Lees meer over aanwezigheid en verzuim

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

De opleidingen sport en bewegen hebben een eigen docententeam. Iedere docent is specialist op zijn of haar vakgebied. Naast de docenten van de beroepsgerichte vakken krijg je te maken met docenten Nederlands, rekenen en burgerschap. Verder volg je een aantal uur per week lesuren bij je mentor. Hij of zij begeleidt je bij je opleiding.

Begeleiding van studenten bij de studievoortgang vindt plaats aan de hand van voortgangsrapportages, aanwezigheidsregistratie en de ontwikkeling van de beroepshouding. Er vinden regelmatig evaluatie-, reflectie- en voortgangsgesprekken plaats tussen jou en je mentor. Dit gebeurt op initiatief van je mentor, maar ook als jij (of je ouders/verzorgers) hierom vragen.

Wat mogen we van elkaar verwachten?

Samen zijn we verantwoordelijk voor de opleiding die je volgt.
Jij mag van de opleiding het volgende verwachten:

 • Je krijgt de mogelijkheid om je persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig te ontwikkelen.
 • Jouw onderwijs wordt vormgegeven in samenwerking met de werkvelden waarvoor je wordt opgeleid.
 • De binnen- en buitenschoolse leeractiviteiten sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan.
 • Er wordt op een motiverende en stimulerende manier lesgegeven.
 • Je kunt een zelfstandige manier van leren en handelen ontwikkelen.
 • Er is begeleiding bij het kiezen en vervolgen van je leerweg of loopbaan.
 • Je leert de kennis, vaardigheden en houding die je voor jouw diploma nodig hebt.

Wij verwachten van jou het volgende:

 • Je stelt jezelf niet afhankelijk op, maar je leert zelf verantwoordelijk te zijn voor je leerproces.
 • Je behandelt ieder mens gelijkwaardig en je staat open voor anderen.
 • Je stelt jezelf sportief op en toont respect voor medestudenten, docenten en het onderwijsondersteunend personeel.
 • Je levert niet alleen kritiek, maar laat zien hoe het wel kan en moet.
 • Je werkt samen met andere studenten en stelt je collegiaal op.
 • Je zorgt samen met de andere studenten voor een veilige leeromgeving.
 • Je respecteert de grenzen van anderen.

Lees meer over begeleiding.

Sluit

Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Hier lees je meer over allerlei praktische zaken zoals roosters en kluisjes, over schoolvakanties, over afspraken en regels, over veiligheid, financiële zaken, inspraak en klachten.

In de opleiding proberen wij zoveel mogelijk de lesuren op elkaar aan te laten sluiten. Soms lukt dat helaas niet, maar dan is er gelegenheid om zelfstandig te werken. Een lesuur duurt 45 minuten. Het rooster is te vinden op de site albeda.nl (Zandvlietplein). Daar worden ook roosterwijzigingen aangegeven. De tijden van de lesuren zien er als volgt uit.

 • 1e lesuur: 8.30 - 9.15 uur
 • 2e lesuur: 9.15 - 10.00 uur
 • Pauze: 10.00 - 10.15 uur
 • 3e lesuur: 10.15 - 11.00 uur
 • 4e lesuur: 11.00 - 11.45 uur
 • 5e lesuur/pauze: 11.45 - 12.30 uur
 • 6e lesuur/pauze: 12.30 - 13.15 uur
 • 7e lesuur: 13.15 - 14.00 uur
 • Pauze: 14.00 - 14.15 uur
 • 8e lesuur: 14.15 - 15.00 uur
 • 9e lesuur: 15.00 - 15.45 uur
 • 10e lesuur: 15.45 - 16.30 uur
 • 11e lesuur: 16.30 - 17.15 uur

Lees meer

Sluit