Begeleiding

Meer informatie

Studieloopbaanbegeleider/mentor, jaarcoördinator en onderwijsleider

Je mentor houdt samen met jou je voortgang van je opleiding in de gaten. Deze wordt gedurende de opleiding veelvuldig met je besproken. Dit gebeurt vooral met jou, maar ook je ouders/verzorgers worden bij de opleiding  betrokken. Hiervoor worden informatieavonden georganiseerd.  Daarnaast worden ouders/verzorgers ook via e-mail op de hoogte gehouden.  op de hoogte te blijven van je studievoortgang heeft de mentor contact met al je docenten en je praktijkopleider. Bij je mentor volg je per week een aantal lesuren. Zo leren jullie elkaar goed kennen en kan hij je studiehouding en inzet van dichtbij meemaken.

Als je bepaalde onderwerpen niet met je mentor of bpv-docent kunt bespreken of er samen met je mentor of bpv-docent niet uitkomt, dan kun je contact opnemen met de jaarcoördinator of de onderwijsleider.

studenten- en ouderbetrokkenheid

Studenten- en ouderbetrokkenheid
Het Albeda College vindt het belangrijk om je actief te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs. Naast een centrale Albeda studentenraad, waar één student van de branche Lifestyle, Sport & Entertainment aan deelneemt, is er daarom bij alle opleidingen een studentenplatform. Binnen dit platform kan je meedenken en meepraten over jouw opleiding. Je kan je aanmelden voor het platform via je mentor of dhr. Pascal Maas: [email protected].

In de eerste twee leerjaren van de opleiding worden er ouderavonden georganiseerd. Daarbij worden je ouders geïnformeerd over de structuur van de opleiding en maken zij kennis met de mentor. Rondom de rapportages worden er zgn. “10 minuten” gesprekken georganiseerd waarbij je mentor, jijzelf en je ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. In de latere leerjaren ligt, zo nodig, het initiatief tot het leggen van contact met vertegenwoordigers van de opleiding bij je ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard ben je in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met je opleiders. Ook via SharePoint kunnen je ouders zich informeren over allerlei zaken met betrekking tot de opleiding en je studievoortgang.

Vertrouwenspersonen
Als je je niet veilig voelt (bijvoorbeeld door pesten) en je kunt met je vragen niet terecht bij je mentor, docent of onderwijsleider dan kan je de vertrouwenspersoon inschakelen. Deze kan je mailen [email protected] of bellen (tel.: 010-4482760).

Extra begeleiding

De wet op het passend onderwijs houdt in dat ook jongeren met een stoornis, handicap of ernstige ziekte, succesvol moeten kunnen zijn op school. Indien het bovenstaande voor je van toepassing is dan krijg je een andere intake. Deze intake doen we om een zo goed mogelijke plaats voor je te zoeken. Je moet gaan voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier en aan de exameneisen; maar van het Albeda College wordt extra inspanning verwacht zodat jij deze eisen ook daadwerkelijk kunt behalen. Je krijgt extra ondersteuning in bijvoorbeeld tijd en aandacht. Als dat nodig is kun je gebruik maken van aangepast lesmateriaal of een aangepaste (leer)omgeving.

Binnen het team is er expertise om je te begeleiden en is er samenwerking met deskundigen. Wanneer er sprake is van passend onderwijs dan wordt er een  bijlage opgesteld behorende bij de onderwijsovereenkomst. Hierin kan ook worden opgenomen wat te doen als belemmeringen tussentijds ontstaan, verergeren etc. Deze bijlage wordt getekend door jou, als je jonger bent dan 18 jaar door je wettelijke vertegenwoordiger en de onderwijsleider. De aanmelding loopt altijd via de onderwijsleider van de opleiding of via het instroompunt van het Trajectbureau. Bij het Trajectbureau kun je ook meer informatie krijgen over passend onderwijs. Je kunt het Trajectbureau bereiken op T 010 290 10 20.

informatie over de opleiding

Je maakt tijdens je opleiding gebruik van het intranet, ook wel portaal genoemd. Via deze digitale weg heb je toegang tot allerlei informatie over de opleiding. Elke student heeft een unieke code om in te loggen. Ook krijgt elke student een Albeda e-mailadres. Zo ben je altijd bereikbaar tijdens je opleiding. Je gaat zelf na of je e-mailaccount werkt (je kunt je eigen e-mail adres hieraan koppelen) en je vult je persoonlijke gegevens aan op SharePoint. Als jouw account niet werkt neem je contact op met de helpdesk, T 010 258 43 75.

Op SharePoint staan allerlei opleidingsdocumenten, algemene documenten, zoals het studentenbulletin, maar ook meer specifieke documenten, zoals het studentenstatuut en BPV-gidsen. Daarnaast word je geïnformeerd over allerlei belangrijke zaken voor jouw leerjaar of groep, zoals roosterwijzigingen en studievoortgang. Mentoren plaatsen hier van tijd tot tijd berichten voor hun groep. Het is daarom heel belangrijk dat je regelmatig kijkt op SharePoint van de opleiding Sport en Bewegen.

Dyslexie

Het Albeda College heeft verschillende voorzieningen voor je als je dyslexie hebt. Dit moet wel formeel en tijdig kenbaar worden gemaakt. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) melding. Normaal gesproken geef je dit al aan op de testdag. Tijdens de intake in juni moet je dan je dyslexieverklaring overleggen. Later wordt een aanvullend formulier (te downloaden via portaal, Trajectbureau, dyslexie) ingevuld door de mentor en de student, waarin een exacte omschrijving van de dyslectische problematiek wordt gegeven en welke belemmeringen deze met zich meebrengt. Wanneer je (eerdere )dyslexieverklaring voldoet aan de wettelijke eisen van dit moment (dit wordt beoordeeld door de orthopedagoog bij het Trajectbureau) kom je in aanmerking voor een dyslexiepasje van het Albeda College. Je hebt alleen recht op extra voorzieningen wanneer je een Albeda dyslexiepasje kan laten zien.

Verdere zorgbegeleiding

Als het nodig is, kan je mentor je voor bepaalde zaken of problemen verwijzen naar verschillende hulpverleners. Je kunt hierbij onder andere denken aan:

  • Trajectbegeleider (begeleiding bij beroepskeuze, veranderen van studie of doorstuderen)

  • Schoolmaatschappelijk werker (onder andere bij psychische problemen, financiële en huisvestingsproblemen)

  • Extra REN ondersteuning (Rekenen, Engels en Nederlands).

Ook is er een Zorg Advies Team (ZAT). In dit team wordt besproken welke begeleiding voor welke student nodig is en er vindt afstemming plaats tussen de verschillende hulpverleners.

Studenten coachen studenten
Een aantal studenten uit het eerste leerjaar en tweede leerjaar van de opleiding komt in aanmerking voor begeleiding door studenten van niveau 4. De studentcoaches zijn opgeleid om  studenten uit het eerste en tweede leerjaar te begeleiden tijdens hun studie. Wanneer je studievaardigheden onvoldoende zijn of je moeite hebt met plannen en organiseren kan je worden voorgedragen. De mentor schakelt (na overleg) een coach in.

Begeleiding topsporters/talenten

De opleiding Sport en Bewegen heeft een aparte klas voor topsporters en talentvolle sporters. Om in aanmerking te komen voor deze klas, moet je aan een aantal criteria voldoen. De aanvraag wordt beoordeeld door de topsportcoördinator. De mentor van de topsportklas verzorgt naast de reguliere taken de volgende zaken:

  • contacten met de trainers en studiebegeleiders van de betreffende verenigingen;

  • behandeling van specifieke verzoeken voor trainingen, trainingsstages en wedstrijden; eventuele roosteraanpassingen.

 

Sportmedische begeleiding

De opleiding Sport en Bewegen onderhoudt een nauwe relatie met het Sport Medisch Adviesbureau Rotterdam (SMA). Je kan hier terecht voor adviezen, keuringen en ook bij blessures. Wel moet je eerst een afspraak maken.

Sportfysiotherapie
De opleiding Sport en Bewegen heeft afspraken gemaakt met de praktijk fysiotherapie in het Topsportcentrum. Je kan daar langs in het geval van een blessure en je hebt in de regel sneller een eerste afspraak dan bij andere praktijken. De praktijk is te bereiken via T 010 497 12 80.