Begeleiding

Het profiel van de studenten die passen bij vakken waar wij toe opleiden maakt dat wij een groot appѐl doen op zelfstandigheid, eigenaarschap, openheid, nieuwsgierigheid, creativiteit en reflectievermogen van de studenten. Niet bij al onze studenten zijn deze voorwaarden voor het vak al goed ontwikkeld. Eigenaarschap, zelfstandigheid en creativiteit vragen om een grote mate van zelfreflectie.

Je wordt als student in grote mate uitgedaagd in het bezit te zijn van de zogenoemde 21th Century skills, om naar jezelf te kijken en na te denken over je toekomst en ambities. Vragen die voor jouw leeftijdsgroep best ingewikkeld kunnen zijn. Er wordt van je gevraagd je bewust te worden van jezelf en je rol in de maatschappij. Tegelijkertijd vragen wij openheid van jou. Open staan voor elkaar. Iets wat noodzakelijk is voor je beroep. Onherroepelijk zorgt dit ervoor dat jij geconfronteerd wordt met allerlei zaken die in je privéleven een rol spelen. Om deze openheid te creëren is het belangrijk dat er veiligheid is en goede ondersteuning. Ook moeten jij en je medestudenten je veilig voelen om wanneer je vast loopt in je vakinhoudelijke ontwikkeling een hulpvraag met een begeleider te delen en te zoeken naar een manier om hier in te groeien en stappen te zetten zodat je leerproces niet vastloopt.

Deze drempel proberen wij te verlagen door één duidelijke zorgmedewerker te hebben die zichtbaar en vertrouwd is. Ook de lessen teamwork en studieloopbaan dragen stevig bij aan je persoonlijke- en loopbaan ontwikkeling.

Meer informatie

Studieloopbaanbegeleiding

Wekelijks volg je met jouw halve klas 1 uur les van de studieloopbaanbegeleider (slb'er).Daarnaast krijgen je individuele begeleiding van je slb docent. Doel van deze lessen is je bewust te maken van de keuze die je gemaakt hebt voor deze school. Je wordt begeleid en getraind als regisseur van je eigen leven op een beroepsopleiding (mbo). Je leert verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk. Je leert zelfstandig werken, een eigen planning maken, je leert evalueren, je verkrijgt inzicht over jouw eigen leerproces en manier van werken.

Tijdens leerjaar 1 ontdek je wat het beroep precies inhoudt. Het kan zijn dat je daardoor gaat twijfelen aan de opleiding. In dat geval kun je contact opnemen met je slb-docent, of direct met het Trajectbureau van Albeda. Het Trajectbureau is er om jou te helpen bij je studieloopbaan.

In leerjaar 2 ga je verder met de slb lessen en wordt je individueel begeleid door je slb docent. In dit jaar ligt de nadruk op werken aan verantwoordelijkheid nemen, zelfstandigheid en feedback geven en ontvangen. Het initiatief voor wat er verder besproken wordt ligt bij jou.

Interne begeleiding

Wanneer de problematiek waarmee je te maken hebt meer gerichte begeleiding nodig heeft, kun je terecht bij de zorgcoördinator. Dit gebeurt meestal nadat je eerst gesproken hebt met je slb'er.

De zorgcoördinator zal samen met jou kijken wat er aan de hand is en welke hulp je nodig hebt. Je kunt bijvoorbeeld een afspraak maken met het Trajectbureau van Albeda, medewerker passend onderwijs, de schoolverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk werker van Albeda. Bij psychische problemen of wanneer je het gevoel hebt klem te zitten kan de zorgcoordinator je doorverwijzen naar de schoolpsycholoog van Albeda of je verwijzen naar je huisarts. De inhoud van gesprekken tussen studenten, schoolmaatschappelijk werk en/of schoolpsycholoog zijn vertrouwelijk.

Bij een deel van de problematiek zal de zorgcoördinator zelf ondersteuning bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: aanvragen van de dyslexiepas of aanpassingen in het onderwijs en/of examens. Dit kan bijvoorbeeld meer tijd zijn, een aangepast programma, of aangepaste examens omvatten.

Ook kan het zijn dat het nodig is dat er afstemming plaats vindt met hulpverleners buiten de school en dat overleg nodig is om bijvoorbeeld gezamenlijk afspraken te maken over (psychische) gezondheid of bijvoorbeeld het schoolprogramma. Dit doet de zorgcoördinator, maar dit kan ook op verzoek zijn van GGZ-instellingen of ouders. Deze partijen kunnen ten alle tijden contact opnemen.

Passend onderwijs

De wet passend onderwijs bepaalt dat jongeren met een stoornis, handicap of ernstige ziekte succesvol moeten kunnen zijn op school. Bijvoorbeeld in geval van dyslexie, ad(h)d en dergelijke. Heb je een beperking en geef je dit bij ons aan dan krijg je een aparte (zorg)intake, zodat bepaald kan worden welke vormen van begeleiding jij nodig hebt om je opleiding succesvol te kunnen afronden. Tijdens de intake wordt bepaald of jouw zorgbehoefte past bij het ondersteuningsprofiel en de kwalificatie-eisen van de opleiding. Als dit niet het geval is, word je door de zorgcoördinator aangemeld bij de adviescommissie ‘passend onderwijs’. Past jouw zorgbehoefte wel bij het ondersteuningsprofiel van de opleiding, dan wordt er een aparte bijlage bij de onderwijsovereenkomst gemaakt, waarin de afspraken rondom de begeleiding worden vastgelegd. Als er tijdens de opleiding nieuwe belemmeringen ontstaan of de bestaande verergeren dan neemt de student contact op met de hoofddocent of interne begeleider om dit te bespreken.

Overzicht van beperkingen waarmee rekening wordt gehouden in onderwijs en examinering:

  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • Ernstige rekenproblemen
  • Auditieve beperking*
  • Beperking in het autistisch spectrum (ASS): Klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS
  • ADD en ADHD

* Noot. Bij alle beperkingen is een deskundigenverklaring nodig; bij een auditieve beperking volstaat een doorstroomformulier van de vorige opleiding

Dyslexie

Albeda heeft verschillende voorzieningen voor je als je dyslexie hebt. Dit moet wel formeel en tijdig kenbaar worden gemaakt. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) melding.

Bij aanvang van het schooljaar dient een verklaring ingeleverd te worden bij de intern begeleider. Samen met de intern begeleider wordt een aanvraag gedaan voor een dyslexiepas. Deze verklaring wordt dan getoetst door de orthopedagogen van het Albeda. Als de verklaring voldoet aan de maatstaven van Albeda, zal er een dyslexiepas afgegeven worden. Enkel met deze pas is er recht op meer tijd bij examens.

Wanneer er geen verklaring is maar wel een vermoeden van dyslexie, kan de intern begeleider doorverwijzen naar de orthopedagoog voor een gratis onderzoek.

Studie Info Punt

Het Studie Info Punt biedt op allerlei gebied advies, zorg en ondersteuning aan studenten. Dat kan op diverse manieren. Zo worden er bijvoorbeeld loopbaanadviezen en begeleiding aan studenten gegeven die binnen hun huidige studie de verkeerde keuze gemaakt hebben of onvoldoende studieresultaten behalen. Maar ook zijn er diverse trainingen. Mooie voorbeelden daarvan zijn trainingen bij het Kenniscentrum Taal en Rekenen of een training empowerment. Ook ondersteunt het Studie Info Punt je bij loopbaanoriëntatie. De intern begeleider verwijst de student door naar het Studie Info Punt: https://www.albeda.nl/studiekeuze.

 

DP_YAML_QUOTE[Ouderbetrokkenheid en studentenbetrokkenheid ]

Jaarlijks organiseren we aan het begin van het schooljaar een ouderavond. Deze avond is onder meer bedoeld om je ouders/verzorgers kennis te laten maken met de studieloopbaanbegeleider. Tijdens de ouderavond krijgen ze voorlichting over de opleiding en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Buiten de ouderavond om willen we jou als student stimuleren om je ouders/verzorgers te betrekken in wat je op school meemaakt. Ook kunnen je ouders/verzorgers telefonisch of via de email contact met ons opnemen of een persoonlijk gesprek aanvragen als daar behoefte aan is. De studieloopbaanbegeleider neemt contact op met de ouders wanneer er op school (ernstige) problemen zijn die jouw studievoortgang in gevaar brengen.

Supportplatform
Het Albeda wil ouders meer betrekken bij het onderwijs door regelmatig in gesprek te gaan met ouders over verschillende onderwerpen. Lees hier meer over het supportplatform van Albeda.

Studentenbetrokkenheid
Wij vinden het als school ontzettend belangrijk om studenten actief te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs. Binnen de MBO Theaterschool is er een studentenraad. Binnen dit platform kan je meedenken en meepraten over jouw opleiding. In een van de eerste slb-lessen van het schooljaar zal de slb-docent hier meer uitleg over geven. Je kunt je dan als vertegenwoordiger van je klas bij de slb‘er aanmelden.

Albeda heeft ook een centrale studentenraad. In deze studentenraad zitten studenten van diverse opleidingen die de belangen van alle studenten vertegenwoordigd. Dit doen zij door samen, met verschillende partijen binnen Albeda, in gesprek te gaan.  Als je interesse hebt, kun je dit aangeven bij de begeleider van de centrale studentenraad door een mail te sturen aan [email protected]