Begeleiding

Naast je studieloopbaanbegeleider (slb'er) word je tijdens je opleiding ook begeleid door je Cyclebegeleider en je bpv-begeleider van House of knowledge.

Cylcebegeleider
De Cyclebegeleider ziet erop toe dat de ontwikkeling van jouw eigen werk, je eigen muziek, goed verloopt. Ga je de gestelde deadlines halen? Hoe gaat het met het schrijven van je eigen muziek? En met de opnames daarvan in de studio? Op welke manier(en) kun jij je muziek het beste opnemen? Komt je demo op tijd af? En hoe ga je je muziek promoten? Dit zijn vragen die je met je Cyclebegeleider zult bespreken. Ze worden behandeld in klassikale lessen en tijdens individuele gesprekken.

Bpv-begeleider House of Knowledge
Je krijgt een bpv-begeleider aangewezen vanuit de organisatie van House of Knowledge, het impresariaat van de opleiding Muzikant-Producer. Ieder studiejaar heb je een aantal gesprekken met je bpv-begeleider op school. Om de week is je bpv-begeleider hiervoor aanwezig. Daarnaast is er regelmatig een open huis op de locatie van House of Knowledge waar je terecht kunt zonder afspraak. Het is altijd mogelijk om zelf contact op te nemen met de organisatie van House of Knowledge als je vragen hebt of extra begeleiding kunt gebruiken bij een stage.

Meer informatie

Passend onderwijs

Het Albeda biedt studenten extra mogelijkheden als het gaat om passend onderwijs/extra ondersteuning. Wie een beperking heeft, zoals een handicap, (chronische) ziekte of andere problemen, waardoor je wordt belemmerd in je leerproces, kan gebruikmaken van extra ondersteuning. Het gaat hier bijvoorbeeld om: extra tijd en aandacht, aanpassing lesmateriaal, aanpassing omgeving, expertise in de school of expertise van buiten. Bij aanvang van het studiejaar kun je bij je studieloopbaanbegeleider aangeven of je denkt extra zorg en begeleiding nodig te hebben. Via de studieleiding en/of studieloopbaanbegeleiders kan het Trajectbureau of Instroompunt worden ingeschakeld. Ook wanneer er gedurende het schooljaar extra zorg en begeleiding nodig blijkt te zijn, kan je dit bij je studieloopbaanbegeleider aangeven. Afspraken in het kader van passend onderwijs worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst.

Overzicht van beperkingen waarmee rekening wordt gehouden in onderwijs en examinering:

  • Dyslexie en dyscalculie
  • Ernstige rekenproblemen
  • Auditieve beperking
  • Beperking in het autistisch spectrum (ass)
  • add en adhd

Bij alle beperkingen is een deskundigheidsverklaring nodig. Bij een auditieve beperking volstaat een doorstroomformulier van de vorige opleiding.

Voor meer informatie over het aanvragen van aangepaste examens kun je contact opnemen met je slb'er en/of de zorgcoördinator.

Extra zorg of begeleiding

Als het nodig is, kan je slb'er je voor bepaalde zaken of problemen verwijzen naar verschillende hulpverleners. Je kunt hierbij onder andere denken aan:

Trajectbureau
Bij het Albeda Trajectbureau kun je terecht voor testen waarmee kan worden vastgesteld dat je last hebt van een bepaalde beperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ad(h)d of een beperking in het autistisch spectrum. Je kunt hier verder terecht voor hulp of advies bij het kiezen van een opleiding en een beroep en voor het meten van je capaciteiten en van eventuele faalangst. Aanmelding bij het Trajectbureau verloopt meestal via je slb'er.

Dyslexie
Het Albeda heeft verschillende voorzieningen voor je als je dyslexie hebt. Dit moet wel formeel en tijdig kenbaar worden gemaakt. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) melding. Lever je dyslexieverklaring bij de start van je opleiding in bij de mentor. Vervolgens vul je samen met je mentor een aanvullend formulier in, waarin de exacte omschrijving van de dyslectische problematiek wordt gegeven en welke belemmeringen deze met zich meebrengt. Indien je (eerdere) dyslexieverklaring voldoet aan de wettelijke eisen van dit moment (dit ter beoordeling van de orthopedagoog bij het Trajectbureau) kom je in aanmerking voor een dyslexiepasje van Albeda.

Je hebt alleen recht op extra voorzieningen indien je een Albeda dyslexiepasje kan overleggen.

Schoolmaatschappelijk werk
De meeste studenten hebben voldoende aan de basiszorg, die onze opleiding biedt. Toch kan het voor komen dat je, om wat voor reden dan ook, op een bepaald moment extra hulp kunt gebruiken. Je kunt dan een beroep doen op schoolmaatschappelijk werk. Je kunt via je slb'er om een doorverwijzing vragen. Naast het bieden van hulp kan de schoolmaatschappelijk werker de verbinding realiseren tussen de basiszorg in de school en de (gespecialiseerde) zorg buiten de school.

After 's Cool
Mocht je moeite hebben met plannen en organiseren van tijdens opleiding en stage, dan kun je gebruik maken van begeleiding van After 's Cool. Dit vindt plaats op de leslocatie. Wanneer je hier gebruik van wilt maken kun je dit bespreken met je slb'er. 

Gezondheidscoach/verslavingsconsulent
Het Albeda doet mee aan het Aanvalsplan Alcohol & Drugs van de gemeente Rotterdam. Dat betekent onder andere dat binnen en rond school de handel en het gebruik van verdovende middelen en alcohol verboden is. Ook onder invloed van alcohol of drugs in de klas zitten is niet toegestaan. Het Albeda besteedt hier veel aandacht aan, omdat bijvoorbeeld veel blowen of drinken een negatieve invloed heeft op je studieresultaten. Daarom zijn er op de een aantal van de Rotterdamse locaties gezondheidscoaches aanwezig. Deze gezondheidscoach kan je helpen als je problemen hebt met alcohol of drugs.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand van wie het zijn/haar beroep is om je te helpen als je te maken hebt met ongewenst gedrag binnen de school.  De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur via het volgende telefoonnummer: 010-4482760, of via [email protected] Een vertrouwenspersoon kan voor een afspraak naar jou toekomen. Een afspraak kan ook plaatsvinden op het kantoor van de vertrouwenspersonen, maar je kunt ook een afspraak maken op een andere locatie als je dat prettiger vindt.

Studentenbetrokkenheid

AMP studenten zijn betrokken studenten. AMP studenten vinden hun opleiding belangrijk. En wij vinden het belangrijk om met jou in contact te staan over de inhoud, planning, organisatie en wat al niet meer van de opleiding. Omdat we een kleine opleiding zijn, zijn de lijnen kort. Je kunt altijd met vragen en/of opmerkingen terecht bij de administratie, onderwijsleider of je slb'er. Ieder jaar vragen wij je een enquête in te vullen om te zien of je tevreden bent over de opleiding en of wij nog zaken kunnen verbeteren.

Studentenbetrokkenheid
Het Albeda vindt het belangrijk om studenten actief te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs. Naast een centrale Albeda studentenraad, is er daarom bij alle opleidingen een studentenplatform. Binnen dit platform kan je meedenken en meepraten over jouw opleiding. Voor meer informatie over het studentenplatform van Albeda Muzikant/Producer kun je contact opnemen met Eveline Vree, [email protected]

Ouderbetrokkenheid

Voorafgaand aan de opleiding worden ouder(s)/ verzorger(s) uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen geïnformeerd over de structuur van de opleiding en maken zij kennis met de studieloopbaanbegeleiding. In het vervolg van de opleiding ligt, zo nodig, het initiatief tot het leggen van contact met vertegenwoordigers van de opleiding bij ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard is de student in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de docenten. Via het Sharepoint account van hun zoon/dochter kunnen ouders zich informeren over allerlei zaken met betrekking tot de opleiding en de studievoortgang van hun zoon of dochter.

Supportplatform
Het Albeda wil ouders meer betrekken bij het onderwijs door regelmatig in gesprek te gaan met ouders over verschillende onderwerpen. Lees hier meer over het supportplatform van Albeda.