Aan- en afwezigheid

Iedereen bij Albeda doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij je diploma behaalt. Studenten die actief deelnemen aan het onderwijsaanbod, hebben een grotere kans op een diploma. Als jij je hebt ingeschreven bij Albeda verwachten we van jou dat je actief, volgens het rooster, deelneemt aan (digitale) onderwijsactiviteiten binnen de school of op de leerwerkplek. Het uitgangspunt is: iedereen is 100% aanwezig, of je nu 16 bent of 25.

Ook in de onderwijsovereenkomst (link) staat dat je verplicht bent om aan de (digitale) lessen op school of de leerwerkplaats deel te nemen, om beroepspraktijkvorming (stage) te doen en om bijvoorbeeld excursies bij te wonen.

Soms maakt jouw persoonlijke situatie het lastig om alle (digitale) lessen te volgen. Bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Bedenk dat je als toekomstig werknemer ook je privé verplichtingen moet kunnen combineren met je werk. Op je werk kun je immers ook niet zomaar wegblijven.

Het onderwijs op de MBO Theaterschool vormt de basis voor jouw toekomst. Richting het werkveld én richting een eventuele vervolgopleiding op een hbo. In de lessen leer je belangrijke vaardigheden, technieken en kennis die je later nodig zult hebben en verder zult ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk jou zo veel mogelijk mee te geven tijdens je opleiding. Daarom krijg je veel verschillende stijlen en technieken aangereikt. Je krijgt steeds in periodes van 8 weken les met een specifieke focus. Een les missen betekent dus automatisch dat je niet alle lesstof tot je kan krijgen. Meerdere lessen missen betekent een achterstand op je ontwikkeling. Binnen de MBO Theaterschool hanteren we de 85% regeling.

De regels van de 85% regeling

 • Je dient minimaal 85% van alle lessen aanwezig te zijn.
 • Te laat komen betekent gedeeltelijke afwezigheid in een les. De docent noteert jouw aanwezigheid vanaf het moment dat je de les in komt/mag. Een docent mag besluiten jou niet in de les te laten als jij te laat komt (in dat geval wordt de gehele les als verzuim genoteerd).
 • Ziek zijn betekent dat je lessen mist. Ziekteverzuim telt mee voor de 85% regeling.
 • Afspraken bij de huisarts, tandarts, fysio enzovoort tijdens schooltijd betekent dat je (een gedeelte van de) lessen mist. Dit wordt gezien als verzuim en telt mee voor de 85% regeling. Van jou wordt verwacht deze afspraken zo veel mogelijk buiten de lessen om in te plannen.
 • Ongeoorloofd verzuim (verzuim zonder melding of toestemming) telt mee voor de 85% regeling.

Uitzonderingen op de 85% regeling

 • Langdurige ziekte en/of opnames in het ziekenhuis. Ben je langer dan drie dagen afwezig vanwege jouw gezondheid dan kan je vrijstelling krijgen voor de 85% regeling. Je dient echter wel een doktersverklaring af te geven aan de administratie. Zonder deze verklaring telt het verzuim mee voor de 85% regeling.

Bij langdurig ziekteverzuim dien je altijd in contact te blijven met school en zorg te dragen dat je zoveel mogelijk bij blijft met de lesstof; zo nodig via vervangende opdrachten.

Het verzoek voor de uitzondering verloopt via de schooladministratie en wordt beoordeeld door de intern begeleider.

 • Langdurige trajecten met zorgverleners (ziekenhuis, fysio, psycholoog, enzovoort). Volg je een langdurig traject bij een zorgverlener dan kan je vrijstelling krijgen voor de 85% regeling. Je dient echter wel een doktersverklaring of afsprakenkaart af te geven aan de administratie. Zonder deze verklaring telt het verzuim mee voor de 85% regeling.

Het verzoek voor vrijstelling verloopt via jouw hoofddocent en/of de intern begeleider. Ondanks de mogelijke vrijstelling wordt hier wederom van jou verwacht deze afspraken zo veel mogelijk buiten de lessen om te plannen.

 • Passend onderwijs. Studenten met beperkingen en langdurige speciale zorgtrajecten kunnen in aanmerking komen voor de bijlage ‘passend onderwijs’. Hierbij worden afspraken gemaakt met de studenten hoe zij ondanks bijzondere omstandigheden onderwijs kunnen blijven volgen. Het kan voorkomen dat bij deze afspraken een uitzondering wordt gemaakt op de 85% regeling.

De bijlage passend onderwijs wordt gemaakt samen met de intern begeleider.

 • Geoorloofde afwezigheid. In bijzondere gevallen krijg je als student verlof om lessen te missen. Denk hierbij aan een bruiloft, een bijzonder project of een begrafenis. In deze gevallen van geoorloofde afwezigheid telt dit ook niet mee voor de 85% regeling. Je dient echter wel minimaal 2 maanden van te voren een aanvraag in te dienen (met uitzondering van een begrafenis).
 • Centrale Examens. Wanneer je een Centraal Examen moet maken dat gepland is tijdens een ingeroosterde les, dan krijg je vrijstelling voor de betreffende les.
 • Overige uitzonderingen. In enkele overige gevallen kun je vrijstelling krijgen. Zoals een sollicitatiegesprek voor een stage of een externe schoolactiviteit. Deze vrijstelling krijg je alleen wanneer deze activiteiten plaatsvinden met goedkeuring van de schooladministratie.

 

Meer informatie

Aanwezigheidsregistratie

Aan het begin van de opleiding wordt er een onderwijsovereenkomst getekend. Daar staat in dat je een inspanningsverplichting hebt. Hieronder verstaan we aanwezigheid in de lessen. De aanwezigheid wordt in elke les geregistreerd in het programma AWR. Je kunt hier zelf ook je aanwezigheid checken in het systeem. Je studieloopbaanbegeleider legt uit hoe AWR werkt.

Je hebt voor ieder vak een aanwezigheidsplicht. Het is de bedoeling dat je alle lessen volgt en bij de bijeenkomsten bent die worden aangeboden. Het uitgangspunt is iedereen is 100% aanwezig. Alleen bij voldoende aanwezigheid heeft een student recht op studiefinanciering.

Ziekmelden
De MBO Theaterschool
Pieter de Hoochweg 222 3024 BJ Rotterdam
T: 010-2110050 (school administratie)
E: [email protected] (ook voor het indienen van aanvragen voor verlof)

ziekmeldingen voor 9:00 uur d.m.v. het inspreken van de voicemail
 

Geoorloofd en ongeoorloofd afwezig

Je bent geoorloofd afwezig wanneer je aan beide van de hier genoemde criteria voldoet:

 • Je hebt jezelf afgemeld via het mbo kantoor (ben je jonger dan 18 jaar dan moet één van je ouders of verzorgers melden dat je verhinderd bent). Je meldt je telefonisch af bij het kantoor van de opleiding op 010-2110050, vóór 9.00 uur. Als je ziek bent tijdens de stage dan meld je je ook ziek bij je praktijkopleider op je stageadres (zie ook je stage handboek). LET OP! Je dient je elke dag dat je verder afwezig bent opnieuw af te melden bij kantoor. Doe je dat niet sta je die dag op ongeoorloofd afwezig. De afwezigheidsregistratie verloopt via AWR.  Bij langdurig ziek zijn wordt in overleg van deze regel afgeweken.

 • Je hebt een geldige reden (ziekte, trouwerij, familie omstandigheden, e.d.) en hiervan een bewijsstuk kan overleggen. Zie verder de richtlijnen voor geoorloofd verlof.

Als je niet aanwezig bent tijdens de lessen en je niet hebt afgemeld, ben je ongeoorloofd afwezig.

DP_YAML_QUOTE[Verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden ]

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de onderwijsleider van de opleiding te worden voorgelegd.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

 • gewichtige omstandigheden, zoals huwelijksfeesten, levensbedreigende ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van naaste familie;

 • wanneer het gezin niet in een schoolvakantie met vakantie kan door het beroep van een van de ouders/wettelijke vertegenwoordiger.

 • religieuze verplichtingen of religieuze feestdagen (bijv. Suikerfeest);

Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties kan je onderstaande formulieren gebruiken:
Aanvraag verlof 18-
Aanvraag verlof 18+

Overige omstandigheden
Blessures

Mocht je geblesseerd zijn, dan moet je te allen tijde contact houden met de betrokken docent(en). Daarnaast ben je bij alle lessen aanwezig (dus ook bij de lessen waaraan je in verband met je blessure(s) niet actief kunt deelnemen).

Andere activiteiten buiten school
Voor activiteiten die van belang kunnen zijn voor je studie geldt dat je minimaal drie weken voorafgaand aan de betreffende activiteit een schriftelijke toestemming vraagt via de schoolleiding. Deze zal beoordelen of de student geoorloofd afwezig mag zijn voor de activiteit. Indien akkoord dan dient de student zorg te dragen voor het inhalen van de gemiste lessen/repetities. Voor alle andere activiteiten die buiten school plaatsvinden en niet van direct belang zijn voor je studie geldt dat ze in je vrije tijd moeten plaatsvinden en dat dat daar geen toestemming voor afwezig van school voor verleend wordt.

 

 

Regels rondom afwezigheid

Als je binnen 4 weken 5 klokuren afwezig bent zonder geldeige reden, krijg je een waarschuwing. Wanneer je meer dan 16 uur afwezig bent in 4 lesweken, is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij het digitale verzuimloket van DUO. De melding wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan je uitnodigen voor een gesprek, je een waarschuwing geven en/of eventueel een boete geven.

Ben je langer dan 4 lesweken aaneengesloten afwezig en hebben we geen contact met je kunnen krijgen, dan is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij DUO. Je hebt dan voor 1 maand onterecht studiefinanciering ontvangen. Ook ben je onterecht in het bezit geweest van een studentenreisproduct. Vanaf de eerste verzuimdag zal je studiefinanciering (beurs en studentenreisproduct) omgezet worden in een lening.

 

Gevolgen verzuim 18-

Als je teveel verzuimt, roept de leerplichtambtenaar jou en je ouders/verzorgers op voor een gesprek om te onderzoeken of en welke begeleiding gewenst is. De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen en jongeren gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. De leerplichtambtenaar kan jou of je ouders/ verzorgers een straf opleggen als je blijft verzuimen. Een straf kan bestaan uit een halt-straf, een boete, intrekken van kinderbijslag of een taak- of gevangenisstraf.

1. Je bent afwezig zonder afmelding: Dezelfde dag neemt de school contact met je op om te horen waarom je afwezig bent. Dit wordt in jouw persoonlijke studentendossier vastgelegd.

2. Je bent 5 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt een brief naar je ouders / verzorgers waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim en uitgenodigd worden voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider.

3. Je bent 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt een tweede brief naar je ouders / verzorgers onderwijsleider waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim en uitgenodigd worden voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. De afspraken uit dit gesprek komen in een verbeterplan te staan die de student en de ouders/ verzorgers ondertekenen. De leerplichtambtenaar ontvangt deze melding ook via het digitale verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar kan de student en ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek.

4. Je bent voor de tweede maal 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt nogmaals een brief aan je ouders / verzorgers waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim. Ook worden ze via deze brief uitgenodigd voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. De leerplichtambtenaar ontvangt deze melding ook weer en zal de student en ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek om te onderzoeken welke hulp of begeleiding er gewenst is. Een boete of een officiële waarschuwing kunnen het gevolg zijn.

Gevolgen verzuim 18+

Als je teveel verzuimt, meldt de opleiding dit bij DUO (dienst uitvoering onderwijs van het ministerie) . Als het verzuim niet afneemt en/of je je diploma niet dreigt te halen, kan je na een laatste waarschuwing worden uitgeschreven door de opleiding. Je studiefinanciering stopt en je hebt geen recht op een uitkering.

1. Je bent afwezig zonder afmelding: Dezelfde dag neemt de school contact met je op om te horen waarom je afwezig bent. Dit wordt in jouw persoonlijke studentendossier vastgelegd.

2. Je bent 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: Je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De afspraken uit dit gesprek komen in een verbeterplan te staan die de student ondertekent.

3. Je bent 5 schooldagen onafgebroken afwezig en school kan geen contact met je krijgen: School doet een melding bij DUO. In de melding staat een beschrijving van de inspanning van de school en de resultaten hiervan.

4. Je bent voor de tweede maal 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: Je krijgt weer een brief van de onderwijsleider waarin je geïnformeerd wordt over je verzuim en uitgenodigd wordt voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. DUO ontvangt deze melding ook. Albeda kan je uitschrijven en DUO kan besluiten je studiefinanciering stop te zetten en je OV-kaart in te trekken als je onvoldoende aan kunt tonen bezig te zijn met je studie (door aanwezigheid en/of resultaten).

5. Je bent 4 weken onafgebroken afwezig en school kan geen contact met je krijgen: School meldt je afwezigheid bij DUO en kan besluiten om je uit te schrijven. Er is dan al een melding gedaan dat je 5 aaneengesloten dagen afwezig bent. DUO kan besluiten je studiefinanciering stop te zetten en je OV-kaart in te trekken als je onvoldoende aan kunt tonen bezig te zijn met je studie (door aanwezigheid en/of resultaten).