Examens en diplomering

Examinering door middel van Proeven van Bekwaamheid

Om je diploma te behalen sluit je de opleiding in het 3e leerjaar af. Dit doe je d.m.v. verschillende proeven van bekwaamheid. 

Met deze proeven demonstreer je dat je de vereiste vaardigheden beheerst. Daarnaast heb je gedurende je opleiding instellingsexamens Engels en Nederlands en centraal examen (CEM) lezen en luisteren. Voor Rekenen leg je een instellingsexamen af. Voordat je door mag naar je examenjaar moet de bpv (stage) in het voorgaande jaar met een voldoende worden afgerond (voorwaardelijk voor examinering) en dien je te voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. Ook voor de keuzedelen leg je jaarlijks verschillende examens af. 

In de examenboeken die de student elke periode waarin een proeve plaatsvindt ontvangt staan alle eisen en procedures verder uitgewerkt zodat de student bij aanvang van een examen precies weet wat de opdracht is, met wie hij werkt en waar hij op beoordeeld wordt en door wie. De examenboeken vind je in teams TMS-EXAMENS-MBO Theaterschool.

Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen en wat je moet doen om je diploma te behalen.

Examenplan Producent

Meer informatie

Inzage en herkansingen

Na de beoordeling van de Proeven van Bekwaamheid (PvB) in week 9 van elke periode ontvangt je bij de evaluatie in week 10 een kopie van de beoordeling. Je krijgt aanvullend daarop tijdens het evaluatiegesprek feedback van de regisseur/begeleiders. Je kan via Eduarte je behaalde examens zelf inzien en je kan zelf bijhouden welke werkprocessen/proeve(n) herkanst kunnen worden. Voor vragen neem je contact op met Bianca Hellenthal en Maricha Biswane van het examenbureau via [email protected].  

Bij de examens voor de algemene vakken geldt: In geval van een onvoldoende beoordeling kun je een schriftelijk verzoek indienen via de e-mail bij het examenbureau: Bianca Hellenthal en Maricha Biswane via [email protected]. De inzagetermijn voor deze examens is 3 maanden.

Aantal pogingen examens
Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens die voor hen zijn georganiseerd. Dit is belangrijk om vertraging in de opleiding te voorkomen. Voor alle examens (Proeve van Bekwaamheid, Centraal Examen, Instellingsexamen) geldt dat je twee pogingen hebt voor het examen; het examen en een herkansing. Mocht je een extra poging nodig hebben dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie. In dit verzoek moet je onderbouwen waarom jij een extra poging nodig hebt. Het verzoek dien je in bij Bianca Hellenthal en Maricha Biswane: [email protected].

Afmelden voor een examen
Afmelden voor een examen, bijvoorbeeld als je ziek bent, doe je uiterlijk vóór 9:00 uur ’s ochtends op de dag van het examen. 

Mocht je een extra poging nodig hebben dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie. In dit verzoek zal je moeten onderbouwen waarom jij een extra poging nodig hebt. Het verzoek dien je in bij Bianca Hellenthal en Maricha Biswane: [email protected].

Diploma-eisen

​Je hebt je diploma behaald als je voldaan hebt aan het volgende:

 • Alle proeven van bekwaamheid (PvB's) behaald. Een voldoende of hoger voor elke kerntaak.
 • BPV: voldaan aan de eisen.
 • Nederlands: alle examens afgerond en een gemiddeld eindcijfer van 5 of hoger (wanneer je gemiddeld voor Engels een 6 of hoger hebt behaald).
 • Engels: alle examens afgerond en een gemiddeld eindcijfer van 5 of hoger (wanneer je gemiddeld voor Nederlands een 6 of hoger hebt behaald).
 • Rekenen: instellingsexamen afgelegd. De hoogte van het cijfer telt niet mee voor het behalen van het diploma.
 • Loopbaan & Burgerschap: voldaan aan de eisen.
 • Keuzedelen: gemiddeld eindcijfer 6 of hoger, zie compensatieregeling keuzedelen.

Cum laude
Behaal je tijdens  je opleiding gemiddeld hoge cijfers (8,0 of hoger), dan bestaat de mogelijkheid dat je cum laude (‘met lof’) kunt diplomeren. In artikel 2.8.5 van het Albeda examenreglement staan de precieze voorwaarden beschreven. Indien je wilt weten of je in aanmerking komt voor de cum-lauderegeling, neem dan contact op met je slb'er. 

 

Examenorganisatie theaterschool

Albeda kent zorgvuldige procedures om ervoor te zorgen dat de examens goed verlopen zodat de diploma’s die worden afgegeven er garant voor staan dat afgestudeerde studenten ook daadwerkelijk de competenties hebben verworven die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening. De onderwijsinspectie bewaakt nauwgezet de kwaliteit van de examinering in Albeda.

Examenbureau en examencommissie
Het examenbureau organiseert de examens. De Examencommissie controleert of de procedures rondom examinering goed uitgevoerd worden. Je kan met de Examencommissie te maken krijgen bijvoorbeeld voor het aanvragen van vrijstellingen, bij onregelmatigheden bij een examen, of wanneer je klachten hebt. 

Examenwerk wordt nagekeken binnen tien dagen (conform oude reglement), maar dit kan met tien dagen worden verlengd indien noodzakelijk. Alle regels en procedures rondom examinering zijn terug te vinden op het portaal. Daarnaast beschikt Albeda over een examenreglement. Je kunt hierin onder meer informatie vinden over de examenprocedures, fraude, vrijstellingen, diplomeren, aangepaste examinering en klachten, beroep en bezwaar.

Gegevens examencommissie 
De examencommissie wordt geleid door een voorzitter, mevrouw Angelica de Gans, e-mail: [email protected] 

Gegevens examenbureau
Het examenbureau wordt geleid door Bianca Hellenthal en Maricha Biswane e-mail: [email protected].

Taken examencommissie 

 • Borgen van de kwaliteit van de examinering en van de examens;
 • Vaststellen van richtlijnen voor vaststellen en beoordelen van instellingsexamens;
 • Vaststellen van examens;
 • Vaststellen of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma, certificaat of instellingsverklaring, en het afgeven ervan;
 • Het meenemen van het resultaat van een gevolgd keuzedeel in de diplomabeslissing.
 • Verlenen van vijstellingen;
 • Handelen bij fraude en onregelmatigheden;
 • Behandelen van klachten;
 • Opstellen van een jaarverslag examencommissie.

Legitimatieplicht

Je moet je altijd legitimeren bij een examen, ook als je de docenten die bij het examen aanwezig zijn, goed kent. Je moet dus een geldig, niet verlopen, legitimatiebewijs bij je hebben. Dit zijn alleen:

 • Nederlands paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart (ID);
 • rijbewijs;
 • vreemdelingendocument.

Kopien en/of foto's zijn NIET toegestaan. 
Als je je niet kunt legitimeren, kan je NIET toegelaten worden tot het examen.

Diplomering

Als je de examens volgens het examenplan en examenboek hebt uitgevoerd, en de beoordeling van de examens is positief, dan stelt de examencommissie vast dat je recht hebt op het diploma. Naar aanleiding hiervan worden het diploma en de resultatenlijst afgedrukt en aan je uitgereikt.

In week 10 van periode 4 stelt de examencommissie vast dat je recht hebt op het diploma. Hiervan word je schriftelijk op de hoogte gebracht.

Datum van uitschrijving na diplomering
Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, worden het diploma en de resultatenlijst gemaakt. Je tekent deze documenten tijdens de diploma-uitreiking. Op je diploma staat een datum. Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand van die datum. Op deze zelfde datum schrijft Albeda je uit. Dat is een andere datum dan de dag waarop je je diploma krijgt of de dag dat jij voor het eerst hoort dat je geslaagd bent. Het is belangrijk dat je zelf de uitschrijfdatum meldt bij DUO. Het te laat melden kan leiden tot een boete! Kijk op www.duo.nl.

Vrijstellingen en aangepaste examinering

Vrijstellingen
Wanneer je bij Albeda of een andere onderwijsinstelling al examenonderdelen hebt behaald kun je hiervoor vrijstelling aanvragen. Overleg met je slb'er. Je dient de aanvraag tot vrijstelling schriftelijk in bij Bianca Hellenthal en Maricha Biswane: [email protected].

Aangepaste examinering
Je kan recht hebben (bijvoorbeeld als gevolg van een fysieke beperking) op een aangepaste afname van het examen. Zo kan je recht hebben op hulpmiddelen of meer tijd. Dit vraag je schriftelijk aan bij de Examencommissie.

 

Herkansing / examen gemist

Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens die voor hen zijn georganiseerd. Dit is belangrijk om vertraging in de opleiding te voorkomen. Je hebt altijd recht op één herkansing. De tweede kans is voor als je een onvoldoende hebt gehaald, voor als je de eerste kans gemist hebt en voor als je je resultaat wilt verbeteren. Uitzonderingen staan in het examenplan. Alle regels rondom herkansingen vind je in het Examenreglement.

Als je volgens de Examencommissie een geldige reden had om te verzuimen bij een examen, dan krijg je alsnog twee kansen om examen te doen. Als de Examencommissie vindt dat je geen goede reden had om afwezig te zijn bij het examen, dan telt het verzuimde examenmoment mee als een gemaakt examen.

Fraude en wangedrag bij examinering

Onder fraude verstaan we o.a. het volgende:

 • Op onrechtmatige wijze (proberen) gebruik te maken van oplossingen, antwoorden van door anderen gemaakt examenwerk;

 • Op onrechtmatige wijze veranderingen aanbrengen in het examenmateriaal;

 • Niet opvolgen van instructies van examinatoren of surveillanten tijdens het examen;

 • Gebruik maken van niet toegestane hulpmiddelen.

Zodra een examinator of surveillant tijdens of na het examen merkt dat er een onregelmatigheid heeft plaats gevonden, word je daar direct van in kennis gesteld en kan de afname van het examen stoppen.  

De examencommissie neemt een beslissing ten aanzien van de gevolgen van de onregelmatigheid en stelt jou hiervan op de hoogte.

Examenstudent

Je hebt aan het begin van je studie een onderwijsovereenkomst ondertekend. Deze is geldig voor de periode waarin het onderwijs en de examens worden aangeboden. Als je niet alle examenonderdelen op tijd hebt gehaald (en je dus gezakt bent), is er een mogelijkheid om als examenstudent nogmaals examen te doen. De moet daarvoor een verzoek indienen met een schriftelijke motivatie bij de examencommissie. De examencommissies besluit schriftelijk, met een motivatie, tot het al dan niet inschrijven van jou als examenstudent.

Als je als examenstudent een examen herkanst, dan doe je dat op werkprocesniveau. Een examenstudent betaalt 200 euro per periode voor het herkansen van een proeve. Voor het herkansen van een Centraal examen of instellingsexamen Nederlands, Engels of rekenen betaal je 50 euro per examen. De periode waarin de examenstudent de examens mag maken, is in beginsel de eerste helft van het volgende schooljaar. De examencommissie besluit over inschrijvingen van examenstudenten buiten deze periode om. Vraag aan je SLB'er als je hier meer over wilt weten. 

Examendossier

Je kunt pas diplomeren als je aan alle gestelde voorwaarden hebt voldaan. Je examenresultaten worden bewaard in de examenmap. Voldoen je examenresultaten aan de gestelde eisen en is de map volledig, dan kom je in aanmerking voor je diploma. De examencommissie stelt vast of je kunt diplomeren en recht hebt op een diploma.

Het examendossier bevat:

 • De bewijsstukken dat je de beroepsgerichte examens met een voldoende hebt afgerond.
 • De bewijsstukken dat je voldaan hebt aan de wettelijke eisen die aan Nederlands, Engels (alleen niveau 4) en rekenen zijn gesteld.
 • Een verklaring van de school dat je voldaan hebt aan de wettelijke eisen met betrekking tot loopbaan en burgerschap.
 • Een bewijstuk dat je de BPV met een voldoende hebt afgerond.
 • Een overzicht van de keuzedelen die je hebt gevolgd en de examens die je hebt gedaan.

xamenreglement en klachten over examinering

Het kan gebeuren dat je ontevreden over een examen of over de gang van zaken rondom een examen bent. Het kan bijvoorbeeld gaan over teveel lawaai tijdens het examen, waardoor je je niet kon concentreren, of dat het examen te laat begonnen is of dat de inhoud van het examen niet klopt met wat geleerd moest worden. Als je een klacht of een bezwaar hebt over je examen, dan neem je allereerst contact op met Debbie van Dishoeck. In een gesprek bespreek je je klacht of bezwaar. 

Alle regels rondom examinering staan beschreven in het examenreglement van het Albeda. Je kunt hierin onder meer informatie vinden over de examenprocedures, fraude, vrijstellingen, diplomeren, aangepaste examinering en klachten, beroep en bezwaar.

Klachten over examinering
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over een examen of over de gang van zaken rondom een examen. Het kan bijvoorbeeld gaan over teveel lawaai tijdens het examen, waardoor je je niet kon concentreren, of dat het examen te laat begonnen is of dat de inhoud van het examen niet klopt met wat geleerd moest worden. Er zijn twee verschillende soort klachten rondom examinering:

 • Klachten over een gedrag bij een examen, bijvoorbeeld over lawaai tijdens een examen.
 • Klachten over een beslissing van de examencommissie, bijvoorbeeld over het resultaat van het examen.

Heb je een klacht over iets wat gebeurd is tijdens het examen, een gedraging dan neem je eerst contact op met het examenbureau, door te mailen naar Bianca Hellenthal en Maricha Biswane via [email protected]. Komt je er niet uit, dan dien je een klacht in bij de klachtenfunctionaris via [email protected]. Meer informatie vind je op www.albeda.nl/klachten.