Begeleiding

Studieloopbaanbegeleiding
Iedere klas heeft een eigen slb’er. Voor zaken als studievoortgang, persoonlijke problemen die samenhangen met de opleiding of invloed hebben op de opleiding is deze slb’er het aanspreekpunt. Niet alleen voor de student, ook voor de klas en ouder(s)/verzorger(s). De slb’er is de persoon die de student ondersteunt en begeleidt gedurende de opleiding. Als de slb’er de situatie zo inschat dat standaardbegeleiding niet voldoende is, zal deze met de zorgcoördinator van het team Dans (Kirsten Hendriks) en het hoofd van de opleiding (Corrine Leyte) kijken naar mogelijkheden voor extra begeleiding. De zorgcoördinator is er ook speciaal voor studenten die bij het leren beperkt worden door een handicap, (chronische) ziekte of andere problemen en daardoor extra ondersteuning nodig hebben.

Gedurende de opleiding wordt de student begeleid door de volgende studieloopbaanbegeleiders:

Leerjaar 1       Keety Zoeten
Leerjaar 2      Corinne Carton
Leerjaar 3      Ellis Dobber
Leerjaar 4      Simone Siemons

De slb’er is in de meeste gevallen ook de persoon die lessen studieloopbaanbegeleiding verzorgt. Tijdens deze lessen leer je je eigen leertraject te bepalen en vorm te geven, te reflecteren op datgene wat je hebt geleerd en nog gaat leren, en te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Tijdens de studieloopbaanbegeleiding doorloop je de volgende fases:

1. Intake- en kennismakingsfase
2. Oriëntatiefase
3. Ontwikkelingsfase
4. Afrondingsfase/examentraject
5. Vervolgfase

Als bepaalde zaken niet met de slb’er of een docent besproken kunnen worden of wanneer gesprekken met deze personen niet tot een goede oplossing leiden, dan kan je contact opnemen met het hoofd van de dansopleiding, Corrine Leyte (onderwijsleider).

Portfolio
Het portfolio is een belangrijk instrument in de studieloopbaan van de student. Met een porfolio toont de student de ontwikkeling aan die gedurende de opleiding wordt doorgemaakt. In dit portfolio houdt de student dus het eigen leerproces bij. Verslagen van BPV-prestaties en resultaten van producten worden in het portfolio verwerkt. Het portfolio is verder een instrument om eigen creatieve ideeën in op te nemen.

Meer informatie

Extra begeleiding en passend onderwijs

Extra begeleiding
Soms heeft een student gedurende de opleiding extra hulp en begeleiding nodig. Als de begeleiding van de slb’er niet voldoende blijkt te zijn, verwijzen we de student door naar de gespecialiseerde zorgbegeleiders binnen het Albeda College. De slb’er werkt samen met de zorgcoördinator van de opleiding.

Trajectbureau
Bij het Albeda Trajectbureau kan de student terecht voor testen waarmee kan worden vastgesteld dat de student last heeft van een bepaalde beperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of een beperking in het autistisch spectrum. De student kan hier verder terecht voor hulp of advies bij het kiezen van een opleiding en een beroep en voor het meten van capaciteiten en van eventuele faalangst. Aanmeldingen bij het Trajectbureau verlopen meestal via de slb’er.

Schoolmaatschappelijk werk, gezondheidscoach, vertrouwenspersoon
Het Albeda College heeft enkele schoolmaatschappelijk werkers in dienst waar studenten bij problemen op sociaal en huiselijk gebied ondersteuning kunnen krijgen. Via je slb-er of via de team-zorgcoördinator kan je verwezen worden naar schoolmaatschappelijk werk.

De gezondheidscoach is beschikbaar voor vragen en advies op het terrein van de gezondheid zoals verslaving waaronder alcohol, drugs, gamen etc. De contactgegevens kun je navragen bij je slb-er of de team-zorgcoördinator.

Je kunt voor klachten op het gebied van ongewenst gedrag terecht bij de vertrouwenspersoon: (010) 448 27 60, dagelijks van 8.00-20.00 uur (bij voicemail, spreek in); [email protected]. Ongewenst gedrag is gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat, zoals seksueel overschrijdend gedrag (bijvoorbeeld handtastelijkheden), agressie, discriminatie of pestgedrag.

Binnen het team is er expertise om je te begeleiden en is er samenwerking met deskundigen. Wanneer er sprake is van passend onderwijs dan wordt er een  bijlage opgesteld behorende bij de onderwijsovereenkomst. Hierin kan ook worden opgenomen wat te doen als belemmeringen tussentijds ontstaan, verergeren etc. Deze bijlage wordt getekend door jou, als je jonger bent dan 18 jaar door je wettelijke vertegenwoordiger en de onderwijsleider. De aanmelding loopt altijd via de onderwijsleider van de opleiding of via het instroompunt van het Trajectbureau. Bij het Trajectbureau kun je ook meer informatie krijgen over passend onderwijs. Je kunt het Trajectbureau bereiken op T 010 290 10 20.

Passend onderwijs
Het Albeda College biedt studenten extra mogelijkheden als het gaat om Passend Onderwijs/extra ondersteuning. Wie een beperking heeft, zoals een handicap, (chronische) ziekte of andere problemen, waardoor de student wordt belemmerd in het leerproces, kan gebruikmaken van extra ondersteuning. Het gaat hier bijvoorbeeld om: extra tijd en aandacht, aanpassing lesmateriaal, aanpassing omgeving, expertise in de school of expertise van buiten. Bij aanvang van het studiejaar kan de student bij de slb’er aangeven of de student denkt extra zorg en begeleiding nodig te hebben. Via de slb’er kan het Trajectbureau of Instroompunt worden ingeschakeld. Ook wanneer er gedurende het schooljaar extra zorg en begeleiding nodig blijkt te zijn, kan de student dit bij de slb’er aangeven. Afspraken in het kader van Passend Onderwijs worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. 

Overzicht van beperkingen waarmee rekening wordt gehouden in onderwijs en examinering; dyslexie, dyscalculie, ernstige rekenproblemen, auditieve beperking, beperking in het autistisch spectrum (ASS) (klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS), ADD en ADHD.

Voor meer informatie over het aanvragen van aangepaste examens kan de student contact opnemen met de slb’er en/of zorgcoördinator.

Ouder- en studentenbetrokkenheid

Studentenbetrokkenheid
Het Albeda College vindt het belangrijk om studenten actief te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs. Naast een centrale Albedabrede studentenraad, waar 1 student van het cluster Lifestyle, Sport & Entertainment aan deelneemt, is er daarom bij alle opleidingen een studentenplatform. Binnen dit platform kan je meedenken en meepraten over jouw opleiding. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de slb’er.

Ouderbetrokkenheid
Voorafgaand aan de opleiding worden ouder(s) / verzorger(s) uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen geïnformeerd over de structuur van de opleiding en maken zij kennis met de studieloopbaanbegeleiding. In het vervolg van de opleiding ligt, zo nodig, het initiatief tot het leggen van contact met vertegenwoordigers van de opleiding bij ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard is de student in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de docenten. Via het Sharepoint account van hun zoon/dochter kunnen ouders zich informeren over allerlei zaken met betrekking tot de opleiding en de studievoortgang van hun zoon of dochter.

Ouderparticipatie
Het Albeda College wil uitstekend en inspirerend onderwijs bieden aan studenten. Deze missie willen wij versterken door te investeren in ons onderwijs en onze organisatie. Ouders zijn hierbij belangrijke stakeholders vanwege hun cruciale rol in de ontwikkeling en loopbaan van de student. Hun mening en visie draagt bij aan een toonaangevend en een waardevol Albeda College voor studenten. Om deze reden willen wij op structurele wijze de dialoog met ouders aangaan via het ouderplatform. Aan dit ouderplatform nemen ouders - afkomstig uit de verschillende branches van het Albeda - deel en het komt vier keer per jaar samen met de voorzitter van het college van bestuur Ron Kooren en leden van branchedirecties om een gesprek te voeren over het onderwijs en de organisatie van het Albeda College. Wilt u graag deelnemen aan dit ouderplatform? Dan kunt u contact opnemen met Rozemarijn de Wolff via [email protected], of het digitale formulier invullen op de website: www.albeda.nl/supportplatform.