Roosters, vakantie en andere praktische zaken

De lestijden kunnen plaatsvinden plaats tussen 8.30 en 22.00 uur. Wanneer nodig en gedurende projectweken kunnen er ook lessen plaatsvinden in de avonduren, weekenden en vakanties. De studieleiding zal dit tijdig communiceren. Het is belangrijk om vijf volle dagen beschikbaar te zijn voor de dansopleiding. Ten tijde van producties en de eindvoorstelling is de student verplicht 100% (zeven dagen per week) beschikbaar te zijn voor lessen, repetities en uitvoering.

Een overzicht van hoe we de verplichte klokuren verdeeld hebben over reguliere lessen en BPV vind je in het 'topmodel'.

Lesuitval en roosterwijzigingen
Aan het begin van het schooljaar zal een groepsapp worden opgesteld. Als door ziekte van de docent het eerste uur vervalt, zal voor zover mogelijk de docent dit laten weten via de klassenapp. Wanneer mogelijk wordt het rooster gewijzigd. Bij de uitval van uren later op de dag wordt de student geacht deze tijd in te vullen met zelfstudie. Roosterwijzigingen worden gecommuniceerd via de teamsite van de opleiding en via het Albeda mail account van de student of via klassen-apps.

Roosters
De roosters vind je hier: https://www.albeda.nl/roosters.htm

Meer informatie

Wettelijk lesgeld en schoolkosten

Lesgeld
Jaarlijks betaal je lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, alleen voor studenten die op 1 augustus bij aanvang van het studiejaar 18 jaar of ouder zijn). Het lesgeld voor schooljaar 2018-2019 is € 1.155.

Verplichte schoolkosten
Aan de opleiding zijn ook andere kosten dan les- en cursusgeld verbonden. Bijvoorbeeld voor schoolbenodigdheden waarvan het belangrijk is dat je hierover beschikt en die noodzakelijk zijn om je opleiding succesvol te kunnen volgen. Denk aan kosten voor de aanschaf van studieboeken, readers of materialen die je nodig hebt voor de beroepsuitoefening zoals danskleding. Je schaft deze materialen zelf aan en deze blijven dan ook in jouw bezit. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van deze zaken en vrij bij welke aanbieder je deze aanschaft. Bij verschillende aanbieders kun je korting krijgen.

Voor boeken en danskleding moet je rekening houden met een bedrag van ongeveer € 450,-. Na je inschrijving hoor je welke kosten je kunt verwachten. Een overzicht van de kosten staat ook in deze studiehandleiding.

Kun je je studieboeken of leermiddelen niet betalen? Voor bol-studenten onder 18 jaar is er een regeling om de verplichte schoolmiddelen in bruikleen te krijgen wanneer het inkomen van je ouders minder dan 120% van het sociaal minimum is of wanneer zij schuldhulpverlening hebben. Heb je vragen over de mogelijkheden van deze regeling, dan kun je contact opnemen met je schoolmaatschappelijk werker of het Trajectbureau 010 290 10 20.

Overige, niet verplichte kosten
Wij bieden extra faciliteiten en activiteiten die het onderwijs aantrekkelijker maken. Zoals bijvoorbeeld (buitenlandse) reizen en excursies, maaltijden en gebruik van speciale onderwijsfaciliteiten. De overheid geeft het Albeda College hiervoor geen vergoeding en daarom vragen we een bijdrage van jou. Je ontvangt een aparte overeenkomst waarop deze zaken vermeld zijn. Jij geeft dan aan waar je wel/geen gebruik van maakt en ondertekent deze. Let op: als je niet betaald hebt, kan je ook geen gebruik maken van deze extra activiteiten en faciliteiten. Een overzicht van de niet verplichte kosten vind je hier.

Informatie over studiefinanciering

Volg je een voltijd BOL-opleiding, dan kom je misschien in aanmerking voor tegemoetkoming in de studiekosten. Per 1 september 2015 is het leenstelsel in werking getreden. Als je 18 jaar of ouder bent, kan je in aanmerking komen voor studiefinanciering bij DUO. De basisbeurs, het studentenreisproduct en de aanvullende beurs worden een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

Je krijgt maximaal 4 jaar een beurs. Daarna kun je nog 3 jaar lenen en reizen. Je moet je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken. Je kunt studiefinanciering aanvragen en laten ingaan uiterlijk op de 1ste dag van de maand waarin je 30 wordt. Je studiefinanciering loopt na je 30ste gewoon door. Stop je na je 30ste je studiefinanciering, dan kun je die niet meer opnieuw opstarten. Voor meer informatie over studiefinanciering kijk je op de site van DUO: http://www.duo.nl/.

Jonger dan 18 jaar
Vanaf 1 januari 2017 hebben minderjarige mbo-studenten die een bol-opleiding volgen wel recht op een studentenreisproduct, maar niet op de overige onderdelen van de studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en lening). Voor minderjarige mbo studenten die een opleiding op niveau 4 volgen, is de kaart onderdeel van de prestatiebeurs. Dat betekent dat ze de kaart moeten terugbetalen als ze niet binnen 10 jaar een opleiding afronden. Het studentenreisproduct kan te zijner tijd worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Restitutie lesgeld
Als je voortijdig school verlaat kun je restitutie van het lesgeld aanvragen. Dit moet je zelf aangeven bij DUO en pas na uitschrijving via het Albeda Trajectbureau en voor 2 oktober van datzelfde schooljaar.

Kledingvoorschriften

De kledingvoorschriften worden opgegeven door de betreffende vakdocenten. Wanneer je twijfelt over de aanschaf van een bepaald kledingstuk, kan je bij de betreffende docent navragen of het kledingstuk voldoet aan de gestelde eisen. In de loop van het studiejaar kan het zijn dat er nog specifieke dansschoenen moeten worden aangeschaft.

In verband met veiligheid mogen tijdens de lessen geen sieraden worden gedragen. Voor het haar gelden de volgende regels; het haar van de meisjes in een knot of strakke staart, jongens met lang haar maken een staart, knot of dragen een haarnetje. Geen vet of gel in het haar. Hiervan worden de vloeren spiegelglad.

De vastgestelde kleding is functioneel en daardoor verplicht in de daarvoor bestemde lessen. Iedere docent kan een student weigeren wanneer deze zich niet houdt aan de voorschriften wat betreft kleding, haardracht en het dragen van sieraden.

Tijdens de theorielessen heeft de student pen, boek, papier en agenda bij zich. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op de lessen, toetsen en examens.

Hier vind je een overzicht van de kledingvoorschriften per les.

Schoolvakanties

De start van het schooljaar en de vakanties voor schooljaar 2018-2019 bij Albeda zijn:

 • Start van het schooljaar: ma 27-08-2018 
 • Herfstvakantie: ma 22-10-2018 t/m vr 26-10-2018 
 • Kerstvakantie: ma 24-12-2018 t/m vr 04-01-2019
 • Voorjaarsvakantie: ma 25-02-2019 t/m vr 01-03-2019 
 • Paasvakantie/Meivakantie: vr 19-04-2019 t/m vr 03-05-2019
 • Hemelvaartsdag: do 30-05-2019 en vr 31-05-2019 
 • Pinksteren: ma 10-06-2019 en di 11-06-2019
 • Zomervakantie: ma 15-07-2019 t/m vr 30-08-2019

Medische test en verklaring omtrent gedrag

Medische test
Het is dringend aan te raden om voorafgaand aan de opleiding een medische test te laten doen. De kosten hiervan zijn ongeveer 90 tot 130 euro en worden door sommige zorgverzekeraars vergoed. Dit is afhankelijk van je dekking.

Verklaring omtrent gedag
Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) staat ook bekend als een bewijs van goed gedrag. Met een VOG toon je aan dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd. Voor sommige functies, zoals onderwijzer, gastouder en taxichauffeur, is de VOG verplicht. Bij kinderopvangorganisaties, sportverenigingen en dansscholen kan tijdens je stage om zo’n verklaring worden gevraagd. Je werkt immers met een kwetsbare doelgroep. Men moet er op kunnen vertrouwen dat jij de juiste bedoelingen hebt.

Om je diploma te halen is een bpv-plaats nodig. Als je geen VOG kunt krijgen en je daardoor geen bpv-plaats kunt vinden, dan kan de onderwijsleider besluiten dat jij moet stoppen met de opleiding. De onderwijsovereenkomst wordt dan ontbonden. Kom je tijdens de opleiding in aanraking met justitie en word je veroordeeld, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor je opleiding.

In het filmpje 'VOG in 75 sec' vind je in het kort informatie over de VOG. Meer informatie en hoe je een VOG aanvraagt vind je op de website van de Rijksoverheid.

Blessure- en herstelbeleid

Wat doe je als je een blessure hebt?

 1. Haal informatie
 2. Ga naar het spreekuur Blessuretijd.

Er hangt elke week een rooster op het bord waar je je op kunt inschrijven.

Tijdens het consult:

 • Stel je vragen.

 • Achterhaal je waardoor de blessure is ontstaan

 • Krijg je de do’s en dont’s helder (wat mag je wel/niet en tot wanneer)

 • Krijg je een gespreksformulier mee voor jezelf en voor de docenten

 • Spreek je af of je verdere behandeling nodig hebt (huisarts/fysiotherapeut/oefentherapeut).

Trainend herstellen
Vaak hoeft er niet gestopt te worden met trainen, maar zijn er aanpassingen nodig.

1. Zorg dat je weet wat je do’s en dont’s zijn (wat mag je wel/niet en tot wanneer)

2. Wanneer je aan bepaalde fysieke lessen niet kan meedoen vanwege je tijdelijke beperkingen krijg je op het spreekuur of van de docent een alternatieve studieopdracht of extra fysieke fitheidslessen.

3. Zorg voor goede begeleiding buiten school: fysiotherapeut/oefentherapeut of anders.

Communiceer met je docenten over je situatie

1. Neem het gespreksformulier dat je op het spreekuur hebt gekregen mee naar de lessen en laat dat aan je docenten zien (als je dat niet hebt, heb je geen reden om niet mee te doen!)

2. Als je een acute blessure hebt opgelopen en nog niet naar het spreekuur bent geweest communiceer dan goed met je docenten en/of coach en kom zo gauw mogelijk naar het spreekuur.

3. Blijf je docenten en coach informeren over de voortgang.

Gedurende je herstelperiode zul je steeds meer kunnen gaan deelnemen aan de lessen. Houdt bovengenoemde mensen op de hoogte van deze belangrijke stappen.

Wijzigingsprocedure OOK (onderwijsovereenkomst) en POK (praktijkovereenkomst)

Wanneer er iets niet klopt aan de onderwijsovereenkomst of de praktijkovereenkomst voor de BPV, moeten deze gewijzigd worden. Het gaat om officiële documenten, dus hier hoort ook een officiële procedure bij. Die lees je hieronder.

De gegevens op het voorblad van de onderwijsovereenkomst (OOK) en het voorblad van de praktijkovereenkomst (POK) kunnen met schriftelijke instemming van het Albeda, door de student tussentijds worden gewijzigd of aangevuld. Hiervoor geldt de onderstaande procedure zoals ook opgenomen in de voorwaarden van de overeenkomst.

Afhankelijk van de verzochte (tussentijdse) wijziging kan er een gewijzigd voorblad worden uitgedraaid of dient er een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. Wanneer de wijziging van de gegevens voortkomt uit een wijziging van het opleidingstraject dat je volgt, moet je een schriftelijk verzoek indienen.

De gegevens betreffende de opleiding kunnen alleen worden gewijzigd op jouw verzoek. De opleiding of het leerbedrijf kan jou wel aanraden dit te doen. Wij sturen jou het gewijzigd voorblad zo spoedig mogelijk schriftelijk (op papier of digitaal). En in het geval van minderjarigheid ook naar jouw ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) en aan het leerbedrijf. Jullie hebben dan 10 werkdagen de tijd om schriftelijk aan de opleiding door te geven dat de inhoud van dit blad niet correct is.

Wanneer je aangeeft dat de aangepaste gegevens niet correct zijn weergegeven, dan zal de opleiding de betreffende gegevens corrigeren. Als blijkt dat de gegevens zijn aangepast zonder dat om jouw instemming gevraagd is, vervalt de wijziging, totdat alsnog overeenstemming van beide partijen is bereikt. Wanneer jij niet binnen de termijn reageert, dan vervangt het gewijzigde voorblad het vorige blad en wordt daarmee een onderdeel van de overeenkomst.

Als er wat mis gaat?
In dat geval kun jij een klacht indienen conform de klachtenprocedure van Albeda. Deze klachtenprocedure is te vinden www.albeda.nl/klachten.

Let op!
De BPV-gegevens betreffende de begin- en geplande einddatum, duur en omvang van de BPV, kunnen ook worden gewijzigd op verzoek van het leerbedrijf. Jij moet hiervoor wel toestemming geven.