Examens en diplomering

Diploma-eisen
Voor het diploma danscoördinator niveau 4 (officiële naam: coördinator sportinstructie, training en coaching) gelden de volgende eisen:

 • Alle kerntaken afronden met minimaal een 5,5.
 • Beroepspraktijkvorming: Minimaal 1350 klokuren BPV, goedkeuring BPV-activiteiten, oordeel ‘voldoende’ bij BPV-eindevaluaties voor elk leerjaar en het BPV-eindevaluatiegesprek.
 • Nederlands: Alle examens afgelegd en een gemiddeld eindcijfer ≥5 (wanneer gemiddeld eindcijfer ≥6 voor Engels)
 • Engels: Alle examens afgelegd en een gemiddeld eindcijfer ≥5 (wanneer gemiddeld eindcijfer ≥6 voor Nederlands)
 • Rekenen: Het centraal examen rekenen afgelegd
 • Loopbaan & burgerschap: Wanneer de opleidingsonderdelen met de geïntegreerde competenties van Loopbaan en Burgerschap zijn gevolgd (voor een overzicht van de onderdelen zie elders in dit document).
 • Keuzedelen: Alle examens van de keuzedelen afgelegd.

Bekijk hier het examenplan.

 

Meer informatie

Uitslag van het examen

De examencommissie streeft ernaar de uitslag van een examenonderdeel binnen tien werkdagen na afname aan studenten bekend te maken. De beoordelingstermijn kan door omstandigheden verlengd worden met tien werkdagen. De uitslagtermijn van tien werkdagen geldt niet voor de resultaten van de Centraal Examen MBO (CEM), voorheen Centraal Ontwikkelde Examens (COE).

Diplomeren

De student ontvangt van het Examenbureau, in naam van het hoofd van de opleiding, per mail een officiële bevestiging tot diplomeren.

Datum uitschrijven opleiding en de gevolgen voor je studiefinanciering
Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de examencommissie het diplomabesluit neemt. Zodra het diplomabesluit door de examencommissie is genomen, word jij direct op de hoogte gesteld en uitgeschreven van de opleiding. Dit heeft gevolgen voor je studiefinanciering en je OV kaart. Meer informatie kun je vinden op http://www.duo.nl/.

Herkansingen en inzage

Binnen de reguliere opleidingsduur krijg je voor elk examen twee kansen: een eerste kans en een herkansing. Dit geldt ook voor elk van de onderdelen van Nederlands en de vreemde talen. Het hoogste resultaat van de twee kansen telt. Sommige examens (ook wel proeven van bekwaamheid genoemd) bestaan uit verschillende examenonderdelen. Herkansen van proeven gebeurt op werkprocesniveau. Ook bij een voldoende van een werkproces is het in overleg mogelijk te herkansen. Dit kan studieverlenging opleveren.

Procedure afwezig bij examen
De basisregel is dat iedereen examen doet bij de eerste examenkansen. Dit is belangrijk om vertraging in de opleiding te voorkomen.

Verliezen examenkans
De examenkans is voorbij als je zonder een tijdig vooraf opgegeven, geldige reden afwezig bent bij een examen. Wat dat precies betekent, wordt hieronder beschreven.

Verzoek tot uitstel examenkans
Er kan een verzoek tot uitstel van de examenkans worden ingediend. Dat kan voor twee verschillende situaties:

1. een verzoek tot uitstel van de examenkans tot uiterlijk 10 werkdagen voor de examendatum. In dit geval ziet de student van tevoren aankomen dat hij/zij afwezig zal zijn en waarom en;

2. een verzoek tot uitstel van de examenkans vlak voor het examen. In dit geval ziet de student niet van tevoren aankomen dat hij/ zij afwezig zal zijn en waarom: de student wordt verrast door zeer speciale omstandigheden. Voor deze twee situaties gelden speciale regels. 

(Ad 1) Regels voor een verzoek tot uitstel examenkans (10 werkdagen voor examen)
Denk je een geldige reden te hebben om later examen te doen, dan kan je een verzoek per mail hiertoe indienen bij het examenbureau, via Kirsten Hendriks, [email protected]. In de mail leg je uit waarom je uitstel van de examenkans nodig hebt. Het verzoek kan ingediend worden tot uiterlijk 10 werkdagen voor de datum waarop het examen wordt afgenomen. Als je minderjarig bent dan moet de wettelijke vertegenwoordiger de afmelding voor het examen bevestigen bij het examenbureau. Je krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de mail een reactie. De examencommissie bepaalt of je inderdaad een goede reden hebt om het examen te missen; op verzoek van de examencommissie moeten bewijzen worden overlegd die de reden voor uitstel bevestigen. Bij een positief antwoord van de examencommissie verliest de student geen examenkans.

Er zijn verschillende redenen te bedenken om uitstel aan te vragen. Voorbeelden van ongeldige redenen zijn: geen zin hebben om examen te doen of onvoldoende oefening. Een voorbeeld van een geldige reden is het hebben van een gebroken hand. Wanneer je studievertraging oploopt door uitstel van examens, is er een risico dat je de opleiding niet kan afronden binnen de reguliere opleidingsduur en dat je extra kosten moet maken.

(Ad2) Regels voor een verzoek tot uitstel examenkans (1 klokuur voor examen)
Mocht er iets gebeuren waardoor je op het laatste moment niet naar het examen kan komen, dan moet je je afwezigheid en de reden uiterlijk één klokuur voor de start van het examen melden bij het examenbureau, bereikbaar via Kirsten Hendriks, [email protected] en de reden van afwezigheid toelichten.

Bij het examenbureau zal dan zorgvuldig worden onderzocht of de reden van de afwezigheid geldig is en of de meldingen tijdig en goed zijn gedaan. Als de meldingen niet kloppen of de reden niet geldig is, verlies je een examenkans. Voorbeelden van ongeldige redenen zijn: het vergeten van het examen of de bus missen. Wanneer je minderjarig bent dan moet je wettelijke vertegenwoordiger de afmelding voor het examen bevestigen bij het examenbureau.

Extra examenkansen
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een extra examenkans (tweede herkansing) te krijgen. Je kan hiervoor binnen tien werkdagen na een examenuitslag een verzoek indienen bij de voorzitter van de examencommissie. Je maakt voor die tijd een afspraak met je slb’er en je maakt mét de slb’er een plan van aanpak voor de voorbereiding op het examen. De slb’er helpt je om een goed en realistisch plan te maken dat je gaat uitvoeren om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken. Het verzoek om de extra examenkans ziet er uiteindelijk zo uit:

-Je mailt naar het examenbureau ([email protected]) t.a.v. de voorzitter van de subcommissie Sport & Dans (in de onderwerp-regel). De voorzitter is mevrouw I. van Bers.
-In de mail schrijf je dat je officieel een extra examenkans aanvraagt en waarom je een extra kans nodig hebt.
-Je stuurt het ‘plan van aanpak voor de voorbereiding op het examen’ mee als bijlage.  

De voorzitter van de commissie Sport & Dans bepaalt of je in aanmerking komt voor de extra examenkans en informeert de student per mail hierover.

Te laat zijn voor examens
Als je te laat bent voor een theorie-examen, moet je buiten het lokaal wachten. Je mag op aanwijzing van de docent 20 minuten na de begintijd naar binnen. Je krijgt geen extra examentijd. Wanneer je te laat bent voor een proeve van bekwaamheid, dan kan je niet meer deelnemen aan de proeve en verlies je een examenkans. Wanneer je een examenopdracht niet op de afgesproken dag en tijd inlevert en/of op de verkeerde plaats inlevert, wordt het ingeleverde product niet beoordeeld en verlies je een examenkans.

Inzage examens
Tot vier weken na de uitslag kun je bij de examenleider of docent een verzoek indienen voor het (onder toezicht) bekijken van jouw beoordeelde examen. Je bekijkt het examen altijd onder toezicht van een docent. Voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen gelden andere regels voor inzage. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de examenleider of je docent.

Examendossier

Je kunt pas diplomeren als je aan alle gestelde voorwaarden hebt voldaan. Je examenresultaten worden bewaard in de examenmap. Voldoen je examenresultaten aan de gestelde eisen en is de map volledig, dan kom je in aanmerking voor je diploma. De examencommissie Sport en Dans stelt vast of je kunt diplomeren en recht hebt op een diploma.

Het examendossier bevat:

 • De bewijsstukken dat je de beroepsgerichte examens met een voldoende hebt afgerond.
 • De bewijsstukken dat je voldaan hebt aan de wettelijke eisen die aan Nederlands, Engels (alleen niveau 4) en rekenen zijn gesteld.
 • Een verklaring van de school dat je voldaan hebt aan de wettelijke eisen met betrekking tot loopbaan en burgerschap.
 • Een bewijstuk dat je de BPV met een voldoende hebt afgerond.
 • Een overzicht van de keuzedelen die je hebt gevolgd en de examens die je hebt gedaan.

Klachten over examinering

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over een examen of over de gang van zaken rondom een examen. Het kan bijvoorbeeld gaan over teveel lawaai tijdens het examen, waardoor je je niet kon concentreren, of dat het examen te laat begonnen is of dat de inhoud van het examen niet klopt met wat geleerd moest worden.

Er zijn twee verschillende soort klachten rondom examinering:

 • Klachten over een gedrag bij een examen, bijvoorbeeld over lawaai tijdens een examen.
 • Klachten over een beslissing van de examencommissie, bijvoorbeeld over het resultaat van het examen.

Heb je een klacht over iets wat gebeurd is tijdens het examen, een gedraging, dan dien je een klacht in bij de klachtenfunctionaris via [email protected]. Meer informatie vind je op www.albeda.nl/klachten.

Ben je het niet eens met een beslissing van de examencommissie, dan dien je een verzoek tot herziening van de beslissing in bij de examencommissie. Dit kan via het examenbureau van de opleiding. Een verzoek voor herziening van de beslissing kan je binnen 5 werkdagen na het bekendmaken van de beslissing van de examencommissie, schriftelijk indienen bij de examencommissie. In de klacht staan in ieder geval je naam en adres, de datum waarop je het verzoek indient, de omschrijving van de beslissing waartegen jouw verzoek is gericht en waarom je vindt dat de beslissing niet juist is.

Binnen 10 werkdagen nadat jij je verzoek hebt ingediend, neemt de examencommissie een hernieuwde beslissing. Als de examencommissie het nodig vindt, stelt zij aanvullende vragen aan jou en aan de persoon die betrokken is bij de beslissing, vaak de docent die het examen heeft nagekeken en het cijfer heeft gegeven.

Commissie van beroep

Als je het niet eens ben met de uitspraak van de examencommissie Sport en Dans kan je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de examens. De gegevens van de commissie zijn als volgt:

Commissie van Beroep voor de Examens van het Albeda
T.a.v. mevrouw J. Geurtsen
Postbus 9451
3007 AL Rotterdam

De commissie stuurt je beroepsschrift naar het College van Bestuur. Het beroepsschrift houdt in:

 • Naam en adres van de indiener.
 • Datum van indiening.
 • Omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend.
 • De gronden van het beroep.

De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt tien werkdagen.

Examencommissie Sport en Dans

De examencommissie Sport en Dans is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de examens en het proces van examineren. Door de procedures regelmatig te controleren zorgen we ervoor dat het diploma dat wordt afgegeven ervoor garant staat dat jij ook daadwerkelijk de competenties hebt verworven die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van je beroep. De onderwijsinspectie bewaakt nauwgezet de kwaliteit van onze examinering. De examencommissie is dus vooral verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de examens. De docenten, onderwijsleiders en het examenbureau voeren de examens uit.

Alle regels rondom examinering staan beschreven in het examenreglement van het Albeda. Je kunt hierin onder meer informatie vinden over de examenprocedures, fraude, vrijstellingen, diplomeren, aangepaste examinering en klachten, beroep en bezwaar.

Gegevens examencommissie
De examencommissie wordt geleid door een voorzitter, mevrouw Inge van Bers, [email protected]

Gegevens examenbureau
Het examenbureau wordt geleid door mevrouw Kirsten Hendriks, [email protected].

Vrijstellingen

Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor een vrijstelling, kun je deze vrijstelling aanvragen bij de subcommissie Sport en Dans. De examencommissie beslist over het vrijstellingsverzoek binnen 10 werkdagen nadat dit verzoek is ingediend. De aanvraag kan je indienen bij het examenbureau via [email protected].

 

Aangepast examineren voor studenten met een beperking

Voor studenten met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ernstige rekenproblemen, een beperking in het autistisch spectrum, ADD en ADHD is het belangrijk om aan het begin van de opleiding een schriftelijke aanvraag te doen voor aangepaste examinering. Als deze aanvraag wordt toegekend, wordt per student in een protocol vastgelegd welke aanpassingen gedaan worden. Het examenbureau is verantwoordelijk voor uitvoering van de protocollen bij de examinering zodra aan alle voorwaarden is voldaan. Voor meer informatie over het aanvragen van een aangepast examen kan de student contact opnemen met de slb’er.

Examen doen als examenstudent (extraneus)

Als je niet meer ingeschreven staat als Albeda student, maar nog examen wil of moet doen, dan kan per e-mail bij het examenbureau een verzoek worden ingediend om deel te nemen aan een examen als examenstudent (extraneus). Vermeld in de onderwerpsregel 'T.a.v. de voorzitter van de subcommissie Sport en Dans'.

De sub-examencommissie besluit binnen 15 werkdagen of mag worden deelgenomen aan het examen op basis van een EVC-rapportage, vrijstellingen of certificaten. Over dit besluit wordt geïnformeerd via het in de aanvraag gebruikte mailadres. Het is dus belangrijk dat men via deze mail goed bereikbaar is voor examenoproepen met datum en tijd. Elk examenonderdeel kost €50,-. Dit bedrag moet minimaal 4 weken voor het examen betaald zijn. Zonder tijdige betaling is het niet mogelijk deel te nemen aan het examen.