Aanwezigheid en verzuim

100%
Iedereen bij het Albeda doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij je diploma behaalt. Studenten die aanwezig zijn bij de lessen, hebben een grotere kans op een diploma. Het Albeda verwacht daarom van jou dat je actief, volgens het rooster, deelneemt aan onderwijsactiviteiten binnen de school of op de leerwerkplek. Het uitgangspunt is: iedereen is 100% aanwezig, of je nu 16 bent of 25, als jij je hebt ingeschreven voor een opleiding dan neem je deel aan alle onderwijsactiviteiten. Soms maakt jouw persoonlijke situatie het misschien lastig om alles te volgen. Vraag dan hulp aan je slb’er.

Aanwezigheidsplicht
Met het actief deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten heb je een veel grotere kans op een diploma. Daarnaast heb je de verplichting om lessen te volgen omdat je een onderwijsovereenkomst hebt getekend. Hierin staat dat je verplicht bent deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten die in deze studiehandleiding vermeld staan. Dat houdt in dat je verplicht bent om aan de lessen deel te nemen, om beroepspraktijkvorming (stage) te doen en om bijvoorbeeld excursies bij te wonen. Jongeren tot 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben. Indien je 18 jaar of ouder bent heb je alleen bij voldoende aanwezigheid recht op studiefinanciering via DUO.

Aanwezigheidsregistratie
De aanwezigheid wordt in elke les geregistreerd in het programma AWR. Je kan hier zelf ook je aanwezigheid checken in het systeem. Je slb’er legt uit hoe AWR werkt. Het is belangrijk dat je dit zelf OP TIJD controleert. Je kunt inloggen op Sharepoint en je eigen aanwezigheidsregistratie inzien van de huidige week en de vorige week. Als je denkt dat er fouten zijn gemaakt bij de registratie, meld dit dan bij de docent of slb’er. Dat is belangrijk omdat we je bij teveel afwezigheid melden bij de afdeling leerplicht van je gemeente, via het verzuimloket van DUO.

Meer informatie

Verzuim

Afwezigheid/verzuim BPV en/of toets
Het werkveld vraagt om gemotiveerde, flexibele, betrouwbare en hardwerkende dansers die voortdurend hun eigen vaardigheden willen vergroten. Aanwezigheid en maximale inzet is daarom erg belangrijk. De opleiding hecht naast de vorderingen in cijfers veel belang aan houding en aanwezigheid.

Bij onvoldoende aanwezigheid of te laat komen, kan je uitgesloten worden van toetsing en/of  BPV-opdrachten. De student neemt dan zelf contact op met de onderwijsleider over de te nemen vervolgstappen. In overleg met de betreffende docent of opdrachtgever zullen verdere afspraken worden gemaakt. Dit is van toepassing zowel bij geoorloofd als ongeoorloofd verzuim.

Bij ziekte of afwezigheid vanwege persoonlijke omstandigheden tijdens een toets moet dit gemeld worden aan het hoofd van de opleiding Corinne Leyte via [email protected] Zij beslist vervolgens of, hoe, wanneer en in welke vorm de gemiste toets wordt ingehaald.

Wettelijke regels ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim kan consequenties hebben voor het vervolg van de opleiding. Aanwezigheid wordt door de opleiding geregistreerd. Teveel ongeoorloofd verzuim kan tot gevolg hebben dat je voortijdig wordt uitgeschreven van de opleiding. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als je zonder kennisgeving, of geldige reden afwezig bent bij de lessen.

Er is sprake van langdurig ongeoorloofd verzuim, wanneer je meer dan 16 uur in vier weken verzuimt. Deze uren behoeven niet aaneengesloten te zijn. Langdurig ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij Bureau Leerplicht van de gemeente wanneer je leerplichtig bent. Dit betekent dat je bezoek op het woonadres van een ambtenaar van leerplicht krijgt en wellicht ook een proces-verbaal. Tot 18 jaar ben je leerplichtig. De opleiding is verplicht om ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur binnen 4 weken, al dan niet aaneengesloten, te melden bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wanneer je vijf weken ongeoorloofd van school bent, worden de basisbeurs en aanvullende beurs stopgezet.

Verlof buiten de schoolvakanties om

Er zijn situaties waarvoor je verlof buiten de schoolvakanties kan krijgen, namelijk:

  • in het geval van gewichtige omstandigheden, zoals huwelijksfeesten, levensbedreigende ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van naaste familie.

  • wanneer het gezin niet in een schoolvakantie met vakantie kan door het beroep van een van de ouders/verzorgers

  • religieuze feestdagen of verplichtingen

Als je jonger bent dan 18 dan vragen je ouders dit aan, als je 18 jaar of ouder bent, kan je het verlof zelf aanvragen. Je vraagt het verlof aan bij de slb’er, waarna het hoofd van de opleiding het besluit neemt. Bij een langduriger verlof van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Het langduriger verlof moet ruim op tijd, bij voorkeur minimaal 8 weken van te voren, aangevraagd worden.

Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties kan je onderstaande formulieren gebruiken:
Aanvraag verlof 18-
Aanvraag verlof 18+