Examens en diplomering

Je kunt pas met het examen starten wanneer je de voorgaande cycle met goed gevolg hebt doorlopen en de benodigde vakken voldoende hebt afgesloten. Het eindexamen is een traject dat anderhalf jaar duurt.

Na een periode van intensieve klassikale en individuele begeleiding krijg je de opdracht om je eigen carrière vorm te geven. Deze opdracht is het kwalificerende examen en maakt onderdeel uit van de in de opleiding centraal staande cycle. Deze cycle bestaat uit 3 fasen:

In fase 1 begin je met het vormgeven van je visie als artiest in een artistiek plan, het schetsen van een bijbehorend muziekproduct en het opzetten van een marketingplan voor dit muziekproduct.
In fase 2 wordt je muziekproduct ontwikkeld tot een professioneel product en wordt het marketingplan bij dit muziekproduct definitief vormgegeven.
In fase 3 wordt dit muziekproduct vervolgens met behulp van een vanuit het bij het marketingplan behorend promotieplan ingezet om jouw marketingdoelstelling(en) te bereiken. Je presenteert je muziekproduct live aan de doelgroep van het promotieplan, er vinden Business to Business presentaties en gesprekken plaats en je schakelt Social Media in. Daarnaast wordt het portfolio ondernemerschap en de B2B presentatie muziekproduct op Nederlands getoetst. Het examen rekenen wordt centraal afgenomen. De onderdelen luistervaardigheid en leesvaardigheid Nederlands worden eveneens centraal afgenomen. De onderdelen lezen en luisteren Engels worden ook centraal afgenomen. Engels spreken, gesprekken en schrijven wordt in verschillende onderdelen afgenomen, waarbij het gebruik van de Engelse taal binnen de beroepspraktijk centraal staat.

Tijdens de gehele studie stel je een portfolio samen van je artistieke ontwikkeling en een portfolio van je ontwikkeling in ondernemerschap. In een apart traject ontwikkel je een workshop en voer je die zelfstandig uit. Een volledig overzicht van alle examens vind je in het examenplan van de opleiding. Dit examenplan krijg je aan het begin van het traject uitgedeeld en kun je terugvinden op sharepoint.

Examenplan en verloop van het examenprogramma.
Tijdens de examens geef je defintief vorm aan je eigen muziekproduct, schrijf je een marketingplan om dit muziekproduct in de markt te zetten en presenteer je jouw muziekproduct live aan je doelgroep en business to business aan je collega's en vertegenwoordigers uit de beroepsgroep. Daarnaast lever je twee portfolio's aan. De examens worden binnen een gestelde tijdsspanne met een strakke deadline individueel in eigen tempo gemaakt, conform de werkwijze in de beroepspraktijk. In de periode dat je officeel een examen uitvoert krijg je geen begeleiding meer van de eindexamenbegeleiders. Wel mag je, conform de beroepspraktijk, expertise van derden inwinnen en is het toegestaan samen te werken met andere muzikanten/artiesten.

Het examenplan vind je hier.

Meer informatie

DP_YAML_QUOTE[Examenonderdelen: beroepsgerichte examens]

Tijdens je examen leg je verschillende beroepsgerichte examens af:

 • Artistiek plan: Op basis van jouw portfolio Artistieke ontwikkeling schrijf je een artistiek plan waarin je jouw artistieke identiteit verwoordt en onderbouwt en waarin je jouw artstieke doelen voor de (nabije) toekomst vastlegt. Tevens lever je 10 demo's aan die passen bij jouw artistieke ambities. Dit examen wordt beoordeeld na een eindgesprek.
 • Muziekproduct: Voor dit examen ontwikkel je een muziekproduct dat dient als representatief product voor de door jouw gekozen muziekcarrière.
 • Promotieplan muziekproduct: Voor dit examen schrijf je een onderbouwd promotieplan met als doel het in de door jou gekozen markt zetten van jouw muziekproduct en/of muziekcarrière.
 • Livepresentatie muziekproduct: Voor dit examen presenteer je jouw muziekproduct aan jouw doelgroep.
 • Ondernemerschap: In dit examen geef je inzicht in hoe jij te werk gaat als ondernemer. Je laat zien hoe jouw administratie eruit ziet, hoe je je online presenteert, wat jouw netwerk is, hoe je jouw waarde voor de markt bepaalt, wat jouw mogelijkheden tot externe financiering zijn en welke B2B samenwerkingen je aangaat om jouw doelen te bereiken. Dit examen wordt beoordeeld met een gesprek.
 • Business to business (B2B) presentatie muziekproduct: Tijdens dit examen presenteer je jouw muziekproduct en de resultaten van jouw promotieactiviteiten aan je medestudenten en vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk. Tevens ga je in gesprek met twee vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk over jouw keuzes als artiest en jouw inzicht in de markt.
 • Workshop: Voor dit examen ontwikkel je een workshop die je zelf gaat uitzetten in de markt. Je schrijft een promotietekst en voert in elk geval éénmaal de workshop uit voor een door jou gekozen doelgroep op een door jou gekozen locatie.

"Examenonderdelen: Nederlands"

Het examen Nederlands bestaat uit een centraal examen voor luistervaardigheid en leesvaardigheid. Het resultaat van het centrale examen Nederlands 3F telt mee voor het behalen van het diploma mbo 4. Bij het centrale examen worden de vaardigheden lezen en luisteren getoetst. Dit wordt beoordeeld met één cijfer (op één decimaal nauwkeurig, dus bijv. een 7,1). Bij het afleggen van de centrale examens moet je een identiteitsbewijs meebrengen en op de rechterbovenhoek van de tafel leggen.

Daarnaast zijn er drie instellingsexamens: “schrijfvaardigheid en taalverzorging” dat beoordeeld wordt als onderdeel van het examen Promotieplan, “spreekvaardigheid” dat beoordeeld wordt tijdens het examen B2B presentatie muziekproduct en “gesprekken voeren” dat beoordeeld wordt tijdens het examen Ondernemerschap.

Hoe bereken je je eindcijfer voor Nederlands?
Het eindcijfer Nederlands is het gemiddelde van die twee cijfers. Dit wordt afgerond op een geheel getal (van 1-10). Het cijfer Nederlands komt op de resultatenlijst bij je diploma te staan. Voor Nederlands en Engels moeten ten minste een 5 en een 6 zijn behaald (in willekeurige volgorde). De eindcijfers worden vermeld op je resultatenlijst bij het diploma.

"Examenonderdelen: Engels"

Het examen Engels bestaat uit een centraal examen voor luistervaardigheid en leesvaardigheid. Het resultaat voor het centrale examen Engels telt mee voor het behalen van het mbo diploma niveau 4. Het centrale examen bestaat uit de onderdelen lezen en luisteren. Dit wordt beoordeeld met één cijfer. Bij het afleggen van de centrale examens moet je een identiteitsbewijs meebrengen en op de rechterbovenhoek van de tafel leggen.

De instellingsexamens: “spreken” en “gesprekken voeren” worden beoordeeld tijdens de onderdelen “presentation” en “conversation” Engels. Het onderdeel schrijven wordt beoordeeld op een Engelstalige samenvatting van het promotieplan en geschreven correspondentie in het Engels.

Hoe bereken je je eindcijfer voor Engels?
Het eindcijfer Engels is het gemiddelde van die twee cijfers. Dit wordt afgerond op een geheel getal (van 1-10). Het cijfer Engels komt op de resultatenlijst bij je diploma te staan. Voor Nederlands en Engels moeten ten minste een 5 en een 6 zijn behaald (in willekeurige volgorde). De eindcijfers worden vermeld op je resultatenlijst bij het diploma.

Examinering Engels mbo 4 op een hoger niveau
Je kunt je centrale examen Engels of je instellingsexamens Engels op een hoger niveau afleggen. Hiervoor met je een verzoek indienen bij de examencommissie. De school bepaalt of de mogelijkheid om op een hoger niveau examen te doen, wordt aangeboden.

DP_YAML_QUOTE[Examenonderdelen: rekenen, loopbaan en burgerschap en de keuzedelen]

Rekenen
Voor rekenen leg je een instellingsexamen af. Het resultaat telt niet mee voor het behalen van je diploma.

Loopbaan en burgerschap
Voor het onderdeel Loopbaan en Burgerschap voldoe je aan de inspanningsverplichting middels het 2 jarige traject Carrière- en persoonlijke ontwikkeling. Dit deel wordt afgesloten als de gezamenlijke opdrachten van het vak “carrière en persoonlijke ontwikkeling” behaald zijn.

Keuzedelen
Je sluit de keuzedelen af met een examen. Als je een voldoende haalt wordt het keuzedeel vermeld op je diploma.

Inzage en herkansingen

Inzage van je examens
Voor ieder afgerond examen geldt een inzage termijn van vier weken. Je krijgt dan inzage in de beoordelingsformulieren die je beoordelaars hebben ingevuld. Dit kan heel leerzaam zijn, want er staan vaak tips en tops in het beoordelingsdocument. Er zijn afwijkende inzageregels voor de centrale (CEM) examens Nederlands en Engels.

Herkansingen
Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens die voor hen zijn georganiseerd. Dit is belangrijk om vertraging in de opleiding te voorkomen. Voor alle examens geldt dat je twee pogingen hebt: het examen en een herkansing. Als je als student een examen dat voldoende is beoordeeld wilt herkansen dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie. Die beslist uiteindelijk of dit in jouw geval mogelijk is en op welke voorwaarden.

Vrijstellingen

Je kan een verzoek tot vrijstelling indienen voor een generiek examen Nederlands, Engels of rekenen bij de examencommissie. Je komt in principe voor een vrijstelling in aanmerking als:

 • Je in een vorige opleiding op hetzelfde of hogere referentieniveau tenminste een 6 als cijfer hebt behaald voor het betreffende examen. Heb je al examen Engels op HAVO of VWO gedaan, dan geldt dat je daar minimaal een 5 voor moet hebben gehaald.

Er zijn uitzonderingen op deze regels, bijvoorbeeld wanneer je mee hebt gedaan aan een pilotexamen. De examenleider kan je hier meer informatie over geven. De examencommissie beslist over het vrijstellingsverzoek binnen 10 werkdagen nadat dit verzoek is ingediend. Je stuurt de aanvraag naar het examenbureau: Mark de Groot, [email protected]

Diploma-eisen

Voor het diploma artiest Muziek niveau 4 moet je onderstaande resultaten behalen. Meer informatie over de diploma-eisen vind je in het examenplan van de opleiding AMP.

 • Kerntaken: een voldoende voor elk van de drie afzonderlijke kerntaken;
 • BPV: Minimaal 960 klokuren BPV;
 • Nederlands: Alle examens afgerond en gemiddeld eindcijfer van 5 of hoger (bij minimaal een 6 voor Engels);
 • Engels: Alle examens afgerond en een gemiddeld eindcijfer van 5 of hoger (bij minimaal een 6 voor Nederlands);
 • Rekenen: het instellingsexamen rekenen afgerond;
 • Loopbaan en burgerschap: Met je bevordering naar het derde leerjaar en het behalen van alle toetsen en opdrachten voor het vak Carrière- en persoonlijke ontwikkeling toon je je inspanningsverplichting aan waarmee wordt voldaan aan de eisen m.b.t. loopbaan en burgerschap om te kunnen diplomeren;
 • Keuzedelen: Drie examens voor de keuzedelen afgerond.

 

Examendossier

Je kunt pas diplomeren als je aan alle gestelde voorwaarden hebt voldaan. Je examenresultaten worden bewaard in de examenmap. Voldoen je examenresultaten aan de gestelde eisen en is de map volledig, dan kom je in aanmerking voor je diploma. De examencommissie stelt vast of je kunt diplomeren en recht hebt op een diploma.

Het examendossier bevat:

 • De bewijsstukken dat je de beroepsgerichte examens met een voldoende hebt afgerond.
 • De bewijsstukken dat je voldaan hebt aan de wettelijke eisen die aan Nederlands, Engels en rekenen zijn gesteld.
 • Een verklaring van de school dat je voldaan hebt aan de wettelijke eisen met betrekking tot loopbaan en burgerschap.
 • Een bewijstuk dat je de BPV met een voldoende hebt afgerond.
 • Een overzicht van de keuzedelen die je hebt gevolgd en de examens die je hebt gedaan.

Cum laude

Je komt in aanmerking voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma als de afgeronde eindwaarderingen van alle examenonderdelen van het examenplan, dus ook eventuele examens die nog niet meetellen, aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Het gemiddelde van de (afgeronde) eindwaarderingen in cijfers of woorden op de resultatenlijst bij het diploma is ten minste 8,0 of hoger of de equivalent ervan.
 • De eindwaarderingen in cijfers of woorden op de resultatenlijst bij het diploma zijn ten minste gewaardeerd met een afgeronde 6 of de equivalent ervan.
 • De eindwaardering van examenonderdeel loopbaan en burgerschap is 'voldaan' en de beoordeling van de beroepspraktijkvorming is ‘voldoende’.
 • De student heeft geen vrijstellingen gekregen.
 • Studenten komen alleen in aanmerking voor ‘cum laude’ wanneer zij afstuderen binnen de gestelde onderwijstijd, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.
 • Bij het vaststellen van fraude komen studenten niet in aanmerking voor ‘cum laude’, omdat bij fraude de betrouwbaarheid van de prestatie in het geding is.

Diplomeren en uitschrijven

Datum, tijdstip en plaats van de diploma-uitreiking wordt op sharepoint gepubliceerd. Je studieloopbaanbegeleider/examenbegeleider brengt je na het diplomabesluit op de hoogte van de uitslag.

Datum uitschrijven opleiding en de gevolgen voor je studiefinanciering
Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin de examencommissie het diplomabesluit neemt. Zodra het diplomabesluit door de examencommissie is genomen, word jij direct op de hoogte gesteld en uitgeschreven van de opleiding. Dit heeft gevolgen voor je studiefinanciering en je OV kaart. Meer informatie kun je vinden op www.duo.nl.

Examenstudent/extraneus

Als de reguliere opleidingsduur voorbij is en je hebt nog steeds voor bepaalde examens een onvoldoende, dan kun je je inschrijven als examenstudent. De examencommissies besluit schriftelijk, met een motivatie, tot het al dan niet inschrijven van jou als examenstudent. Als je als examenstudent een examen herkanst, dan doe je dat op werkprocesniveau. Een examenstudent betaalt 400 euro per half studiejaar. De periode waarin de examenstudenten de examens mag maken, is in beginsel de eerste helft van het volgende schooljaar. De examencommissie besluit over inschrijvingen van examenstudenten buiten deze periode om. Het kan voorkomen dat het examen op een andere locatie plaatsvindt dan waar je de opleiding hebt gevolgd.

Examencommissie

De zorg voor goede kwaliteit van de examens en de examenprocedures staat bij AMP voorop. De diploma’s die het Albeda afgeeft staan er garant voor dat jij de vaardigheden hebt om succesvol te kunnen worden in je beroep. Binnen de opleiding AMP is de examencommissie verantwoordelijk voor de organisatie van de examinering.

Alle regels rondom examinering staan beschreven in het examenreglement van het Albeda. Je kunt hierin onder meer informatie vinden over de examenprocedures, fraude, vrijstellingen, diplomeren, aangepaste examinering en klachten, beroep en bezwaar.

Gegevens examencommissie
De examencommissie wordt geleid door een voorzitter, mevrouw Inge van Bers, [email protected]

Gegevens examenbureau
Het examenbureau wordt geleid door Mark de Groot, [email protected]
Postadres: Ambachtsweg 17, 3161 GL Rhoon.

Klachten over examinering

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over een examen of over de gang van zaken rondom een examen. Het kan bijvoorbeeld gaan over teveel lawaai tijdens het examen, waardoor je je niet kon concentreren, of dat het examen te laat begonnen is of dat de inhoud van het examen niet klopt met wat geleerd moest worden.

Er zijn twee verschillende soort klachten rondom examinering:

 • Klachten over een gedrag bij een examen, bijvoorbeeld over lawaai tijdens een examen.
 • Klachten over een beslissing van de examencommissie, bijvoorbeeld over het resultaat van het examen.

Heb je een klacht over iets wat gebeurd is tijdens het examen, een gedraging, dan dien je een klacht in bij de klachtenfunctionaris via [email protected]. Meer informatie vind je op www.albeda.nl/klachten.

Ben je het niet eens met een beslissing van de examencommissie, dan dien je een verzoek tot herziening van de beslissing in bij de examencommissie. Dit kan via het examenbureau van de opleiding. Een verzoek voor herziening van de beslissing kan je binnen 5 werkdagen na het bekendmaken van de beslissing van de examencommissie, schriftelijk indienen bij de examencommissie. In de klacht staan in ieder geval je naam en adres, de datum waarop je het verzoek indient, de omschrijving van de beslissing waartegen jouw verzoek is gericht en waarom je vindt dat de beslissing niet juist is.

Binnen 10 werkdagen nadat jij je verzoek hebt ingediend, neemt de examencommissie een hiernieuwde beslissing. Als de examencommissie het nodig vindt, stelt zij aanvullende vragen aan jou en aan de persoon die betrokken is bij de beslissing, vaak de docent die het examen heeft nagekeken en het cijfer heeft gegeven.

Commissie van beroep

Als je het niet eens ben met de uitspraak van de examencommissie kan je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de examens. De gegevens van de commissie zijn als volgt:

Commissie van Beroep voor de Examens van Albeda
T.a.v. mevrouw J. Geurtsen
Postbus 9451
3007 AL Rotterdam

De commissie stuurt je beroepsschrift naar het College van Bestuur. Het beroepsschrift houdt in:

 • Naam en adres van de indiener.
 • Datum van indiening.
 • Omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend.
 • De gronden van het beroep.

De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt tien werkdagen.