Aanwezigheid en verzuim

100% aanwezig
Iedereen bij Albeda doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij je diploma behaalt. Studenten die aanwezig zijn bij de lessen, hebben een grotere kans op een diploma. Albeda verwacht daarom van jou dat je actief, volgens het rooster, deelneemt aan onderwijsactiviteiten binnen de school of op de leerwerkplek. Het uitgangspunt is: iedereen is 100% aanwezig, of je nu 16 bent of 25, als jij je hebt ingeschreven voor een opleiding, dan neem je deel aan alle onderwijsactiviteiten.

Het kan voorkomen dat je een les moet missen, bijvoorbeeld door een bezoek aan een arts of door ziekte. We noemen dit geoorloofd verzuim. Je bent geoorloofd afwezig wanneer je aan beide van de hier genoemde criteria voldoet:

  • Je hebt jezelf afgemeld via de onderwijsadministratie Sport en Bewegen. Ben je jonger dan 18 jaar dan moet een van je ouders of verzorgers melden dat je verhinderd bent. Zodra je weer begint met het volgen van lessen, meld je je beter.
  • Je hebt een geldige reden voor je afwezigheid, bijvoorbeeld ziekte, trouwerij, familieomstandigheden en je kan hiervan een bewijsstuk overleggen.

Meer informatie

Ongeoorloofd afwezig

In de onderwijsovereenkomst kun je lezen dat je verplicht bent deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten van je opleiding. Dat houdt in dat je verplicht bent om aan de lessen deel te nemen, om beroepspraktijkvorming (stage) te doen en om bijvoorbeeld excursies bij te wonen.
Met je opleiding ben je 1600 klokuren per jaar bezig. Daarvan zijn er ruim 1000 uren op school of op je BPV-plek.

Als je niet aanwezig bent tijdens de lessen en je niet hebt afgemeld, ben je ongeoorloofd afwezig. Jouw deelname aan de lessen is voldoende als je minimaal 85 % van de lessen aanwezig bent geweest en er geen sprake is van ongeoorloofd verzuim. Let op, dit kan consequenties hebben voor het vervolg van de opleiding. Aanwezigheid wordt door de opleiding geregistreerd. Teveel ongeoorloofd verzuim kan tot gevolg hebben dat je wordt uitgeschreven van de opleiding. Je wordt dan verwezen naar het Trajectbureau en dit kan leiden tot einde studiefinanciering en het inleveren van je OV-kaart. Als je 5 klokuren afwezig bent zonder geldige reden, krijg je een waarschuwing, bij 16 klokuren afwezig melden we je afwezigheid bij de leerplichtambtenaar of DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW). Dat betekent dat je bezoek van een ambtenaar van leerplicht en wellicht ook een proces-verbaal krijgt. Wij gaan er vanuit dat je zelf het initiatief neemt tot het inhalen van gemiste lessen en lesstof.

AWR (aanwezigheidsregistratie)

Het Albeda College werkt met een digitale aanwezigheidsregistratie (AWR). Alle docenten registreren aan het begin van de les wie er aan- en afwezig is. Dit is door de verzuimcoördinator/mentor op afstand meteen in te zien. Wanneer er een af- of ziekmelding binnenkomt bij de verzuimcoördinator, wordt dit meteen geregistreerd in AWR en zijn de gegevens meteen zichtbaar voor de docent.

Je kunt inloggen op portaal en je eigen aanwezigheidsregistratie inzien van de huidige week en de vorige week. De periode die op portaal zichtbaar is kan nog gewijzigd worden via jouw docent. Als jij denkt dat er in het aanwezigheidsoverzicht iets niet klopt, kun je dit aangeven bij je docent of mentor.  Is er bijvoorbeeld een foutieve registratie geweest en is deze niet meer te zien op portaal, dan kan dit alleen door de verzuimcoördinator gewijzigd worden met toestemming van de docent die op dat moment voor de klas stond.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Jongeren tot 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Voor jongeren tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. Bij studenten tot 18 jaar zijn we als school verplicht om ongeoorloofd verzuim van 16 uur in 4 lesweken, al dan niet aaneengesloten, te melden bij DUO. Bij studenten tussen de 18-23 jaar zonder startkwalificatie zijn we als school verplicht om langdurig en aanhoudend verzuim te melden bij DUO.

Op elke locatie is één dag in de week een leerplichtambtenaar op locatie. Dit is per opleiding en locatie verschillend. Raadpleeg je mentor voor de exacte dag. Ben je langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig en hebben we geen contact met je kunnen krijgen, dan heb je voor 1 maand onterecht studiefinanciering ontvangen en ben je onterecht in het bezit geweest van een ov-jaarkaart. De school is wettelijk verplicht om dit te melden bij DUO. Vanaf de eerste verzuimdag zal je studiefinanciering (beurs en OV-kaart) omgezet worden in een lening.

Bijzonder verlof aanvragen

Er zijn situaties waarvoor je verlof buiten de schoolvakanties kan krijgen, namelijk:

  • Religieuze feestdagen of verplichtingen, bijvoorbeeld voor het suikerfeest.
  • Wanneer het gezin niet in een schoolvakantie met vakantie kan door het beroep van een van de ouders/verzorgers.
  • Gewichtige omstandigheden, zoals huwelijksfeesten, levensbedreigende ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van naaste familie.

Als je jonger bent dan 18 jaar dan vragen je ouders het bijzonder verlof aan. Als je 18 jaar op ouder bent, kan je het verlof zelf aanvragen. Je vraagt het verlof aan bij de studieloopbaanbegeleider, waarna de onderwijsleider besluit of je het verlof krijgt toegekend. Bij een langdurig verlof van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Het langdurig verlof moet ruim op tijd, bij voorkeur minimaal 8 weken van te voren, aangevraagd worden.