Afspraken en veilig leren

Algemene huisregels
Studenten en docenten gaan respectvol met elkaar om. Eten en drinken in de studio’s en in de theorielokalen is verboden, met uitzondering van water. Het betreden van de studio’s met straatschoenen is niet toegestaan. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de onderwijsleider.

Piercings en tatoeages
Piercings dienen op verzoek van de docent of onderwijsleider te worden verwijderd (zoals tongpiercings tijdens zanglessen, of bodypiercings op plaatsen die tijdens lessen kunnen leiden tot blessures bij de drager of een mede-student). Bedenk bij het zetten van een tatoeage dat deze de mogelijkheden en kansen in het werkveld kunnen verkleinen.

Laatkomers
Een docent bepaalt of een laatkomer nog mag deelnemen aan de les. Laatkomers die niet worden toegelaten tot de les worden voor de betreffende les absent aangetekend. Absent betekent dat je ongeoorloofd afwezig bent.

Blessures
Wanneer je een blessure hebt dan ben je verplicht om de lessen als toeschouwer bij te wonen, behalve in die gevallen, waarin de blessure het je onmogelijk maakt om naar school te komen. De school heeft een blessurebeleid. Heb je een blessure, meld je dan bij Keety Zoeten op het medisch spreekuur. In overleg met haar wordt een plan van aanpak gemaakt. Deze adviezen ben je verplicht om op te volgen.

Optredens en contracten met derden
Optredens en opdrachten die niet vanuit school of BPV geregeld zijn, zijn alleen toegestaan wanneer dit voorafgaand schriftelijk is aangevraagd bij het hoofd van de opleiding en hiervoor toestemming is verleend.

Corvee
Iedere student is verplicht om de gebruikte ruimtes schoon en netjes achter te laten. Leerjaar 1 wordt iedere week volgens rooster ingedeeld voor corvee. Het kan voorkomen dat een docent/medewerker een student de opdracht geeft tot lichte schoonmaakwerkzaamheden. Tijdens optredens dragen de studenten de verantwoording over de geleende kleding en andere materialen.

Uitstraling
Uitstraling in dit beroep is erg belangrijk. Een goede persoonlijke verzorging en presentatie horen bij het beroep. Je zorgt voor een goede hygiëne, ook tijdens de lessen.

Mobiele telefoons
Het is niet toegestaan om in de lessen je mobiele telefoon te gebruiken, tenzij de docent anders beslist.

Nakomen van afspraken
Tijdens de groepsopdrachten is het naleven van afspraken een belangrijk onderdeel van professionaliteit. Het niet nakomen van afspraken heeft consequenties. De opgelegde maatregel zal door de onderwijsleider worden bepaald. We verwachten dat er zorgvuldig wordt omgaan met de aan de student toevertrouwde spullen en de spullen van een ander.

Ontvreemding/diefstal goederen
De directie van het Albeda is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en vernieling van goederen van studenten en bezoekers. Als student moet je zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis laten. De kluisjes die ter beschikking worden gesteld kan je gebruiken voor het opbergen van waardevolle spullen. In het geval een student of een bezoeker (op heterdaad) wordt betrapt op het wegnemen van goederen van anderen zal er altijd aangifte worden gedaan en wordt de betrokken persoon zo mogelijk overgedragen aan de politie. Bij bewezen diefstal wordt de student per direct verwijderd van de dansopleiding.

Kopiëren en printen voor studenten
Studenten kunnen kopiëren en printen op de multifunctionals met een kaartlezer die op de locatie aanwezig zijn. Hiervoor is nodig:

Een Albeda inlognaam en wachtwoord
Een OV-chipkaart om via de kaartlezer aan te melden
Een laptop of pc met Internet toegang
Voldoende tegoed op de persoonlijke MyPrint account van de student

Je kan een tegoed kopen door naar de website myprint.albeda.nl te gaan. Na het inloggen met de Albeda inlognaam en wachtwoord kan je daar een printer installeren op laptop, waarmee je naar een multifunctional kan afdrukken.

Op de helppagina van myprint.albeda.nl zijn diverse filmpjes opgenomen met instructies. Voor vragen kan je ook direct contact opnemen met Albeda Studentenhelpdesk, bereikbaar via 010-8927878 of [email protected]

Meer informatie

Gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten

Voor digitale communicatie, inclusief social media zoals whatsapp, is de gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten Albeda van toepassing. Deze is op te roepen via de zoekfunctie in de digitale omgeving van het Albeda. De volgende tien ‘gouden regels’ vatten de kern van de gedragscode goed samen:

· Toon respect voor anderen
· Stuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen
· Stuur geen anonieme berichten
· Stuur geen gemene of vervelende berichten, dus niet discrimineren, pesten of (seksueel)
  intimideren
· Surf niet naar pornosites, sekssites, racistische sites, treitersites e.d.
· Verspreid geen seksuele, racistische, discriminerende of treiterende informatie
· Verspreid geen opnames van collega’s, medestudenten en/of docenten via gsm/email/portaal/my-site
· Vertel je wachtwoord aan niemand
· Wees behoedzaam met het verstrekken van persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer e.d.) via internet

Klachtenprocedure onderwijs

Soms gebeurt er op school iets waarmee je het niet eens bent. Gaat dit over het onderwijs, dan bespreek je dit eerst met de betreffende docent. Kom je er niet uit, dan ga je naar je studieloopbaanbegeleider of de onderwijsleider van je opleiding. Deze kunnen dan helpen jouw klacht op te lossen. In het studentenstatuut van het Albeda College staan alle rechten en plichten omschreven van de studenten die ingeschreven staan bij het Albeda. Wanneer je het idee hebt dat je onjuist bent behandeld of dat het studentenstatuut onjuist of onzorgvuldig is toegepast, dan kun je een klacht indienen.

Meer informatie over de klachtenregeling van het Albeda vind je op https://www.albeda.nl/klachten.

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag is gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat, zoals seksueel overschrijdend gedrag (bijvoorbeeld handtastelijkheden), agressie, discriminatie of pestgedrag

Je kunt voor klachten op het gebied van ongewenst gedrag voor klachten op het gebied van ongewenst gedrag terecht bij de vertrouwenspersoon van het Albeda. Contactgegevens: (010) 448 27 60, dagelijks van 8.00-20.00 uur (bij voicemail, spreek in); of [email protected].