Studievoortgang

In ieder schooljaar voer je tenminstens twee voortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Tijdens deze gesprekken bespreken jullie onder andere je studievoortgang, je resultaten en de ontwikkeling in jouw beroepshouding. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt die je terug kunt vinden in jouw studentenportaal. De inloggegevens hiervoor krijg je bij de start van jouw opleiding. 

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan informeren we je ouders/wettelijk vertegenwoordigers over je studievoortgang.

Let op: Wanneer je om een bepaalde reden niet wil dat je opleiding (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers informeert, bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider.

Met formatieve toetsing bedoelen we de theorie en praktijk proefwerken om de voortgang van de opleiding in kaart te brengen. Ook het inleveren van bepaalde opdrachten valt onder formatieve toetsing.

Bekendmaken studieresultaten
Ieder leerjaar ontvangt de student op vijf verschillende momenten een beoordeling. Binnen de opleiding wordt gewerkt met een stoplichtmodel. Gedurende het schooljaar krijgt de student twee stoplichtbeoordelingen, twee voortgangsrapporten en aan het einde van het schooljaar een overgangsrapport. Een stoplichtbeoordeling geeft een tussentijdse beoordeling over de danstechnische studievoortgang. In het voortgangsrapport worden de cijfers per vak weergegeven. Het overgangsrapport is het gemiddelde van de twee voortgangsrapporten inclusief de beoordeling van de eindvoorstellingsperiode. De resultaten op het overgangsrapport bepalen of de student overgaat naar het volgende leerjaar. Onvoldoende resultaten op het voortgangsrapport en/of overgangsrapport kunnen leiden tot een bindend negatief studieadvies. Naast de danstechnische ontwikkeling wordt de student beoordeeld op de theorievakken, de beroepshouding en de aanwezigheid per periode. In het eerste leerjaar krijg je te maken met het bindend studieadvies, die kan positief of negatief zijn. Lees hier meer over in het blok 'bindend studieadvies eerste leerjaar'.

Herkansen van formatieve toetsen
Voor elke toets worden twee toetsmomenten gepland. Het eerste toetsmo­ment is voor alle studenten. Het tweede toetsmoment is bestemd voor die studenten die geoorloofd afwezig waren bij het eerste toetsmoment. Ook kunnen studenten die het eerste moment voor de toets een onvoldoende hebben gehaald het tweede moment gebruiken als herkansing. Wanneer een toets wordt herkanst, geldt het hoogst behaalde cijfer. Voor elke afgelegde toets heeft de student recht op één herkansing.

Inleveren van toetswerkstukken, -opdrachten, -verslagen en dergelijke moeten op het afgesproken tijdstip worden ingeleverd. Als dit niet gebeurt, dan is je (examen)kans voorbij. Je hebt dan recht op één herkansing. Je bent verplicht om van ieder werkstuk, opdracht of verslag zelf een kopie te bewaren.

Toegang tot het examentraject
Om te mogen starten met het examentraject moet je voor alle dansvakken een voldoende staan.

Lees hier meer over de beoordelingssystematiek.

Meer informatie

Beroepshouding

Tijdens de lessen en de BPV kijken we ook of je de juiste beroepshouding laat zien en hoe je je gedraagt. Onder de gewenste (beroeps)houding wordt verstaan:

-een professionele houding tijdens de lessen
-op tijd inleveren van opdrachten
-op tijd zijn in lessen en de BPV
-actieve leerhouding
-in staat zijn te groeien, kritisch zijn op eigen gedrag en dit vertalen naar wenselijk gedrag tijdens de BPV en buitenschoolse activiteiten.

Studenten die afspraken over gewenst gedrag negeren krijgen een begeleidingstraject aangeboden; er worden passende maatregelen genomen als studenten afspraken structureel negeren. Als studenten zich stelselmatig niet aan afspraken houden kan dit leiden tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst. Lees meer hierover in het blok 'beëindiging onderwijsovereenkomst'.

Studieresultaten worden door de docent verspreid via DsDo en/of vermeld op de voortgangsrapportage. Meerderjarige studenten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk om belangrijke informatie over de opleiding of studievoortgang te communiceren met ouder(s)/verzorger(s).

Procedure wettelijk bindend studieadvies

Albeda is volgens de wet verplicht om jou een bindend studieadvies te geven in het eerste leerjaar. Dit doen wij in 2 stappen:

Stap 1: Studievoortgangsgesprekken in studiejaar 1
Voordat je het wettelijk bindend studieadvies ontvangt, voer je tenminste 2 studievoortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Wanneer je voortgang voldoende is, hoor je dit van je studieloopbaanbegeleider. Wat er van je verwacht wordt ten aanzien van je studievoortgang, kun je vinden in je toetsplan. Wanneer je voortgang niet voldoende is, worden er verbeteringen met je afgesproken die je binnen een redelijke termijn moet laten zien. Dit betekent dat je nog eenmaal de mogelijkheid krijgt om te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd in een verbeterplan. In dit verbeterplan staat ook vermeld wat je van de opleiding kunt verwachten als het gaat over begeleiding en ondersteuning. Samen proberen we jou naar een positief bindend studieadvies te begeleiden. 

Stap 2: Wettelijk bindend studieadvies in studiejaar 1
Zoals gezegd krijgt iedere student in het eerste studiejaar een bindend studieadvies.

Is je voortgang voldoende, ontvang je een positief bindend studieadvies en ga je door naar je tweede leerjaar.
Is je voortgang onvoldoende en heeft het verbeterplan niet geleid tot de gewenste verbeteringen, leidt dit tot een negatief bindend studieadvies.
Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, stopt je opleiding. 

Albeda helpt jou daarna, gedurende 8 weken, om een andere geschikte opleiding te vinden bij Albeda of een andere instelling. 

Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Er zijn omstandigheden waardoor de onderwijsovereenkomst, zowel in het eerste als in latere studiejaren, voortijdig kan worden beëindigd. Dit betekent dat je met je opleiding moet stoppen. Dit kan alleen in de volgende gevallen:

 • Je ondervindt teveel last van lichamelijke dan wel psychische klachten waardoor je het beroep waarvoor je wordt opgeleid niet kunt uitoefenen.

 • Je laat onvoldoende voortgang zien in jouw studie.

 • Je laat onvoldoende ontwikkeling zien in jouw beroepshouding.

 • Je bent onvoldoende aanwezig om de studie te behalen.

 • Je laat gedrag zien dat niet past bij de studie of toekomstig beroep.

De procedure voor het voortijdig beëindigen van het de onderwijsovereenkomst is gelijk aan die van het wettelijk negatief bindend studieadvies. 

Wanneer je het niet eens bent met het beëindigen van je onderwijsovereenkomst kan je binnen 10 werkdagen een herziening aanvragen bij het college van bestuur. Lees meer.

Financiële gevolgen

Wanneer je onderwijsovereenkomst beëindigd wordt, heb je niet langer recht op studiefinanciering als je 18 jaar of ouder bent. Je moet je studiefinanciering en je studentenreisproduct dan stopzetten. Albeda meldt DUO dat je niet meer ingeschreven staat. In sommige gevallen kun je een deel van je lesgeld terugvragen. Meer informatie over het terugvragen van je lesgeld vind je op www.duo.nl.

MBO-verklaring

Het kan zijn dat je je studie bij Albeda niet afmaakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Als je uitgeschreven wordt bij Albeda, dan kan het zijn dat je recht hebt op een mbo-verklaring. Dit is een verklaring met daarop de door jouw behaalde resultaten. Dit kan je helpen als je gaat solliciteren of als je weer aan een nieuwe mbo-opleiding gaat beginnen (vrijstellingen). Wil je meer weten over de mbo-verklaring, ga dan even langs bij je slb’er.

Verplichte uitreiking
Je ontvangt automatisch een mbo-verklaring als je:

 • Albeda verlaat en
 • jonger bent dan 23 jaar en
 • nog geen startkwalificatie hebt behaald (een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) en
 • ten minste één examen(deel)resultaat hebt behaald en/of (een deel van) de bpv met een positief resultaat hebt afgesloten. Hierbij geldt dat voor de examenresultaten geen mbo-certificaat kan worden uitgereikt.

Uitreiking op verzoek van de student
Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kun je de opleiding zelf om een mbo-verklaring vragen. Voorwaarde is dat je:

 • Albeda verlaat en
 • ten minste één examen(deel)resultaat hebt behaald en/of (een deel van) de bpv met een positief resultaat hebt afgesloten. Hierbij geldt dat voor de examenresultaten geen mbo-certificaat kan worden uitgereikt.