Toetsen en studievoortgang

Studievoortgang
Je kunt je studievoortgang bekijken via sharepoint. Ook je ouders/verzorgers kunnen met jouw code de gegevens bekijken. Naast voortgangsgesprekken die jij voert met je studieloopbaanbegeleider, voeren je ouders halverwege het schooljaar een rapportgesprek met je mentor.

Voortgangsregeling
Aan het eind van het eerste jaar wordt tijdens de voortgangsvergadering (met alle betrokken docenten) beslist of je naar het volgend leerjaar kan. Je wordt bevorder als:

 • Elk groepscijfer van een leerlijn gemiddeld 5,5 of hoger is.
 • De beoordeling van de BPV-opdrachten 5,5 of hoger is.
 • Er geen onvoldoendes voor Presentatie en Imago zijn.

Als je alleen de REN vakken (rekenen en nederlands) onvoldoende maakt, telt dit niet mee voor de overgang. We kunnen je wel het advies geven om deel te nemen aan de zomerschool.

Onvoldoende studieresultaat.
Er is sprake van onvoldoende studieresultaat als aan een van de onderstaande criteria niet wordt voldaan:

 • 5 of meer cijfers van de voortgangstoetsen theorie en of praktijk lager dan een 5,5.
 • 2 of meer gemiddelde groepscijfers lager dan een 5,5.
 • 5 of meer onvoldoendes voor presentie en of imago (beroepshouding).
 • Er onvoldoende verbetering is op basis van een eerdere rapportage waarin je een waarschuwing hebt gekregen.

Tijdens de voortgangsvergadering bespreken de docenten jouw voortgang en je mogelijkheden:

 • Je gaat over naar het tweede leerjaar zonder studieschuld.
 • Je gaat over naar het tweede leerjaar met studieschuld. Je studieschuld moet ingelost worden binnen een bepaalde periode. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt.
 • Je doet het eerste jaar nogmaals over, waarbij alle voortgangstoetsen opnieuw gedaan moeten worden.

Meer informatie

Beoordeling van je beroepshouding

Als sport- en bewegingsleider draag je een grote verantwoordelijkheid. Je moet zorgen voor een veilige omgeving waarbinnen gesport kan worden. Je moet aandacht hebben voor de verschillende niveaus en mogelijke beperkingen van sporters tijdens (risicovolle) activiteiten. Daarom moet je beschikken over veel vaardigheden en theoretische kennis. Daarnaast is het noodzakelijk om een juiste beroepshouding te ontwikkelen. In dit werkveld werk je immers met mensen. Sommigen moeten enthousiast gemaakt worden, anderen moeten begeleid, gemotiveerd of juist afgeremd worden. Daar moet je allemaal mee om kunnen gaan. Een juiste houding ten opzichte van de ander is essentieel om goed te functioneren. Bovendien moet je goed en zorgvuldig met materialen omgaan. Deze beroepshouding zal regelmatig door je docenten beoordeeld worden tijdens de opleiding. Natuurlijk krijg je de kans je hierin te ontwikkelen.

Als een docent op- of aanmerkingen heeft over je beroepshouding, is de docent verplicht jou daarvan op de hoogte te stellen. De docent kan je helpen door je te vertellen hoe jij jouw beroepshouding kan verbete­ren. Een onvoldoende beoordeling wordt op het rapport vermeld en betekent altijd dat je wordt besproken in een daarvoor bestemde (rapport) vergadering.

Criteria beroepshouding

Bij het beoordelen van je beroepshouding letten we op de volgende zaken:

 • Je motivatie en inzet voor alle vakken en lesactiviteiten die aangeboden worden.
 • Het nakomen van afspraken.
 • Of je met kritiek kunt omgaan (geven en nemen).
 • Of je kritisch naar jezelf kunt kijken.
 • Het zowel mondeling als schriftelijk kunnen uiten van je eigen mening en gevoelens.
 • Je bewust zijn van je eigen mogelijkheden en beperkingen.
 • Je kunnen verplaatsen in de situatie van de ander en daar op een goede wijze op reageren.
 • Je bereidheid om actief te luisteren en hulpvaardig te handelen naar je medestudenten en docenten.
 • Je bereidheid tot samenwerken.
 • Of je voldoende initiatieven neemt.
 • Of je correcte omgangsvormen toont ten aanzien van medestudenten, personeel en gasten.
 • Het correct omgaan met materiaal.

Inleveren en herkansen van toetsen, werkstukken, opdrachten en verslagen

Werkstukken, opdrachten en verslagen moet je op het afgesproken tijdstip inleveren. Wanneer je de deadline mist, krijg je te maken met de rgels voor herkansingen. Je bent verplicht om van ieder werkstuk, opdracht of verslag zelf een kopie te bewaren.

Herkansen van voortgangstoetsen
Voor elke voortgangstoets worden twee toetsafnames (met uitzondering van trainingskundige vaardigheden) gepland. De eerste afname is voor alle studenten. De tweede afname is bestemd voor die studenten die afwezig waren bij de eerste afname. Heb je bij het eerste toetsmoment een onvoldoende gehaald, dan kun je het tweede toetsmoment gebruiken om de toets te herkansen.

 • Wanneer een toets wordt herkanst, geldt het hoogst behaalde cijfer.
 • Voor een afgelegde toets heb je recht op één herkansing. Je kunt per toetsperiode maximaal twee of drie toetsen herkansen, tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid (ziekte, blessure e.d.).
 • Het gemiddeld cijfer voor een groep cijfers (zie voor meer informatie de voortgangsregeling op sharepoint) moet minimaal een 5,5 zijn.
 • Studieresultaten worden door de docenten aan je medegedeeld en ook geplaatst in DSDO.
 • Tot twee weken na de uitslag van een voortgangstoets kun je bij je docent een verzoek indienen voor het bekijken van de toets.

Je kunt een herkansing aanvragen via je mentor.

Studieschuld

Wanneer je voor een of meerdere voortgangstoetsen of opdrachten een onvoldoende hebt behaald ontstaat er studieschuld.

Procedure Wettelijk Bindend Studieadvies

Albeda is volgens de wet verplicht om jou een bindend studieadvies te geven in het eerste leerjaar. Dit doen wij in 2 stappen:

Stap 1: Studievoortgangsgesprekken in studiejaar 1
Voordat je het wettelijk bindend studieadvies ontvangt, voer je tenminste 2 studievoortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Wanneer je voortgang voldoende is, hoor je dit van je studieloopbaanbegeleider. Wat er van je verwacht wordt ten aanzien van je studievoortgang, kun je vinden in je toetsplan. Wanneer je voortgang niet voldoende is, worden er verbeteringen met je afgesproken die je binnen een redelijke termijn moet laten zien. Dit betekent dat je nog eenmaal de mogelijkheid krijgt om te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd in een verbeterplan. In dit verbeterplan staat ook vermeld wat je van de opleiding kunt verwachten als het gaat over begeleiding en ondersteuning. Samen proberen we jou naar een positief bindend studieadvies te begeleiden. 

Stap 2: Wettelijk bindend studieadvies in studiejaar 1
Zoals gezegd krijgt iedere student in het eerste studiejaar een bindend studieadvies.

Bij een éénjarige opleiding krijg je dit advies tussen de derde en vierde maand, bij een meerjarige opleiding krijg je dit advies 9 maanden na de start van de opleiding en voor het einde van het eerste leerjaar.

Is je voortgang voldoende, ontvang je een positief bindend studieadvies en ga je door naar je tweede leerjaar.
Is je voortgang onvoldoende en heeft het verbeterplan niet geleid tot de gewenste verbeteringen, leidt dit tot een negatief bindend studieadvies.
Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, stopt je opleiding. 

Albeda helpt jou daarna, gedurende 8 weken, om een andere geschikte opleiding te vinden bij Albeda of een andere instelling. 

Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Er zijn omstandigheden waardoor de onderwijsovereenkomst, zowel in het eerste als in latere studiejaren, voortijdig kan worden beëindigd. Dit betekent dat je met je opleiding moet stoppen. Dit kan alleen in de volgende gevallen:

 • Je ondervindt teveel last van lichamelijke dan wel psychische klachten waardoor je het beroep waarvoor je wordt opgeleid niet kunt uitoefenen.
 • Je laat onvoldoende voortgang zien in jouw studie.
 • Je laat onvoldoende ontwikkeling zien in jouw beroepshouding.
 • Je bent onvoldoende aanwezig om de studie te behalen.
 • Je laat gedrag zien dat niet past bij de studie of toekomstig beroep.

De procedure voor het voortijdig beëindigen van het de onderwijsovereenkomst is gelijk aan die van het wettelijk negatief bindend studieadvies. 

Wanneer je het niet eens bent met het beëindigen van je onderwijsovereenkomst kan je binnen 10 werkdagen een herziening aanvragen bij het college van bestuur. Lees meer.

Stoppen met je opleiding of doorstromen naar een andere opleiding

Als je met je studie wilt stoppen, bespreek dit dan op tijd met je studieloopbaanbegeleider. In de meeste gevallen verwijst die je naar het Trajectbureau. Een trajectbegeleider kan je helpen een andere, passende opleiding te vinden. Dit kan zowel binnen als buiten Albeda zijn.
Wanneer je na je opleiding doorstroomt naar een vervolgopleiding, ontvang je mogelijk geen studiefinanciering in de maand augustus.
Voor stoppen en doorstromen heb je een bewijs van uitschrijving nodig.

MBO-verklaring

Het kan zijn dat je je studie bij Albeda niet afmaakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Als je uitgeschreven wordt bij Albeda, dan kan het zijn dat je recht hebt op een mbo-verklaring. Dit is een verklaring met daarop de door jouw behaalde resultaten. Dit kan je helpen als je gaat solliciteren of als je weer aan een nieuwe mbo-opleiding gaat beginnen (vrijstellingen). Wil je meer weten over de mbo-verklaring, ga dan even langs bij je slb’er.

Verplichte uitreiking
Je ontvangt automatisch een mbo-verklaring als je:

 • Albeda verlaat en
 • jonger bent dan 23 jaar en
 • nog geen startkwalificatie hebt behaald (een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) en
 • ten minste één examen(deel)resultaat hebt behaald en/of (een deel van) de bpv met een positief resultaat hebt afgesloten. Hierbij geldt dat voor de examenresultaten geen mbo-certificaat kan worden uitgereikt.

Uitreiking op verzoek van de student
Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kun je de opleiding zelf om een mbo-verklaring vragen. Voorwaarde is dat je:

 • Albeda verlaat en
 • ten minste één examen(deel)resultaat hebt behaald en/of (een deel van) de bpv met een positief resultaat hebt afgesloten. Hierbij geldt dat voor de examenresultaten geen mbo-certificaat kan worden uitgereikt.