Aan- en afwezigheid

Gegevens afmelden bij ziekte of afwezigheid
Het kan gebeuren dat je door bijvoorbeeld ziekte of artsenbezoek de lessen niet kunt volgen. Afmelden doe je via Geert Vellinger, [email protected] of op T 010 506 14 13, voor aanvang van de les. Vermeld in de mail:

  • Naam
  • Leeftijd
  • Klas
  • Datum afwezigheid
  • Begintijd en eindtijd afwezigheid
  • Reden afwezigheid

Als je afwezig bent op je BPV, ben je verplicht ook je BPV bedrijf daarvan op de hoogte te stellen én de BPV-coördinator van de opleiding. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan alleen één van je ouders of verzorgers je telefonisch of per e-mail afmelden.
T 010 506 14 13
E [email protected]

Soms maakt jouw persoonlijke situatie het misschien lastig om alles te volgen. Vraag hulp aan je slb'er, hij of zij kan je eventueel verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Bedenk dat je als toekomstig werknemer ook je persoonlijke verplichtingen thuis moet kunnen combineren met je werk. Op een optreden kun je immers ook niet zomaar wegblijven.

Langdurig geoorloofd verzuim
Soms heb je een goede reden waardoor je langere tijd niet op school kan komen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met je SLB'er. Samen bespreek je de redenen, de aanpak en eventuele gevolgen, zoals bijvoorbeeld studievertraging.

Bij langdurig geoorloofd verzuim volgt altijd een gesprek met je SLB'er. Hierin zal je situatie worden besproken en zullen de mogelijkheden worden bekeken en afspraken worden vastgelegd.

Meer informatie

Aanwezigheidsregistratie (AWR)

AWR is het online aanwezigheidsregistratiesysteem van Albeda. Iedere docent houdt hierin de aanwezigheid van zijn studenten bij. Op ieder rapport staat een overzicht van je gemiddelde AWR scores voor de laatste periode en een totaalgemiddelde. Je kunt je AWR scores ook tussentijds inzien. Hiervoor maak je een afspraak met Geert Vellinger, de aanwezigheidscoördinator van de opleiding. Ben je het niet eens met de aanwezigheidspercentages? Je kunt dit dan bij hem melden. Hij legt het voor aan de betreffende docent(en).

Regels rondom afwezigheid

Als je binnen 4 weken 5 klokuren afwezig bent zonder geldeige reden, krijg je een waarschuwing. Wanneer je meer dan 16 uur afwezig bent in 4 lesweken, is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij het digitale verzuimloket van DUO. De melding wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan je uitnodigen voor een gesprek, je een waarschuwing geven en/of eventueel een boete geven.

Ben je langer dan 4 lesweken aaneengesloten afwezig en hebben we geen contact met je kunnen krijgen, dan is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij DUO. Je hebt dan voor 1 maand onterecht studiefinanciering ontvangen. Ook ben je onterecht in het bezit geweest van een studentenreisproduct. Vanaf de eerste verzuimdag zal je studiefinanciering (beurs en studentenreisproduct) omgezet worden in een lening.

Gevolgen verzuim 18-

Als je teveel verzuimt, roept de leerplichtambtenaar jou en je ouders/verzorgers op voor een gesprek om te onderzoeken of en welke begeleiding gewenst is. De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen en jongeren gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. De leerplichtambtenaar kan jou of je ouders/ verzorgers een straf opleggen als je blijft verzuimen. Een straf kan bestaan uit een halt-straf, een boete, intrekken van kinderbijslag of een taak- of gevangenisstraf.

1. Je bent afwezig zonder afmelding: Dezelfde dag neemt de school contact met je op om te horen waarom je afwezig bent. Dit wordt in jouw persoonlijke studentendossier vastgelegd.

2. Je bent 5 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt een brief naar je ouders / verzorgers waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim en uitgenodigd worden voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider.

3. Je bent 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt een tweede brief naar je ouders / verzorgers onderwijsleider waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim en uitgenodigd worden voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. De afspraken uit dit gesprek komen in een verbeterplan te staan die de student en de ouders/ verzorgers ondertekenen. De leerplichtambtenaar ontvangt deze melding ook via het digitale verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar kan de student en ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek.

4. Je bent voor de tweede maal 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: De onderwijsleider stuurt nogmaals een brief aan je ouders / verzorgers waarin zij geïnformeerd worden over je verzuim. Ook worden ze via deze brief uitgenodigd voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. De leerplichtambtenaar ontvangt deze melding ook weer en zal de student en ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek om te onderzoeken welke hulp of begeleiding er gewenst is. Een boete of een officiële waarschuwing kunnen het gevolg zijn.

Gevolgen verzuim 18+

Als je teveel verzuimt, meldt de opleiding dit bij DUO (dienst uitvoering onderwijs van het ministerie) . Als het verzuim niet afneemt en/of je je diploma niet dreigt te halen, kan je na een laatste waarschuwing worden uitgeschreven door de opleiding. Je studiefinanciering stopt en je hebt geen recht op een uitkering.

1. Je bent afwezig zonder afmelding: Dezelfde dag neemt de school contact met je op om te horen waarom je afwezig bent. Dit wordt in jouw persoonlijke studentendossier vastgelegd.

2. Je bent 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: Je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De afspraken uit dit gesprek komen in een verbeterplan te staan die de student ondertekent.

3. Je bent 5 schooldagen onafgebroken afwezig en school kan geen contact met je krijgen: School doet een melding bij DUO. In de melding staat een beschrijving van de inspanning van de school en de resultaten hiervan.

4. Je bent voor de tweede maal 16 klokuren ongeoorloofd afwezig binnen vier weken: Je krijgt weer een brief van de onderwijsleider waarin je geïnformeerd wordt over je verzuim en uitgenodigd wordt voor een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. DUO ontvangt deze melding ook. Albeda kan je uitschrijven en DUO kan besluiten je studiefinanciering stop te zetten en je OV-kaart in te trekken als je onvoldoende aan kunt tonen bezig te zijn met je studie (door aanwezigheid en/of resultaten).

5. Je bent 4 weken onafgebroken afwezig en school kan geen contact met je krijgen: School meldt je afwezigheid bij DUO en kan besluiten om je uit te schrijven. Er is dan al een melding gedaan dat je 5 aaneengesloten dagen afwezig bent. DUO kan besluiten je studiefinanciering stop te zetten en je OV-kaart in te trekken als je onvoldoende aan kunt tonen bezig te zijn met je studie (door aanwezigheid en/of resultaten).

Bijzonder verlof aanvragen

Er zijn situaties waarvoor je verlof buiten de schoolvakanties kan krijgen, namelijk:

  • Wanneer het gezin niet in een schoolvakantie met vakantie kan door het beroep van een van de ouders/verzorgers.
  • Gewichtige omstandigheden, zoals huwelijksfeesten, levensbedreigende ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van naaste familie.
  • Religieuze feestdagen of verplichtingen, bijvoorbeeld voor het suikerfeest.

Een verzoek om vakantieverlof dient bij voorkeur minimaal twee maanden vooraf, bij de onderwijsleider van de opleiding te worden aangevraagd. Het hiervoor bestemde formulier (vanaf 18 jaar) kun je inleveren bij de onderwijsleider, Wouter Muste, [email protected]. Studenten jonger dan 18 jaar kunnen een verzoek om vakantieverlof aanvragen via dit formulier.

De onderwijsleider van de opleiding beslist over het al dan niet toekennen van het vakantieverlof. Bij langdurig verlof van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Het langdurig verlof moet ruim op tijd, voor voorkeur minimaal 8 weken van te voren, aangevraagd worden.