Toetsen en studievoortgang

Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van je studieresultaten en je beroepshouding.

Je wordt vooraf geïnformeerd over wanneer, welke voortgangstoetsen plaatsvinden.

Drie keer per jaar ontvang je een voortgangsrapportage. Voor de onderdelen cycle, vakken, BPV en regels krijg je een beoordeling. Deze kan voldoende of onvoldoende zijn. De eerste beoordeling vindt plaats in december, de tweede in april, de derde in juli. Hieronder staat wanneer je een voldoende krijgt voor het betreffende onderdeel.

 • De cycle wordt voldoende beoordeeld wanneer er in jouw cycle-traject geen problemen zijn onstaan en/of kwaliteit van jouw werk te voldoende is.
 • De vakken worden voldoende beoordeeld wanneer je minder dan 4 onvoldoende punten hebt (een 5 is 1 onvoldoende punt en een 4 is 2 onvoldoende punten, etc.).
 • De BPV wordt voldoende beoordeeld wanneer het je voldoende goedgekeurde BPV-uren hebt gemaakt.
 • De regels worden voldoende beoordeeld wanneer je aanwezigheid minimaal 80% is.

Elk positief beoordeeld onderdeel maakt voor 25% deel uit van de gehele beoordeling. Je moet alle vier de onderdelen behalen (4x25%=100%). Haal je minder dan 100%, dan kunnen we je voortgang binnen de opleiding niet goed beoordelen en loop je mogelijk studievertraging op.

Wanneer je voor twee of meer onderdelen een onvoldoende beoordeling krijgt, kan het zijn dat je moet stoppen met je opleiding. Meer informatie vind je onder het kopje Wettelijk Bindend Studieadvies (eerste jaar) en Beëindiging van de overwijsovereenkomst (leerjaar 2 en daarna).

Tijdens je opleiding maak je gebruik van het intranet, ook wel sharepoint genoemd. Via deze digitale weg heb je toegang tot allerlei informatie over je opleiding, bijvoorbeeld je studievoortgang of berichten van je SLB'er. Elke student heeft een unieke code om in te loggen. Ook ontvang je een Albeda e-mailadres. Je activeert het account zelf. Als het account niet werkt dan kan je contact opnemen met de helpdesk, bereikbaar via T 010 258 43 75.
Individuele afspraken over je voortgang worden vastgelegd in Eduarte. Het is daarom belangrijk dat je regelmatig in Eduarte kijkt.

Meer informatie

[Waar word je op beoordeeld bij de cycle?

De cycle van muziek schrijven, opnemen, mixen en promoten is onderverdeeld in drie fases. Deze fases worden elk afzonderlijk beoordeeld. De laatste cycle betreft het examenprogramma. In deze cycle duurt elke fase een half jaar. Tijdens fase één gaat de beoordeling over de kwaliteit van je songs, de composities. Fase twee gaat over het uiteindelijke product: de opnames, mix, master, artwork en geluidsdrager. Fase drie gaat over de kwaliteit van de promotie van jouw product, over jouw optredens etc. Je moet telkens de gestelde deadlines per fase halen. Je wordt in je cycle begeleid door de cyclebegeleider, die erop toeziet dat jouw eigen werk goed verloopt. Een aantal docenten en de cyclebegeleider bepalen samen of jouw cycle positief wordt beoordeeld.

Je krijgt een positieve beoordeling wanneer:

 • Je songs voldoende muzikale kwaliteit hebben (fase 1);
 • Je opnames de juiste kwaliteit hebben voor wat betreft inspelen en mixen (fase 2);
 • Je promotie goed is gedaan, met goede optreden e.d.;
 • Je alle gestelde deadlines hebt gehaald.

Waar word je op beoordeeld bij de vakken?

Binnen drie studiejaren zul je de vakken met een voldoende moeten afsluiten. Docenten bepalen per vak of je een toets krijgt in de toetsweek. Vakken worden getoest tijdens vier toetsweken. Gedurende het studiejaar zijn er drie toetsweken. De vierde toetsweek aan het einde van het studiejaar is de inhaalweek voor alle toetsen waarvoor je eerder een onvoldoende hebt gehaald.

Inzage in voortgangstoetsen
Je krijgt de gelegenheid om kennis te nemen van je toetsresultaten, zodat je kunt leren van je fouten. Wanneer je een toets wilt inzien, neem je contact op met je docent. Je kunt de toets vervolgens op afspraak en onder begeleiding bekijken, zodat je vragen kunt stellen. Als je het niet eens bent met de beoordeling bespreek je dit met je docent. Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je schriftelijk bezwaar indienen bij de onderwijsleider.

Herkansen of inhalen van voortgangstoetsen
Voor elke voortgangstoets worden twee toetsafnames gepland. De eerste afname is voor alle studenten. De tweede afname is bestemd voor die studenten die afwezig waren bij de eerste afname. Heb je bij het eerste toetsmoment een onvoldoende gehaald, dan kun je het tweede toetsmoment gebruiken om de toets te herkansen. Wanneer een toets wordt herkanst, geldt het hoogst behaalde cijfer. Voor een afgelegde toets heb je recht op één herkansing.

Waar word je op beoordeeld bij de BPV?

De stages worden beoordeeld door Roots & Routes, je studieloopbaanbegeleider en mogelijk de opdrachtgever. Dit gebeurt telkens aan de hand van het resultaat van het werk dat je laat zien en/of horen. Zij controleren of je voldoende uren BPV loopt, of deze BPV de juiste kwaliteit hebben en of er genoeg verschillende vaardigheden voorbijkomen in de BPV die je doet. De BPV moet gevarieerd zijn: zorg voor optredens, voor goede studio-klussen, voor het geven van workshops, marketing en promotie etc.. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk stages vastlegt met beeld- en/of geluidsmateriaal.

Elke 10 weken lever je een reflectieverslag op volgens format. Je krijgt het format van Roots & Routes. Dit moet je uploaden in de BPV module.

Alle zelf aangedragen stages dienen van te voren te worden aangevraagd bij- én goedgekeurd door Roots & Routes en je SLB'er. In het online boekingssysteem van Roots & Routes houd je zelf je stages bij. Op deze manier kun je voor jezelf goed bijhouden of je voldoende uren werkt. Dit wordt drie keer per jaar gecontroleerd en beoordeeld.

In drie jaar tijd moet je minimaal 960 uren stage hebben gedaan. Je krijgt een positieve beoordeling op het eindrapport bij het halen van deze uren aan het einde van het jaar:

 • Leerjaar 1: 180 uren
 • Leerjaar 2: 230 uren
 • Leerjaar 3: 550 uren

Wanneer blijkt dat je te weinig BPV-uren hebt om aan het einde van het jaar aan de urennorm te kunnen voldoen kan Roots & Routes in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider besluiten je een onvoldoende te geven.

Beoordeling van de aanwezigheid en houding

De docenten, je studieloopbaanbegeleider en je cyclebegeleider controleren of je je aan de afspraken houdt tijdens de opleiding. Ook is er aanwezigheidscontrole. Bij eventuele problemen tijdens de studie kun je overleggen met jouw studieloopbaanbegeleider. Het kan namelijk zo zijn dat deze problemen ervoor zorgen dat je niet kunt voldoen aan onze beoordelingscriteria en/of overgangsnormen. Samen met hem/haar moet je proberen hiervoor een oplossing te vinden.

Binnen Albeda gaan we uit van 100% aanwezigheid. Voor een positieve beoordeling moet je minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn. Voor een positieve beoordeling verwachten wij van jou een positieve houding. Dit betekent:

 • Je komt op tijd in de les;
 • Je neemt de noodzakelijke spullen, schriften en boeken mee naar de les. De docent geeft van teven aan wat je mee moet nemen;
 • Je bent altijd in het bezit van een agenda;
 • Je telefoon staat uit;
 • Je bent nieuwsgierig naar de lesstof;
 • Je accepteert alle opgegeven opdrachten en BPV;
 • Je levert opdrachten in binnen de gestelde termijnen;
 • Je staat open voor kritiek;
 • Je volgt de algemene regels, opgesteld door het Albeda, AMP en MCA.

De opleiding vraagt een grote mate van verantwoordelijkheid en discipline. Omdat je veel zelfstandig werkt is het van groot belang dat je je eigen werkzaamheden goed organiseert. Je wordt op alle regels hard maar eerlijk beoordeeld. Wij accepteren slechts studenten die zich volledig inzetten, die open staan voor alle vakken, die nieuwsgierig zijn en die zelfstandig kunnen werken zonder dat ze telkens moeten worden gecontroleerd. Als blijkt dat dit niet lukt, dan wordt het moeilijk om succesvol te worden in je vak. Je wordt dan nooit een prof-muzikant of producer en deze opleiding zal dan ook te moeilijk voor je zijn. We geven je veel ruimte voor je eigen ideeën. Dit geeft je vrijheid, maar óók verantwoordelijkheid. Dit is precies zoals binnen het beroep. Weet waar je aan begint, het is een hard vak. Voor hulp en extra begeleiding kun je je altijd wenden tot je studieloopbaanbegeleider of cyclebegeleider.

Procedure Wettelijk Bindend Studieadvies

Albeda is volgens de wet verplicht om jou een bindend studieadvies te geven in het eerste leerjaar. Dit doen wij in 2 stappen:

Stap 1: Studievoortgangsgesprekken in studiejaar 1
Voordat je het wettelijk bindend studieadvies ontvangt, voer je tenminste 2 studievoortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Wanneer je voortgang voldoende is, hoor je dit van je studieloopbaanbegeleider. Wat er van je verwacht wordt ten aanzien van je studievoortgang, kun je vinden in je toetsplan. Wanneer je voortgang niet voldoende is, worden er verbeteringen met je afgesproken die je binnen een redelijke termijn moet laten zien. Dit betekent dat je nog eenmaal de mogelijkheid krijgt om te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd in een verbeterplan. In dit verbeterplan staat ook vermeld wat je van de opleiding kunt verwachten als het gaat over begeleiding en ondersteuning. Samen proberen we jou naar een positief bindend studieadvies te begeleiden. 

Stap 2: Wettelijk bindend studieadvies in studiejaar 1
Zoals gezegd krijgt iedere student in het eerste studiejaar een bindend studieadvies.

Is je voortgang voldoende, ontvang je een positief bindend studieadvies en ga je door naar je tweede leerjaar.
Is je voortgang onvoldoende en heeft het verbeterplan niet geleid tot de gewenste verbeteringen, leidt dit tot een negatief bindend studieadvies.
Wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt, stopt je opleiding. 

Albeda helpt jou daarna, gedurende 8 weken, om een andere geschikte opleiding te vinden bij Albeda of een andere instelling. 

Voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Er zijn omstandigheden waardoor de onderwijsovereenkomst, zowel in het eerste als in latere studiejaren, voortijdig kan worden beëindigd. Dit betekent dat je met je opleiding moet stoppen. Dit kan alleen in de volgende gevallen:

 • Je ondervindt teveel last van lichamelijke dan wel psychische klachten waardoor je het beroep waarvoor je wordt opgeleid niet kunt uitoefenen.

 • Je laat onvoldoende voortgang zien in jouw studie.

 • Je laat onvoldoende ontwikkeling zien in jouw beroepshouding.

 • Je bent onvoldoende aanwezig om de studie te behalen.

 • Je laat gedrag zien dat niet past bij de studie of toekomstig beroep.

De procedure voor het voortijdig beëindigen van het de onderwijsovereenkomst is gelijk aan die van het wettelijk negatief bindend studieadvies. 

Wanneer je het niet eens bent met het beëindigen van je onderwijsovereenkomst kan je binnen 10 werkdagen een herziening aanvragen bij het college van bestuur. Lees meer.

Gevolgen negatief bindend studieadvies en voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Wanneer je een negatief bindend studieadvies hebt gekregen of je onderwijsovereenkomst wordt beëindigd stop je met de opleiding. Je hebt dan verschillende mogelijkheden:

 • Je zet de opleiding voort in een ander profiel (als dat mogelijk is).
 • Je stopt met de opleiding en krijgt een doorverwijzing naar het Trajectbureau. Het Trajectbureau helpt je naar het zoeken van een andere geschikte opleiding binnen het Albeda.
 • Indien de begeleiding niet leidt tot het vinden van een andere opleiding, volgt uiteindelijk het beëindigen van de onderwijsovereenkomst.

Financiële gevolgen van een negatief bindend studieadvies/beëindiging onderwijsovereenkomst
Wanneer je onderwijsovereenkomst beëindigd wordt, heb je niet langer recht op studiefinanciering als je 18 jaar of ouder bent. Je moet je studiefinanciering en je studentenreisproduct dan stopzetten. Het Albeda meldt DUO dat je niet meer ingeschreven staat. In sommige gevallen kun je een deel van je lesgeld terugvragen. Meer informatie over het terugvragen van je lesgeld vind je op www.duo.nl.

Bezwaar tegen bindend studieadvies
Je kan bezwaar maken tegen de beslissing door bij het College van Bestuur een verzoek in te dienen tot herziening van het besluit. Meer informatie hierover vind je in het studentenstatuut op www.albeda.nl/statuten

MBO-verklaring

Het kan zijn dat je je studie bij Albeda niet afmaakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Als je uitgeschreven wordt bij Albeda, dan kan het zijn dat je recht hebt op een mbo-verklaring. Dit is een verklaring met daarop de door jouw behaalde resultaten. Dit kan je helpen als je gaat solliciteren of als je weer aan een nieuwe mbo-opleiding gaat beginnen (vrijstellingen). Wil je meer weten over de mbo-verklaring, ga dan even langs bij je slb’er.

Verplichte uitreiking
Je ontvangt automatisch een mbo-verklaring als je:

 • Albeda verlaat en
 • jonger bent dan 23 jaar en
 • nog geen startkwalificatie hebt behaald (een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) en
 • ten minste één examen(deel)resultaat hebt behaald en/of (een deel van) de bpv met een positief resultaat hebt afgesloten. Hierbij geldt dat voor de examenresultaten geen mbo-certificaat kan worden uitgereikt.

Uitreiking op verzoek van de student
Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kun je de opleiding zelf om een mbo-verklaring vragen. Voorwaarde is dat je:

 • Albeda verlaat en
 • ten minste één examen(deel)resultaat hebt behaald en/of (een deel van) de bpv met een positief resultaat hebt afgesloten. Hierbij geldt dat voor de examenresultaten geen mbo-certificaat kan worden uitgereikt.