Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Hieronder zie je een overzicht van alle onderdelen in het eerste leerjaar en het aantal uren per leereenheid (vak). Les- en studie-uren worden weergeven in studiebelastingsuren (sbu’s). Dat is het totaal aantal uren dat voor de onderdelen staat. Die uren bestaan uit begeleide en onbegeleide uren. Begeleide uren zijn uren waarin een docent of een praktijkbegeleider aanwezig of beschikbaar is (zie lessentabel). Onbegeleide uren zijn uren waarin je zelfstandig, zonder begeleiding of toezicht, bezig bent. Bijvoorbeeld bij huiswerk, opdrachten, projecten of reizen onder schooltijd. Naast de lessen heb je per week zo’n 6-8 studiebelastingsuren. Elke beroepsopleiding moet wettelijk in het eerste leerjaar ten minste 700 begeleide onderwijsuren tellen.

Onderstaande vakken volg je in het eerste leerjaar:

 • Sportspelen: 2 lesuren per week
 • Zwemmen: 2 lesuren per week
 • Outdoor: 4 lesuren per week
 • Zelfverdediging: 2 lesuren per week
 • Trainingskunde theorie: 2 lesuren per week
 • Trainingskunde praktijk: 2 lesuren per week
 • Les- en leidinggeven praktijk: 3 lesuren per week
 • Les- en leidinggeven theorie: 1 lesuur per week
 • Studiebegeleiding/LLB/POP: 4 lesuren per week
 • Nederlands: 1 lesuur per week
 • Rekenen: 1 lesuur per week
 • ICT en plein REN: 2 lesuren per week
 • Huiswerkbegeleiding: 2 lesuren per week

Aan het begin van een nieuw schooljaar krijg je van je mentor het rooster. Je kunt de informatie ook terugvinden op sharepoint. Daar kun je bijvoorbeeld zien op welke tijdstippen je in de week les op school hebt. Ook voor roosterwijzigingen kun je op sharepoint terecht. Zo nodig worden deze gepubliceerd op het leerplein en/of via de mentor medegedeeld. Indien een les plotseling niet kan doorgaan, word je opgevangen op het leerplein. Zo mogelijk neemt een andere docent de les waar en krijg je een opdracht waarbij je wordt begeleid of je zelfstandig aan het werk gaat.

Een overzicht van de contactpersonen Sport en Bewegen vind je hier.

Meer informatie

Gedragsregels

Om plezierig te kunnen samenwerken en leren zijn er een aantal richtlijnen voor jou en de andere studenten opgesteld. Dit zijn:

 • Werk mee, volg aanwijzingen van docenten en ondersteunend personeel op.
 • Draag geen hoofddeksels tijdens de lessen (alleen met toestemming van de docent).
 • Schakel tijdens de lessen je mobiele telefoon uit.
 • Geef het goede voorbeeld en laat lokalen, sportzalen en de kleedkamers netjes achter.
 • Gedraag je rustig en praat zachtjes op het leerplein.
 • Eet en/of drink niet in de klas, kleedkamers, trappenhuis, fitness of sportzaal.
 • Roken, liever helemaal niet, maar zeker niet tijdens sportactiviteiten en tussen de activiteiten door. Graag ook niet direct voor de ingang van het Topsportcentrum.
 • Draag schone zaalsportschoenen tijdens (binnen) sportactiviteiten; zwarte zolen zijn niet toegestaan.
 • Ga voorzichtig om met het (sport)materiaal en plaats het op de juiste plaats terug.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer tijdens de les. Maak zo veel mogelijk gebruik van de kluisjes. Laat anderen niet je kluisnummer zien.
 • Zet bij iedere accommodatie je fiets, scooter op slot en in de daarvoor bestemde rekken (houd deuren en nooduitgangen vrij, ook bij de Feyenoordshop).
 • Zorg voor een handdoek tijdens fitness (lessen).
 • Maak bij sportactiviteiten/projecten bij of van een andere organisatie gebruik van je kleding uit het kledingpakket zodat je er representatief uit ziet.
 • Gebruik in het zwembad geen schoenen, badslippers worden geadviseerd.
 • Gebruik tijdens het zwemmen een korte zwembroek of het zwempak uit het kledingpakket.
 • Doe tijdens praktijklessen sieraden en piercings af.
 • Weet dat jouw positieve houding ook door anderen wordt opgemerkt. 

Pestprotocol

Openheid, respect, verdraagzaamheid en begrip voor elkaar hebben, ongeacht huidskleur, sekse, geloofsovertuiging of geaardheid zijn belangrijke uitgangspunten. Dat betekent bijvoorbeeld dat het maken van kwetsende, discriminerende opmerkingen niet bij het gedrag van een toekomstig sportleider hoort en daarom niet wordt getolereerd (zie ook het studentenstatuut en studentenbulletin).

Om de sfeer in de klas zo optimaal mogelijk te houden, dusdanig dat iedereen zich veilig in de leeromgeving voelt, is het pestprotocol opgesteld. Er is sprake van pesten wanneer bepaalde vormen van gedrag structureel (of regelmatig) plaatsvinden ten opzichte van een bepaalde student, als zijn/haar sociale veiligheid daardoor wordt aangetast en die daardoor belemmerd wordt in zijn/haar functioneren binnen de groep en beschadigd wordt in zijn/haar persoonlijke levenssfeer.

De opleiding staat op het standpunt dat niet de gepeste een probleem heeft, maar de pester zelf. Die maakt inbreuk op de omgangsregels die de veiligheid van iedereen binnen de school waarborgen. Waar het om gaat, is te achterhalen welke motieven iemand heeft voor zijn pestgedrag en wat er gedaan moet worden om dat te staken. Het melden van pesten is daarom ook geen verklikken, maar een verplichting, omdat het gaat om het signaleren van een probleem dat binnen de school algemeen erkend wordt.

Indien pestgedrag wordt geconstateerd, wordt met beide partijen gesproken. Er worden met de pester afspraken vastgelegd om herhaling te voorkomen en er volgt een officiële waarschuwing. Indien de afspraken van het contract niet worden nagekomen kan dit tot schorsing en/of verwijdering van de opleiding leiden. In ernstige gevallen kan tevens aangifte worden gedaan door de gedupeerde en/of schoolleiding.

Pestgedrag

Het Albeda College en allen die daarbij betrokken zijn erkennen het pesten als een probleem waarvoor iedereen (schoolleiding, personeel, ouders en studenten zelf) een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het signaleren en oplossen ervan. Veel voorkomende voorbeelden van pestgedrag zijn:

 • Er worden zogenaamd leuke opmerkingen gemaakt over een student
 • Er worden opmerkingen gemaakt over kleding en/of uiterlijk.
 • Een student wordt in de klas geïsoleerd en buitengesloten bij activiteiten.
 • Spullen van een student worden afgepakt en zoekgemaakt.
 • Er wordt dikwijls negatief gereageerd op dingen die een student doet of zegt.
 • Een student krijgt stelselmatig de schuld van dingen die in de klas gebeuren.
 • Er worden beledigende briefjes doorgegeven, beledigende boodschappen of ongepaste (seksueel getinte) beelden verstuurd via sms, msn, twitter, facebook, instagram en dergelijke.
 • Een student wordt meestal bij een minder vleiende bijnaam genoemd in plaats van bij de echte naam.
 • Er wordt regelmatig tegen een student geschreeuwd of gescholden.
 • Een student wordt buiten school opgewacht en bedreigd.
 • Een student wordt op weg naar huis gevolgd en lastiggevallen.
 • Een student wordt thuis lastiggevallen (telefonisch, computer, of door zich in de buurt van het huis op te houden).

Leerplein

Het leerplein op de zevende verdieping van het Topsportcentrum is een ruimte waar wordt gewerkt, geleerd en gepauzeerd. Je kunt het zien als een open leercentrum, maar dan in het groot. Er zijn aparte gedeelten voor het werken in grote groepen (in klassenverband), in kleine groepjes of individueel. Werken met laptops is overal mogelijk. Tijdens lesuren kan je niet zomaar ergens gaan zitten. Houd daar rekening mee. Er zijn groepen die dan door een docent worden begeleid bij het uitwerken van opdrachten. Er is dan sprake van een les, alleen niet in een lokaal.

Op het leerplein zijn meestal docenten of andere begeleiders aanwezig. Vaak kun je bij één van hen terecht als je iets wilt weten. Zij letten er op dat er op het plein wordt gewerkt en geleerd. Aanwijzingen van deze docenten of van andere personeelsleden die daar werken moeten daarom altijd worden opgevolgd. Net zoals in de klas of tijdens de praktijklessen heb je ook op het plein te maken met gedragsregels. Een paar van die afspraken zijn voor het gebruik van het plein heel belangrijk. Daarom spreken we met elkaar af dat het op het plein rustig is en er geen lawaai wordt gemaakt, zodat leren en werken mogelijk is. Je praat dus rustig en niet hard. Geluidsdragers zoals een IPod zijn alleen toegestaan (ook bij de laptop en telefoon!) wanneer “oortjes” worden gebruikt zodat anderen geen overlast ervaren. Telefoons staan “op stil”.

Eten en drinken is toegestaan maar je laat geen rommel achter voor anderen. Er staan genoeg afvalbakken op het plein waar je rommel in kwijt kunt. Belangrijk is dat je ook elkaar hier op wijst en met elkaar zorgt dat de boel netjes en schoon blijft. Het niet is toegestaan om eet- en drinkwaar van andere leveranciers, zoals McDonald’s en dergelijke mee te nemen naar het leerplein. Ook opgewarmde maaltijden van thuis zijn niet toegestaan.

Sportcafé
Ook voor het café beneden op de leslocatie gelden de omgangs- en gebruiksregels van de opleiding. Dat betekent dat je geen rommel achterlaat voor anderen, dat anderen geen last van je hebben en dat je geen lawaai maakt. Je volgt de aanwijzingen van de toezichthouders op.
In het café kun je verschillende eet- en drinkproducten kopen die je daar kan eten of opdrinken. Het is ook toegestaan om meegebracht eten en drinken te gebruiken in een daarvoor ingericht deel van het café. Heb je zelf iets bij je, dan gebruik je dat niet in het deel waar medewerkers van het café bedienen. Ook mag je geen etenswaren van andere leveranciers, zoals McDonalds gebruiken in het café. Houd ook de omgeving rondom het gebouw schoon en netjes.

Kopiëren en printen

Je kan tegen een geringe vergoeding kopiëren en printen vanaf een vaste computer bij het kopieerapparaat of je eigen laptop. Zowel in zwart-wit als in kleur. Aanmelden gaat eenvoudig met je eigen OV-chipkaart of identiteitsbewijs. Bedenk wel dat het soms druk is en er geen computer beschikbaar kan zijn. Zorg ervoor dat je je lesopdrachten op tijd geprint hebt. Beter is om je opdracht(en) vanuit huis geprint in een mapje mee te brengen. Om gebruik te maken van het kopieerapparaat, moet je een koppeling maken. Dit is een eenmalige koppeling tussen je inlognaam voor sharepoint en je OV-chipkaart of identiteitskaart. Je pas wordt alleen gebruikt om je aan te melden op het kopieerapparaat. Heb je geen inlogcode voor sharepoint, meld je dan even bij de studentenadministratie. Zij kunnen je voorzien van een code en verdere informatie over sharepoint.

Bij de apparaten hangt een handleiding waarin staat hoe het apparaat werkt. Voor de handleiding en de informatie voor een instructie waarin staat hoe je je OV-chipkaart of ID koppelt verwijzen wij je naar sharepoint. De kopieerapparaten staan standaard ingesteld op dubbelzijdig afdrukken. Wil je dit niet, dan moet je deze instelling dus aanpassen.

Schoolkosten

Om de opleiding goed  te kunnen volgen moet je een aantal boeken aanschaffen. Deze kun je zelf bestellen. Daarnaast zijn er een aantal readers die je gedurende de opleiding aanschaft. De readers worden op school uitgereikt.

Tijdens je opleiding medewerker Sport en Recreatie ga je een aantal keer op kamp. Beide leerjaren is dat twee maal. Deze kampen zijn een belangrijk onderdeel van je opleiding. De kampen vormen een deel van je voortgang en afsluiting (PVB). In uitzonderlijke gevallen is er een mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Vraag dit aan de onderwijsleiders.

Overzicht van de kosten:

 • Lesgeld*: € 1137,00 per jaar
 • Sportmedische keuring (indien afgelegd): € 130.00
 • Boekengeld en digitale leermiddelen**: € 265,00 en € 99,00
 • Kledingpakket: € 202,00
 • Bijkomende kosten (kampen, niet verplicht): € 450,00
 • BHV en animatie: € 100,00
 • Verklaring omtrent Gedrag: kosten voor rekening van de student, verschilt per gemeente.

* Het lesgeld wordt jaarlijks bijgesteld door het ministerie van OCenW. Je betaalt geen lesgeld als je op 1 augustus 2017 jonger bent dan 18 jaar.
** Kosten voor leerjaar 1 en 2

Restitutieregeling

Bijdragen in de kosten voor kampen of activiteiten, die nog niet hebben plaatsgevonden, worden gedeeltelijk terugbetaald als je voor eind februari stopt met de opleiding.

 • Er wordt ongeveer 20% ingehouden vanwege reserveringen. Dat is ook afhankelijk van de tijd tussen je afmelding en het plaatsvinden van de kampen of activiteiten.
 • Bij het verlaten van de opleiding binnen drie weken voorafgaand aan een activiteit kunnen de werkelijk gemaakte kosten (accommodatie, vervoer en personeelskosten) in rekening worden gebracht.
 • Als je stopt vanaf maart tot en met augustus wordt er geen geld meer teruggegeven.
 • Er kan op grond van een aantoonbare medische reden een uitzondering worden gemaakt. Je moet de leiding van Sport en Bewegen hierover op tijd en schriftelijk informeren.

  Meer informatie over het terugvragen van je lesgeld kun je vinden op www.duo.nl.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Het is niet toegestaan om buiten de schoolvakanties vrij te nemen. Wil je bij uitzondering toch een dag vrij zijn buiten de schoolvakanties om, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de onderwijsleider. Het is mogelijk dat de BPV doorloopt tijdens de schoolvakanties. Wanneer hier sprake van is, wordt dit met je overlegd.

De vakanties voor schooljaar 2018-2019 bij Albeda zijn:

 • Start van het schooljaar: ma 27-08-2018 
 • Herfstvakantie: ma 22-10-2018 t/m vr 26-10-2018 
 • Kerstvakantie: ma 24-12-2018 t/m vr 04-01-2019
 • Voorjaarsvakantie: ma 25-02-2019 t/m vr 01-03-2019 
 • Paasvakantie/Meivakantie: vr 19-04-2019 t/m vr 03-05-2019
 • Hemelvaartsdag: do 30-05-2019 en vr 31-05-2019 
 • Pinksteren: ma 10-06-2019 en di 11-06-2019
 • Zomervakantie: ma 15-07-2019 t/m vr 30-08-2019

Ontvreemding en diefstal

De directie van het Albeda College stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en vernieling van goederen van of door studenten en bezoekers. Als student moet je zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis laten. Gebruik de kluisjes en lockers die je ter beschikking worden gesteld en zorg er voor dat anderen niet over je code kunnen beschikken (let op dat er niemand achter je staat mee te kijken).

In het geval een student of een bezoeker (op heterdaad) wordt betrapt op het wegnemen van goederen van anderen zal er altijd aangifte worden gedaan en wordt de betrokken persoon zo mogelijk overgedragen aan de politie. Wanneer je jezelf schuldig maakt aan diefstal en/of heling of daarbij betrokken bent, heeft dit mogelijk verwijdering van de opleiding tot gevolg.

Ontruiming en calamiteiten

In het geval van een calamiteit, zoals brand in het gebouw, meld je dit bij het dichtstbijzijnde personeelslid, om vervolgens het gebouw snel en veilig te verlaten. Je gaat hiervoor naar de dichtstbijzijnde nooduitgang en je verlaat het gebouw op een rustige wijze. De nooduitgangen vind je in elke hoek van het gebouw en via het trappenhuis kun je naar de begane grond om vervolgens op afstand van het gebouw te verzamelen. Bij de entree van elke etage vind je een plattegrond met daarop de vluchtwegen  aangegeven.

De verzamelplaats ligt op 60 meter afstand, recht voor het gebouw bij de trappen voor de oversteek naar de tram. Je volgt gewoon het met rood/wit aangegeven “zebrapad”. De docent waarvan je les hebt registreert daar je aanwezigheid. Het is van groot belang dat er een zorgvuldige registratie plaatsvindt, zodat er geen mensen (brandweerlieden) voor niets op zoek gaan naar studenten en personeel. Volg altijd aanwijzingen van het personeel op.

In het geval van brand is het absoluut verboden om gebruik te maken van de lift. Wanneer je in zo’n geval in de lift zit, verlaat je deze op de dichtstbijzijnde verdieping. Jaarlijks worden er ontruimingsoefeningen gehouden. Wanneer het ontruimingssignaal afgaat ga je samen met de klasgenoten en docent naar de verzamelplaats. Je laat tassen e.d. achter tenzij deze zich direct in je omgeving bevinden. Het is niet de bedoeling om op een andere verdieping eigendommen uit lockers op te halen.

Accommodaties

De theorie- en praktijklessen kunnen op meerdere locaties worden verzorgd. Hieronder volgt een overzicht:

 • Buitensportcentrum Outdoor Valley, Hoeksekade 141, 2661 JL  Bergschenhoek, 010 522 13 80
 • Health Center Zuid, Berkenwoudestraat 29, 3076 JA Rotterdam, 010 419 49 34
 • Albeda College, locatie Haastrechtstraat, Haastrechtstraat 3, 3079 DC Rotterdam, 010 497 37 37
 • Topsportcentrum Stad Rotterdam (hoofdvestiging), Van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam, 010 206 15 80
 • Watersportvereniging Stella Maris, Langepad 47, 3062 CJ Rotterdam, 010 452 21 14
 • Zwembad IJsselmonde, Dwarsdijk 8, 3078 JD Rotterdam, 010 483 13 99

Klachtenprocedure

Soms gebeurt er op school iets waarmee je het niet eens bent. Gaat dit over het onderwijs, dan bespreek je dit eerst met de betreffende leraar. Kom je er niet uit, dan ga je naar je mentor of de onderwijsleider van je opleiding. Deze kunnen dan helpen jouw klacht op te lossen.
In het studentenstatuut van het Albeda College staan alle rechten en plichten omschreven van de studenten die ingeschreven staan bij het Albeda. Wanneer je het idee hebt dat je onjuist bent behandeld of dat het studentenstatuut onjuist of onzorgvuldig is toegepast, dan kun je een klacht indienen. Meer informatie over de klachtenregeling van het Albeda vind je op https://www.albeda.nl/klachten.

 

 

Wijzigingsprocedure OOK en POK

De gegevens op het voorblad van de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst op het voorblad kunnen met schriftelijke instemming van het Albeda, de student en (bij de POK) het leerbedrijf tussentijds worden gewijzigd of aangevuld. Hiervoor geldt de onderstaande de procedure zoals ook opgenomen in  de voorwaarden van de overeenkomst. Afhankelijk van de verzochte ( tussentijdse) wijziging kan een gewijzigd voorblad worden uitgedraaid of moet een nieuwe overeenkomst worden afgesloten. Wanneer de wijziging van de gegevens voortkomt uit een wijziging van jouw opleidingstraject moet jij een schriftelijk verzoek indienen. De gegevens betreffende de opleiding kunnen alleen worden gewijzigd op jouw verzoek. De opleiding of het leerbedrijf kunnen jou wel aanraden dit te doen. Wij sturen jou het gewijzigd voorblad zo spoedig mogelijk schriftelijk (op papier of digitaal) (en in het geval van minderjarigheid ook naar jouw  ouder(-s) of wettelijk vertegenwoordiger (-s)) en aan het leerbedrijf. Jullie hebben dan 10 werkdagen de tijd om schriftelijk aan de opleiding door te geven dat de inhoud van dit blad niet correct is. Wanneer jij aangeeft dat de aangepaste gegevens niet  correct zijn weergegeven, dan zal de opleiding overgaan tot correctie van de betreffende gegevens. Wanneer blijkt dat de gegevens zijn aangepast zonder dat om jou instemming gevraagd is, vervalt de wijziging, totdat alsnog overeenstemming van beide partijen is bereikt. Als jij niet binnen de termijn reageert, dan vervangt het gewijzigd voorblad het vorige blad en wordt daarmee een onderdeel van de overeenkomst.

Als er wat mis gaat?
In dat geval kan jij een klacht indienen zoals beschreven in de Klachtenprocedure Studenten Albeda College. Deze Klachtenprocedure is te vinden www.albeda.nl/klachten.

Let op
De BPV-gegevens betreffende de begin- en geplande einddatum, duur en omvang van de BPV, kunnen ook worden gewijzigd op verzoek van het leerbedrijf. Jij moet hiervoor wel toestemming geven.

Gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten

Voor digitale communicatie, inclusief social media zoals whatsapp, is de gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten Albeda van toepassing. Deze is op te roepen via de zoekfunctie in de digitale omgeving van het Albeda. De volgende tien ‘gouden regels’ vatten de kern van de gedragscode goed samen:

 • Toon respect voor anderen.
 • Stuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen.
 • Stuur geen anonieme berichten.
 • Stuur geen gemene of vervelende berichten, dus niet discrimineren, pesten of (seksueel) intimideren.
 • Surf niet naar pornosites, sekssites, racistische sites, treitersites e.d.
 • Verspreid geen seksuele, racistische, discriminerende of treiterende informatie.
 • Verspreid geen opnames van collega’s, medestudenten en/of docenten via gsm/email/portaal/my-site
 • Vertel je wachtwoord aan niemand.
 • Wees behoedzaam met het verstrekken van persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer e.d.) via internet.