De opleiding

Dans
Gedurende de opleiding leer je veel verschillende dansstijlen toe te passen in de beroepspraktijk. Je krijgt les en begeleiding van vakdocenten die zijn afgestudeerd als dansdocent of afkomstig zijn uit de danswereld. De basisvakken zijn hiphop, urban pop, jazz, klassiek en modern. Daarnaast worden ook andere dansstijlen in modulevorm aangeboden zoals musical, tap, improvisatie, acrobatiek & afro jazz. Bij het vak spel wordt er gewerkt aan je intentie en uitstraling. Verder krijg je regelmatig workshops van gastdocenten uit het binnen- en buitenland.

Didactiek, methodiek en onderlinge instructie
Naast het ontwikkelen van je danstalent, is het ook belangrijk dat je jouw lesgevende kwaliteiten ontwikkelt. Hier wordt aan gewerkt tijdens de didactiek en methodiek lessen, zodat je na je studie ook op een verantwoorde wijze workshops kunt geven en lessenreeksen kunt vormgeven.

Creeëren van choreografiën en organiseren van dansevenementen
Je leert hoe je een choreografie creëert voor een optreden of lessenreeks en je leert hoe je een dansevenement organiseert. 

Theorie
Theorievakken zijn essentieel in het welslagen als beroepsprofessional. Zo maken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap en ondernemersvaardigheden deel uit van het vakkenpakket.

Ondernemerschap
Je succes als danser wordt niet alleen bepaald door talent. Je moet je ook op zakelijk gebied staande kunnen houden. Tijdens de ondernemerschapslessen leer je om jezelf als professional te organiseren en jezelf als danser te verkopen.

De opbouw van de opleiding
De opleiding duurt vier jaar en de opbouw per leerjaar ziet er als volgt uit:

Leerjaar 1
Algemeen basisjaar waarin veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de eigen vaardigheden. Stages (beroepspraktijkvorming, ook wel BPV) zijn van oriënterende aard waarbij de student verplicht stage in een dansschool loopt.

Leerjaar 2
Ontwikkelingsfase waarin een start wordt gemaakt met de ontwikkeling van vaardigheden als kleine zelfstandige en de didactische vaardigheden. Start met structurele kortdurende stages (BPV).

Leerjaar 3
Verdiepingsfase waarbinnen het geleerde ook in de BPV zal worden toegepast. Tevens worden kerntaak 1, kerntaak 2 en een deel van kerntaak 3 van het eindexamentraject afgesloten.

Leerjaar 4
Afsluitende fase door middel van proeven van bekwaamheden. Afhankelijk van het doorlopen persoonlijk ontwikkelingstraject zal de eindfase van de student gericht zijn op uitvoerend dansen (het werkveld) en/of doorstroom hbo. Afsluiten kerntaak 4 en 5.

Meer informatie

De kwalificatiestructuur binnen het beroepsonderwijs

Je beroepsopleiding is gebaseerd op een kwalificatie en keuzedelen. Een kwalificatie is alles wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen of om een vervolgstudie te kunnen volgen. Je kwalificatie bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. Daarnaast volg je keuzedelen om je nog beter op de arbeidsmarkt of je vervolgstudie voor te bereiden.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit onderdelen die voor alle beroepen in een kwalificatiedossier nodig zijn:

  • Algemene basis: de algemene vakken Nederlands, rekenen, Loopbaan & Burgerschap en Engels (alleen niveau 4).
  • Beroepsgerichte basis: alle vakken en praktijkonderdelen die gaan over de gemeenschappelijke taken die bij alle beroepen in het kwalificatiedossier Sport & Bewegen (uitstroom danscoördinator) voorkomen.

Profieldeel
Het profieldeel dat je volgt, bepaalt het beroep. Het profiel wordt ook wel de uitstroomrichting genoemd. Het profieldeel bestaat uit beroepsgerichte onderdelen, specifiek voor dat beroep. Je hebt gekozen voor het profiel ‘coördinator sportinstructie, training en coaching’, kortweg ‘danscoördinator’ genoemd, omdat deze opleiding zich volledig richt op dans. Het profieldeel bestaat uit beroepsgerichte onderdelen, specifiek voor dit beroep.

Je kunt de bijbehorende kerntaken en werkprocessen nalezen in het kwalificatiedossier op de website van het SBB.

Keuzedelen
Een keuzedeel is een aanvulling op de inhoud van je opleiding. Je verbreedt of verdiept hiermee je toekomstige vakmanschap. Bij het bepalen van het aanbod wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de beroepspraktijk. Je kansen op een baan worden groter. Soms draagt het keuzedeel bij aan een betere doorstroom naar een relevante HBO (kunst) opleiding. Gedurende de opleiding maak je een keuze uit 2 verschillende keuzedeeltrajecten. Meer informatie vind je onder de tegel Keuzedelen.

Nederlands, rekenen en Engels

Om de vakken Nederlands, Engels en rekenen te kunnen behalen moet je voldoen aan de generieke eisen. Dit zijn landelijke algemene eisen waar alle studenten in het mbo aan moeten voldoen. Of je voldoet aan de generieke eisen wordt geexamineerd met centrale examens en instellingsexamens. In het examenplan kun je zien welke examens tijdens de opleiding worden afgenomen. De eisen voor Nederlands Engels en rekenen vind je in het overzicht exameneisen NL ENG REK.

Nederlands
Voor de lessen Nederlands heb je schriftelijk en/of digitaal lesmateriaal. Je legt de examens af in de volgende gebieden: Centraal examen lezen – luisteren, instellingsexamens schrijven, spreken, gesprekken voeren.

Engels
Voor de lessen Engels heb je zowel schriftelijk als digitaal lesmateriaal. Je legt examens af in de volgende onderdelen: Centraal examen lezen – luisteren, B1 instellingsexamen schrijven, A2, spreken, A2, gesprekken voeren, A2.

Je hebt de mogelijkheid om het centrale examen Engels en/of de instellingsexamens op een hoger niveau af te leggen. Alle vaardigheden die met het instellingsexamen worden geëxamineerd, moeten op hetzelfde ERK-niveau worden afgelegd. Als je dat wilt dan kan je een verzoek indienen bij de examencommissie via het het examenbureau: [email protected].

Rekenen
Voor de lessen rekenen heb je schriftelijk en/of digitaal lesmateriaal. Je legt een centraal examen rekenen af met de volgende onderdelen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden. Het cijfer telt niet mee in de zak-slaag beslissing. Houd er wel rekening mee dat er hbo-opleidingen zijn die hogere eisen stellen aan rekenvaardigheden.

De resultaten voor Nederlands en Engels tellen mee voor het behalen van je MBO 4 diploma.

Vrijstellingen voor Nederlands, rekenen en Engels 
Neem voor de procedure contact op met Kirsten Hendriks van het examenbureau: [email protected]. Dit zijn de voorwaarden:

Nederlands en Rekenen
Indien een 6 of hoger gehaald is bij een examen op mbo-niveau 4 of op havo of vwo.

Engels
Indien een 6 of hoger gehaald is bij een examen op mbo-niveau 4, of een 5 of hoger gehaald bij een examen op havo of vwo.

Voor Nederlands, Rekenen en Engels geldt dat de vrijstelling mogelijk is voor: het schoolexamen of het centraal examen afzonderlijk het schoolexamen en centraal examen gezamenlijk. De vrijstelling is geldig als de student het (nieuwe) mbo-4-diploma haalt binnen twee studiejaren na het studiejaar waarin de student dat eerdere resultaat heeft behaald.

Er zijn uitzonderingen op deze regels, bijvoorbeeld wanneer je mee hebt gedaan aan een pilotexamen. Het examenbureau kan je hier meer informatie over geven.

De examencommissie beslist over het vrijstellingsverzoek binnen 10 werkdagen nadat dit verzoek is ingediend.

Dyslexie en dyscalculie
Indien je veel moeite hebt met teksten lezen dan is het mogelijk dat je dyslexie hebt. In geval van dyscalculie heb je veel moeite met rekenen en cijfermatig inzicht.

Je kunt dit in beide gevallen bespreken met de slb’er zodat je in contact komt met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator zal met jou nagaan of het nodig is om te testen en eventueel aangepaste examens aan te vragen, zoals extra examentijd. Indien je al een dyslexiepas hebt, of een dyscalculieverklaring, dien je ook dezelfde procedure te doorlopen om aangepaste examens aan te vragen.

Loopbaan en burgerschap

Tijdens de opleiding verwerf je loopbaan- en burgerschapscompetenties in de volgende vakken, projecten of examenonderdelen:

Loopbaan
Sturing geven aan het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs dat aansluit op de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven.

Acquisitie- en sollicitatiegesprek
Portfolio: persoonsprofiel
Studieloopbaanbegeleiding
Fysieke fitheid/gezondheids-vakken
Danslessen

Burgerschap
Politiek-juridische dimensie

De basiswaarden van onze samenleving zoals mensenrechten.

Groot evenement
Acquisitie- en sollicitatiegesprek
Burgerschap

Dimensie vitaal burgerschap
De bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leerstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer.

Lessenreeks
Groot evenement
Acquisitie- en sollicitatiegesprek
Portfolio: persoonsprofiel
Studieloopbaanbegeleiding
Fysieke fitheid/gezondheids-vakken
Danslessen

Economische dimensie
De bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leerstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. De bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.

Lessenreeks
Acquisitie- en sollicitatiegesprek
Studieloopbaanbegeleiding
Burgerschap
Ondernemersvaardigheden

Sociaal maatschappelijke dimensie
De bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Lessenreeks
Groot evenement
Acquisitie- en sollicitatiegesprek
Studieloopbaanbegeleiding
Burgerschap
Ondernemersvaardigheden

Kritische denkvaardigheden
Burgerschap
Studieloopbaanbegeleiding

Met bevordering naar het volgende leerjaar en het behalen van de Proeve van Bekwaamheid (PVB) toont de student zijn inspanningsverplichting aan waarmee wordt voldaan aan de eisen m.b.t. Loopbaan en Burgerschap om te kunnen diplomeren. Een schematisch overzicht van loopbaan en burgerschap in de opleiding vind je hier.